ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ερμηνευτική προσέγγιση Ν 4640/2019

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 24,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17695
Θεοχάρης Δ.

Το έργο «Το Δίκαιο της Διαμεσολάβησης» αποτελεί μια εις βάθος ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, με στόχο να συνδράμει το έργο τόσο των διαμεσολαβητών όσο και των νομικών παραστατών κατά τη διάρκεια των διαμεσολαβήσεών τους και να διασαφηνίσει ζητήματα που θα προκύψουν κατά την πρακτική εφαρμογή του θεσμού.

Μετά από μια εισαγωγή στα μέσα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΜΕΕΔ), ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει το ευρύτερο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, το έργο συνεχίζει με αναφορές στις βασικές διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ, που αποτέλεσε και το όχημα για την εισαγωγή του θεσμού της διαμεσολάβησης στα κράτη-μέλη.

Το μεγαλύτερο τμήμα το πονήματος αφιερώνεται στην ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4640/2019 και τις νέες ρυθμίσεις που εισάγει, επαναφέροντας την υποχρεωτική συμμετοχή στη διαμεσολαβητική διαδικασία, διευρύνοντας μάλιστα σημαντικά το πεδίο των υπαγόμενων διαφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται οι βασικές αρχές της διαμεσολάβησης, οι τρόποι προσφυγής σε αυτή καθώς και η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και οι κυρώσεις σχετικά με την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης. Ιδιαίτερη δε μνεία γίνεται στα ζητήματα που χρήζουν προσοχής όσον αφορά το πρακτικό διαμεσολάβησης αλλά και στα καθήκοντα του διαμεσολαβητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας που καλείται να τηρεί.

Τέλος, περιλαμβάνονται υποδείγματα ρητρών, συμφωνητικού υπαγωγής διαφοράς σε διαμεσολάβηση, πρακτικών επιτυχίας/αποτυχίας της διαμεσολάβησης καθώς και χρηστικό παράρτημα του σχετικού νομικού πλαισίου (Ν 4640/2019, Οδηγία 2008/52, Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας).

Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. VII
Πρόλογος Σελ. 1
A’ Kεφάλαιο Εισαγωγή στα μέσα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΜΕΕΔ) Σελ. 3
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 3
II. Οι πρώτες «εναλλακτικές» μορφές επίλυσης διαφορών στον ελλαδικό χώρο Σελ. 4
III. Τα σύγχρονα μέσα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών Σελ. 5
1. Διαιτησία (Arbitration) Σελ. 6
2. Συμφιλίωση (Conciliation) Σελ. 7
3. Διευκόλυνση (Facilitation) Σελ. 8
4. Ουδέτερη αξιολόγηση (Early Neutral Evaluation) Σελ. 8
5. Απευθείας ηλεκτρονική επίλυση διαφοράς (Online Dispute Resolution - ODR) Σελ. 9
6. Συνήγορος (Ombudsman) Σελ. 10
IV. Μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 11
1. Διαιτησία (Άρθρα 867-903 ΚΠολΔ) Σελ. 11
2. Ο συμβιβασμός Σελ. 12
α. Δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός Σελ. 12
β. Απόπειρα εξώδικης επίλυσης διαφοράς Σελ. 15
3. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών στις εργατικές διαφορές Σελ. 17
α. Συλλογικές εργατικές διαφορές Σελ. 17
β. Ατομικές εργατικές διαφορές Σελ. 18
4. Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα Σελ. 18
5. Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) Σελ. 19
6. Κέντρα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών - Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών Σελ. 20
7. Συμβιβαστική επίλυση διοικητικών διαφορών Σελ. 21
8. Συμβιβαστική επίλυση διαφορών ποινικού δικαίου Σελ. 22
α. Ποινική διαμεσολάβηση Σελ. 22
β. Ποινική συνδιαλλαγή - Ποινική διαπραγμάτευση Σελ. 23
Β’ Κεφάλαιο Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ Σελ. 26
Ι. Η εξέλιξη της διαμεσολάβησης Σελ. 26
II. Βασικά χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης Σελ. 27
1. Εμπιστευτικότητα Σελ. 27
2. Ιδιωτική αυτονομία - Εθελοντικός χαρακτήρας Σελ. 29
3. Ουδετερότητα και αμεροληψία του διαμεσολαβητή Σελ. 30
4. Εκτελεστότητα της διαμεσολαβητικής απόφασης Σελ. 33
5. Τρόποι ενεργοποίησης της διαμεσολάβησης βάσει της Οδηγίας Σελ. 34
α. Υπαγωγή σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών Σελ. 34
β. Υπαγωγή σε διαμεσολάβηση κατόπιν σύστασης - παραπομπής δικαστηρίου Σελ. 35
γ. Διαμεσολάβηση υποχρεωτική εκ του νόμου Σελ. 36
III. Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης Σελ. 39
Γ’ Kεφάλαιο O Νόμος 4640/2019 Σελ. 42
Ι. Ορισμοί Σελ. 43
1. Η διαφορά Σελ. 43
2. Η διαμεσολάβηση και η διαδικασία της Σελ. 45
3. Ο διαμεσολαβητής Σελ. 46
4. Υποχρεωτική αρχική συνεδρία Σελ. 47
5. Η διασυνοριακή διαφορά Σελ. 47
6. Η ρήτρα διαμεσολάβησης Σελ. 49
II. Ποιες υποθέσεις μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση; Σελ. 50
ΙΙΙ. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση Σελ. 56
1. Εκούσια συμμετοχή σε διαμεσολάβηση Σελ. 56
α. Συμφωνία των μερών Σελ. 56
β. Ρήτρα διαμεσολάβησης Σελ. 61
γ. Δικαστική διαμεσολάβηση Σελ. 62
2. Υποχρεωτική συμμετοχή σε διαμεσολάβηση Σελ. 63
α. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση δυνάμει απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου Σελ. 63
β. Υποχρέωση ενημέρωσης Σελ. 63
γ. Υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Σελ. 65
i. Γενικά Σελ. 65
ii. Η διαδικασία της ΥΑΣ Σελ. 68
iii. Υπαγόμενες διαφορές Σελ. 71
iv. Εξαιρέσεις Σελ. 73
v. Κυρώσεις: Σελ. 73
α. Μη τήρηση της YAΣ Σελ. 73
β. Μη συμμετοχή στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση του κληθέντος μέρους Σελ. 77
IV. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης Σελ. 79
1. Aυτοπρόσωπη παρουσία των μερών Σελ. 79
2. Υποχρεωτική παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου Σελ. 81
3. O διορισμός του διαμεσολαβητή Σελ. 83
4. Η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας Σελ. 86
V. Το απόρρητο της διαμεσολάβησης Σελ. 89
1. Γενικά Σελ. 89
2. Η συμφωνία τήρησης του απορρήτου Σελ. 90
3. Ποιούς δεσμεύει το απόρρητο; Σελ. 91
4. Τι περιλαμβάνει το απόρρητο; Σελ. 92
5. Οι δικονομικές συνέπειες του απορρήτου Σελ. 95
6. Η παραβίαση του απορρήτου Σελ. 98
7. Πότε αίρεται το απόρρητο; Σελ. 99
VΙ. Το πρακτικό διαμεσολάβησης Σελ. 102
1. Σύνταξη του πρακτικού Σελ. 103
2. Το περιεχόμενο του πρακτικού Σελ. 105
3. Τύπος του πρακτικού Σελ. 108
4. Νομική φύση του πρακτικού Σελ. 109
5. Κατάθεση του πρακτικού Σελ. 112
6. Ανατροπή των αποτελεσμάτων του πρακτικού Σελ. 115
VII. Η παραγραφή και οι αποσβεστικές προθεσμίες στη διαμεσολάβηση Σελ. 118
VIII. Καθήκοντα διαμεσολαβητή - Κώδικας Δεοντολογίας Σελ. 123
1. Γενική υποχρέωση συμπεριφοράς διαμεσολαβητή Σελ. 124
2. Υποχρέωση αμεροληψίας - ουδετερότητας Σελ. 124
3. Υποχρέωσης ανεξαρτησίας - Συνδρομή σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 126
4. Τήρηση της αρχής της ελεύθερης βούλησης των μερών Σελ. 130
5. Υποχρέωση εχεμύθειας Σελ. 132
6. Υποχρέωση ευθυδικίας Σελ. 132
7. Υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης Σελ. 133
8. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή Σελ. 134
9. Η ευθύνη του διαμεσολαβητή Σελ. 136
10. Πειθαρχικό Δίκαιο των Διαμεσολαβητών Σελ. 138
α. Γενικές αρχές Σελ. 138
β. Τα πειθαρχικά παραπτώματα Σελ. 140
γ. Οι πειθαρχικές ποινές Σελ. 142
Δ’ Kεφάλαιο Η δικαστική μεσολάβηση Σελ. 145
Ε’ Kεφάλαιο Υποδείγματα
1. Ρήτρα διαμεσολάβησης Σελ. 149
2. Ρήτρα διαμεσολάβησης με υπαγωγή σε Kέντρο Διαμεσολάβησης Σελ. 150
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής διαφοράς στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν 4640/2019 Σελ. 151
4. Πρακτικό διαμεσολάβησης Σελ. 156
5. Πρακτικό αποτυχίας διαμεσολάβησης Σελ. 159
Έντυπα όπως έχουν συνταχθεί από το ΥΔΔΑΔ Σελ. 160
Σχηματική απεικόνιση της ΥΑΣ Σελ. 169
Το νομικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης
Ν 4640/2019 Σελ. 171
Οδηγία 2008/52/ΕΚ Σελ. 198
Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών Σελ. 208
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 211
Ευρετήριο Σελ. 225
Back to Top