Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ


Νομοθετικό πλαίσιο και ερμηνευτική προσέγγιση

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.9€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 34,00 € Ειδική Τιμή 28,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16824
Τομαράς Δ.

Αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας έκδοσης είναι το νομοθετικό πλαίσιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Πρόκειται για ένα συνοπτικό εγχειρίδιο των απαλλοτριώσεων, ενημερωμένο με νομολογία έως και την ημερομηνία εκδόσεώς του.

Η ανάλυση ξεκινάει με την παρουσίαση συγγενών προς την αναγκαστική απαλλοτρίωση θεσμών, όπως η επίταξη (άρθρο 18 παρ. 3 Συντ.), η στέρηση χρήσεως και καρπώσεως (άρθρο 18 παρ. 5 Συντ.), ο αναδασμός (άρθρο 18 παρ. 4 Συντ.) και η εθνικοποίηση. Περαιτέρω αναλύονται η έννοια της δημοσίας ωφελείας και της αποζημίωσης.

Το πρώτο μέρος αφιερώνεται στη διαδικασία κηρύξεως και συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Έμφαση δίνεται στην αιτιολογία επί ειδικών κατηγοριών απαλλοτριώσεων. Ξεχωριστά αναλύονται τα ζητήματα που αφορούν στην αποζημίωση.

Το δεύτερο μέρος αφορά την ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας αποτελούν στο μέρος αυτό οι προϋποθέσεις ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως και οι συνέπειες της ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως.

Το τρίτο μέρος αφορά δικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την κήρυξη της απαλλοτριώσεως, και τα οποία εμπίπτουν τόσο στην ύλη των πολιτικών όσο και των διοικητικών δικαστηρίων, όπως επίσης και ζητήματα σχετικά με την ανάκληση της απαλλοτριώσεως.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο παρουσιάζει με ευσύνοπτο τρόπο όλα τα ζητήματα σχετικά με τον θεσμό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. XI
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
Ι. Συγγενείς προς την αναγκαστική απαλλοτρίωση θεσμοί Σελ. 5
Α. Επίταξη (άρθρο 18 παρ. 3 Συντ.) Σελ. 5
Β. Στέρηση χρήσεως και καρπώσεως (άρθρο 18 παρ. 5 Συντ.) Σελ. 6
Γ. Ο αναδασμός (άρθρο 18 παρ. 4 Συντ.) Σελ. 7
Δ. Εθνικοποίηση Σελ. 8
ΙΙ. Στοιχεία της εννοίας της Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Σελ. 9
Α. Αντικείμενο της απαλλοτριώσεως Σελ. 9
Β. Η έννοια της δημοσίας ωφελείας Σελ. 13
Γ. Η αποζημίωση Σελ. 17
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η διαδικασία κηρύξεως και συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως
Α. Η κήρυξη της απαλλοτριώσεως Σελ. 21
α. Αρμοδιότητα κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και τα ειδικά αντικείμενα αυτής Σελ. 21
β. Προκαταρκτικές διατυπώσεις της διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως Σελ. 27
γ. Δημοσιεύσεις Σελ. 31
Β. Αιτιολογία Σελ. 35
α. Ιστορικά στοιχεία περί της αιτιολογίας επί απαλλοτριώσεων Σελ. 35
β. Το ζήτημα της αιτιολογίας επί απαλλοτριώσεων του ισχύοντος Κώδικος και των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων Σελ. 39
γ. Η αιτιολογία επί ειδικών κατηγοριών απαλλοτριώσεων Σελ. 44
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Υδάτινοι πόροι Σελ. 44
2. Ιδιωτικοί ναοί Σελ. 44
3. Μεταλλεία Σελ. 45
4. Δάση Σελ. 46
5. Αρχαιότητες Σελ. 46
6. Ιαματικές πηγές Σελ. 47
7. Ιχθυοτροφεία Σελ. 48
8. Εγγειοβελτιωτικά έργα Σελ. 48
Γ. Αποζημίωση Σελ. 49
α. Το ύψος της αποζημιώσεως Σελ. 49
1. Γενικώς Σελ. 49
2. Νομισματική υποτίμηση της αποζημιώσεως Σελ. 54
3. Παρακατάθεση αποζημιώσεως Σελ. 54
4. Παραγραφή Σελ. 56
β. Ζητήματα κυριότητος των θιγομένων και οικονομικής επιφανείας των υποχρέων αποζημιώσεως Σελ. 57
1. Ζητήματα κυριότητος των θιγομένων ιδιοκτητών Σελ. 57
2. Η οικονομική αντοχή του υπέρ ού η απαλλοτρίωση Σελ. 58
γ. Ειδικές περιπτώσεις αποζημιώσεων εξ απαλλοτριώσεων Σελ. 61
1. Αποζημιώσεις οφειλόμενες θεμελιούμενες σε παραλείψεις της Διοικήσεως κατά την διαδικασία της απαλλοτριώσεως Σελ. 62
2. Το ζήτημα της αυτοαποζημιώσεως Σελ. 64
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως
Α. Προϋποθέσεις ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως Σελ. 67
α. Ιστορικά στοιχεία επί του ζητήματος της ανακλήσεως των απαλλοτριώσεων Σελ. 67
β. Προϋποθέσεις ανακλήσεως των μη συντετελεσμένων απαλλοτριώσεων Σελ. 74
γ. Προϋποθέσεις ανακλήσεως συντετελεσμένης απαλλοτριώσεως Σελ. 82
Β. Οι συνέπειες της ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως Σελ. 92
α. Ο υπολογισμός του ύψους της επιστρεπτέας αποζημιώσεως Σελ. 93
β. Ειδικώτερες συνέπειες επί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων Σελ. 98
γ. Η επάνοδος της Διοικήσεως και η εκ νέου κήρυξη της απαλλοτριώσεως Σελ. 101
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Δικονομικά ζητήματα
Α. Τα αφορώντα στην κήρυξη της απαλλοτριώσεως Σελ. 109
α. Τα ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων τιθέμενα ζητήματα Σελ. 109
1. Έννομο συμφέρον Σελ. 109
2. Εμπρόθεσμο Σελ. 114
3. Λοιπά δικονομικά ζητήματα Σελ. 117
β. Τα ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων τιθέμενα ζητήματα Σελ. 119
1. Ενδιαφερόμενοι – προδικασία – γενικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας προσδιορισμού της αποζημιώσεως Σελ. 119
2. Προσωρινός προσδιορισμός της αποζημιώσεως Σελ. 122
3. Οριστικός προσδιορισμός της αποζημιώσεως Σελ. 126
Β. Τα αφορώντα στην ανάκληση της απαλλοτριώσεως Σελ. 130
α. Δικονομικά ζητήματα τιθέμενα κατά το στάδιο της ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 130
1. Αρμοδιότητα Σελ. 130
2. Εκτελεστότης της αρνήσεως ανακλήσεως Σελ. 131
3. Έννομο συμφέρον Σελ. 134
4. Συνάφεια Σελ. 137
5. Ομοδικία Σελ. 138
6. Λόγοι απαράδεκτοι Σελ. 139
7. Τριτανακοπή Σελ. 139
β. Δικονομικά ζητήματα τιθέμενα κατά το στάδιο της ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 139
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 143
Α. Ελληνική Σελ. 143
Β. Γαλλική Σελ. 146
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 147
Back to Top