ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ MARPOL 73/78


Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι - VI, Νέα Βιβλία, Πιστοποιητικά & Συναφείς Διατάξεις

Σε απόθεμα

Τιμή: 95,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 95,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11792
Μαλέρμπας Μ.
  • Έκδοση: 2007
  • Σελίδες: 968
  • ISBN: 978-960-272-457-6

ΜΕΡΟΣ Α' 
Διεθνής Σύμβαση «Περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σ' αυτή τη Σύμβαση» MARPOL 73/78 Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι-VI 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1973 ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ - MARPOL 73/78 
I. Εισαγωγή στη Διεθνή ΣύμβασηΣελ. 3
1. ΓενικάΣελ. 3
2. Τα Πρωτόκολλα της Δ. Συμβάσεως 1973Σελ. 4
3. Το νομικό CORPUS της MARPOL 73/78Σελ. 5
4. Μέτρα υλοποιήσεως και εφαρμογής Κανονισμών MARPOL 73/78 - Προβλεπόμενες κυρώσειςΣελ. 6
5. Αρμόδιες εκτελεστικές Αρχές για τον εντοπισμό των παραβάσεων και καθήκοντα αυτώνΣελ. 9
ΙΙ. Ισχύον διάγραμμα ύλης Παραρτημάτων I έως IV MARPOL 73/78 και συναφή δεδομένα στοιχείαΣελ. 10
1. ΓενικάΣελ. 10
2. Διάγραμμα ύλης Παραρτημάτων MARPOL 73/78Σελ. 11
2.1 Παράρτημα Ι (Αναθεωρημένο)Σελ. 11
2.2. Παράρτημα ΙΙ (Αναθεωρημένο)Σελ. 12
2.3. Παράρτημα ΙΙΙ (Αναθεωρημένο)Σελ. 13
2.4. Παράρτημα IV (Αναθεωρημένο)Σελ. 14
2.5. Παράρτημα VΣελ. 14
2.6. Παράρτημα VIΣελ. 14
ΙΙΙ. Αρχική Εισηγητική Έκθεση στον Κυρ. Νόμο 1269/1982 και Συμπληρωματικές - Μεταγενέστερες Εισηγητικές ΕκθέσειςΣελ. 17
1. Αρχική Εισηγητική Έκθεση: «Στο Σχέδιο Νόμου για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 1973 "Περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία" και του Πρωτοκόλλου 1978 που αναφέρεται στη Σύμβαση αυτή (Ν. 1269/1982)»Σελ. 17
2. Συμπληρωματική Εισήγηση: «Στο σχέδιο νόμου για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 1973 "περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία" και του Πρωτοκόλλου 1978 που αναφέρεται στη σύμβαση αυτή»Σελ. 23
3. Εισηγητική Έκθεση: Στο σχέδιο Νόμου «κύρωση του Πρωτοκόλλου έτους 1997 που τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή». Νόμος 3104/2003 (ΦΕΚ Α' 28). (Προσθήκη Παραρτήματος VI στη Δ.Σ. και αντικατάσταση διατάξεων κυρωτικού Νόμου 1269/82).Σελ. 25
4. Εισηγητική Έκθεση: Στο Σχέδιο Π.Δ. «Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με την Δ.Σ. για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78 - Κανονισμοί για την πρόληψη της ρύπανσης από τα λύματα των πλοίων» (Π.Δ. 114/2006 Α' 112)Σελ. 30
5. Εισηγητική Έκθεση: Στο Σχέδιο Π.Δ. «Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973» (Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Δ.Σ. MARPOL 73/78) - (Π.Δ. 27/2007 - Α' 19/2007)Σελ. 32
IV. Διατάξεις Κυρωτικού Νόμου 1269/1982 (ΦΕΚ Α' 89), Διεθνούς Σύμβασης 1973 και Πρωτοκόλλου 1978 (όπως ισχύουν)Σελ. 37
1. Κυρ. Νόμος 1269/1982 (ΦΕΚ Α' 89)Σελ. 37
'Αρθρο πρώτοΣελ. 37
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΣελ. 38
'Αρθρον 1 - Γενικές υποχρεώσεις από τη ΣύμβασηΣελ. 38
'Αρθρον 2 - ΟρισμοίΣελ. 38
'Αρθρον 3 - ΕφαρμογήΣελ. 40
'Αρθρον 4 - ΠαραβάσειςΣελ. 40
'Αρθρον 5 - Πιστοποιητικά και Ειδικοί Κανόνες για την Επιθεώρηση των πλοίωνΣελ. 41
'Αρθρον 6 - Διαπίστωση παραβάσεων και επιβολή συμμορφώσεως προς την ΣύμβασινΣελ. 42
'Αρθρον 7 - Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοίαΣελ. 43
'Αρθρον 8 - Αναφορές για περιστατικά που σχετίζονται με επιβλαβείς ουσίεςΣελ. 43
'Αρθρον 9 - 'Αλλες συνθήκες και ερμηνείεςΣελ. 43
'Αρθρον 10 - Διακανονισμός αμφισβητήσεωνΣελ. 44
'Αρθρον 11 - Ανταλλαγή πληροφοριώνΣελ. 44
'Αρθρον 12 - Ατυχήματα εις πλοίαΣελ. 45
'Αρθρον 13 - Υπογραφή, Κύρωση, Αποδοχή, Εγκριση και ΠροσχώρησηΣελ. 45
'Αρθρον 14 - Προαιρετικά ΠαραρτήματαΣελ. 46
'Αρθρον 15 - Θέσις εν ισχύϊΣελ. 46
'Αρθρον 16 - ΤροποποιήσειςΣελ. 47
'Αρθρον 17 - Παρότρυνση για τεχνική συνεργασίαΣελ. 50
'Αρθρον 18 - ΚαταγγελίαΣελ. 50
'Αρθρον 19 - Κατάθεση και ΑπογραφήΣελ. 51
'Αρθρον 20 - ΓλώσσεςΣελ. 51
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΣελ. 51
'Αρθρο Ι - Υποχρέωση ΑναφοράςΣελ. 51
'Αρθρο ΙΙ - Σύνταξη ΑναφορώνΣελ. 52
'Αρθρο ΙΙΙ - Περιεχόμενο ΑναφοράςΣελ. 52
'Αρθρο IV - Συμπληρωματική ΑναφοράΣελ. 53
'Αρθρο V - Διαδικασίες ΑναφοράςΣελ. 53
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΙΣελ. 53
'Αρθρον ΙΣελ. 53
'Αρθρον ΙΙΣελ. 53
'Αρθρον ΙΙΙΣελ. 54
'Αρθρον ΙVΣελ. 54
'Αρθρον VΣελ. 55
'Αρθρον VΙΣελ. 55
'Αρθρον VΙΙΣελ. 55
'Αρθρον VΙΙΙΣελ. 55
'Αρθρον ΙΧΣελ. 55
'Αρθρον ΧΣελ. 56
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΣελ. 56
'Αρθρο Ι - Γενικές ΥποχρεώσειςΣελ. 57
'Αρθρον ΙΙ - Θέση σε εφαρμογή του Παραρτήματος ΙΙ της ΣυμβάσεωςΣελ. 57
'Αρθρον ΙΙΙ - Ανταλλαγή ΠληροφοριώνΣελ. 58
'Αρθρον IV - Υπογραφή, Κύρωση, Αποδοχή, Έγκριση και ΠροσχώρησηΣελ. 58
'Αρθρον V - Θέση εν ισχύϊΣελ. 58
'Αρθρον VI - ΤροποποιήσειςΣελ. 58
'Αρθρον VII - ΚαταγγελίαΣελ. 59
'Αρθρον VIII - ΘεματοφύλαξΣελ. 59
'Αρθρον IX - ΓλώσσεςΣελ. 59
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (του Πρωτοκόλλου 1978)Σελ. 60
'Αρθρο δεύτερο (Κυρ. Νόμου) - ΟρισμόςΣελ. 60
'Αρθρο τρίτο (Κ.Ν.) - Αποδοχή τροποποιήσεων και συμπληρώσεων της «Σύμβασης» των Πρωτοκόλλων και Παραρτημάτων αυτήςΣελ. 60
'Αρθρο τέταρτο (Κ.Ν.) - Εξουσιοδότηση ΝηογνωμόνωνΣελ. 61
'Αρθρο πέμπτο (Κ.Ν.) - ΕφαρμογήΣελ. 61
'Αρθρο έκτο (Κ.Ν.) - Αρμόδιες ΑρχέςΣελ. 62
'Αρθρο έβδομο (Κ.Ν.) - Επέκταση εφαρμογής - Ρύθμιση λεπτομερειώνΣελ. 62
'Αρθρο όγδοο (Κ.Ν.) - Απαγόρευση προσέγγισης και απόπλουΣελ. 63
'Αρθρο ένατο (Κ.Ν.) - Κυρώσεις - ΠροσφυγέςΣελ. 63
'Αρθρο δέκατο (Κ.Ν.) - ΑναστολήΣελ. 64
'Αρθρο ενδέκατο (Κ.Ν.) - ΚείμεναΣελ. 65
'Αρθρο δωδέκατο (Κ.Ν.) - Αρμοδιότητα για την έκδοση εκτελεστικών Διαταγμάτων και ΑποφάσεωνΣελ. 65
'Αρθρο δέκατο τρίτο - Διατάξεις που τροποποιούνται και καταργούνταιΣελ. 65
'Αρθρο δέκατο τέταρτοΣελ. 65
V. Κατ' εξουσιοδότηση εκδοθέντα Π.Δ. τροποποιούντα διατάξεις κυρωτικού ΝόμουΣελ. 66
1. Π.Δ. 86/1997 (ΦΕΚ Α' 72/14.5.1997)Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΣ MARPOL 73/78 - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΕΩΣ VI (Αναθεωρημένα) 
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 68
ΙΙ. Ουσιαστικές διατάξεις Παραρτημάτων MARPOL 73/78Σελ. 69
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (Αναθεωρημένο)Σελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑΣελ. 69
Κανονισμός 1 - ΟρισμοίΣελ. 69
Κανονισμός 2 - ΕφαρμογήΣελ. 78
Κανονισμός 3 - Απαλλαγές και παραιτήσειςΣελ. 80
Κανονισμός 4 - ΕξαιρέσειςΣελ. 82
Κανονισμός 5 - ΙσοδύναμαΣελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣελ. 83
Κανονισμός 6 - ΕπιθεωρήσειςΣελ. 83
Κανονισμός 7 - Έκδοση ή επικύρωση ΠιστοποιητικούΣελ. 86
Κανονισμός 8 - Έκδοση ή επικύρωση πιστοποιητικού από άλλη ΚυβέρνησηΣελ. 86
Κανονισμός 9 - Τύπος του πιστοποιητικούΣελ. 87
Κανονισμός 10 - Διάρκεια και ισχύς του πιστοποιητικούΣελ. 87
Κανονισμός 11 - Έλεγχο του Κράτους του Λιμένα επί των λειτουργικών απαιτήσεωνΣελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑΣελ. 90
ΤΜΗΜΑ Α' - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣελ. 90
Κανονισμός 12 - Δεξαμενές για κατάλοιπα πετρελαίου (κατακαθήματα)Σελ. 90
«Κανονισμός 12Α - Προστασία των Δεξαμενών Καυσίμου Πετρελαίου»Σελ. 91
Κανονισμός 13 - Πρότυπος σύνδεσμος για σωλήνες απορρίψεωςΣελ. 102
TMHMA Β' - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΣελ. 103
Κανονισμός 14 - Εξοπλισμός φίλτρου πετρελαίουΣελ. 103
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΣελ. 105
Κανονισμός 15 - Έλεγχος απόρριψης πετρελαίουΣελ. 105
Κανονισμός 16 - Διαχωρισμός πετρελαίου και έρματος και μεταφορά πετρελαίου στις πρωραίες δεξαμενέςΣελ. 107
Κανονισμός 17 - Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος Ι - Λειτουργίες στο χώρο του μηχανοστασίουΣελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝΣελ. 109
ΤΜΗΜΑ A' - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣελ. 109
Κανονισμός 18 - Δεξαμενές διαχωρισμένου έρματοςΣελ. 109
Κανονισμός 19 - Απαιτήσεις διπλού τοιχώματος και διπλού πυθμένα για πετρελαιοφόρα τα οποία παραδόθηκαν την ή μετά την 6η Ιουλίου 1996Σελ. 116
Κανονισμός 20 - Απαιτήσεις διπλού τοιχώματος και διπλού πυθμένα για πετρελαιοφόρα τα οποία έχουν παραδοθεί πριν από την 6η Ιουλίου 1996Σελ. 121
Κανονισμός 21 - Πρόληψη ρύπανσης από πετρέλαιο από πετρελαιοφόρα τα οποία μεταφέρουν βαριάς ποιότητας πετρέλαιο ως φορτίοΣελ. 124
Κανονισμός 22 - Προστασία πυθμένα αντλιοστασίουΣελ. 127
Κανονισμός 23 - Απόδοση ακούσιας εκροής πετρελαίουΣελ. 130
Κανονισμός 24 - Υποθετικές βλάβεςΣελ. 140
Κανονισμός 25 - Υποθετική εκροή πετρελαίουΣελ. 141
Κανονισμός 26 - Όρια του μεγέθους και διατάξεις των δεξαμενών φορτίουΣελ. 144
Κανονισμός 27 - 'Αθικτη ευστάθειαΣελ. 144
Κανονισμός 28 - Υποδιαίρεση και ευστάθεια βλάβηςΣελ. 146
Κανονισμός 29 - Δεξαμενές καταλοίπων πετρελαίουΣελ. 152
Κανονισμός 30 - Αντλητικά συστήματα, σωληνώσεις και εγκαταστάσεις απορρίψεωςΣελ. 153
ΤΜΗΜΑ Β' - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΣελ. 156
Κανονισμός 31 - Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου απόρριψης πετρελαίουΣελ. 156
Κανονισμός 32 - Ανιχνευτής διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου / νερούΣελ. 158
Κανονισμός 33 - Απαιτήσεις για καθαρισμό με αργό πετρέλαιοΣελ. 158
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΣελ. 159
Κανονισμός 34 - Έλεγχος απόρριψης πετρελαίουΣελ. 159
Κανονισμός 35 - Λειτουργίες πλύσης με αργό πετρέλαιοΣελ. 161
Κανονισμός 36 - Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος ΙΙ, Λειτουργίες Φορτίου / ΈρματοςΣελ. 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗΣελ. 164
Κανονισμός 37 - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης ρύπανσης από πετρέλαιο του πλοίουΣελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣΣελ. 165
Κανονισμός 38 - Ευκολίες υποδοχήςΣελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ Η ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣΣελ. 169
Κανονισμός 39 - Ειδικές απαιτήσεις για σταθερές ή πλωτές εξέδρεςΣελ. 169
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣελ. 169
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣελ. 170
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΣελ. 170
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΣελ. 171
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (IOPPC) ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑΣελ. 171
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΣελ. 171
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΣελ. 193
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΣελ. 193
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΣελ. 193
ΜΕΡΟΣ Ι Λειτουργίες στο χώρου του μηχανοστασίου (Όλα τα πλοία)Σελ. 193
ΕισαγωγήΣελ. 193
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΣελ. 198
ΜΕΡΟΣ ΙΙ Λειτουργίες Φορτίου / Έρματος(Πετρελαιοφόρα)Σελ. 198
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΥΜΑ (Αναθεωρημένο)Σελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑΣελ. 210
Κανονισμός 1 - ΟρισμοίΣελ. 210
Κανονισμός 2 - ΕφαρμογήΣελ. 213
Κανονισμός 3 - ΕξαιρέσειςΣελ. 214
Κανονισμός 4 - ΑπαλλαγέςΣελ. 214
Κανονισμός 5 - ΙσοδύναμαΣελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝΣελ. 218
Κανονισμός 6 - Ταξινόμηση και κατάταξη Επιβλαβών Υγρών Ουσιών και λοιπών ουσιώνΣελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣελ. 219
Κανονισμός 7 - Επιθεώρηση και πιστοποίηση δεξαμενόπλοιων χημικώνΣελ. 219
Κανονισμός 8 - ΕπιθεωρήσειςΣελ. 220
Κανονισμός 9 - Έκδοση ή επικύρωση ΠιστοποιητικούΣελ. 223
Κανονισμός 10 - Διάρκεια και ισχύς του ΠιστοποιητικούΣελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΣελ. 226
Κανονισμός 11 - Σχεδιασμός, κατασκευή, εξοπλισμός και εκμετάλλευσηΣελ. 226
Κανονισμός 12 - Διατάξεις άντλησης, σωληνώσεων, εκφόρτωσης και δεξαμενές ακάθαρτων καταλοίπωνΣελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝΣελ. 229
Κανονισμός 13 - Έλεγχος απορρίψεων καταλοίπων Επιβλαβών Υγρών ΟυσιώνΣελ. 229
Κανονισμός 14 - Εγχειρίδιο Διαδικασιών και ΔιατάξεωνΣελ. 234
Κανονισμός 15 - Βιβλίο ΦορτίουΣελ. 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΛΙΜΕΝΩΝΣελ. 236
Κανονισμός 16 - Μέτρα ελέγχουΣελ. 236
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΥΓΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣΣελ. 238
Κανονισμός 17 - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από Επιβλαβείς Υγρές ΟυσίεςΣελ. 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣΣελ. 239
Κανονισμός 18 - Ευκολίες υποδοχής και διατάξεις τερματικών σταθμών εκφόρτωσης φορτίωνΣελ. 239
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΣελ. 241
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝΣελ. 241
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΥΓΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΥΔΗΝΣελ. 244
ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΥΓΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΥΔΗΝΣελ. 244
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3Σελ. 251
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΧΥΜΑΣελ. 251
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΧΥΜΑΣελ. 251
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4Σελ. 256
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΣελ. 256
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5Σελ. 270
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣΣελ. 270
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6Σελ. 274
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣΣελ. 274
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7Σελ. 279
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥΣελ. 279
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Αναθεωρημένο) - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗΣελ. 282
Κανονισμός 1 - ΕφαρμογήΣελ. 282
Κανονισμός 2 - ΣυσκευασίαΣελ. 283
Κανονισμός 3 - Σήμανση και τοποθέτηση ετικετώνΣελ. 283
Κανονισμός 4 - Αποδεικτικά έγγραφαΣελ. 283
Κανονισμός 5 - ΣτοιβασίαΣελ. 284
Κανονισμός 6 - Ποσοτικοί περιορισμοίΣελ. 284
Κανονισμός 7 - ΕξαιρέσειςΣελ. 285
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΣελ. 285
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗΣελ. 285
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Αναθεωρημένο) - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝΣελ. 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑΣελ. 286
Κανονισμός 1 - ΟρισμοίΣελ. 286
Κανονισμός 2 - ΕφαρμογήΣελ. 287
Κανονισμός 3 - ΕξαιρέσειςΣελ. 288
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣελ. 288
Κανονισμός 4 - ΕπιθεωρήσειςΣελ. 288
Κανονισμός 5 - Έκδοση ή Επικύρωση του ΠιστοποιητικούΣελ. 291
Κανονισμός 6 - Έκδοση ή επικύρωση Πιστοποιητικού από άλλη ΚυβέρνησηΣελ. 292
Κανονισμός 7 - Τύπος ΠιστοποιητικούΣελ. 292
Κανονισμός 8 - Διάρκεια και Ισχύς ΠιστοποιητικούΣελ. 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣΣελ. 294
Κανονισμός 9 - Συστήματα ΛυμάτωνΣελ. 294
Κανονισμός 10 - Πρότυπες Συνδέσεις Σωλήνων ΑπόρριψηςΣελ. 295
Κανονισμός 11 - Απόρριψη των λυμάτωνΣελ. 296
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣΣελ. 297
Κανονισμός 12 - Εγκαταστάσεις Υποδοχής ΛυμάτωνΣελ. 297
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣελ. 297
Κανονισμός 13 - Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα επί των λειτουργικών απαιτήσεωνΣελ. 297
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από ΛύματαΣελ. 298
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝΣελ. 302
Κανονισμός 1 - ΟρισμοίΣελ. 302
Κανονισμός 2 - ΕφαρμογήΣελ. 303
Κανονισμός 3 - Απόρριψη απορριμμάτων εκτός ειδικών περιοχώνΣελ. 303
Κανονισμός 4 - Ειδικές διατάξεις για την απόρριψη απορριμμάτωνΣελ. 304
Κανονισμός 5 - Διάθεση των απορριμμάτων εντός Ειδικών ΠεριοχώνΣελ. 304
Κανονισμός 6 - ΕξαιρέσειςΣελ. 307
Κανονισμός 7 - Εγκαταστάσεις ΥποδοχήςΣελ. 307
Κανονισμός 8 - Έλεγχος της Αρχής του λιμένα στις λειτουργικές απαιτήσειςΣελ. 308
Κανονισμός 9 - Πινακίδες, σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων και τήρησης εγγραφών απορριμμάτωνΣελ. 308
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Στο Παράρτημα V)Σελ. 310
ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΣελ. 310
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑΣελ. 315
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΑΣελ. 315
Κανονισμός 1 - ΕφαρμογήΣελ. 315
Κανονισμός 2 - ΟρισμοίΣελ. 315
Κανονισμός 3 - Γενικές εξαιρέσειςΣελ. 317
Κανονισμός 4 - ΙσοδυναμίεςΣελ. 317
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣελ. 318
Κανονισμός 5 - Επιθεωρήσεις και έλεγχοιΣελ. 318
Κανονισμός 6 - Έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης του ΑέραΣελ. 320
Κανονισμός 7 - Έκδοση ενός Πιστοποιητικού από άλλη ΚυβέρνησηΣελ. 321
Κανονισμός 8 - Τύπος ΠιστοποιητικούΣελ. 321
Κανονισμός 9 - Διάρκεια και εγκυρότητα ΠιστοποιητικούΣελ. 321
Κανονισμός 10 - Έλεγχος του Κράτους του
Back to Top