ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Ασφαλιστικές υποχρεώσεις - Ασφαλιστικά βάρη

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18157
Μαντενιώτου-Λυρατζοπούλου K.
Το έργο «Σύμβαση Ιδιωτικής Ασφάλισης» επικεντρώνεται στις βασικές έννοιες της ασφαλιστικής σύμβασης, στον τρόπο κατάρτισής της, στη διάρκεια, στη λήξη της και στα συμμετέχοντα πρόσωπα. Εμβαθύνει στις παρεπόμενες υποχρεώσεις του ασφαλιστή και στις συνέπειες παράβασής τους, καθώς και στην κύρια υποχρέωση του ασφαλιστή να καλύψει τον ασφαλισμένο κίνδυνο. Αναλύει την κύρια υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης για καταβολή ασφαλίστρου, τις συνέπειες μη καταβολής, καθώς και τα ασφαλιστικά βάρη. Σύντομο αλλά περιεκτικό, παρέχει τις πολύτιμες γνώσεις σε φοιτητές, αλλά και νομικούς της πράξης, που επιθυμούν να γνωρίσουν, κατανοήσουν και ασχοληθούν με το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης.
§ 1. Ασφαλιστική σύμβαση – Ασφάλιση Σελ. 1
§ 2. Η ιστορία της ασφάλισης Σελ. 2
§ 3. Διακρίσεις της ασφάλισης
Ι. Ιδιωτική και Κοινωνική ασφάλιση Σελ. 4
ΙΙ. Ασφάλιση ζημίας ή περιουσιακών κινδύνων και ασφάλιση ποσού ή προσωπικών κινδύνων Σελ. 5
ΙΙΙ. Χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση Σελ. 5
IV. Καταναλωτικές και μη καταναλωτικές ή εμπορικές ασφαλίσεις Σελ. 6
V. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις Σελ. 6
VI. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις Σελ. 7
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
§ 1. Έννοια και χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 9
§ 2. Αντασφάλιση Σελ. 12
§ 3. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 14
§ 4. Τα πρόσωπα της ασφαλιστικής σύμβασης
Ι. Ο ασφαλιστής Σελ. 15
1. Χορήγηση άδειας Σελ. 16
2. Ανάκληση της άδειας Σελ. 17
3. Εποπτεία Σελ. 18
ΙΙ. Αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή Σελ. 19
ΙΙΙ. Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές-διανομείς
1. Γενικά Σελ. 20
α. Ασφαλιστικός πράκτορας Σελ. 23
β. Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων Σελ. 24
γ. Μεσίτης ασφαλίσεων Σελ. 25
2. Γενικές αρχές και κανόνες δεοντολογίας Σελ. 26
§ 5. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 27
§ 6. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης από απόσταση
Ι. Έννοια - Προϋποθέσεις Σελ. 28
ΙΙ. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή Σελ. 30
ΙΙΙ. Υπαναχώρηση Σελ. 31
§ 7. Διάρκεια και λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης
I. Διάρκεια Σελ. 31
II. Λήξη Σελ. 33
1. Καταγγελία Σελ. 34
2. Υπαναχώρηση Σελ. 36
§ 8. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση Σελ. 37
§ 9. Παραγραφή
Ι. Γενικά Σελ. 39
ΙΙ. Έναρξη του χρόνου παραγραφής Σελ. 40
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
§ 1. Γενικά Σελ. 43
§ 2. Υποχρέωση παράδοσης του ασφαλιστηρίου και των ασφαλιστικών όρων
I. Γενικά Σελ. 44
ΙΙ. Δικαίωμα εναντίωσης λόγω παρεκκλίσεων του ασφαλιστηρίου Σελ. 47
§ 3. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών
Ι. Γενικά Σελ. 50
II. Πρόσωπα που βαρύνει η υποχρέωση πληροφόρησης Σελ. 52
III. Δικαίωμα εναντίωσης λόγω έλλειψης πληροφοριών ή μη παράδοσης των ασφαλιστικών όρων Σελ. 53
IV. Θεμελίωση αστικής ευθύνης του ασφαλιστή εξ αιτίας παράβασης του καθήκοντος πληροφόρησης Σελ. 55
§ 1. Γενικά Σελ. 58
§ 2. Κάλυψη του κινδύνου Σελ. 58
§ 3. Καταβολή ασφαλίσματος
I. Ασφαλιστική περίπτωση Σελ. 59
II. Ασφάλισμα
1. Συγκεκριμένη κάλυψη Σελ. 60
2. Αφηρημένη κάλυψη Σελ. 62
III. Αποζημιωτική αρχή ή αρχή του μη πλουτισμού Σελ. 63
IV. Εκφάνσεις της αποζημιωτικής αρχής Σελ. 64
1. Υπερασφάλιση Σελ. 66
α. Καλόπιστη υπερασφάλιση Σελ. 66
β. Κακόπιστη υπερασφάλιση Σελ. 67
2. Πολλαπλή ασφάλιση Σελ. 69
α. Προϋποθέσεις Σελ. 69
β. Συνέπειες παράβασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης Σελ. 70
γ. Ευθύνη εις ολόκληρο Σελ. 72
δ. Έκταση ευθύνης Σελ. 73
3. Ασφαλιστική υποκατάσταση Σελ. 73
α. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης Σελ. 76
β. Περιορισμός του δικαιώματος υποκατάστασης του ασφαλιστή Σελ. 76
V. Αποκλίσεις από την αποζημιωτική αρχή
1. Συμβατική αποτίμηση Σελ. 77
2. Ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης (ρήτρα «αξία νέου για το παλιό») Σελ. 79
§ 4. Καταβολή του ασφαλίσματος- Εξαιρέσεις Σελ. 79
I. Εξαιρέσεις από την κάλυψη του κινδύνου Σελ. 81
1. Υποκειμενικές εξαιρέσεις
α. Στην ασφάλιση ζημίας γενικότερα Σελ. 82
β. Στην ασφάλιση πυρκαγιάς Σελ. 83
γ. Στην ασφάλιση αστικής ευθύνης Σελ. 85
δ. Στην ασφάλιση χερσαίας μεταφοράς Σελ. 86
ε. Στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα Σελ. 87
στ. Στην ασφάλιση ζωής Σελ. 93
2. Απαλλακτικές ρήτρες Σελ. 95
3. Αντικειμενικές εξαιρέσεις Σελ. 98
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
§ 1. Έννοια Σελ. 101
§ 2. Διακρίσεις ασφαλίστρου Σελ. 101
§ 3. Καταβολή Σελ. 102
§ 4. Συνέπειες μη καταβολής
Ι. Μη καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου Σελ. 104
II. Μη καταβολή επόμενου ασφαλίστρου Σελ. 105
III. Η μη καταβολή ασφαλίστρου στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα Σελ. 108
IV. Ο χαρακτήρας του άρθρου 6 του ΑσφΝ ως ενδοτικού ή αναγκαστικού δικαίου Σελ. 110
§ 1. Γενικά Σελ. 113
§ 2. Το προσυμβατικό βάρος της περιγραφής του κινδύνου (προσυμβατική αναγγελία)
I. Αιτιολογία της νομοθετικής ρύθμισης Σελ. 115
II. Νομική φύση Σελ. 117
III. Νομοθετική θεμελίωση Σελ. 118
IV. Το καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας ως εξειδίκευση της αρχής της καλής πίστης στο στάδιο των διαπραγματεύσεων Σελ. 118
V. Το περιεχόμενο των ασφαλιστικών ανακοινώσεων
1. Αναγγελία στοιχείων και περιστατικών Σελ. 121
α. Υπόχρεος προς αναγγελία Σελ. 121
β. Αποδέκτης της αναγγελίας Σελ. 123
γ. Τύπος της αναγγελίας Σελ. 124
2. Ουσιώδη στοιχεία και περιστατικά Σελ. 126
3. Στοιχεία και περιστατικά γνωστά
α. Γνώση του λήπτη της ασφάλισης Σελ. 129
β. Γνώση του ασφαλιστή Σελ. 130
VI. Συνέπειες παράβασης του βάρους Σελ. 131
1. Ανυπαίτια παράβαση Σελ. 131
2. Υπαίτια παράβαση
α. Αμέλεια Σελ. 133
β. Δόλος Σελ. 134
VII. Η απόδοση του ασφαλίστρου Σελ. 139
VIII. Η παράβαση του ασφαλιστικού βάρους της προσυμβατικής αναγγελίας στις ασφαλίσεις ζωής και ασθενειών Σελ. 139
IX. Το ασφαλιστικό βάρος της προσυμβατικής αναγγελίας στη θαλάσσια ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 141
X. Κριτική της νομοθετικής ρύθμισης
1. Θετικά σημεία Σελ. 141
2. Αρνητικά σημεία Σελ. 143
§ 3. Το ασφαλιστικό βάρος της μη επίτασης του κινδύνου- αναγγελίας της επίτασης
I. Γενικά Σελ. 143
II. Επίταση του κινδύνου Σελ. 145
III. Περιεχόμενο του βάρους Σελ. 146
IV. Παράβαση και συνέπειες Σελ. 147
V. Το ασφάλιστρο Σελ. 149
VI. Το ασφαλιστικό βάρος της μη επίτασης του κινδύνου σε άλλες μορφές ασφάλισης
1. Στη θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 149
2. Στην αεροπορική ασφάλιση Σελ. 151
3. Στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων Σελ. 151
VII. Κριτική της ρύθμισης του άρθρου 4 ΑσφΝ Σελ. 155
§ 4. Μείωση του κινδύνου Σελ. 156
I. Προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα δικαίου Σελ. 156
II. Έννομες συνέπειες της μείωσης του κινδύνου Σελ. 157
§ 5. Το ασφαλιστικό βάρος της ειδοποίησης του ασφαλιστή για την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου
I. Γενικά Σελ. 158
II. Χρόνος εκπλήρωσης του καθήκοντος Σελ. 158
III. Τύπος αναγγελίας Σελ. 160
IV. Περιεχόμενο αναγγελίας Σελ. 161
V. Πρόσωπα που βαρύνονται με το καθήκον αναγγελίας Σελ. 161
VI. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών Σελ. 162
VII. Συνέπειες παράβασης του καθήκοντος αναγγελίας Σελ. 163
VIII. Το άρθρο 7 § 2 ως διάταξη ημιαναγκαστικού δικαίου Σελ. 165
§ 6. Το ασφαλιστικό βάρος της αποφυγής ή μείωσης της ζημίας
I. Γενικά Σελ. 167
II. Οδηγίες του ασφαλιστή Σελ. 169
III. Παράβαση του καθήκοντος Σελ. 170
IV. Το καθήκον της αποφυγής ή μείωσης του κινδύνου στην ασφάλιση πυρκαγιάς Σελ. 171
V. Το ασφαλιστικό βάρος της αποφυγής ή μείωσης της ζημίας στη θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 172
VI. Ιδιαίτερες συμφωνίες Σελ. 172
VII. Τα καθήκοντα της ειδοποίησης για την επέλευση του κινδύνου και της αποφυγής ή μείωσης της ζημίας αποτελούν υποχρεώσεις ή ασφαλιστικά βάρη; Σελ. 173
§ 7. Συμβατικά ασφαλιστικά βάρη – «Εγγυήσεις»
I. Συμβατικά ασφαλιστικά βάρη Σελ. 174
II. «Εγγυήσεις» Σελ. 175
Back to Top