Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16823
Γιαννακούρου Γ.
Μενουδάκος K.

Το έργο «Δίκαιο Χωροταξίας & Πολεοδομίας» συνιστά ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για τη μελέτη και διδασκαλία του δικαίου της χωροταξίας και πολεοδομίας. Σε αυτό αναπτύσσεται κατά τρόπο συστηματικό το αντικείμενο του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου από το ανώτατο επίπεδο, τον χωροταξικό σχεδιασμό, έως τις εξατομικευμένες εφαρμογές, όπως είναι οι οικοδομικές άδειες και οι πράξεις που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία για τις αυθαίρετες κατασκευές.

Το έργο διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος προσεγγίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι πηγές του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου. Σε αυτοτελές κεφάλαιο του πρώτου μέρους παρουσιάζεται, επίσης, η ιστορική διαμόρφωση του δικαίου αυτού, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα και η σημερινή φάση ανάπτυξής του. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος στο οποίο εξετάζονται οι μορφές τις οποίες προσλαμβάνει ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός ως μέθοδος διοικητικής δράσεως, το περιεχόμενο και οι νομικές συνέπειες των διαφόρων κατηγοριών χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων αλλά και τα νομικά μέσα που τίθενται στη διάθεση της Διοικήσεως για την απόκτηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της πόλεως και την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού. Στο τρίτο μέρος αναλύονται οι κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση και τη δόμηση των ακινήτων καθώς και τον έλεγχο των οικοδομικών εργασιών.

Το έργο συνοδεύεται από γλωσσάριο βασικών χωροταξικών και πολεοδομικών όρων, πλούσια ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία και εκτενές λημματικό ευρετήριο.

Το ελληνικό χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο διανύει τα τελευταία έτη περίοδο σημαντικών αλλαγών. Στο παρόν έργο ενσωματώνονται οι εκτενείς μεταβολές που έλαβαν χώρα στη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία έως και το 2018 (Ν 4315/2014, Ν 4447/2016, Ν 4495/2017, ΠΔ 59/2018 κ.ά), καθώς και οι νεότερες εξελίξεις της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βοήθημα για όλους όσοι ασχολούνται με την εφαρμογή του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου, και ιδίως για την καθημερινή δικηγορική πρακτική, καθώς ενσωματώνει όλες τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, μαζί με πλούσια νομολογία επί των ζητημάτων αυτών.

Πρόλογος Σελ. IX
Προλογικό σημείωμα Σελ. XVΙΙ
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XIΧ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Κεφάλαιο Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Αντικείμενο και σκοπός του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου
1.1. Ορισμός Σελ. 3
1.2. Ο χώρος ως αντικείμενο χωροταξικής και πολεοδομικής ρύθμισης Σελ. 3
1.3. Ο σχεδιασμός του χώρου Σελ. 6
2. Λειτουργία και χαρακτηριστικά του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου
2.1. Οι κανόνες του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου Σελ. 7
Α. Ο πρωτεύων ρόλος του δημοσίου δικαίου Σελ. 7
Β. Οι κανόνες ιδιωτικού δικαίου Σελ. 8
2.2. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου Σελ. 10
Α. Δίκαιο με προγραμματικό και κατευθυντήριο χαρακτήρα Σελ. 11
Β. Δίκαιο με ποικιλία νομικών εργαλείων και ρυθμιστικών τεχνικών Σελ. 12
Γ. Δίκαιο με διαφοροποιημένη χωρικά έκφραση Σελ. 13
Δ. Δίκαιο ευμετάβλητο Σελ. 14
3. Σχέση του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου με άλλους συγγενείς κλάδους δικαίου Σελ. 14
3.1. Χωροταξικό δίκαιο και δημόσιο οικονομικό δίκαιο Σελ. 14
3.2. Χωροταξικό-πολεοδομικό δίκαιο και δίκαιο περιβάλλοντος Σελ. 16
3.3. Πολεοδομικό δίκαιο και οικοδομικό δίκαιο Σελ. 17
Κεφάλαιο Β΄
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Το εσωτερικό δίκαιο
1.1. Το συνταγματικό πλαίσιο της χωροταξίας και της πολεοδομίας Σελ. 19
Α. Το άρθρο 24 του Συντάγματος Σελ. 20
Β. Άλλες Συνταγματικές διατάξεις Σελ. 26
1.2. Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο Σελ. 33
2. Η αυξανόμενη επιρροή του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 34
2.1. Διεθνείς συμβάσεις με χωροταξική και πολεοδομική διάσταση Σελ. 35
Α. Η Σύμβαση της Γρανάδας για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Σελ. 35
Β. Η Σύμβαση της Φλωρεντίας για την προστασία του τοπίου Σελ. 37
Γ. Το Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου Σελ. 37
Δ. Διακηρύξεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Σελ. 40
2.2. Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 41
2.3. Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 43
Α. Το ενωσιακό δίκαιο περιβάλλοντος Σελ. 43
Β. Η νομοθεσία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Σελ. 45
Γ. Η οδηγία 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό Σελ. 47
Δ. Η ευρωπαϊκή πολιτική οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής Σελ. 49
Κεφάλαιο Γ΄
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. Οι απαρχές Σελ. 51
1.1. Η Ελλάδα μετά την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας: από την οθωμανική στην ευρωπαϊκή πόλη Σελ. 51
1.2. Ρυθμίσεις για την ευταξία και την υγιεινή των πόλεων και κωμών Σελ. 53
2. Η εξέλιξη Σελ. 56
2.1. Οι Βενιζελικές μεταρρυθμίσεις Σελ. 57
2.2. Το ΝΔ της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» Σελ. 61
3. Η ωρίμανση και οι προοπτικές
3.1. Η ρύθμιση του χώρου κατά τη μεταπολεμική περίοδο Σελ. 65
3.2. Θεσμικές τομές και μεταρρυθμίσεις κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο Σελ. 69
3.3. Το χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης Σελ. 75
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Κεφάλαιο Α΄
ΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: ΕΙΔΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
1. Τύποι χωρικών σχεδίων: η διεθνής κατάταξη Σελ. 87
1.1. Τα σχέδια γενικού προσανατολισμού Σελ. 88
1.2. Τα στρατηγικά σχέδια Σελ. 89
1.3. Τα σχέδια-πλαίσια Σελ. 92
1.4. Τα σχέδια ρυθμιστικού χαρακτήρα Σελ. 93
2. Τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια κατά τον Ν 4447/2016
2.1. Το σύστημα χωρικού σχεδιασμού κατά τον Ν 4447/2016 Σελ. 95
Α. Η διάκριση του χωρικού σχεδιασμού σε στρατηγικό και ρυθμιστικό Σελ. 95
Β. Επίπεδα σχεδιασμού και κατηγορίες χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων Σελ. 98
Γ. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος χωρικού σχεδιασμού Σελ. 98
2.2. Ρυθμιστικό περιεχόμενο και όργανα έγκρισης των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων Σελ. 102
Α. Τα χωροταξικά πλαίσια Σελ. 102
Β. Τα πολεοδομικά σχέδια Σελ. 104
2.3. Διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης Σελ. 106
2.4. Ιεράρχηση και εναρμόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων Σελ. 107
Α. Η ιεραρχική δομή του συστήματος χωρικού σχεδιασμού κατά τον Ν 4447/2016 Σελ. 107
Β. Οι μέθοδοι εναρμόνισης: συμφωνία, συμβατότητα, συνεκτίμηση Σελ. 108
Γ. Ο διοικητικός έλεγχος συμβατότητας Σελ. 109
3. Νομική φύση και δεσμευτικότητα χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων Σελ. 111
3.1. Η ιδιότυπη νομική δεσμευτικότητα των Ειδικών και των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων Σελ. 113
3.2. Τα Τοπικά και τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια ως διοικητικές πράξεις μικτού περιεχομένου Σελ. 118
3.3. Τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής Σελ. 119
Α. Το πολεοδομικό σχέδιο ως κανονιστική ή γενική ατομική πράξη Σελ. 119
Β. Νομικές συνέπειες από την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου Σελ. 121
Γ. Η πράξη εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου Σελ. 124
Κεφάλαιο Β΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
1. Χωρικός σχεδιασμός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Σελ. 129
1.1. Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Σελ. 129
1.2. Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Σελ. 131
1.3. Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Σελ. 133
2. Χωρικός σχεδιασμός δημοσίων ακινήτων και ακινήτων στρατηγικών επενδύσεων
2.1. Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων Σελ. 136
2.2. Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων Σελ. 140
3. Ειδικά καθεστώτα πολεοδόμησης
3.1. Πολεοδόμηση οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους Σελ. 141
3.2. Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε ΖΟΕ Σελ. 143
3.3. Πολεοδόμηση με ιδιωτική πρωτοβουλία Σελ. 145
Κεφάλαιο Γ΄
ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1. Τα μέσα εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού κατά το ΝΔ της 17.7.1923 Σελ. 152
1.1. Η ρυμοτομική απαλλοτρίωση Σελ. 153
Α. Σκοπός - Δημόσια ωφέλεια - Αιτιολογία Σελ. 153
Β. Κήρυξη Σελ. 154
Γ. Υπόχρεοι προς αποζημίωση Σελ. 156
Δ. Συντέλεση Σελ. 158
Ε. Άρση μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σελ. 159
1.2. Η τακτοποίηση και προσκύρωση οικοπέδων Σελ. 160
Α. Έννοια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας Σελ. 160
Β. Τακτοποίηση οικοπέδου Σελ. 162
Γ. Προσκύρωση Σελ. 165
Δ. Η ευεργετική διάταξη του άρθρου 25 του Ν 1337/1983 Σελ. 166
1.3. Η Κτηματική Ομάδα Σελ. 168
2. Νεότεροι μηχανισμοί εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού
2.1. Η εισφορά σε γη και χρήμα Σελ. 170
Α. Η εξέλιξη του θεσμού Σελ. 170
Β. Το σύστημα εισφοράς σε γη και χρήμα μετά τον Ν 4315/2014 Σελ. 173
2.2. Το δικαίωμα προτίμησης Σελ. 177
2.3. Ο αστικός αναδασμός Σελ. 178
2.4. Η μεταφορά συντελεστή δόμησης Σελ. 181
Α. Έννοια συντελεστή δόμησης Σελ. 181
Β. Έννοια και σκοπός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης Σελ. 182
Γ. Η μεταφορά συντελεστή δόμησης ως αποζημιωτικός μηχανισμός Σελ. 183
Δ. Βαρυνόμενα ακίνητα: η εξέλιξη της νομολογίας Σελ. 184
Ε. Ωφελούμενα ακίνητα και ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης Σελ. 186
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κεφάλαιο Α΄
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
1. Έννοια χρήσεως γης Σελ. 193
2. Η ταξινόμηση των χρήσεων γης σε κατηγορίες
2.1. Ταξινόμηση και διαχωρισμός των χρήσεων γης Σελ. 194
2.2. Η κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης στην ελληνική πολεοδομική νομοθεσία Σελ. 196
3. Το σύστημα χρήσεων γης κατά το ΠΔ 59/2018
3.1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 198
3.2. Γενικές και ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης Σελ. 199
4. Νομολογιακοί περιορισμοί στην ανάμειξη και μεταβολή των χρήσεων γης Σελ. 205
4.1. Ο κανόνας της τυποποίησης των χρήσεων γης Σελ. 206
4.2. Ο κανόνας της μη επιδείνωσης του καθεστώτος των χρήσεων γης Σελ. 207
5. Έννομες συνέπειες από την παραβίαση των κανόνων περί χρήσεων γης Σελ. 210
Κεφάλαιο Β΄
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
1. Γενικοί κανόνες δόμησης: ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Σελ. 215
2. Κανόνες δόμησης σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως Σελ. 217
2.1. Έννοια περιοχών εντός σχεδίου πόλεως Σελ. 217
2.2. Οι ειδικοί κανόνες δόμησης στις εντός σχεδίου πόλεως περιοχές Σελ. 218
2.3. Σχέση των ειδικών κανόνων δόμησης προς τις γενικές διατάξεις του ΝΟΚ Σελ. 219
2.4. Ανώτατα όρια συντελεστών δόμησης Σελ. 221
3. Κανόνες δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως Σελ. 221
3.1. Το νομικό πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης Σελ. 221
3.2. Η έννοια του γηπέδου Σελ. 223
3.3. Οι γενικές διατάξεις για τα γήπεδα Σελ. 223
Α. Αρτιότητα κατά κανόνα και αρτιότητα κατά παρέκκλιση Σελ. 223
Β. Η απαίτηση υπάρξεως προσώπου επί εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού Σελ. 224
Γ. Όροι δόμησης Σελ. 226
3.4. Οι ειδικές διατάξεις ανά κατηγορία κτιρίου Σελ. 227
3.5. Περιορισμοί της εκτός σχεδίου δόμησης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος Σελ. 228
4. Κανόνες δόμησης σε οικισμούς που στερούνται πολεοδομικού σχεδίου
4.1. Δόμηση σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 Σελ. 232
Α. Οι ρυθμίσεις του από 2/13.3.1981 ΠΔ/τος Σελ. 232
Β. Τρόπος και διαδικασία καθορισμού ορίων Σελ. 233
Γ. Όροι δόμησης Σελ. 234
4.2. Δόμηση σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους Σελ. 236
Α. Το ΠΔ της 24.4./3.5.1985: πεδίο εφαρμογής Σελ. 236
Β. Κατηγοριοποίηση οικισμών Σελ. 237
Γ. Διαδικασία οριοθέτησης Σελ. 239
Δ. Γενικοί όροι δόμησης Σελ. 242
5. Δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενα οικιστικά σύνολα Σελ. 242
Κεφάλαιο Γ΄
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Η οικοδομική άδεια
1.1. Αντικείμενο και σκοπός της οικοδομικής άδειας Σελ. 245
1.2. Κατηγορίες οικοδομικών αδειών Σελ. 245
Α. Οικοδομική άδεια Σελ. 246
Β. Προέγκριση οικοδομικής άδειας Σελ. 247
Γ. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας Σελ. 248
Δ. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών Σελ. 249
Ε. Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής Σελ. 249
ΣΤ. Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας Σελ. 249
1.3. Έκδοση οικοδομικών αδειών Σελ. 250
1.4. Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών Σελ. 252
Α. Ισχύς Σελ. 252
Β. Αναθεώρηση Σελ. 253
Γ. Ενημέρωση φακέλου Σελ. 254
2. Έλεγχος εφαρμογής οικοδομικών αδειών
2.1. Η υποχρέωση ελέγχου Σελ. 255
2.2. Τρόπος ελέγχου Σελ. 255
2.3. Οι Ελεγκτές Δόμησης Σελ. 257
Α. Μια καινοτομία του Ν 4030/2011: ο θεσμός των Ελεγκτών Δόμησης Σελ. 257
Β. Προσόντα, ασυμβίβαστα και αρμοδιότητες των Ελεγκτών Δόμησης Σελ. 257
Γ. Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών Δόμησης Σελ. 259
Δ. Τα πορίσματα των Ελεγκτών Δόμησης και η επιβολή των κυρώσεων Σελ. 260
2.4. Κυρώσεις για τη μη ορθή εφαρμογή των οικοδομικών αδειών Σελ. 261
3. Αυθαίρετες κατασκευές - Αυθαίρετες αλλαγές χρήσεως
3.1. Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης και οι προσπάθειες νομοθετικής αντιμετώπισής του: ιστορική αναδρομή Σελ. 262
3.2. Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς Σελ. 268
Α. Έννοια και διακρίσεις των αυθαιρέτων Σελ. 269
Β. Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτων Σελ. 271
Γ. Απαγόρευση σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας Σελ. 272
Δ. Απαγόρευση δικαιοπραξιών Σελ. 272
Ε. Κυρώσεις Σελ. 273
3.3. Το ειδικό καθεστώς των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης που έχουν συντελεστεί πριν από την 28.7.2011 Σελ. 274
3.4. Οι δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου Σελ. 276
Βιβλιογραφία Σελ. 277
Γλωσσάριο βασικών χωροταξικών και πολεοδομικών όρων Σελ. 291
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 297
Back to Top