Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Η ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου

Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: 85,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18401
Φιοράκης Ι.
Αλαπάντας Α., Αλεκοπούλου Φ., Αυγουστιανάκης Μ., Δανηλάτου Α., Κώνστα Ε., Κώστα Ο., Μήτρου Λ., Μπαρμπαρέσου Ε., Σκόντζος Α., Τζιώτης Γ., Τριανταφύλλου Δ., Χριστοδούλου Κ.

Το συλλογικό έργο «H αξίωση προς αποζημίωση στο πεδίο του Ιδιωτικού Δικαίου» έχει βασικό στόχο να συνδράμει τον εφαρμοστή του δικαίου, σε νομολογιακό κυρίως αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο, στην έρευνα των διαφόρων μορφών αξίωσης προς αποκατάσταση της προσγενόμενης σε κάποιον ζημίας από πράξεις ή παραλείψεις άλλου προσώπου. Αναλύονται ζητήματα αποζημίωσης που ανακύπτουν, μεταξύ άλλων:

 • στις διαπραγματεύσεις
 • στις αδικοπραξίες
 • στην πώληση
 • στην αναγκαστική εκτέλεση
 • στις μισθώσεις
 • στις μεταφορές
 • στην πνευματική ιδιοκτησία
 • στην προστασία προσωπικότητας
 • στα προσωπικά δεδομένα
 • στις εταιρικές διαφορές
 • στις εργατικές διαφορές
 • στις αυτοκινητικές διαφορές
 • από ιατρικές ευθύνες

Η έκδοση αποτελεί χρήσιμο βοήθημα της δικαστηριακής πρακτικής για την επίλυση των αναφυομένων ζητημάτων ανά γνωστικό αντικείμενό της.

Πρόλογος Σελ. VII
Συνεργάτες καθ' ύλην Σελ. IΧ
Εισαγωγή
α. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 1
Ι. Γενικά Σελ. 1
ΙΙ. Οι προϋποθέσεις της δημιουργίας υποχρέωσης προς αποζημίωση Σελ. 5
Α. Νόμιμος λόγος ευθύνης Σελ. 5
Β. Ζημία Σελ. 8
1. Έννοια Σελ. 8
2. Διακρίσεις Σελ. 9
i. Ζημία άμεση και έμμεση Σελ. 9
ii. Ζημία συγκεκριμένη και αφηρημένη Σελ. 12
iii. Θετική και αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος Σελ. 14
iv. Ζημία παρούσα και μέλλουσα Σελ. 26
v. Ζημία αυτούσια και λογιστική Σελ. 28
vi. Ζημία περιουσιακή και μη περιουσιακή (ηθική βλάβη - ψυχική οδύνη) Σελ. 28
Γ. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ζημιογόνου γεγονότος και επελθούσας ζημίας Σελ. 33
1. Θεωρίες για την αιτιώδη συνάφεια Σελ. 33
2. Ειδικά ζητήματα αιτιώδους συνάφειας Σελ. 37
Δ. Eίδη αποζημίωσης Σελ. 41
1. Αυτούσια και χρηματική αποζημίωση Σελ. 41
2. Θετικό και αρνητικό διαφέρον Σελ. 46
Ε. Περιορισμοί της αποζημίωσης Σελ. 49
1. Εύλογη αποζημίωση Σελ. 49
2. Συνυπολογισμός ζημίας κέρδους Σελ. 52
3. Συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος Σελ. 56
β. Συνοπτική παρουσίαση της ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής στον Αστικό Κώδικα Σελ. 61
Ι. Bασικές αρχές και έννοιες Σελ. 61
ΙI. Μορφές ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής Σελ. 62
Α. Αδυναμία παροχής Σελ. 62
Β. Υπερημερία οφειλέτη Σελ. 64
Γ. Η πλημμελής εκπλήρωση της παροχής Σελ. 64
Δ. Υπερημερία δανειστή Σελ. 65
Ε. Σχέση των μορφών ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής Σελ. 66
III. Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 66
IV. Ειδικά η αποζημίωση ως συνέπεια της ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής Σελ. 67
Α. Επί αδυναμίας παροχής Σελ. 67
Β. Επί υπερημερίας του οφειλέτη Σελ. 71
Γ. Επί πλημμελούς (ή μη προσήκουσας) εκπλήρωσης Σελ. 73
Δ. Υπερημερία δανειστή Σελ. 74
1 Αβαρία - Επιθαλάσσια αρωγή
Ι. Κοινή αβαρία Σελ. 75
Α. Εισαγωγή Σελ. 75
Β. Βασικές έννοιες και προϋποθέσεις Σελ. 76
Γ. Η κατανομή των κοινών αβαριών Σελ. 79
ΙΙ. Επιθαλάσσια αρωγή και διάσωση Σελ. 80
Α. Ορισμός, διάκριση από κοινή αβαρία και ρυμούλκηση Σελ. 80
Β. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 81
Γ. Βασικές προϋποθέσεις και έννοιες. Νομική φύση Σελ. 82
Δ. Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 85
Ε. Κριτήρια αμοιβής αρωγού - διάδικοι - όριο αμοιβής (συντρέχον πταίσμα) Σελ. 86
ΣΤ. Ειδική αποζημίωση από την απειλή της βλάβης του περιβάλλοντος Σελ. 87
Ζ. Σχέση της ειδικής αποζημίωσης με την αμοιβή του αρωγού.
Σχέση με αποζημίωση από άλλες Διεθνείς Συμβάσεις για τη θαλάσσια ρύπανση Σελ. 88
Η. Επιμερισμός της αμοιβής του αρωγού Σελ. 89
Θ. Παραγραφή αξιώσεων Σελ. 90
2 Αγωγή περί κλήρου
Ι. Γενικά Σελ. 91
ΙΙ. Ευθύνη νομέα για απόδοση των ωφελημάτων Σελ. 92
ΙΙΙ. Σελ. Ευθύνη νομέα λόγω καταστροφής, χειροτέρευσης ή αδυναμίας
απόδοσης των κληρονομιαίων αντικειμένων Σελ. 93
IV. Ανταξίωση του νομέα για δαπάνες Σελ. 95
3 Αδικοπραξίες
Ι. Προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας Σελ. 98
Α. Ζημιογόνος συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) Σελ. 99
Β. Παράνομος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης Σελ. 99
Γ. Ύπαρξη υπαιτιότητας Σελ. 101
1. Έννοια της υπαιτιότητας Σελ. 101
2. Περιορισμός της ικανότητας προς καταλογισμό Σελ. 101
3. Δικονομικά θέματα Σελ. 104
Δ. Επέλευση ζημίας Σελ. 105
1. Θετική ζημία και διαφυγόν κέρδος Σελ. 105
2. Παρούσα και μέλλουσα ζημία Σελ. 106
3. Ηθική βλάβη Σελ. 107
Ε. Πρόσφορος αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημιογόνου
συμπεριφοράς και ζημίας Σελ. 111
II. Αδικοπρακτική και δικαιοπρακτική ευθύνη Σελ. 111
III. Η αποζημίωση Σελ. 112
Α. Υπόχρεος και δικαιούχος αποζημίωσης Σελ. 112
Β. Περιεχόμενο και ύψος αποζημίωσης Σελ. 114
Γ. Παραγραφή της αξίωσης για αποζημίωση Σελ. 115
1. Γενικά Σελ. 115
2. Γνώση της ζημίας και του υπόχρεου προς αποζημίωση Σελ. 116
3. Εικοσαετής παραγραφή Σελ. 118
IV. Περιπτώσεις αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 120
Α. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω αντίθεσης της πράξης προς τα χρηστά ήθη Σελ. 120
Β. Ευθύνη από πρόστηση Σελ. 121
Γ. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω υποστήριξης ή διάδοσης αναληθών ειδήσεων Σελ. 123
Δ. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω ζημίας που οφείλεται
σε παραμέληση εποπτείας Σελ. 125
1. Έννοια και φορείς της εποπτείας Σελ. 125
2. Προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης Σελ. 127
Ε. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω ζημίας που οφείλεται σε παραμέληση εποπτείας ζώου Σελ. 129
ΣΤ. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω ζημίας από πτώση κτίσματος ή άλλου έργου Σελ. 130
Ζ. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω θανάτωσης προσώπου Σελ. 131
1. Αξίωση προς καταβολή νοσηλίων Σελ. 131
2. Αξίωση προς καταβολή των εξόδων κηδείας Σελ. 132
3. Αξίωση προς αποζημίωση αυτού που είχε δικαίωμα να απαιτεί διατροφή ή παροχή υπηρεσιών Σελ. 133
Η. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω βλάβης σώματος ή υγείας Σελ. 136
1. Έννοια και φορέας της αξίωσης Σελ. 136
2. Περιεχόμενο της αποζημίωσης Σελ. 137
3. Εφάπαξ καταβολή της αποζημίωσης Σελ. 143
4. Σωρευτική απόλαυση παροχών Σελ. 143
Θ. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω αφαίρεσης ή βλάβης πράγματος Σελ. 144
4 Ακυρωσία - Ακυρότητα
I. Δικαίωμα αποζημίωσης του απατηθέντος ή απειληθέντος Σελ. 146
Α. Δικαίωμα αποζημίωσης του απατηθέντος Σελ. 146
Β. Δικαίωμα αποζημίωσης του απειληθέντος Σελ. 148
Γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 149
Δ. Διάφορα θέματα Σελ. 152
ΙΙ. Σελ. Δικαίωμα αποζημίωσης του συναλλαγέντος με αυτόν που πλανήθηκε
ή απατήθηκε Σελ. 153
Α. Δικαίωμα αποζημίωσης του συναλλαγέντος σε περίπτωση ακύρωσης της δικαιοπραξίας λόγω πλάνης Σελ. 153
Β. Δικαίωμα αποζημίωσης του συναλλαγέντος σε περίπτωση ακύρωσης της δικαιοπραξίας λόγω απειλής Σελ. 154
5 Αναγκαστική απαλλοτρίωση
I. Εισαγωγή Σελ. 156
II. Η υποχρέωση καταβολής πλήρους αποζημίωσης Σελ. 158
III. Μορφή της αποζημίωσης Σελ. 161
IV. Δικαιούχοι της αποζημίωσης Σελ. 162
V. Καταβολή της αποζημίωσης Σελ. 162
A. Παρακατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Σελ. 162
B. Χρόνος καταβολής Σελ. 164
VI. Διαδικασία του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης Σελ. 164
A. Προδικασία-Διάδικοι Σελ. 164
B. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 166
Γ. Διαδικασία Σελ. 167
1. Κατάθεση αίτησης Σελ. 167
2. Προσδιορισμός δικασίμου Σελ. 167
3. Επίδοση Σελ. 167
4. Δημοσίευση Σελ. 167
Δ. Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου Σελ. 168
1. Χαρακτήρας της συζήτησης – Παράσταση των διαδίκων Σελ. 168
2. Αναβολή της συζήτησης Σελ. 168
3. Κατάθεση υπομνήματος Σελ. 169
4. Απουσία διαδίκου Σελ. 169
5. Παρέμβαση Σελ. 169
6. Πρακτικά Σελ. 169
7. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 169
8. Απόφαση Σελ. 170
9. Δικαστική δαπάνη Σελ. 170
VII. Διαδικασία του οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης Σελ. 172
A. Προθεσμία για την άσκηση της αίτησης Σελ. 172
B. Περιεχόμενο της αίτησης Σελ. 172
Γ. Η ανταίτηση Σελ. 173
Δ. Απουσία διαδίκου Σελ. 174
Ε. Συζήτηση και κατάθεση εγγράφων Σελ. 174
ΣΤ. Απόφαση Σελ. 175
Ζ. Παραγραφή Σελ. 175
Η. Επιδίκαση τόκων Σελ. 177
Θ. Καθορισμός της αποζημίωσης Σελ. 177
VIII. Η ιδιαίτερη αποζημίωση Σελ. 178
A. Γενικά Σελ. 178
B. Διαδικασία Σελ. 179
IX. Η αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης Σελ. 180
A. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 181
B. Αποχή του δικαστηρίου από την έκδοση απόφασης Σελ. 182
Γ. Αξιώσεις κατά των εισπραξάντων την αποζημίωση Σελ. 182
Δ. Δικαιώματα του Δημοσίου επί ακινήτου Σελ. 183
Χ. Παράρτημα νομολογίας Σελ. 183
Α. Γενικά Στοιχεία - Χαρακτηριστικά Σελ. 184
1. Γενικά Σελ. 184
2. Δικαιούχοι-υπόχρεοι της αποζημίωσης Σελ. 185
3. Χρόνος προσδιορισμού και καταβολής της αποζημίωσης Σελ. 187
4. Περιεχόμενο της αποζημίωσης Σελ. 188
Β. Η Διαδικασία Σελ. 190
1. Η Προδικασία Σελ. 190
2. Ειδικά τα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα Σελ. 190
3. Οι διάδικοι Σελ. 191
4. Η κατάθεση εγγράφων και αποδεικτικών μέσων Σελ. 193
Γ. Ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης Σελ. 193
1. Κατάθεση της αίτησης Σελ. 193
2. Επίδοση-Κοινοποίηση Σελ. 193
3. Προδικασία Σελ. 194
4. Ανταίτηση Σελ. 194
5. Παρέμβαση Σελ. 195
6. Αντικείμενο της δίκης προσδιορισμού της αποζημίωσης Σελ. 195
7. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 196
8. Δικαιοδοσία δικαστηρίων Σελ. 197
9. Απόφαση Σελ. 198
10. Άσκηση αγωγής επιδίκασης αποζημίωσης Σελ. 199
11. Προθεσμία άσκησης της αξίωσης Σελ. 199
12. Δικαστικές διακοπές Σελ. 200
13. Δικαστικό ένσημο Σελ. 201
Δ. Η ιδιαίτερη αποζημίωση Σελ. 201
Ε. Η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου Σελ. 202
ΣΤ. Παραγραφή Σελ. 204
1. Δικαιώματος για δικαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης Σελ. 204
2. Δικαιώματος για είσπραξη αποζημίωσης Σελ. 204
Ζ. Τόκοι-Φόροι Σελ. 205
Η. Αίτηση αναιρέσεως Σελ. 206
Θ. Ευθύνη του Δημοσίου (άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ) Σελ. 207
Ι. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Σελ. 208
ΙΑ. Ειδικότερα θέματα Σελ. 209
1. Ωφέλεια ιδιοκτητών Σελ. 209
2. Λατομεία Σελ. 211
3. Αρχαιολογικοί χώροι Σελ. 212
4. Μετρό Σελ. 212
5. Μεταλλεία Σελ. 212
6. Σχέδιο πόλεως-ρυμοτομία Σελ. 212
7. Άρση απαλλοτρίωσης Σελ. 213
6 Αναγκαστική εκτέλεση
Ι. Σελ. Άδικη εκτέλεση - Ευθύνη προς αποζημίωση του καθ’ ου η εκτέλεση
(άρθρο 940 ΚΠολΔ) Σελ. 216
Α. Εισαγωγικά Σελ. 216
Β. Αποζημίωση μετά από εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση απόφασης που είχε κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή και εκτελέστηκε (άρθρο 940 Ι ΚΠολΔ) Σελ. 217
Γ. Αποζημίωση κατόπιν εξαφάνισης τελεσίδικης απόφασης, μετά από άσκηση ενδίκου μέσου (άρθρο 940 ΙΙ ΚΠολΔ) Σελ. 219
Δ. Αποζημίωση επί ακύρωσης αμετάκλητα της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 940 ΙΙΙ ΚΠολΔ) Σελ. 220
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 220
2. Αξίωση αποζημίωσης πέραν των ορίων του άρθρου 940 ΙΙΙ ΚΠολΔ Σελ. 222
3. Αποζημίωση από την εκτέλεση διαταγής πληρωμής που εκ των υστέρων ακυρώθηκε Σελ. 223
Ε. Ευθύνη για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό Σελ. 225
ΣΤ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 226
1. Αρμοδιότητα και διαδικασία Σελ. 226
2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 226
3. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 227
4. Δυνατότητα κατ’ ένσταση προβολής – παραγραφή Σελ. 227
ΙΙ. Σελ. Αποζημίωση λόγω ανυπαρξίας του ασφαλιστέου
δικαιώματος - 703 ΚΠολΔ Σελ. 227
III. Σελ. Αποζημίωση λόγω ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων
στο πλαίσιο εφαρμογής των Ν 2121/1993, 1733/1987 και 4679/2020 Σελ. 229
IV. Σελ. Ευθύνη του δανειστή προς αποζημίωση κατά το άρθρ. 13
του Καν. 655/2014 Σελ. 230
7 Αυτοκίνητα
I. Εισαγωγή Σελ. 233
II. Βασικά στοιχεία Σελ. 236
Α. Έννοια αυτοκινήτου Σελ. 236
Β. Ζημία - Αποζημίωση - Έκταση - Υπόχρεοι - Δικαιούχοι Σελ. 237
1. Γενικά Σελ. 237
2. Ζημία πραγμάτων Σελ. 241
3. Ζημία εξαιτίας θανάτωσης προσώπου Σελ. 243
4. Ζημία εξαιτίας βλάβης του σώματος ή της υγείας Σελ. 247
5. Τρόπος καταβολής της αποζημιώσεως σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου
ή βλάβης του σώματος ή της υγείας Σελ. 251
6. Μη αποκλεισμός της αξίωσης αποζημιώσεως εξαιτίας της υποχρέωσης τρίτου
προς αποζημίωση ή διατροφή του ζημιωθέντος Σελ. 252
7. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης Σελ. 252
Γ. Προϋποθέσεις ευθύνης κατά το Ν ΓϡΝ/1911 Σελ. 256
1. Αντικειμενική ευθύνη του κυρίου, κατόχου ή οδηγού αυτοκινήτου Σελ. 256
2. Λόγοι απαλλαγής από την ευθύνη των ενεχομένων προσώπων Σελ. 259
3. Συνυπαιτιότητα στην επέλευση της ζημίας Σελ. 262
4. Παραγραφή των δυνάμει του Ν ΓϡΝ/1911 αξιώσεων Σελ. 262
5. Δικαίωμα αναγωγής του μη υπαίτιου του ατυχήματος Σελ. 263
6. Τρόπος επιδίκασης της κατά τον Ν ΓϡΝ/1911 αποζημίωσης Σελ. 263
7. Αποζημίωση σε περίπτωση σύγκρουσης αυτοκινήτων Σελ. 264
8. Εξασφαλιστικά μέτρα των απαιτήσεων του ζημιωθέντος Σελ. 265
9. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του Ν ΓϡΝ/1911 Σελ. 266
10. Ικανοποίηση αξιώσεων επιβατών - Περιπτώσεις εφαρμογής ή μη, του Ν ΓϡΝ/1911 Σελ. 268
Δ. Ευθύνη κατά το κοινό δίκαιο Σελ. 268
1. Γενικά Σελ. 268
2. Ευθύνη κατά την ΑΚ 914 Σελ. 269
3. Ευθύνη από πρόστηση (ΑΚ 922) Σελ. 272
4. Ευθύνη του εποπτεύοντος Σελ. 273
5. Ευθύνη του Δημοσίου για αποζημίωση Σελ. 275
Ε. Ευθύνη ασφαλιστή Σελ. 277
ΣΤ. Ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου Σελ. 285
Ζ. Διεθνής ασφάλιση Σελ. 290
Η. Ευθύνη περισσοτέρων προσώπων Σελ. 294
Θ. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Σελ. 297
Ι. Διαδικασία άρθρου 614 ΚΠολΔ Σελ. 297
8 Δάνειο
Ι. Εισαγωγή Σελ. 301
ΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα Σελ. 302
9 Διαπραγματεύσεις
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις – Η νομική φύση της προσυμβατικής ευθύνης Σελ. 305
ΙΙ. Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της ευθύνης Σελ. 308
Α. Συμβάσεις ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου Σελ. 308
Β. Μονομερείς δικαιοπραξίες Σελ. 308
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις ίδρυσης της ευθύνης Σελ. 309
Α. Η έναρξη και λήξη των διαπραγματεύσεων - η «συναλλακτική επαφή» των μερών Σελ. 309
1. Έναρξη των διαπραγματεύσεων Σελ. 309
2. Λήξη των διαπραγματεύσεων Σελ. 311
3. Έναρξη και λήξη των διαπραγματεύσεων επί συμβάσεων με πλειστηριασμό Σελ. 313
Β. Η παράνομη συμπεριφορά κατά το προσυμβατικό στάδιο Σελ. 313
Γ. Η υπαιτιότητα του ζημιώσαντος Σελ. 318
Δ. Η επέλευση ζημίας Σελ. 319
1. Η φύση της οφειλόμενης αποζημίωσης – το αρνητικό διαφέρον Σελ. 319
2. To περιεχόμενο της αποζημίωσης - η αποκατάσταση θετικής και αποθετικής ζημίας Σελ. 320
3. Η έκταση της αποκαταστατέας ζημίας Σελ. 321
4. Ο τρόπος αποκατάστασης της ζημίας – καταβολή σε χρήμα ή in natura αποκατάσταση; Σελ. 323
5. Η προβληματική της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 323
Ε. Η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα στον νόμιμο λόγο ευθύνης και τη ζημία Σελ. 324
ΙV. Η παραγραφή της αξίωσης του άρθρου 198 ΑΚ Σελ. 325
V. Παρεμβολή τρίτων προσώπων – υποκειμενικά όρια της ευθύνης Σελ. 325
Α. Η προσυμβατική ευθύνη τρίτων Σελ. 325
1. Άμεση και έμμεση συμμετοχή του τρίτου στις διαπραγματεύσεις Σελ. 325
2. Τα κριτήρια προσδιορισμού της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής Σελ. 326
3. Η αποκλειστική ή παράλληλη ευθύνη του τρίτου – οι σχετικές διακρίσεις Σελ. 327
4. Η θεμελίωση της ευθύνης - ΑΚ 334 και ΑΚ 922 Σελ. 328
VI. Δικονομικά ζητήματα από την εφαρμογή των άρθρων 197-198 ΑΚ Σελ. 328
Α. Βάρος επίκλησης και απόδειξης Σελ. 328
Β. Ζητήματα από την εκδίκαση της αγωγής Σελ. 329
1. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις και η κατά το άρθρο 33 εδ. β’ ΚΠολΔ δωσιδικία της δικαιοπραξίας κατά τον ΚΠολΔ Σελ. 329
2. Η τηρητέα κατά την εκδίκαση της αγωγής αποζημίωσης διαδικασία Σελ. 329
3. Η προβολή της ένστασης συντρέχοντος πταίσματος (ΑΚ 300) Σελ. 330
Γ. Ο αναιρετικός έλεγχος των προϋποθέσεων εφαρμογής των άρθρων 197-198 ΑΚ Σελ. 330
10 Δικαιόχρηση
I. Εισαγωγή Σελ. 332
II. Βασικά στοιχεία Σελ. 332
Α. Αποζημίωση λόγω αδυναμίας παροχής ή υπερημερίας Σελ. 332
Β. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης Σελ. 334
1. Αποζημίωση πελατείας Σελ. 335
2. Το ύψος της αποζημίωσης Σελ. 335
Γ. Αποζημίωση λόγω προστασίας της γεωγραφικής περιοχής του λήπτη έναντι των άλλων ληπτών του Δικτύου Franchise (σύμβαση υπέρ τρίτου) Σελ. 336
Δ. Η αποζημίωση στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων δικαιόχρησης στο διαδίκτυο Σελ. 336
Ε. Ευθύνη των μερών της σύμβασης δικαιόχρησης προς τρίτους συναλλασσόμενους Σελ. 337
ΣΤ. Παραγραφή Σελ. 337
Ζ. Περιπτωσιολογία Σελ. 338
11 Διοίκηση αλλοτρίων
I. Εισαγωγή Σελ. 339
II. Βασικά στοιχεία Σελ. 340
Α. Οι υποχρεώσεις του διοικητή αλλοτρίων Σελ. 340
1. Διεξαγωγή της υπόθεσης προς το συμφέρον και την πραγματική ή εικαζόμενη βούληση του κυρίου Σελ. 340
2. Αναγγελία ανάληψης της υπόθεσης και αναμονή οδηγιών Σελ. 341
3. Λογοδοσία Σελ. 343
4. Απόδοση αποκτηθέντων Σελ. 344
5. Καταβολή τόκων Σελ. 344
Β. Προσδιορισμός της ευθύνης του διοικητή αλλοτρίων Σελ. 344
1. Γενικά Σελ. 344
2. Αποκλεισμός της ευθύνης για ελαφρά αμέλεια Σελ. 345
3. Ευθύνη για τα τυχηρά Σελ. 346
4. Συνέπειες της ευθύνης Σελ. 347
5. Δικονομικά Σελ. 347
6. Ευθύνη του ανίκανου ή περιορισμένα ικανού για δικαιοπραξία Σελ. 348
Γ. Οι υποχρεώσεις του κυρίου της υπόθεσης Σελ. 348
Δ. Υποχρεώσεις του διοικητή στη μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 351
Ε. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 352
12 Δουλείες
Ι. Η πραγματική δουλεία Σελ. 353
Α. Γενικά Σελ. 353
1. Έννοια και σύσταση Σελ. 353
2. Έκταση του δικαιώματος Σελ. 355
3. Απόσβεση Σελ. 356
Β. Η αποζημίωση λόγω υποχρέωσης παροχής διόδου Σελ. 358
1. Προϋποθέσεις παροχής διόδου Σελ. 358
2. Η αγωγή για την παροχή διόδου Σελ. 359
3. Περιεχόμενο της αποζημίωσης για παροχή διόδου Σελ. 361
Γ. Η αποζημίωση λόγω κατάργησης της δουλείας κατά τον ΓΟΚ Σελ. 362
Δ. Η αποζημίωση λόγω παραβίασης του δικαιώματος δουλείας Σελ. 365
ΙΙ. Προσωπικές δουλείες Σελ. 367
Α. Γενικά Σελ. 367
Β. Η επικαρπία Σελ. 367
1. Έννοια-περιεχόμενο δικαιώματος Σελ. 367
2. Δικαιώματα επικαρπωτή - Αποζημίωση Σελ. 368
3. Υποχρεώσεις του επικαρπωτή – Υποχρέωση αποζημίωσης λόγω αθέτησής τους Σελ. 370
4. Αποζημίωση λόγω καταστροφής του πράγματος Σελ. 373
Γ. Η οίκηση Σελ. 373
Δ. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες Σελ. 374
1. Έννοια Σελ. 374
2. Προστασία περιορισμένων προσωπικών δουλειών Σελ. 375
3. Απόσβεση - κατάργηση περιορισμένων προσωπικών δουλειών Σελ. 376
13 Δωρεά
Ι. Σελ. Ευθύνη προς αποζημίωση σε περίπτωση αδυναμίας παροχής
ή υπερημερίας Σελ. 377
ΙΙ. Σελ. Ευθύνη προς αποζημίωση σε περίπτωση πραγματικών ή νομικών
ελαττωμάτων του αντικειμένου της δωρεάς Σελ. 378
14 Εμπορικές μισθώσεις
Ι. Γενικά Σελ. 380
ΙΙ. Υποχρέωση του εκμισθωτή προς αποζημίωση του μισθωτή Σελ. 381
Α. Αποζημίωση λόγω ελαττώματος του μισθίου ή λόγω έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας Σελ. 381
Β. Αποζημίωση λόγω καθυστέρησης εκπλήρωσης της παροχής από τον εκμισθωτή Σελ. 383
Γ. Αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας Σελ. 383
Δ. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας για ιδιόχρηση Σελ. 384
Ε. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας για ανοικοδόμηση Σελ. 386
ΣΤ. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας για ιδιοκατοίκηση Σελ. 387
Ζ. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας από ΟΤΑ Σελ. 387
Η. Αποκατάσταση άϋλης εμπορικής αξίας Σελ. 388
Θ. Διαδικασία Σελ. 389
Ι. Παραγραφή Σελ. 390
ΙΙΙ. Υποχρέωση του μισθωτή προς αποζημίωση του εκμισθωτή Σελ. 390
Α. Αποζημίωση λόγω φθορών ή μεταβολών στο μίσθιο Σελ. 390
Β. Αποζημίωση λόγω παράνομης παρακράτησης του μισθίου (Αποζημίωση χρήσης) Σελ. 392
Γ. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας Σελ. 393
Δ. Αποζημίωση λόγω λύσης μίσθωσης ένεκα απαλλοτρίωσης Σελ. 395
15 Εμπορική αντιπροσωπεία
I. Εισαγωγή Σελ. 396
ΙΙ. Βασικά στοιχεία Σελ. 396
Α. Η αποζημίωση πελατείας Σελ. 396
1. Κριτήρια για την ύπαρξη δικαιώματος αποζημίωσης Σελ. 396
2. Το ύψος της αποζημίωσης Σελ. 397
Β. Ανόρθωση περαιτέρω ζημίας Σελ. 400
1. Γενικά Σελ. 400
2. Ειδικότερα η περίπτωση της συγχώνευσης εταιρειών Σελ. 401
Γ. Λόγοι αποζημίωσης Σελ. 402
1. Αποζημίωση λόγω καταχρηστικής λύσης Σελ. 402
2. Αποζημίωση λόγω υπερημερίας Σελ. 403
Δ. Διάφορα Σελ. 403
1. Παραγραφή Σελ. 403
2. Διαδικασία Σελ. 403
16 Εντολή
I. Εισαγωγή Σελ. 404
II. Βασικά στοιχεία Σελ. 405
Α. Ευθύνη του εντολοδόχου Σελ. 405
1. Λόγω μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης της εντολής Σελ. 405
2. Ευθύνη του εντολοδόχου στην περίπτωση της υποκατάστασης Σελ. 407
3. Ευθύνη λόγω παρέκκλισης από τα όρια της εντολής Σελ. 410
4. Υποχρέωση απόδοσης των αποκτηθέντων Σελ. 411
5. Ευθύνη λόγω καταγγελίας της σύμβασης της εντολής χωρίς σπουδαίο λόγο Σελ. 414
Β. Ευθύνη του εντολέα Σελ. 414
1. Προκαταβολή δαπανών Σελ. 414
2. Απόδοση των δαπανών Σελ. 415
3. Ανόρθωση ζημίας Σελ. 416
4. Ευθύνη από ανάκληση εντολής Σελ. 416
17 Επαγγελματική ευθύνη
Ι. Δικηγόροι Σελ. 418
A. Προϋποθέσεις της ευθύνης Σελ. 418
Β. Ηθική βλάβη Σελ. 420
Γ. Θεμελίωση της ευθύνης Σελ. 421
Δ. Αποσβεστική προθεσμία Σελ. 422
Ε. Δικονομικά Σελ. 423
ΙΙ. Μηχανικοί Σελ. 426
A. Ανέγερση οικοδομής Σελ. 426
Β. Παραβίαση μέτρων ασφαλείας και εργατικό ατύχημα Σελ. 427
Β. Ασφάλιση αστικής ευθύνης Σελ. 431
18 Εργατικές διαφορές
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 434
IΙ. Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σελ. 435
Α. Η υποχρέωση προς αποζημίωση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης Σελ. 435
1. Αποζημίωση (αμοιβή) για απασχόληση εκτός έδρας Σελ. 435
2. Αποζημίωση (αμοιβή) για υπερωρίες Σελ. 438
3. Αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος Σελ. 442
4. Αποζημίωση λόγω παράλειψης προαγωγής Σελ. 446
5. Αποζημίωση λόγω καταχρηστικής μετάθεσης Σελ. 448
Β. Η Υποχρέωση προς αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας Σελ. 449
1. Αποζημίωση - Τρόπος καταβολής - Παρακαταθέση Σελ. 449
2. Ύψος της αποζημίωσης – Κριτήρια για τον καθορισμό του Σελ. 451
3. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 458
4. Χρόνος καταβολής της αποζημίωσης Σελ. 459
5. Συνέπειες της μη καταβολής ή της καταβολής μειωμένης αποζημίωσης στο κύρος της καταγγελίας Σελ. 461
6. Δυνατότητες ακύρως απολυθέντος εργαζόμενου Σελ. 465
7. Καταγγελία άκυρης σύμβασης εργασίας Σελ. 469
8. Περιπτώσεις μη ύπαρξης δικαιώματος αποζημίωσης Σελ. 470
9. Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων της σύμβασης Σελ. 474
10. Καταγγελία εκ μέρους του μισθωτού Σελ. 475
11. Περιπτωσιολογία Σελ. 476
Γ. Άλλοι λόγοι λύσης της σύμβασης εργασίας και αποζημίωση απόλυσης Σελ. 478
1. Αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας Σελ. 478
2. Θάνατος εργοδότη Σελ. 478
3. Θάνατος εργαζόμενου Σελ. 479
4. Πτώχευση του εργοδότη Σελ. 479
5. Ασφαλιστική εκκαθάριση Σελ. 479
6. Αποχώρηση του μισθωτού Σελ. 480
ΙΙΙ. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 482
Α. Μη ύπαρξη υποχρέωσης αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης λόγω παρόδου του συμφωνημένου χρόνου Σελ. 482
Β. Η υποχρέωση προς αποζημίωση που απορρέει από τη λύση της σύμβασης εργασίας λόγω καταγγελίας για σπουδαίο λόγο Σελ. 483
1. Ύπαρξη του σπουδαίου λόγου - Αθέτηση όρου της σύμβασης Σελ. 483
2. Μη ύπαρξη σπουδαίου λόγου Σελ. 486
Γ. Άκυρη σύμβαση Σελ. 486
IV. Συλλογική σύμβαση εργασίας Σελ. 487
Α. Όρος περί υπολογισμού του ύψους της αποζημίωσης λόγω λήξης της σύμβασης Σελ. 487
Β. Αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων Σελ. 488
V. Η υποχρέωση του εργαζόμενου προς αποζημίωση Σελ. 488
VI. Δικονομικά Σελ. 490
19 Εταιρίες
I. Εισαγωγή Σελ. 492
II. Βασικά στοιχεία (άρθρα 741 επ. ΑΚ) Σελ. 493
Α. Υποχρέωση προς αποζημίωση απορρέουσα από τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης περί καταβολής εισφοράς Σελ. 493
1. Γενικά Σελ. 493
2. Υπαίτια και ανυπαίτια καθυστέρηση Σελ. 494
3. Υπαίτια και ανυπαίτια αδυναμία παροχής Σελ. 494
4. Μερίδα κέρδους Σελ. 494
Β. Ευθύνη του εταίρου απορρέουσα από έλλειψη της επιμέλειας που επιδεικνύει στις δικές του υποθέσεις Σελ. 495
Γ. Ευθύνη λόγω ελαττωμάτων σε περίπτωση εισφοράς συνιστάμενης στην κυριότητα του πράγματος και σε περίπτωση εισφοράς συνιστάμενης στη χρήση του Σελ. 495
Δ. Ευθύνη απορρέουσα από διενέργεια πράξεων αντίθετων με τα συμφέροντα της εταιρείας Σελ. 495
Ε. Δικαίωμα των μη εισακουσθέντων εταίρων προς αποζημίωση Σελ. 496
ΣΤ. Ευθύνη του διαχειριστή προς αποζημίωση Σελ. 496
1. Ευθύνη προς αποζημίωση απορρέουσα εκ του δικαιώματος εναντίωσης Σελ. 496
2. Υποχρέωση του διαχειριστή προς αποζημίωση λόγω υπέρβασης εξουσίας κατά την άσκηση της διαχείρισης Σελ. 497
3. Υποχρέωση προς αποζημίωση λόγω άκαιρης παραίτησης από τη διαχείριση Σελ. 497
Ζ. Ευθύνη λόγω καταγγελίας Σελ. 498
1. Γενικά Σελ. 498
2. Ευθύνη του εταίρου που με τη συμπεριφορά του προκάλεσε τη λύση της εταιρίας Σελ. 499
Η. Υποχρέωση προς αποζημίωση απορρέουσα από την παράλειψη εκ μέρους των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου των υποχρεώσεών τους Σελ. 500
Θ. Ευθύνη προς αποζημίωση στο στάδιο της εκκαθάρισης Σελ. 500
Ι. Ευθύνη έναντι τρίτων Σελ. 501
III. Περιπτωσιολογία Σελ. 502
20 Ιατρική ευθύνη
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 504
ΙΙ. Η έννοια της αστικής ιατρικής ευθύνης Σελ. 505
Α. Η έννοια της ιατρικής πράξης Σελ. 505
Β. Το ιατρικό σφάλμα Σελ. 508
1. Μορφές ιατρικού σφάλματος Σελ. 513
Γ. Ενημέρωση και συναίνεση του ασθενούς Σελ. 513
ΙΙΙ. Νομική θεμελίωση της αστικής ευθύνης Σελ. 516
Α. Ενδοσυμβατική ευθύνη Σελ. 517
1. Η σύμβαση ιατρικής αγωγής Σελ. 517
Β. Aδικοπρακτική ευθύνη Σελ. 519
1. Προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 519
2. Η ευθύνη του ιατρού βάσει του άρθρου 8 του Ν 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή Σελ. 522
3. Ευθύνη λόγω προσβολής της προσωπικότητας Σελ. 524
IV. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 527
V. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 529
VI. Περιπτωσιολογία Σελ. 530
21 Καταδολίευση δανειστών
Ι. Εισαγωγή Σελ. 532
ΙΙ. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 532
22 Καταναλωτές
I. Ελαττωματικά προϊόντα Σελ. 534
Α. Ευθυνόμενα πρόσωπα Σελ. 534
B. Προϋποθέσεις ευθύνης προς αποζημίωση Σελ. 537
1. Ύπαρξη ελαττώματος Σελ. 538
2. Η πρόκληση ζημίας Σελ. 541
3. Θεμελίωση της ευθύνης Σελ. 545
4. Ηθική βλάβη Σελ. 545
5. Συλλογική αγωγή Σελ. 546
6. Δικονομικά Σελ. 547
ΙI. Παροχή υπηρεσιών Σελ. 549
A. Ευθυνόμενα πρόσωπα Σελ. 549
Β. Προϋποθέσεις ευθύνης προς αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 550
Γ. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επιχειρήσεων Σελ. 559
Δ. Θεμελίωση της ευθύνης Σελ. 561
Ε. Δικονομικά Σελ. 569
23 Κυριότητα - Νομή πράγματος
Ι. Κυριότητα Σελ. 571
Α. Γενικά Σελ. 571
Β. Υποχρέωση προς αποζημίωση από τις σχέσεις γειτονικού δικαίου Σελ. 573
1. Εκπομπές Σελ. 573
2. Κίνδυνος πτώσης οικοδομής Σελ. 575
3. Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια γείτονα Σελ. 576
4. Ρίζες ή κλαδιά και καρποί του γειτονικού ακινήτου Σελ. 576
5. Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο Σελ. 577
6. Μεσοτοιχία Σελ. 579
7. Ανοχή επισκευών Σελ. 579
8. Χορήγηση και διοχέτευση νερού - Διέλευση σωλήνων Σελ. 580
Γ. Υποχρέωση προς αποζημίωση λόγω προσβολής της κυριότητας Σελ. 580
1. Γενικά Σελ. 580
2. Ευθύνη προς απόδοση των ωφελημάτων Σελ. 581
3. Αποζημίωση λόγω αδυναμίας απόδοσης του πράγματος Σελ. 583
4. Αποζημίωση λόγω απόκτησης της νομής με παράνομη πράξη Σελ. 584
5. Αποζημίωση λόγω δαπανών Σελ. 586
6. Αποζημίωση για ζημίες λόγω αναζήτησης πράγματος που περιήλθε σε ξένο ακίνητο Σελ. 588
ΙΙ. Νομή Σελ. 588
24 Μεταφορές - Εισαγωγικά
Ι. Νομική φύση - Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 590
II. Διακρίσεις Σελ. 591
III. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στο μεταφορικό έργο Σελ. 591
24α Αεροπορική μεταφορά
Η ευθύνη προς αποζημίωση από τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου
και τη Σύμβαση του Μόντρεαλ Σελ. 595
Α. Εισαγωγικά Σελ. 595
Β. Ευθύνη λόγω ζημίας κατά τη μεταφορά προσώπων Σελ. 597
Γ. Ευθύνη λόγω ζημίας κατά τη μεταφορά πραγμάτων και αποσκευών Σελ. 599
Δ. Ευθύνη λόγω ζημίας από καθυστέρηση Σελ. 603
Ε. Ευθύνη λόγω ζημιών τρίτων στην επιφάνεια Σελ. 604
ΣΤ. Ευθύνη λόγω σύγκρουσης αεροσκαφών Σελ. 604
Z. Αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή καθυστέρησης της πτήσης Σελ. 605
24β Θαλάσσια μεταφορά
Ι. Γενικά Σελ. 609
Α. Βασικές έννοιες -Διακρίσεις Σελ. 609
Β. Εφαρμοστέοι κανόνες δικαίου στη θαλάσσια μεταφορά Σελ. 610
ΙΙ. Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα πραγμάτων Σελ. 612
Α. Το νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 612
Β. Περιορισμός της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα πραγμάτων Σελ. 614
1. Εξαιρούμενοι κίνδυνοι Σελ. 614
2. Ποσοτικός περιορισμός Σελ. 617
Γ. Ευθύνη τρίτων προσώπων – Απώλεια δικαιώματος περιορισμού της ευθύνης Σελ. 618
Δ. Παραγραφή της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα Σελ. 619
Ε. Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου Σελ. 620
ΙΙΙ. Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα επιβατών Σελ. 622
24γ Οδική μεταφορά
Ι. Εισαγωγή Σελ. 625
II. Μεταφορά εντός των συνόρων Σελ. 626
A. Η ευθύνη του μεταφορέα και του παραγγελιοδόχου μεταφοράς Σελ. 626
1. Ευθύνη του μεταφορέα Σελ. 626
2. Ευθύνη του παραγγελιοδόχου μεταφοράς Σελ. 627
B. Περιορισμός και παύση της ευθύνης Σελ. 627
Γ. Περιεχόμενο της αποζημίωσης Σελ. 628
Δ. Περιεχόμενο της αγωγής Σελ. 628
Ε. Παραγραφή Σελ. 629
ΙΙΙ. Διεθνής οδική μεταφορά Σελ. 629
Α. Η ευθύνη του μεταφορέα και του παραγγελιοδόχου μεταφοράς και οι περιορισμοί της Σελ. 629
Β. Υπολογισμός του ύψους της αποζημίωσης - Δικαιούχοι Σελ. 630
Γ. Περιεχόμενο της προς αποζημίωση αγωγής Σελ. 630
ΙV. Παράρτημα νομολογίας Σελ. 631
Α. Μεταφορά εντός των συνόρων Σελ. 632
1. Ευθύνη του μεταφορέα Σελ. 632
2. Ευθύνη του παραγγελιοδόχου μεταφοράς Σελ. 633
3. Ασφαλιστική κάλυψη και υποκατάσταση Σελ. 635
4. Περιορισμός της ευθύνης Σελ. 637
5. Αδικοπρακτική ευθύνη Σελ. 638
6. Υπερημερία Σελ. 640
7. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 640
8. Παραγραφή Σελ. 641
Β. Διεθνής οδική μεταφορά Σελ. 642
1. Ευθυνόμενα πρόσωπα – Είδος ευθύνης Σελ. 642
2. Περιορισμός της ευθύνης μεταφορέα -απαλλαγή Σελ. 644
3. Αδικοπρακτική ευθύνη Σελ. 647
4. Δικαιούχος της αποζημίωσης Σελ. 648
5. Ύψος και περιεχόμενο της αποζημίωσης Σελ. 650
6. Περιεχόμενο της αγωγής αποζημίωσης Σελ. 653
7. Παραγραφή Σελ. 656
8. Τόκος Σελ. 660
9. Σύνθετες Μορφές Μεταφορών Σελ. 662
10. Διάφορα - Περιπτωσιολογία Σελ. 662
24δ Σιδηροδρομική μεταφορά
Ι. Ευθύνη του σιδηροδρόμου Σελ. 664
II. Περιορισμός της ευθύνης και απαλλαγή Σελ. 665
III. Ύψος της αποζημίωσης – Δικαιούχοι Σελ. 665
IV. Παραγραφή Σελ. 666
V. Παράρτημα νομολογίας Σελ. 667
Α. Η ευθύνη και οι περιορισμοί της Σελ. 667
Β. Υπολογισμός της αποζημίωσης Σελ. 669
Γ. Παραγραφή Σελ. 670
25 Μίσθωση έργου
I. Εισαγωγή Σελ. 671
II. Βασικά στοιχεία Σελ. 672
Α. Υποχρεώσεις κατά το στάδιο της έναρξης και εκτέλεσης του έργου Σελ. 672
1. Υποχρέωση επιμελούς χρήσης της ύλης Σελ. 672
2. Υποχρέωση ειδοποίησης του εργοδότη Σελ. 674
3. Υποχρέωση έγκαιρης έναρξης και περάτωσης του έργου Σελ. 674
Β. Ευθύνη στο στάδιο της αποπεράτωσης του έργου Σελ. 678
1. Υποχρέωση αποζημίωσης από το άρθρο 690 ΑΚ Σελ. 678
2. Ύψος και μορφή της αποζημίωσης Σελ. 680
3. Συρροή και αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 681
4. Τρόπος άσκησης της περί αποζημίωσης αξίωσης Σελ. 682
5. Καταγγελία κατά το άρθρο 700 ΑΚ και αποζημίωση Σελ. 682
6. Περιεχόμενο της αγωγής Σελ. 684
7. Απαλλαγή του εργολάβου Σελ. 686
8. Παραγραφή Σελ. 687
26 Μίσθωση πράγματος
I. Εισαγωγή Σελ. 689
II. Αξίωση του μισθωτή για αποζημίωση Σελ. 690
Α. Λόγω ελαττωμάτων του μισθίου Σελ. 690
1. Γενικά Σελ. 690
2. Έννοια πραγματικού ελαττώματος, συνομολογημένης ιδιότητας και νομικού ελαττώματος Σελ. 692
3. Η άσκηση των αξιώσεων Σελ. 694
4. Περιεχόμενο και δικαιούχοι της αποζημίωσης Σελ. 695
5. Λόγοι απαλλαγής από την ευθύνη Σελ. 696
6. Παραγραφή Σελ. 698
Β. Λόγω μη παράδοσης του μισθίου από τον εκμισθωτή Σελ. 698
III. Αξίωση του εκμισθωτή για αποζημίωση Σελ. 701
Α. Λόγω μη γνωστοποίησης ελαττωμάτων του μισθίου Σελ. 701
Β. Λόγω κακής χρήσης - φθορών και μεταβολών του μισθίου Σελ. 701
1. Συρροή και αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 704
2. Περιεχόμενο της αποζημίωσης Σελ. 705
3. Περιεχόμενο της αγωγής Σελ. 706
4. Παραγραφή Σελ. 706
Γ. Λόγω καταγγελίας για μη καταβολή του μισθώματος Σελ. 707
Δ. Λόγω παράνομης παρακράτησης του μισθίου Σελ. 710
27 Ξενοδοχεία
I. Εισαγωγή Σελ. 712
II. Βασικά στοιχεία Σελ. 712
Α. Γένεση της ευθύνης - Προϋποθέσεις ευθύνης Σελ. 712
1. Ιδιότητα του πελάτη - Εισκόμιση πραγμάτων Σελ. 712
2. Ύπαρξη πταίσματος Σελ. 713
3. Ιδιότητα του ξενοδόχου Σελ. 713
4. Ύπαρξη ζημίας Σελ. 714
Β. Είδος ευθύνης - Ύψος της αποζημίωσης Σελ. 714
Γ. Απαλλαγή από την ευθύνη Σελ. 715
Δ. Θάνατος πελάτη ή ξενοδόχου Σελ. 716
Ε. Δικονομικά Σελ. 716
1. Αρμοδιότητα Σελ. 716
2. Εναγόμενος Σελ. 716
3. Περιεχόμενο της αγωγής Σελ. 716
4. Βάρος απόδειξης Σελ. 716
ΣΤ. Ευθύνη προς αποζημίωση για άλλες -πέραν της φθοράς ή απώλειας πραγμάτων του πελάτη- αιτίες Σελ. 717
28 Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία
Ι. Αδικοπρακτική και ενδοσυμβατική ευθύνη Σελ. 719
ΙΙ. Σελ. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω χρήσης ενός από τα κοινά πράγματα
που εμποδίζει τη χρήση των άλλων Σελ. 719
ΙΙΙ. Σελ. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω βλάβης της χρήσης των λοιπών
διαμερισμάτων από τη μη συντήρηση των κοινών μερών Σελ. 720
IV. Σελ. Ευθύνη συνιδιοκτήτη προς αποζημίωση συνιδιοκτήτη του
λόγω βλάβης στην ιδιοκτησία του τελευταίου Σελ. 721
V. Ευθύνη προς αποζημίωση λόγω υπέρβασης του συντελεστή δόμησης Σελ. 721
VΙ. Ευθύνη προς αποζημίωση τρίτων Σελ. 722
29 Πληρεξουσιότητα
I. Εισαγωγή Σελ. 723
II. Υποχρέωση προς αποζημίωση του αντιπροσωπευόμενου προς τον τρίτο Σελ. 724
III. Υποχρέωση προς αποζημίωση του αντιπροσώπου προς τρίτο Σελ. 725
IV. Σελ. Υποχρέωση προς αποζημίωση του αντιπροσώπου προς τρίτο
σε περίπτωση μονομερούς δικαιοπραξίας Σελ. 726
V. Ευθύνη τρίτου-αντισυμβαλλόμενου Σελ. 726
30 Πνευματική ιδιοκτησία
Αποζημίωση για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας
ή συγγενικών δικαιωμάτων Σελ. 728
A. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 728
B. Γνήσια υποκειμενική ευθύνη Σελ. 729
Γ. Αφηρημένη αποζημίωση Σελ. 729
1. Ratio Σελ. 730
2. Νομική φύση Σελ. 730
3. Ειδικά ζητήματα Σελ. 731
Δ. Συρροή με συγκεκριμένη αποζημίωση και ηθική βλάβη; Σελ. 733
Ε. Το ειδικό καθεστώς ευθύνης παρόχων υπηρεσιών internet Σελ. 734
1. Το πρόβλημα Σελ. 734
2. Η ρύθμιση της Οδ. 2000/31 Σελ. 735
3. Η συσταλτική ερμηνεία του ΔΕΕ Σελ. 736
4. Η ειδική ρύθμιση του άρθρου 17 Οδ. 19/ 790 Σελ. 739
5. Σύνθεση Σελ. 743
31 Προσωπικότητα - Προσωπικά δεδομένα
Ι. Προσωπικότητα Σελ. 745
Α. Εισαγωγικά Σελ. 745
Β. Έννοια και εκδηλώσεις της προσωπικότητας Σελ. 746
Γ. Προστασία της προσωπικότητας Σελ. 747
1. Προϋποθέσεις Σελ. 747
2. Μέσα προστασίας Σελ. 748
Δ. Αξίωση προς αποζημίωση Σελ. 748
1. Προϋποθέσεις Σελ. 749
2. Συνέπειες Σελ. 749
Ε. Ικανοποίηση ηθικής βλάβης Σελ. 749
1. Προϋποθέσεις Σελ. 749
2. Μέσα ικανοποίησης Σελ. 751
ΣΤ. Δικονομικά Σελ. 752
1. Νομιμοποίηση Σελ. 752
2. Περιεχόμενο της αγωγής Σελ. 752
3. Βάρος επίκλησης και απόδειξης Σελ. 753
Ζ. Αστική ευθύνη του τύπου Σελ. 753
1. Εισαγωγικά Σελ. 753
2. Προϋποθέσεις Σελ. 754
3. Συνέπειες Σελ. 754
4. Δικονομικά Σελ. 755
5. Αστική ευθύνη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών Σελ. 755
ΙΙ. Προσωπικά δεδομένα Σελ. 756
Α. Εισαγωγικά Σελ. 756
Β. Προστασία προσωπικών δεδομένων - Αστική ευθύνη Σελ. 757
Γ. Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης Σελ. 758
1. Παραβίαση του Κανονισμού ως ζημιογόνος συμπεριφορά Σελ. 759
2. Ζημία Σελ. 760
3. Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 762
4. Απαλλαγή από την ευθύνη Σελ. 762
Δ. Συνέπειες Σελ. 763
1. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 763
2. Ευθύνη περισσοτέρων Σελ. 765
3. Λοιπά ζητήματα Σελ. 765
Ε. Δικονομικά Σελ. 766
1. Αρμοδιότητα Σελ. 766
2. Νομιμοποίηση Σελ. 766
3. Βάρος απόδειξης Σελ. 766
ΣΤ. Αστική ευθύνη στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν 3471/2006) Σελ. 767
32 Πώληση
I. Σελ. Αποζημίωση του αγοραστή λόγω μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς
εκπλήρωσης της σύμβασης Σελ. 770
Α. Αδυναμία παροχής Σελ. 770
1. Γενικά - Υπερημερία πωλητή Σελ. 770
2. Νομικό ελάττωμα του πράγματος Σελ. 771
Β. Περιεχόμενο της αποζημίωσης Σελ. 772
ΙΙ. Σελ. Αποζημίωση του αγοραστή λόγω ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος
ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του πράγματος Σελ. 774
Α. Έννοια πραγματικού ελαττώματος και συνομολογημένης ιδιότητας του πράγματος Σελ. 775
Β. Χρόνος ύπαρξης του ελαττώματος Σελ. 777
Γ. Περιεχόμενο της αποζημίωσης Σελ. 778
Δ. Απαλλαγή του πωλητή από την ευθύνη Σελ. 781
ΙΙΙ. Αποζημίωση του αγοραστή λόγω αδικοπρακτικής ευθύνης του πωλητή Σελ. 781
IV. Αξίωση του πωλητή για αποζημίωση Σελ. 784
33 Χρησιδάνειο
I. Βασικά στοιχεία Σελ. 786
Α. Έννοια-κατάρτιση Σελ. 786
Β. Αποζημίωση λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του χρήστη Σελ. 788
1. Αποζημίωση λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης προς παράδοση του πράγματος Σελ. 789
2. Αποζημίωση λόγω ελαττωμάτων του πράγματος Σελ. 789
Γ. Αποζημίωση λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του χρησάμενου Σελ. 790
1. Αποζημίωση λόγω κακής χρήσης του πράγματος Σελ. 790
2. Αποζημίωση λόγω υπερημερίας περί την απόδοση του πράγματος Σελ. 791
Δ. Παραγραφή Σελ. 792
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 793
Back to Top