ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ


Διαγράμματα - Ερμηνεία - Υποδείγματα

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15331
Βαφειάδου Π., Βίτσα Π.

Το έργο με τίτλο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (Διαγράμματα - Ερμηνεία - Υποδείγματα)», περιλαμβάνει σε δεκαεννέα (19) θεματικές ενότητες, τα διαγράμματα και την ερμηνευτική προσέγγιση του δικαίου της αστικής ευθύνης και της ευθύνης του ασφαλιστή από αυτοκινητικά ατυχήματα, καθώς και αντιπροσωπευτικά υποδείγματα σχετικών δικογράφων.

Τα θέματα που παρουσιάζονται, κατανέμονται στις εξής ενότητες:

[1] Ευθύνη κατά το Ν ΓΠΝ/1911

[2] Ευθύνη γενικά από αδικοπραξία (ΑΚ 914)

[3] Ευθύνη για ζημία από οικείο πταίσμα (ΑΚ 300)

[4] Ευθύνη προστήσαντος (ΑΚ 922)

[5] Ευθύνη εποπτεύοντος (ΑΚ 923)

[6] Ευθύνη Δημοσίου για αδικοπραξία των οργάνων του (ΕισΝΑΚ 105, 106)

[7] Ευθύνη περισσοτέρων για ζημία (ΑΚ 926, 927)

[8] Περιεχόμενο και έκταση αποζημίωσης

[9] Ζημία πραγμάτων

[10] Ευθύνη για θανάτωση προσώπου (ΑΚ 928)

[11] Ευθύνη για βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου (ΑΚ 929, 931)

[12] Τρόπος καταβολής της αποζημίωσης επί θανάτωσης προσώπου ή βλάβης του σώματος ή της υγείας (ΑΚ 930)

[13] Μεταβίβαση της αξίωσης του παθόντος στο ΙΚΑ ή σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης

[14] Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη (ΑΚ 932)

[15] Παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία (ΑΚ 937)

[16] Ευθύνη ασφαλιστή από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου

[17] Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου

[18] Ευθύνη Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

[19] Διαδικασία διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση ασφάλισής του (ΚΠολΔ 681 Α)

Mετά τις ανωτέρω 19 θεματικές ενότητες, παρατίθεται η επιλεκτική επισήμανση πρακτικών θεμάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και προβληματισμούς στην πράξη, υπό τύπον ερωτήσεων, στα οποία δίδεται εμπεριστατωμένη (με παραπομπή στη βιβλιογραφία και τη νομολογία), απάντηση. Τέλος, παρατίθεται αναλυτικό ευρετήριο, που αφορά όλη την παραπάνω ύλη.

Η έκδοση αυτή, με την λεπτομερή και πλήρως ενημερωμένη, σύμφωνα με τα νέα νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα, προσέγγιση των σχετικών θεμάτων, αλλά και με την πρακτική αντιμετώπισή τους, μέσω των σχετικών υποδειγμάτων, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των νομικών και των ασφαλιστικών εταιριών, που ασχολούνται με την αστική ευθύνη και την ευθύνη του ασφαλιστή από αυτοκινητικά ατυχήματα, προσφέροντάς τους ένα εύχρηστο, πρακτικό και πλήρες βοήθημα.

[1] Ευθύνη κατά το Ν ΓΠΝ/1911  
ΔιάγραμμαΣελ. 1
Ερμηνευτικά σχόλια 
Α. Αστική ευθύνη από διακινδύνευση - Προϋποθέσεις της ευθύνης και έκτασή της 
1. Νομική της φύσηΣελ. 8
2. Έννοια αυτοκινήτου κατά το Ν ΓΠΝ/1911Σελ. 8
3. Η έννοια του «αυτοκινήτου» σε άλλα νομοθετικά κείμεναΣελ. 9
4. Αυτοκίνητα μη υπαγόμενα στη ρύθμιση του Ν ΓΠΝ/1911Σελ. 9
5. Έννοια κατόχουΣελ. 10
6. Παραχώρηση της οδήγησης σε τρίτο πρόσωποΣελ. 11
7. Αυτογνωμόνως «επιληφθείς της κατοχής» του αυτοκινήτουΣελ. 12
8. Πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του κατόχουΣελ. 12
9. Ζημία από αυτοκίνητο κατά τη λειτουργία τουΣελ. 13
10. Ατυχήματα άσχετα με τη λειτουργία του αυτοκινήτουΣελ. 13
11. Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης κατά τον ΓΠΝ/1911Σελ. 14
12. Η αιτιώδης συνάφεια ως προϋπόθεση ευθύνης κατά το Ν ΓΠΝ/1911Σελ. 14
13. Η ευθύνη του οδηγούΣελ. 15
14. Η ευθύνη του κατόχουΣελ. 15
15. Η ευθύνη του ιδιοκτήτη και η έκταση αυτήςΣελ. 15
16. Ένσταση περιορισμού της ευθύνης του ιδιοκτήτη μέχρι την αξία του αυτοκινήτουΣελ. 16
17. Η δυνατότητα παραχώρησης του αυτοκινήτου εκ μέρους του ιδιοκτήτη προς απαλλαγήν από την ευθύνη τουΣελ. 17
B. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την ευθύνη των ενεχομένων κατά το Ν ΓΠΝ/1911 προσώπων 
1. Η ανωτέρα βία ως λόγος απαλλαγήςΣελ. 17
2. Λόγοι που δεν αποτελούν ανωτέρα βίαΣελ. 17
3. Η υπαιτιότητα του παθόνταΣελ. 19
4. Το τεκμήριο της υπαιτιότητας του παθόνταΣελ. 19
5. Το πταίσμα τρίτου προσώπου που δεν ανήκει στην υπηρεσία του αυτοκινήτουΣελ. 20
6. Ποια πρόσωπα δεν θεωρούνται τρίτοιΣελ. 21
7. Συνυπαιτιότητα τρίτουΣελ. 21
8. Ελάττωμα του αυτοκινήτου, το οποίο με οποιαδήποτε επιμέλεια δεν μπορούσε να γνωρίζει ο οδηγόςΣελ. 21
9. Η κατάσταση ανάγκηςΣελ. 22
Γ. Καταλογισμός της ευθύνης επί κοινών ζημιών που προέρχονται από κοινό πταίσμα 
1. Οι προϋποθέσεις καταλογισμού της ζημίας ανάλογα με τη βαρύτητα του πταίσματοςΣελ. 22
2. Συσχετισμός του άρθρου 6 του Ν ΓΠΝ/1911 με την ΑΚ 300Σελ. 22
Δ. Η παραγραφή των αξιώσεων που ερείδονται στο Ν ΓΠΝ/1911 
1. Η διετής παραγραφή των αξιώσεων από το Ν ΓΠΝ/1911Σελ. 23
2. Η αφετηρία της παραγραφήςΣελ. 23
Ε. Η εσωτερική σχέση αναγωγής των ενεχομένων προσώπων 
1. Δικαίωμα αναγωγής του μη υπαιτίουΣελ. 23
2. Η παραγραφή του δικαιώματος της αναγωγήςΣελ. 23
ΣΤ. Κριτήρια για την επιδίκαση της αποζημίωσης 
1. Οι «κατʼ ιδίαν περιστάσεις» που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημιώσεωςΣελ. 24
2. Ποιες αξιώσεις αφορά η αποζημίωση του άρθρου 9 του Ν ΓΠΝ/1911Σελ. 24
3. Περισσότεροι υπόχρεοι και έκταση της ευθύνης εκάστου αυτώνΣελ. 24
4. Το δικαίωμα αναγωγής του καταβαλόντος συνοφειλέτηΣελ. 25
Ζ. Σύγκρουση αυτοκινήτων 
1. Η ratio της ρύθμισηςΣελ. 25
2. Έννοια σύγκρουσηςΣελ. 25
3. Ζημιές επιβαινόντων ή βλάβη των πραγμάτων που βρίσκονται εντός των αυτοκινήτων «σε λειτουργία»Σελ. 26
4. Μη εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν ΓΠΝ/1911 όταν υπάρχουν ζημιές προσώπων ή πραγμάτων που βρίσκονται έξω από τα συγκρουσθέντα αυτοκίνηταΣελ. 26
5. Ποιες διατάξεις του Ν ΓΠΝ/1911 εφαρμόζονται επί συγκρούσεως αυτοκινήτωνΣελ. 26
Η. Μέτρα προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του ζημιωθέντος 
1. Ενέχυρο επί του αυτοκινήτουΣελ. 27
2. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων και επί του νομίμου ενεχύρου του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν ΓΠΝ/1911Σελ. 28
3. Προνομιακή μεταχείριση του έχοντος το δικαίωμα του ενεχύρουΣελ. 28
4. Πότε δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα του ενεχύρου επί του αυτοκινήτουΣελ. 28
5. Η κράτηση του αυτοκινήτου από την αστυνομική αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν ΓΠΝ/1911)Σελ. 28
6. Άρση της κράτησης του αυτοκινήτου αν η ασφαλιστική εταιρία καταθέσει έγγραφη δήλωση στην αστυνομική αρχήΣελ. 29
7. Συντηρητική κατάσχεση του αυτοκινήτουΣελ. 29
8. Τρόπος επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης του αυτοκινήτουΣελ. 29
Θ. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του Ν ΓΠΝ/1911 
1. Μη εφαρμογή του Ν ΓΠΝ/1911 σε περίπτωση βλάβης των μεταφερομένων με το ζημιογόνο αυτοκίνητο προσώπων ή πραγμάτωνΣελ. 30
2. Εφαρμογή του Ν ΓΠΝ/1911 όταν ζητείται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνηςΣελ. 30
3. Εφαρμογή του Ν ΓΠΝ/1911 για πρόσωπα και πράγματα που μεταφέρονται με λεωφορείοΣελ. 31
4. Ειδικά ζητήματα σε περίπτωση τραυματισμού ή θανατώσεως επιβάτη ή τρίτου από τη σύγκρουση αυτοκινήτωνΣελ. 31
Υπόδειγμα 
Αγωγή με βάσει το Ν ΓΠΝ/1911 (άρθρα 2 και 4)Σελ. 33
ΠαρατηρήσειςΣελ. 38
[2] Ευθύνη γενικά από αδικοπραξία  
ΔιάγραμμαΣελ. 41
Ερμηνευτικά σχόλια 
Α. Οι γενικές προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης 
1. ΥπαιτιότηταΣελ. 43
2. Έννοια παράνομης πράξηςΣελ. 43
3. Έννοια ζημίαςΣελ. 43
4. Έννοια αιτιώδους συνάφειαςΣελ. 44
5. Αναιρετικός έλεγχοςΣελ. 44
Β. Ανικανότητα προς καταλογισμό 
1. Ανίκανοι προς καταλογισμόΣελ. 44
2. Ανικανότητα λόγω έλλειψης συνείδησης των πραττομένωνΣελ. 44
3. Υπαίτια διατάραξη της συνειδήσεωςΣελ. 45
4. Ανήλικος που δεν συμπλήρωσε το 10ο έτος της ηλικίας τουΣελ. 45
5. Ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 10ο όχι όμως και το 14ο έτος της ηλικίας τουΣελ. 45
6. ΚωφάλαλοιΣελ. 45
Γ. Εύλογη αποζημίωση 
Υπόδειγμα 
Αγωγή αποζημίωσης για αποκατάσταση υλικών ζημιών και για μείωση αξίας βλαβέντος αυτοκινήτουΣελ. 47
ΠαρατηρήσειςΣελ. 51
 
[3] Ευθύνη για ζημία από οικείο πταίσμα  
ΔιάγραμμαΣελ. 53
Ερμηνευτικά σχόλια 
Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 300 
1. Έννοια συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντος στην επέλευση της ζημίας τουΣελ. 54
2. Απαραίτητη η σωρευτική συνδρομή των προϋποθέσεωνΣελ. 54
3. Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου στην περίπτωση συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντοςΣελ. 54
Β. Κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του ο δικαστής προς συναγωγή της κρίσης του 
1. Κρίσιμα κριτήριαΣελ. 54
2. Ειδικότερα κριτήρια για την επιδίκαση της αποζημίωσηςΣελ. 55
Γ. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος 
1. Προβολή ένστασηςΣελ. 55
2. Το συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος ανηλίκουΣελ. 55
3. Το συντρέχον πταίσμα του παθόντος σε σχέση με παραβάσεις του ΚΟΚΣελ. 55
4. Συντρέχον πταίσμα παθόντος συνεπιβάτη αυτοκινήτου, ο οποίος επιβιβάστηκε στο ζημιογόνο αυτοκίνητο, ενώ γνώριζε ότι ο οδηγός του βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ή δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.Σελ. 56
Υπόδειγμα 
Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης συζύγου και αδελφού για ψυχική οδύνη λόγω θανάτωσης πεζούΣελ. 57
ΠαρατηρήσειςΣελ. 61
[4] Ευθύνη προστήσαντος  
ΔιάγραμμαΣελ. 63
Ερμηνευτικά σχόλια 
Α. Προϋποθέσεις ευθύνης από πρόστηση 
1. Έννοια πρόστησηςΣελ. 64
2. Σχέση πρόστησηςΣελ. 64
3. Έρεισμα σχέσης πρόστησηςΣελ. 64
4. ΥποπρόστησηΣελ. 65
5. Έννοια του όρου «προστήσας»Σελ. 65
6. Έννοια του όρου «προστηθείς»Σελ. 65
7. Μη ύπαρξη σχέσης πρόστησηςΣελ. 65
8. Αδικοπραξία προστηθέντοςΣελ. 66
9. Εξουσία ελέγχου προστηθέντοςΣελ. 66
10. Η αιτιώδης συνάφεια ως προϋπόθεση ευθύνηςΣελ. 66
Β. Ευθύνη προστήσαντος 
1. Έκταση ευθύνης προστήσαντοςΣελ. 66
2. Ευθύνη προστήσαντος επί υπέρβασης από τον προστηθέντα της ανατεθείσας σε αυτόν υπηρεσίαςΣελ. 66
3. Ευθύνη προστήσαντος εις ολόκληρονΣελ. 67
4. Αποκλεισμός ευθύνης του προστήσαντοςΣελ. 67
Γ. Αναγωγή προστήσαντος κατά του προστηθέντος 
1. ΠροϋποθέσειςΣελ. 68
Δ. Παραγραφή αξίωσης 
1. Παραγραφή αξίωσης ζημιωθέντος τρίτουΣελ. 68
2. Παραγραφή αξίωσης εξ αναγωγήςΣελ. 68
Υπόδειγμα 
Αξίωση αποζημίωσης εις βάρος του προστηθέντος, του προστήσαντος και του ασφαλιστή για αποκατάσταση υλικών ζημιών βλαβέντος αυτοκινήτου και για ηθική βλάβηΣελ. 69
ΠαρατηρήσειςΣελ. 73
[5] Ευθύνη εποπτεύοντος  
ΔιάγραμμαΣελ. 75
Ερμηνευτικά σχόλια 
Α. Περιεχόμενο ευθύνης εποπτεύοντος 
1. Νομοθετική ρύθμισηΣελ. 76
2. Περιοριστική απαρίθμηση εποπτευομένωνΣελ. 76
3. Έννοια εποπτείαςΣελ. 76
4. Εποπτεία ανηλίκουΣελ. 76
5. Εποπτεύοντες από τον νόμοΣελ. 77
6. Εποπτεύοντες από σύμβασηΣελ. 77
Β. Προϋποθέσεις ευθύνης εποπτεύοντος 
1. Αδικοπραξία εποπτευομένουΣελ. 78
2. Συνδρομή αιτιώδους συνάφειαςΣελ. 78
3. Μαχητό τεκμήριο περί ύπαρξης πταίσματος του εποπτεύοντος ως προς την άσκηση της εποπτείαςΣελ. 78
4. Συνέπειες ευθύνης του εποπτεύοντοςΣελ. 79
5. Παράλληλη ευθύνη εποπτεύοντος και εποπτευομένου έναντι του τρίτουΣελ. 79
6. Ζημία του ίδιου του εποπτευομένου από αδικοπραξία τρίτουΣελ. 79
7. Συντρέχον πταίσμα εποπτεύοντοςΣελ. 79
Γ. Δικονομικά 
1. Στοιχεία αγωγής του τρίτου ζημιωθέντος κατά του εποπτεύοντοςΣελ. 80
2. Αναιρετικός έλεγχοςΣελ. 80
Δ. Παραγραφή αξίωσης ζημιωθέντος τρίτου κατά του εποπτεύοντος 
1. Πενταετής η συνήθης παραγραφήΣελ. 80
Υπόδειγμα 
Αξίωση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες και χρηματική ικανοποίηση, εις βάρος των εποπτευόντων τον ανήλικο που προξένησε τη ζημία, γονέων του και της ασφαλιστικής εταιρείαςΣελ. 81
ΠαρατηρήσειςΣελ. 86
[6] Ευθύνη Δημοσίου για αδικοπραξία των οργάνων του [άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ]  
ΔιάγραμμαΣελ. 87
Ερμηνευτικά σχόλια 
Α. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης του Δημοσίου 
1. Νομοθετική ρύθμισηΣελ. 89
2. Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό προσώπου ως οργάνου του ΔημοσίουΣελ. 89
3. Παράνομη πράξη ή παράλειψη οργάνου του Δημοσίου κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίαςΣελ. 89
4. Διοικητικές ή υλικές, παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του ΔημοσίουΣελ. 90
5. Ενέργεια ή παράλειψη του οργάνου κατά την άσκηση της εξουσίαςΣελ. 90
6. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράνομης και ζημιογόνου πράξης ή παράλειψης και της δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανοΣελ. 90
Β. Αποκλεισμός αστικής ευθύνης του οργάνου του Δημοσίου έναντι του ζημιωθέντος τρίτου 
1. Μη ευθύνη υπαλλήλου έναντι τρίτωνΣελ. 90
2. Επέκταση του αποκλεισμού από την ευθύνη και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλωνΣελ. 91
3. Μη ευθύνη έναντι του ζημιωθέντος τρίτου των οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου (άρθρο 1 Ν 976/1979)Σελ. 91
4. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 Ν 976/1979 και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού ΣώματοςΣελ. 92
5. Αυτογνώμων κατάληψη μηχανοκινήτου οχήματος του ΔημοσίουΣελ. 92
Γ. Έκταση ευθύνης του Δημοσίου 
1. Περιεχόμενο ευθύνηςΣελ. 92
2. Δικαίωμα αναγωγής του Δημοσίου κατά του οργάνου του (υπαλλήλου)Σελ. 92
3. Ειδική ρύθμιση για τους οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων του ΔημοσίουΣελ. 92
Δ. Δικαιοδοσία 
1. Καθορισμός της δικαιοδοσίαςΣελ. 93
2. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίωνΣελ. 93
3. Δικαιοδοσία τακτικών διοικητικών δικαστηρίωνΣελ. 94
Ε. Παραγραφή της αξίωσης κατά του Δημοσίου 
1. Ειδική παραγραφήΣελ. 94
Υπόδειγμα 
Αξίωση κατά του Δημοσίου για υλικές ζημίες και μείωση αξίας βλαβέντος αυτοκινήτουΣελ. 95
ΠαρατηρήσειςΣελ. 99
[7] Ευθύνη περισσοτέρων για ζημία  
ΔιάγραμμαΣελ. 101
Ερμηνευτικά σχόλια 
Α. Η νομοθετική ρύθμιση 
1. Περιεχόμενο ευθύνης περισσοτέρων προσώπωνΣελ. 102
2. Κατηγορίες ευθύνης περισσοτέρων προσώπωνΣελ. 102
3. Ευθύνη εξαιτίας κοινής πράξης περισσοτέρων προσώπωνΣελ. 102
4. Παράλληλη ευθύνη περισσοτέρων προσώπωνΣελ. 103
5. Διαζευκτική αιτιότητα (ΑΚ 926 εδ. 2)Σελ. 103
6. Μη εφαρμογή της διαζευκτικής αιτιότηταςΣελ. 104
7. Ευθύνη εις ολόκληρονΣελ. 104
8. Συντρέχον πταίσμα ζημιωθέντοςΣελ. 105
9. ΔεδικασμένοΣελ. 105
Β. Αναγωγή μεταξύ περισσοτέρων ευθυνομένων 
1. Θεμελίωση δικαιώματος αναγωγήςΣελ. 106
2. Άσκηση του δικαιώματος αναγωγήςΣελ. 106
3. Επιμερισμός της ευθύνηςΣελ. 106
4. Υποκειμενική ευθύνη όλων των συνοφειλετώνΣελ. 107
5. Υποκειμενική και αντικειμενική ευθύνη συνοφειλετώνΣελ. 107
6. Λειτουργία αναγωγήςΣελ. 107
7. Παραγραφή του δικαιώματος αναγωγήςΣελ. 108
Υπόδειγμα 
Αξίωση αποζημίωσης για υλικές ζημιές αυτοκινήτου, κατά: α) του υπαιτίου οδηγού (άρθρα 914 ΑΚ και 4 Ν ΓΠΝ/1911), β) του ιδιοκτήτη του ζημιογόνου αυτοκινήτου (άρθρο 4 Ν ΓΠΝ/1911) και γ) του ασφαλιστή (άρθρο 10 Ν 489/1976)Σελ. 109
ΠαρατηρήσειςΣελ. 113
[8] Περιεχόμενο και έκταση αποζημίωσης  
ΔιάγραμμαΣελ. 115
Ερμηνευτικά σχόλια 
Α. Ζημία 
1. Η ύπαρξη ζημίας ως γενεσιουργός λόγος της υποχρέωσης προς αποζημίωσηΣελ. 117
2. Έννοια της ζημίαςΣελ. 117
3. Ζημία υπό στενή έννοια - Περιουσιακή ζημίαΣελ. 117
4. Δαπάνες που αποτελούν περιουσιακή ζημίαΣελ. 118
5. Ζημία υπό ευρεία έννοιαΣελ. 118
6. Θετική ζημία - Αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος)Σελ. 118
Β. Ζημία αυτοκινήτου 
1. Θετική ζημία επί βλάβης του αυτοκινήτουΣελ. 118
2. Θετική ζημία επί ολικής καταστροφής αυτοκινήτουΣελ. 119
3. Θετική ζημία λόγω εμπορικής και τεχνικής υπαξίας του αυτοκινήτουΣελ. 119
Γ. Ζημία λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας 
1. Περιεχόμενο ζημίαςΣελ. 119
Δ. Ζημία λόγω θανάτωσης προσώπου 
1. Περιεχόμενο ζημίαςΣελ. 120
Ε. Διαφυγόν κέρδος 
1. Προϋποθέσεις επιδίκασηςΣελ. 120
2. Διαφυγόν κέρδος επί ολικής καταστροφής πράγματοςΣελ. 120
3. Διαφυγόντα κέρδη για στέρηση των εισοδημάτων εξαιτίας της ανικανότητας για παροχή εργασίαςΣελ. 120
4. Διαφυγόντα κέρδη για επαγγελματική δραστηριότητα, για την άσκηση της οποίας ο νόμος απαιτεί άδεια της διοικητικής αρχήςΣελ. 121
5. Στοιχεία της αγωγής για διαφυγόν κέρδος λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείαςΣελ. 121
6. Πότε δεν αποζημιώνεται το διαφυγόν κέρδος Σελ. 121
ΣΤ. Προσδιορισμός και περιεχόμενο μέλλουσας ζημίας 
1. Διάκριση ζημίας σε παρούσα και μέλλουσαΣελ. 122
2. Αποκατάσταση μέλλουσας ζημίαςΣελ. 122
Ζ. Δικαιούχος της αποζημίωσης 
1. Άμεσα και έμμεσα ζημιωθείςΣελ. 123
Η. Υπόχρεος αποζημίωσης 
1. Ευθυνόμενα προς αποζημίωση πρόσωπαΣελ. 123
2. Μεταβίβαση της υποχρέωσης προς αποζημίωση στους καθολικούς διαδόχους του υποχρέουΣελ. 124
 
Θ. Χρηματική αποκατάσταση της ζημίας 
1. Έννοια χρήματοςΣελ. 124
2. Καθορισμός της αποζημίωσης με βάση το ημεδαπό νόμισμαΣελ. 124
Ι. Χρόνος υπολογισμού της ζημίας 
1. Υπολογισμός με βάση τον χρόνο της συζήτησης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριοΣελ. 125
ΙΑ. Τοκοδοσία 
1. Τοκοδοσία από της επιδόσεως της αγωγής Σελ. 125
2. Αίτημα τόκων επί του ποσού του διαφυγόντος κέρδουςΣελ. 125
3. Μη επιτρεπτό το αίτημα τόκου επί της αξίας καταστραφέντος πράγματος, όταν για το ίδιο διάστημα απαιτείται και διαφυγόν κέρδος από αυτόΣελ. 126
4. Επιτρεπτό το αίτημα τόκων επί της αξίας του καταστραφέντος πράγματος (θετικής ζημίας) για όσο χρονικό διάστημα δεν ζητούνται διαφυγόντα κέρδηΣελ. 126
ΙΒ. Συνυπολογισμός ζημίας και οφέλους 
1. Κριτήρια προς συνυπολογισμό ζημίας και οφέλουςΣελ. 126
2. Συνυπολογισμός ζημίας και υπολειμμάτων του καταστραφέντος αυτοκινήτουΣελ. 127
3. Πότε απορρίπτεται η ένσταση συνυπολογισμού ζημίας και οφέλους επί βλάβης αυτοκινήτουΣελ. 127
4. Πότε δεν εφαρμόζεται η αρχή του συνυπολογισμού ζημίας και οφέλουςΣελ. 128
5. Ένσταση συνυπολογισμού οφέλους όταν οφείλεται αποζημίωση λόγω σωματικής βλάβηςΣελ. 128
Υπόδειγμα 
Αξίωση αποζημίωσης για θετική ζημία (θανάτωση ζώων) και διαφυγόντα κέρδη (από τα προϊόντα των ζώων) λόγω θανάτωσής τους από αυτοκίνητο
Back to Top