Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Σχεδιάζοντας την πόλη, δομώντας την πολιτεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.4€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 54,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17681
Καρατσώλης Κ.
Βασιλειάδης Δ.

Το βιβλίο «Εισαγωγή στο Δίκαιο Πολεοδομίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο - Σχεδιάζοντας την πόλη, δομώντας την Πολιτεία» αναλύει με περιεκτικό τρόπο έναν από τους πιο τεχνικούς κλάδους του δικαίου, τον κλάδο του Δικαίου της Πολεοδομίας. Το έργο περιγράφει τα θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία και τα οποία, λόγω της σπουδαιότητάς τους, αποτελούν αντικείμενο λεπτομερούς ανάλυσης και επισημαίνει τις κοινές δυσχέρειες στην Ελλάδα και την Κύπρο για την πρακτική εφαρμογή άρτιων και σύμφωνων με τα πρότυπα της νομοθεσίας και της θεωρίας πολεοδομικών σχεδίων. Ακολουθούν τρία μέρη του βιβλίου, από τα οποία τα δύο πρώτα αφορούν το δίκαιο της πολεοδομίας και της χωροταξίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο και το τρίτο περιλαμβάνει τις θεωρητικές προσεγγίσεις του πολεοδομικού δικαίου. Γίνεται προσπάθεια εξειδικευμένοι νομικοί όροι και κείμενα να είναι εύκολα κατανοητά από επιστήμονες που ανήκουν σε εξωνομικούς κλάδους, και αντίστροφα, σχέδια, τεχνικοί όροι και τεχνικές προδιαγραφές να καθίστανται προσβάσιμες από τους αναγνώστες που δεν διαθέτουν αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται και μέσω της συμπερίληψης πινάκων και γραφημάτων -στοιχείο που αποτελεί καινοτομία στην ελληνική νομική βιβλιογραφία- συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο σε μια πιο ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται του Δικαίου Πολεοδομίας. Υπό αυτό το πρίσμα το βιβλίο απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και φοιτητές νομικών και πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, αλλά και πολυτεχνικών σχολών, προερχόμενους από την επιστημονική κοινότητα είτε της Ελλάδας είτε της Κύπρου.

Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. ΧΙΙΙ
Εισαγωγή Η Πόλη και το Δίκαιο της Πολεοδομίας Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ 1ο Το Δίκαιο Πολεοδομίας και Χωροταξίας στην Ελλάδα
Κεφάλαιο 1 Η έννοια της πολεοδόμησης στη συγκρότηση της Πολιτείας
1.1. Η πόλη στην Αρχαία Ελλάδα και η επίδραση της φιλοσοφίας Σελ. 5
Κεφάλαιο 2 Ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός κατά το Ελληνικό Δίκαιο
2.1. Οι εισαγωγικές έννοιες Σελ. 11
2.2. Το θεσμικό πλαίσιο Σελ. 12
2.3. Το Σύστημα του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Σελ. 14
2.2.1. Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (Ε.Χ.Π) Σελ. 16
2.2.2. Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Π.Χ.Π) Σελ. 18
2.2.2.α. Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Σελ. 19
2.2.2.β. Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης Σελ. 20
2.2.3. Τοπικά Χωρικά/Πολεοδομικά Σχέδια και Ειδικά Χωρικά/Πολεοδομικά Σχέδια Σελ. 21
2.2.4. Πολεοδομικά σχέδια εφαρμογής Σελ. 23
2.3. Το βασικό νομικό πλαίσιο του Δικαίου Πολεοδομίας κατά το Ελληνικό Δίκαιο Σελ. 24
2.3.1. Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής Σελ. 24
2.3.2. Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Σελ. 25
2.4. Χρήσεις γης Σελ. 28
2.4.1. Το νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 29
2.4.2. Οι κατηγορίες των χρήσεων γης (άρθρο 1 ΠΔ 59/2018) Σελ. 29
2.4.3. Ανάμειξη και μεταβολή των χρήσεων γης Σελ. 35
Κεφάλαιο 3 Κανόνες Δικαίου Περιβάλλοντος και Πολεοδομικό Δίκαιο στην Ελλάδα
3.1. Η Σχέση του Δικαίου Περιβάλλοντος με το Δίκαιο της Πολεοδομίας Σελ. 38
3.2. Προστατευόμενες Περιοχές και πολεοδομικοί κανόνες Σελ. 39
3.2.1. Περιοχές Natura Σελ. 41
3.2.1.α. Η διαχείριση Σελ. 43
3.2.1.β. Τα προαπαιτούμενα Σελ. 47
3.3. Αρχαιολογικοί χώροι - Αρχαιολογικός νόμος 3028/2002 Σελ. 48
3.4. Αιγιαλός - Παραλία (Ν 4607/2019) Σελ. 53
3.4.1. Βασικοί ορισμοί Σελ. 53
3.4.2. Βασικές αρχές κυριότητας Σελ. 55
3.4.3. Η χάραξη της οριογραμμής Αιγιαλού και Παραλίας Σελ. 55
3.4.4. Περιπτώσεις παραχώρησης Σελ. 58
3.5. Δασική Νομοθεσία (Ν 998/1979) Σελ. 59
3.5.1. Δύο κρίσιμες τροποποιήσεις του Ν 998/1979 Σελ. 61
3.6. Τα ψηλά κτίρια στην Ελλάδα Σελ. 67
3.6.1. Η νομοθετική εξέλιξη Σελ. 69
3.6.2. Η περίπτωση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Σελ. 74
Κεφάλαιο 4 Οικοδομική άδεια - Η διαδικασία κατά το Ελληνικό Δίκαιο
4.1. H Οικοδομική Άδεια Σελ. 82
4.2. Ηλεκτρονική διαδικασία για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας Σελ. 99
4.3. Συλλογικά όργανα ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος Σελ. 102
4.4. Η έννοια της ταυτότητας του κτιρίου Σελ. 108
4.5. Προσβολή και ακύρωση της άδειας δόμησης Σελ. 113
4.6. Ο έλεγχος των κατασκευών (Ν 4495/2017) Σελ. 115
4.7. Ο ρόλος των μηχανικών Σελ. 115
4.8. Ο θεσμός των ελεγκτών δόμησης Σελ. 116
4.9. Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν 4067/2012) Σελ. 118
4.9.1. Οι βασικές προτεραιότητες του ΝΟΚ Σελ. 119
4.9.2. Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Σελ. 121
4.10. Τα κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές (άρθρο 10) Σελ. 122
4.11. Τα κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης (άρθρο 25) Σελ. 125
4.12. Οι ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων (άρθρα 26-27) Σελ. 126
4.13. Αυθαίρετη δόμηση και περιβαλλοντικό ισοζύγιο Σελ. 128
4.13.1. Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και Τράπεζα Γης Σελ. 132
ΜΕΡΟΣ 2ο Το Δίκαιο Πολεοδομίας και Χωροταξίας στην Κύπρο
Κεφάλαιο 1 Ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός κατά το Κυπριακό Δίκαιο
1.1. Ιστορική αναδρομή Σελ. 145
1.2. Το Σχέδιο για τη Νήσο Σελ. 149
1.3. Σχέδια ανάπτυξης. Πολεοδομικός σχεδιασμός και μελέτες Σελ. 153
1.3.1. Τοπικά Σχέδια Σελ. 153
1.3.2. Σχέδια περιοχής Σελ. 161
1.3.3. Η Δήλωση Πολιτικής Σελ. 167
1.4. Το καθεστώς προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Κύπρο Σελ. 170
1.4.1. Διαχείριση διατηρητέων οικοδομών Σελ. 172
1.5. Γενικές αρχές και προϋποθέσεις για ανέγερση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων Σελ. 177
1.6. Κανόνες Δικαίου Περιβάλλοντος και Πολεοδομικό Δίκαιο στην Κύπρο Σελ. 182
Κεφάλαιο 2 Οικοδομική άδεια - Η διαδικασία κατά το Κυπριακό Δίκαιο
2.1. Διαδικασία, όροι και πρόνοιες κατά το κυπριακό πολεοδομικό Δίκαιο Σελ. 187
2.1.1. Αιτήσεις για πολεοδομική άδεια Σελ. 194
2.1.2. Ειδοποίηση σχετικά με την αίτηση για πολεοδομική άδεια και παραστάσεις Σελ. 196
2.1.3. Αποφάσεις αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες Σελ. 196
2.1.4. Λήψη πολεοδομικής απόφασης Σελ. 198
2.1.5. Συμπληρωματικές διατάξεις ως προς τις αιτήσεις για πολεοδομική άδεια Σελ. 198
2.1.6. Διάρκεια και ανανέωση οικοδομικής άδειας Σελ. 199
2.1.7. Συνέπειες έκδοσης οικοδομικής άδειας Σελ. 201
2.1.8. Διατάξεις υπό επεξεργασία Σελ. 207
2.1.9. Τυποποίηση διαδικασιών Σελ. 207
2.1.10. Τα πολεοδομικά σχέδια Σελ. 208
2.1.11. Προτεραιότητες της κυπριακής νομοθεσίας για την έκδοση οικοδομικής άδειας Σελ. 209
2.2. Συμπεράσματα Σελ. 210
2.3. Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό σύγκριση Σελ. 211
Κεφάλαιο 3 Συγκριτική Προσέγγιση του Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας στην Ελλάδα και την Κύπρο Σελ. 214
ΜΕΡΟΣ 3ο Θεωρητικές προσεγγίσεις του Πολεοδομικού Δικαίου
Κεφάλαιο 1 Ο δημόσιος χώρος ως στοιχείο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού
1.1. Βασικές παράμετροι του αστικού περιβάλλοντος για τον δημόσιο χώρο Σελ. 221
1.2. Η νομική διάσταση του δημόσιου χώρου στο πλαίσιο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Σελ. 225
1.2.1. Νομολογία των Δικαστηρίων - Πολεοδομικό κεκτημένο Σελ. 225
1.2.2. Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι - Πολεοδομικά σταθερότυπα Σελ. 226
1.2.3. Η έννοια του κοινόχρηστου πρασίνου και η συμβολή του στη βιώσιμη πόλη Σελ. 228
1.2.4. Νομολογία και αστικό πράσινο Σελ. 228
1.2.5. Τα πάρκα και τα άλση Σελ. 229
1.2.6. Η αναγκαιότητα σχεδιασμού, παρεμβάσεων και αλλαγής του τοπίου προς την κατεύθυνση δημιουργίας δημοσίου χώρου Σελ. 230
1.2.7. Δημόσιοι και ελεύθεροι χώροι ως αγαθά ιδιωτικοποίησης Σελ. 230
1.2.8. Περιβαλλοντικό και πολεοδομικό κεκτημένο Σελ. 231
1.2.9. Η νομική επιστήμη, ο σχεδιασμός και η κοινωνική ανάγκη Σελ. 232
Κεφάλαιο 2 Η προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως βασική παράμετρος του Πολεοδομικού Δικαίου
2.1. Πολιτιστική Κληρονομιά, σχεδιασμός και ανάπτυξη Σελ. 234
2.2. Βασικοί ορισμοί Σελ. 237
2.3. Νομοθεσία Σελ. 240
2.3.1. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Σελ. 241
2.3.2. Ελληνική Νομοθεσία Σελ. 242
2.3.3. Σύντομη κριτική επισκόπηση της επίδρασης και ενσωμάτωσης της Διεθνούς/Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στην Ελληνική - Αποτελεσματικότητα υφιστάμενου νομικού πλαισίου Σελ. 246
2.4. Νομολογία/Περιπτώσεις - Σχολιασμός Σελ. 252
2.5. Η προστασία της Αρχιτεκτονικής Σελ. 264
Κεφάλαιο 3 Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
3.1. Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Σελ. 266
3.2. Ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Σελ. 267
3.3. Εισαγωγή των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας Σελ. 271
Κεφάλαιο 4 Προσεγγίσεις Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην Ευρώπη
4.1. Συστήματα χωρικού σχεδιασμού σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες - Η Έκθεση Βασενχόβεν Σελ. 276
4.1.1. Ολλανδία Σελ. 277
4.1.2. Δανία Σελ. 283
4.1.3. Ιρλανδία Σελ. 287
4.1.4. Πορτογαλία Σελ. 290
Βιβλιογραφία Σελ. 297
Παράρτημα Σελ. 305
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 307
Back to Top