ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Πιστωτικοί Τίτλοι & Διαταγή Απόδοσης Μισθίου


Θεωρία - Νομολογία - Διαγράμματα - Υποδείγματα - Παράρτημα νομοθεσίας

Σε απόθεμα

Τιμή: 65,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15886
Τριάντος Ν.

Η δεύτερη έκδοση του έργου «Διαταγή Πληρωμής, Πιστωτικοί Τίτλοι & Διαταγή Απόδοσης Μισθίου» κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, διαταγής απόδοσης μισθίου καθώς και στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους.

Το έργο, που διατηρεί τη δομή της πρώτης έκδοσης, περιλαμβάνει θεωρία, επιλεγμένη νομολογία, διαγράμματα για έκδοση διαταγής πληρωμής, για διαφορές από πιστωτικούς τίτλους και για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, καθώς και υποδείγματα δικογράφων για διαταγή πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, αναστολών και ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και κατά της εκτέλεσης. Συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελείται από δύο βιβλία. Το πρώτο μέρος του πρώτου βιβλίου αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής  και εκτίθενται γενικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το περιεχόμενο και οι έννομες συνέπειες έκδοσης αυτής, ενώ εξετάζονται και τα θέματα της επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, της δημιουργίας δεδικασμένου από τη διαταγή πληρωμής, καθώς και τα ένδικα βοηθήματα. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στους πιστωτικούς τίτλους (Συναλλαγματική, Γραμμάτιο σε διαταγή, Τραπεζική Επιταγή) και εξετάζονται διεξοδικά τα σχετικά θέματα.

Στο δεύτερο βιβλίο γίνεται λεπτομερής αναφορά στα θέματα της διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και ειδικότερα αναλύονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η άσκηση ανακοπής του καθʼ ου, τα ένδικα μέσα, η επανεγκατάσταση στο μίσθιο και η ανακοπή κατά της εκτέλεσης.

Η έκδοση αποτελεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο βοήθημα για κάθε νομικό που ασχολείται με τα θέματα της έκδοσης διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος Σελ. V
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. XXXVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Διαταγή πληρωμής Σελ. 1
Α. Ως νομικός θεσμός Σελ. 1
Β. Πράξη δικαστή Σελ. 1
Γ. Τίτλος εκτελεστός Σελ. 1
Δ. Διαδικασία εγγράφων Σελ. 2
Ε. Δυνητική διαδικασία Σελ. 3
ΣΤ. Τροποποιήσεις Σελ. 3
ΙΙ. Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής Σελ. 8
ΙΙΙ. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου Σελ. 8
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις περί της διαδικασίας έκδοσής της Σελ. 13
ΙΙ. Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής Σελ. 14
Α. Γενικά (θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις) Σελ. 14
Β. Θετικές προϋποθέσεις Σελ. 15
1. Οι προϋποθέσεις Σελ. 15
2. Απαίτηση χρηματική - Τόκοι Σελ. 15
3. Απαίτηση παροχής χρεογράφων Σελ. 17
4. Έγγραφη απόδειξη Σελ. 18
i. Τρόπος απόδειξης Σελ. 18
ii. Δημόσιο έγγραφο Σελ. 19
α. Έννοια εγγράφου Σελ. 19
β. Δημόσια έγγραφα βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής Σελ. 19
β1. Δικαστική απόφαση Σελ. 19
β2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο Σελ. 20
β3. Έγγραφο διοικητικής αρχής Σελ. 20
iii. Ιδιωτικό έγγραφο Σελ. 20
a. Έννοια εγγράφου Σελ. 20
β. Ιδιωτικά έγγραφα βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής Σελ. 22
β1. Διαιτητική απόφαση Σελ. 22
β2. Συμφωνητικό σύμβασης έργου Σελ. 23
β3. Υποσχετικές επιστολές Σελ. 23
β4. Εγγυητική επιστολή Σελ. 23
β5. Τιμολόγια-Δελτία αποστολής Σελ. 24
β6. Εμπορικά βιβλία Σελ. 25
β6.1. Βιβλία εμπόρων και επαγγελματιών - ισολογισμοί Σελ. 25
β6.2. Αποσπάσματα εμπορικών βιβλίων Σελ. 26
β7. Συμφωνητικό αγοράς ακινήτου Σελ. 28
β8. Συμφωνητικό μίσθωσης Σελ. 29
β9. Συμφωνητικό μεταξύ επιτηδευματιών Σελ. 30
β10. Ηλεκτρονικό έγγραφο Σελ. 31
β11. Μερίδα εξερχομένου εταίρου ΕΠΕ Σελ. 31
β12. Συμφωνητικό διατροφής Σελ. 31
β13. Απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμό Σελ. 32
β14. Απόφαση που διατάζει την εγγραφή προσημείωσης Σελ. 32
β15. Συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους Σελ. 32
β16. Έγγραφο δήλωσης γνώσης Σελ. 32
β17. Έγγραφο σύμβασης εγγύησης Σελ. 32
β18. Συναλλαγματική Σελ. 33
β19. Γραμμάτιο σε διαταγή Σελ. 33
β20. Επιταγή Σελ. 33
β21. Μισθοί εργαζομένων Σελ. 33
β22. Συμφωνητικό παρακαταθήκης Σελ. 33
β23. Απόφαση ασφαλιστικών Σελ. 33
Γ. Αρνητικές προϋποθέσεις Σελ. 34
1. Οι προϋποθέσεις Σελ. 34
2. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από αίρεση ή προθεσμία Σελ. 34
3. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από όρο Σελ. 35
4. Απαίτηση μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή Σελ. 35
5. Απαίτηση ορισμένη Σελ. 35
6. Συνέπειες εξάρτησης Σελ. 36
7. Επίδοση στην αλλοδαπή ή σε οφειλέτη άγνωστης διαμονής Σελ. 36
Δ. Δικαιοδοσία Σελ. 39
Ε. Αρμοδιότητα Σελ. 40
1. Υλική Σελ. 40
2. Τοπική Σελ. 40
i. Ρύθμιση Σελ. 40
ii. Παρέκταση Σελ. 41
iii. Στοιχεία αρμοδιότητας στη διαταγή Σελ. 42
3. Συνέπειες έλλειψης αρμοδιότητας Σελ. 42
ΣΤ. Όχι συζήτηση στο δικαστήριο Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής
Ι. Υποβολή αίτησης Σελ. 43
ΙΙ. Επίδοση της αίτησης Σελ. 44
ΙΙΙ. Νομιμοποίηση Σελ. 44
Α. Ενεργητική Σελ. 44
Β. Παθητική Σελ. 44
IV. Ομοδικία Σελ. 45
V. Σώρευση περισσότερων αιτήσεων Σελ. 46
VI. Υποβολή περισσότερων αιτήσεων Σελ. 46
VII. Έννομο συμφέρον Σελ. 46
VIII. Στοιχεία της αίτησης Σελ. 47
Α. Περιεχόμενο αίτησης Σελ. 47
Β. Πληρεξουσιότητα Σελ. 48
Γ. Προσδιορισμός απαίτησης Σελ. 48
Δ. Αναφορά έννομης σχέσης Σελ. 48
Ε. Αναφορά εγγράφων Σελ. 49
ΣΤ. Προσδιορισμός ιστορικής βάσης Σελ. 49
IX. Αοριστία αίτησης Σελ. 49
X. Επισύναψη εγγράφων Σελ. 50
XI. Χρόνος κατάθεσης εγγράφων Σελ. 50
XII. Δικαστικό ένσημο Σελ. 51
XIII. Συνέπειες υποβολής της αίτησης Σελ. 52
A. Εκκρεμοδικία Σελ. 52
1. Γενικά Σελ. 52
2. Άσκηση αγωγής Σελ. 53
3. Νέα αίτηση Σελ. 53
Β. Παραγραφή Σελ. 55
Γ. Έγκλημα απάτης Σελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Απόφαση δικαστή επί της αίτησης
Ι. Διαδικασία έκδοσης Σελ. 57
Α. Υποχρέωση δικαστή Σελ. 57
Β. Κλήση του αιτούντος για εξηγήσεις - συμπληρώσεις Σελ. 57
ΙΙ. Απόρριψη της αίτησης Σελ. 58
Α. Λόγοι απόρριψης Σελ. 58
Β. Μερική απόρριψη Σελ. 59
Γ. Σημείωση της πράξης απόρριψης Σελ. 59
Δ. Υποβολή νέας αίτησης Σελ. 59
Ε. Ένδικα μέσα - Ανάκληση Σελ. 59
ΙΙΙ. Παραδοχή της αίτησης Σελ. 60
IV. Περιεχόμενο της διαταγής Σελ. 60
A. Έγγραφη κατάρτιση Σελ. 60
Β. Στοιχεία της διαταγής Σελ. 61
1. Το ονοματεπώνυμο δικαστή Σελ. 61
2. Το ονοματεπώνυμο και οι διευθύνσεις αιτούντος και καθού η αίτηση Σελ. 62
3. Η αιτία πληρωμής Σελ. 63
4. Το ποσό χρημάτων που πρέπει να καταβληθεί ή χρεωγράφων
που πρέπει να παραδοθεί Σελ. 64
5. Διαταγή προς τον οφειλέτη Σελ. 65
6. Υπόμνηση στον καθού ότι δικαιούται να ασκήσει ανακοπή Σελ. 65
7. Υπογραφή δικαστή Σελ. 65
8. Αναφορά εγγράφων Σελ. 66
V. Συνέπειες έλλειψης στοιχείων Σελ. 66
VI. Διόρθωση της διαταγής πληρωμής Σελ. 66
VII. Επίδοση της διαταγής πληρωμής Σελ. 67
Α. Υποχρέωση επίδοσης Σελ. 67
Β. Ακυρότητα διαταγής πληρωμής Σελ. 68
Γ. Υπολογισμός προθεσμιών Σελ. 70
Δ. Άλλες διατυπώσεις Σελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Έννομες συνέπειες της διαταγής πληρωμής Σελ. 71
I. Εκτελεστότητα της διαταγής Σελ. 71
Α. Τίτλος εκτελεστός Σελ. 71
Β. Αλλοδαπή διαταγή πληρωμής Σελ. 72
Γ. Τρόπος εκτέλεσης Σελ. 73
Δ. Νομιμοποίηση Σελ. 73
ΙΙ. Μέσα εκτέλεσης Σελ. 73
Α. Γενικά Σελ. 73
Β. Συντηρητική κατάσχεση Σελ. 74
Γ. Αναγκαστική κατάσχεση Σελ. 74
Δ. Προσημείωση υποθήκης Σελ. 75
1. Εγγραφή προσημείωσης Σελ. 75
2. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 75
3. Τροπή σε υποθήκη Σελ. 75
4. Εξάλειψη προσημείωσης Σελ. 76
5. Απόσβεση προσημείωσης Σελ. 77
6. Αντικατάσταση με εγγυοδοσία Σελ. 77
Ε. Υποθήκη Σελ. 77
ΣΤ. Προσωπική κράτηση Σελ. 78
ΙΙΙ. Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 78
IV. Δεδικασμένο διαταγής πληρωμής Σελ. 80
A. Γενικά Σελ. 80
B. Περιπτώσεις δημιουργίας δεδικασμένου Σελ. 80
1. Με τις προϋποθέσεις της ΚΠολΔ 633 παρ. 2 εδ. γ Σελ. 80
i. Μη άσκηση εμπρόθεσμης ανακοπής Σελ. 80
ii. Παραίτηση από την ανακοπή Σελ. 81
iii. Έκταση δεδικασμένου Σελ. 81
iv. Ένδικα μέσα Σελ. 82
2. Με την αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής Σελ. 83
i. Γενικά Σελ. 83
ii. Απόρριψη ανακοπής Σελ. 83
iii. Αποδοχή ανακοπής Σελ. 84
iv. Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 85
v. Ισχύς δεδικασμένου Σελ. 85
3. Ενστάσεις Σελ. 85
i. Γενικά-Διακρίσεις Σελ. 85
ii. Πορίσματα νομολογίας Σελ. 86
V. Διαταγή πληρωμής και παραγραφή Σελ. 90
A. Διακοπή και αναστολή της παραγραφής Σελ. 90
1. Γενικά Σελ. 90
2. Διακοπή Σελ. 90
3. Αναστολή Σελ. 91
4. Παραγραφή κατά τη διάρκεια της επιδικίας Σελ. 92
5. Περισσότεροι συνοφειλέτες Σελ. 93
Β. Επιμήκυνση της βραχυχρόνιας παραγραφής Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ένδικα βοηθήματα
I. Εισαγωγή Σελ. 95
Α. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής Σελ. 95
Β. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή Σελ. 96
Γ. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 97
II. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 632 παρ. 1) Σελ. 98
Α. Τρόπος άσκησης Σελ. 98
1. Κατάθεση ανακοπής Σελ. 98
2. Επίδοση ανακοπής Σελ. 98
3. Προθεσμία άσκησης Σελ. 99
i. Αν επιδοθεί η διαταγή πληρωμής Σελ. 99
ii. Αν δεν επιδοθεί η διαταγή πληρωμής Σελ. 101
Β. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 102
1. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 102
2. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 103
3. Παρέκταση αρμοδιότητας Σελ. 103
4. Άσκηση σε αναρμόδιο δικαστήριο Σελ. 103
Γ. Νομιμοποίηση Σελ. 103
1. Ενεργητική Σελ. 103
2. Παθητική Σελ. 104
Δ. Λόγοι ανακοπής Σελ. 105
1. Γενικά Σελ. 105
2. Εξεταστέος λόγος Σελ. 106
3. Αντικειμενική σώρευση Σελ. 106
Ε. Κύριοι λόγοι ανακοπής Σελ. 106
1. Το δικόγραφο της ανακοπής Σελ. 106
2. Θεραπεία αοριστίας Σελ. 107
ΣΤ. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 108
1. Έννοια Σελ. 108
2. Άσκηση προσθέτων λόγων Σελ. 109
3. Συζήτηση του δικογράφου πρόσθετων λόγων Σελ. 110
4. Προθεσμία Σελ. 110

5. Πινάκιο Σελ. 111
Ζ. Οι λόγοι της ανακοπής Σελ. 111
1. Άρνηση τυπικών προϋποθέσεων - Αμφισβήτηση απαίτησης Σελ. 111
2. Γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της διαταγής πληρωμής Σελ. 112
3. Γνήσιες ενστάσεις Σελ. 112
4. Τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση Σελ. 113
5. Λόγοι ανακοπής ως προς τον τίτλο Σελ. 113
6. Λόγοι ανακοπής ως προς την απαίτηση Σελ. 115
7. Αποτελέσματα της άσκησης ανακοπής Σελ. 117
i. Εκκρεμοδικία Σελ. 117
ii. Παραγραφή της απαίτησης Σελ. 118
iii. Αναστολή Σελ. 119
α. Προϋποθέσεις χορήγησης Σελ. 119
β. Αναστολή με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση Σελ. 122
γ. Υποβολή αίτησης Σελ. 122
δ. Χρονική διάρκεια της αναστολής Σελ. 123
ε. Αρμοδιότητα Σελ. 123
στ. Επίδοση της αίτησης Σελ. 123
ζ. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης για την αναστολή Σελ. 123
8. Αντικείμενο της δίκης Σελ. 124
i. Έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρωμής Σελ. 124
ii. Έλεγχος υποστατού της απαίτησης Σελ. 124
iii. Τυπικοί λόγοι ανακοπής Σελ. 125
iv. Οριοθέτηση του αντικειμένου Σελ. 125
v. Ενστάσεις αποσβεστικές της απαίτησης Σελ. 125
9. Διαδικασία εκδίκασης της ανακοπής Σελ. 125
10. Άμυνα καθού-δανειστή Σελ. 127
11. Αίτημα ανακοπής Σελ. 128
12. Βάρος απόδειξης Σελ. 128
13. Ερημοδικία Σελ. 129
14. Δικαιοδοτική έρευνα του δικαστηρίου Σελ. 129
i. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 129
ii. Πιστωτικοί τίτλοι Σελ. 130
iii. Έρευνα του δικαστηρίου Σελ. 132
iv. Περιεχόμενο της απόφασης Σελ. 133
ΙΙΙ. Δεύτερη ανακοπή (άρθρο 633 παρ. 2) Σελ. 133
Α. Δικαίωμα για άσκησή της Σελ. 133
Β. Έννοια της δεύτερης ανακοπής Σελ. 134
Γ. Ομοιότητες με την ανακοπή της ΚΠολΔ 632 παρ. 1 Σελ. 135
Δ. Διαφορές με την ανακοπή της ΚΠολΔ 632 παρ. 1 Σελ. 136
Ε. Προϋποθέσεις άσκησης ανακοπής Σελ. 136
ΣΤ. Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη Σελ. 138
Ζ. Συνέπειες μη άσκησης ανακοπής Σελ. 138
Η. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 139
IV. Ένδικα μέσα κατά απόφασης επί της ανακοπής (ΚΠολΔ 632 παρ. 1, 633 παρ. 2) Σελ. 139
Α. Γενικά Σελ. 139
Β. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 139
Γ. Έφεση Σελ. 139
Δ. Αναίρεση Σελ. 140
Ε. Αναψηλάφηση Σελ. 140
ΣΤ. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ανακοπή κατά της εκτέλεσης
I. Γενικά Σελ. 141
ΙΙ. Άσκηση της ανακοπής Σελ. 141
Α. Τρόπος άσκησης Σελ. 141
Β. Νομιμοποίηση Σελ. 142
ΙΙΙ. Λόγοι και προθεσμίες ανακοπής Σελ. 142
Α. Γενικά Σελ. 142
Β. Προσβολή των άκυρων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας Σελ. 142
Γ. Οι λόγοι ανακοπής και οι προθεσμίες άσκησής τους Σελ. 144
1. Δικονομικές προθεσμίες Σελ. 147
IV. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 147
A. Υλική αρμοδιότητα Σελ. 147
Β. Τοπική αρμοδιότητα Σελ. 148
V. Άσκηση περισσοτέρων ανακοπών Σελ. 148
VΙ. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 148
VΙΙ. Προσδιορισμός συζήτησης της ανακοπής Σελ. 148
VΙΙΙ. Αντικείμενο της ανακοπής (αντιρρήσεις) Σελ. 149
IΧ. Αίτημα ανακοπής Σελ. 149
Χ. Διαδικασία Σελ. 149
ΧI. Απαράδεκτο αντιρρήσεων λόγω δεδικασμένου (ΚΠολΔ 933 παρ. 4) Σελ. 150
ΧII. Ομοιότητες και διαφορές της ανακοπής των 632 παρ. 1, 633 παρ. 2 και της ανακοπής της 933 ΚΠολΔ Σελ. 151
A. Ομοιότητες των ανακοπών Σελ. 151
B. Διαφορές των ανακοπών Σελ. 151
ΧΙΙΙ. Σχέση της ανακοπής 933 ΚΠολΔ με την ανακοπή των 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ Σελ. 151
XΙV. Σώρευση των ανακοπών Σελ. 154
XV. Ένδικα μέσα Σελ. 154
XVI. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Περιπτώσεις διαταγών πληρωμής
I. Διαταγή πληρωμής κατά νομικού προσώπου Σελ. 156
Α. Έννοια νομικού προσώπου Σελ. 156
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 156
Γ. Διαδικασία Σελ. 157
Δ. Αρμοδιότητα Σελ. 157
Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 157
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 157
2. Διαδικασία Σελ. 158
3. Αρμοδιότητα Σελ. 158
4. Επαναφορά πραγμάτων Σελ. 158
ΙΙ. Διαταγή πληρωμής κατά Ομόρρυθμης Εταιρίας Σελ. 158
Α. Διαταγή πληρωμής Σελ. 158
Β. Διαδικασία Σελ. 159
Γ. Αρμοδιότητα Σελ. 159
Δ. Τίτλος εκτελεστός Σελ. 159
Ε. Παραγραφή Σελ. 160
ΣΤ. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 160
1. Νομιμοποίηση Σελ. 160
2. Διαδικασία Σελ. 160
3. Αρμοδιότητα Σελ. 161
4. Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων Σελ. 161
Ζ. Τριτανακοπή Σελ. 161
Η. Διαταγή πληρωμής από ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 161
ΙΙΙ. Διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Σελ. 161
Α. Πρώτη άποψη Σελ. 162
Β. Δεύτερη άποψη Σελ. 164
IV. Διαταγή πληρωμής κατά κοινοπραξίας Σελ. 165
A. Έννοια Σελ. 165
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 166
Γ. Αρμοδιότητα Σελ. 167
Δ. Τίτλος εκτελεστός Σελ. 167
Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 167
1. Νομιμοποίηση Σελ. 167
2. Διαδικασία Σελ. 167
3. Αρμοδιότητα Σελ. 167
V. Διαταγή πληρωμής κατά περισσοτέρων οφειλετών Σελ. 167
Α. Γενικά Σελ. 167
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 168
Γ. Διαδικασία Σελ. 168
Δ. Αρμοδιότητα Σελ. 168
Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 168
1. Λόγοι ανακοπής Σελ. 168
2. Διαδικασία Σελ. 169
3. Αρμοδιότητα Σελ. 169
VI. Διαταγή πληρωμής για επιστροφή προκαταβολής τιμήματος για αγορά ακινήτου Σελ. 169
Α. Γενικά Σελ. 169
Β. Διαταγή πληρωμής Σελ. 169
Γ. Διαδικασία Σελ. 170
Δ. Αρμοδιότητα Σελ. 170
Ε. Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής Σελ. 170
1. Διαδικασία Σελ. 170
2. Αρμοδιότητα Σελ. 170
VII. Διαταγή πληρωμής σε πώληση
Back to Top