ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ


Ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12789
Τριάντος Ν.
Στα πλαίσια της σειράς «Η δικηγορία στην πράξη», διευθυντής της οποίας είναι ο Β. Τσούμας, έχουν εκδοθεί το 2009 οι «Αδικοπραξίες» της Μ. Γεωργιάδου, το 2010 ο «Αδικαιολόγητος πλουτισμός» της Μ. Κατζέλα και το 2011 «Η κοινωνία δικαιώματος» του Β. Τσούμα και το παρόν έργο για τις δικαιοπραξίες.

Αντικείμενο του βιβλίου των δικαιοπραξιών αποτελεί η ενδελεχής θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση του πέμπτου κεφαλαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 127-200). Η διάταξη της ύλης είναι πρωτότυπη, καθώς πέραν της γενικής εισαγωγής, σε καθένα από τα 14 κεφάλαια αντιμετωπίζεται κάθε νομικό θέμα ως θεματική ενότητα, με ανάλυση των αντίστοιχων άρθρων για τις δικαιοπραξίες. Η ταξινόμηση αυτή κρίθηκε ως ιδιαίτερη χρήσιμη για τον μελετητή του δικαίου.

Ο συγγραφέας αναλύει την έννοια, τα στοιχεία και τις διακρίσεις των δικαιοπραξιών, θέματα δικαιοπρακτικής ικανότητας και ανικανότητας, εικονικής βούλησης, ελαττωμάτων βουλήσεως, τύπου δικαιοπραξίας, προσυμφώνου, ακυρότητας, σύναψης συμβάσεων, ευθύνης από διαπραγματεύσεις κ.ά.

Το έργο «Δικαιοπραξίες» συμπληρώνεται με υποδείγματα δικογράφων, τα οποία καλύπτουν όλη την περιπτωσιολογία των παραπάνω άρθρων.

Στο τέλος του έργου «Δικαιοπραξίες» παρατίθενται αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία επικουρούν τον αναγνώστη, προσφέροντάς του άμεση πρόσβαση στο θέμα που τον ενδιαφέρει.
Back to Top
Α. Εισαγωγή Σελ. 1
1. Έννοια δικαιοπραξίας Σελ. 2
Έννοια της δικαιοπραξίας Σελ. 2
Δήλωση βουλήσεως Σελ. 2
Ρητή και σιωπηρή δήλωση βουλήσεως Σελ. 4
Πράξη βουλήσεως Σελ. 5
Γενικό και ειδικό πραγματικό της δικαιοπραξίας Σελ. 5
2. Στοιχεία δικαιοπραξίας Σελ. 6
Ουσιώδη στοιχεία Σελ. 6
Επουσιώδη στοιχεία Σελ. 6
3. Πράξεις δικαίου με στενή έννοια Σελ. 7
Ηθελημένη δικαιοπρακτική βούληση Σελ. 7
Οιονεί δικαιοπραξίες Σελ. 7
Ανακοινώσεις βουλήσεως Σελ. 8
Ανακοινώσεις παραστάσεως Σελ. 8
Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 8
Νομικές υλικές πράξεις Σελ. 9
Δικαιοπρακτική παράλειψη Σελ. 9
4. Διάκριση δικαιοπραξιών Σελ. 9
Μονομερείς Σελ. 9
Διμερείς Σελ. 10
Κοινές Σελ. 10
Συλλογικές πράξεις Σελ. 10
Εν ζωή και αιτία θανάτου Σελ. 10
Προσωπικού και περιουσιακού δικαίου Σελ. 11
Ενοχικές και εμπράγματες Σελ. 11
Υποσχετικές Σελ. 11
Εκποιητικές Σελ. 12
Επιδοτικές και μη επιδοτικές Σελ. 12
Επαχθείς και χαριστικές Σελ. 13
Αιτιώδεις και αναιτιώδεις Σελ. 13
Τυπικές και άτυπες Σελ. 14
Συναινετικές και παραδοτικές Σελ. 14
Ελεύθερης και αναγκαστικής κατάρτισης Σελ. 15
Αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς συμβάσεις Σελ. 15
Β. Δικαιοπρακτική ικανότητα και ανικανότητα. Περιορισμένη ικανότητα (ΑΚ 127-129, 133-137) Σελ. 17
1. Δικαιοπρακτική ικανότητα (AK 127) Σελ. 18
Δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 18
Χαρακτήρας της διατάξεως Σελ. 18
Υπολογισμός χρόνου ενηλικιώσεως Σελ. 18
Απόδειξη ανηλικότητας Σελ. 19
Συνέπειες της ενηλικιώσεως του ανηλίκου ως προς τη δίκη Σελ. 19
2. Ανίκανοι για δικαιοπραξία (ΑΚ 128) Σελ. 19
Κριτήρια δικαιοπρακτικής ανικανότητας Σελ. 19
Υπολογισμός του χρόνου συμπληρώσεως του δεκάτου έτους Σελ. 20
Ανικανότητα του τελούντος υπό δικαστική συμπαράσταση Σελ. 20
Συνέπειες ανικανότητας Σελ. 20
Ακυρότητα της δικαιοπραξίας Σελ. 20
Δικονομικά Σελ. 21
3. Περιορισμένα ικανοί (ΑΚ 133-137, 129 εδ. 2, 3) Σελ. 21
α. Περιορισμένη ικανότητα (ΑΚ 133) Σελ. 21
Γενικά Σελ. 21
Συνέπειες της περιορισμένης ικανότητας Σελ. 21
Απόδειξη της ανικανότητας Σελ. 21
β. Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο έτος (ΑΚ 134) Σελ. 22
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 22
Απόκτηση εννόμου οφέλους Σελ. 22
Δικαιοπραξίες από τις οποίες δεν αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος Σελ. 22
Δικαιοπραξίες από τις οποίες αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος Σελ. 23
Πληρεξουσιότητα Σελ. 24
Νόμιμοι αντιπρόσωποι Σελ. 24
γ. Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο τέταρτο έτος (ΑΚ 135) Σελ. 24
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 24
Διάθεση κέρδους από την προσωπική εργασία Σελ. 24
Διάθεση αυτών που δόθηκαν για χρησιμοποίηση ή ελεύθερη διάθεση Σελ. 25
Αγοραπωλησία ακινήτου από ανήλικο Σελ. 26
Νόμιμοι αντιπρόσωποι Σελ. 26
Απόδειξη Σελ. 26
δ. Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος (ΑΚ 136) Σελ. 26
Εγκυρότητα εκμισθώσεως των υπηρεσιών Σελ. 26
Έννοια εργασίας Σελ. 26
Συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια Σελ. 27
Ειδική συναίνεση Σελ. 27
Ανάκληση της συναινέσεως Σελ. 27
Αναπλήρωση της γενικής συναινέσεως από το δικαστήριο Σελ. 28
Ακυρότητα της συμβάσεως Σελ. 28
Εκπροσώπηση ανηλίκου Σελ. 28
ε. Ανήλικος που τελεί γάμο (ΑΚ 137) Σελ. 28
Ικανότητα για δικαιοπραξία Σελ. 28
στ. Πρόσωπα που βρίσκονται σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση και πρόσωπα που βρίσκονται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 129 εδ. 2, 3) Σελ. 29
Ακυρότητα δικαιοπραξίας Σελ. 29
Γ. Δήλωση βουλήσεως από ανίκανο (ΑΚ 130-132) Σελ. 31
1. Η δήλωση βουλήσεως από ανίκανο για δικαιοπραξία είναι άκυρη (ΑΚ 130) Σελ. 32
Ακυρότητα της δηλώσεως βουλήσεως (ΑΚ 130) Σελ. 32
Γνώση ανικανότητας Σελ. 32
Αθεράπευτο ανικανότητας Σελ. 33
Εκπροσώπηση ανίκανου Σελ. 33
Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 33
Απόδειξη Σελ. 34
2. 'Ακυρη η δήλωση της βουλήσεως αν κατά το χρόνο που έγινε, το πρόσωπο δεν είχε συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του (ΑΚ 131 παρ. 1) Σελ. 34
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 34
Ισχυρισμοί Σελ. 36
Απόδειξη Σελ. 36
Έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων - περιπτώσεις Σελ. 36
Φρενοβλάβεια Σελ. 36
Αλκοολισμός Σελ. 37
Αισχροκερδής δικαιοπραξία Σελ. 37
Διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βουλήσεως Σελ. 37
Δικαστική συμπαράσταση Σελ. 37
Διάρκεια διαταραχής Σελ. 37
Αδυναμία συμμόρφωσης Σελ. 37
Κρίσιμος χρόνος για την επέλευση της ακυρότητας Σελ. 37
Ακυρότητα Σελ. 38
Παραγραφή Σελ. 38
3. Προσβολή των μη χαριστικών δικαιοπραξιών από τους κληρονόμους (ΑΚ 131 παρ. 2) Σελ. 38
Προσβολή δικαιοπραξιών Σελ. 38
Νομιμοποιούμενοι σε προσβολή Σελ. 39
Μη χαριστικές δικαιοπραξίες Σελ. 40
Προθεσμία προσβολής Σελ. 40
Κρίσιμος χρόνος Σελ. 40
Δικονομικά Σελ. 40
4. Δήλωση που απευθύνεται σε άλλον που αγνοούσε ανυπαίτια την κατάσταση του προσώπου με το οποίο συναλλάχθηκε - Αποζημίωση (ΑΚ 132) Σελ. 42
Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 42
Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 42
Αποκατάσταση της ζημίας - Αποζημίωση Σελ. 43
Δικονομικά Σελ. 43
Δ. Εικονική δήλωση (ΑΚ 138-139) Σελ. 45
1. Έννοια και διακρίσεις της εικονικότητας (ΑΚ 138) Σελ. 47
Έννοια εικονικότητας Σελ. 47
Διακρίσεις ανικανότητας Σελ. 47
2. Απόλυτη εικονικότητα Σελ. 48
α. Έννοια Σελ. 48
Έννοια Σελ. 48
β. Περιπτώσεις δεκτικές και ανεπίδεκτες εικονικότητας Σελ. 48
Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου Σελ. 48
Δημόσια έγγραφα Σελ. 49
Σύσταση οροφοκτησίας Σελ. 49
Εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 49
Πώληση ακινήτου Σελ. 49
Προσύμφωνο Σελ. 50
Αντιπροσώπευση Σελ. 50
Μίσθωση Σελ. 50
Ανώνυμη εταιρία Σελ. 51
Εξοφλητική απόδειξη Σελ. 51
Εκχώρηση Σελ. 51
Σύμβαση εργασίας Σελ. 51
Καταγγελία συμβάσεως Σελ. 51
Εταιρία Σελ. 52
Συναλλαγματική Σελ. 52
Διαθήκη Σελ. 52
Αποδοχή κληρονομίας Σελ. 52
Οικονομικός έφορος Σελ. 52
Δημόσια Αρχή Σελ. 53
Πλειστηριασμός Σελ. 53
Δημόσιο Σελ. 53
Σχέσεις οικογενειακού δικαίου Σελ. 53
'Αδεια κυκλοφορίας Σελ. 53
Αυτοκίνητα Σελ. 53
γ. Προϋποθέσεις ακυρότητας Σελ. 53
Ύπαρξη δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 53
Συμφωνία των μερών Σελ. 54
Δικαιοπραξία ανεπίδεκτη εικονικότητας Σελ. 54
δ. Ακυρότητα Σελ. 54
Συνέπειες της εικονικότητας Σελ. 54
Παραίτηση από την ακυρότητα Σελ. 56
Σημείωση της αποφάσεως Σελ. 56
3. Σχετική εικονικότητα Σελ. 57
Έννοια Σελ. 57
Ανταποδοτική δωρεά Σελ. 58
Τύπος Σελ. 58
Ακυρότητα Σελ. 59
Πώληση ακινήτου Σελ. 59
4. Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο Σελ. 60
Εικονικότητα και στο συμβαλλόμενο πρόσωπο Σελ. 60
5. Δικονομικά Σελ. 61
Ποίοι νομιμοποιούνται σε επίκληση της εικονικότητας Σελ. 61
Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 61
Στοιχεία αγωγής Σελ. 62
Ισχυρισμοί Σελ. 62
Αποδεικτικά μέσα - Βάρος αποδείξεως Σελ. 64
Κρίση δικαστηρίου Σελ. 65
Βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 65
Εκτέλεση αποφάσεως Σελ. 65
6. Δικαιοπραξίες με παρένθετο πρόσωπο Σελ. 65
Έννοια Σελ. 65
Αποτελέσματα Σελ. 66
7. Κρυψιβουλία (ενδιάθετη επιφύλαξη) Σελ. 66
Έννοια Σελ. 66
8. Αστεϊσμός Σελ. 67
Έννοια Σελ. 67
9. Καταπιστευτική δικαιοπραξία Σελ. 67
Έννοια Σελ. 67
10. Η εικονικότητα δεν βλάπτει εκείνον που συναλλάχθηκε αγνοώντας την (ΑΚ 139) Σελ. 69
Έννοια της διατάξεως Σελ. 69
'Αγνοια συναλλαχθέντος Σελ. 69
Προστασία διαδόχων Σελ. 69
Προστασία δανειστών Σελ. 70
Διαθήκη Σελ. 71
Καλόπιστος τρίτος Σελ. 71
Αποζημίωση Σελ. 71
Απόδειξη Σελ. 71
Ε. Ελαττώματα βουλήσεως (ΑΚ 140-157) Σελ. 73
Α. Δήλωση από πλάνη (ΑΚ 140) Σελ. 77
1. Γενικά Σελ. 77
Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 77
2. Έννοια πλάνης και διακρίσεις αυτής Σελ. 77
Έννοια Σελ. 77
Πλάνη κατά την πράξη της δηλώσεως Σελ. 78
Πλάνη ως προς το περιεχόμενο της δηλώσεως Σελ. 79
Πλάνη ως προς την ταυτότητα προσώπου ή αντικειμένου Σελ. 79
Πλάνη ως προς τον υπολογισμό της τιμής Σελ. 79
Πλάνη ως προς τις έννομες συνέπειες Σελ. 80
Πλάνη ως προς το δίκαιο Σελ. 80
Πλάνη στη δήλωση ως προς την ιδιότητα Σελ. 80
Διάσταση μεταξύ δηλώσεως και δικαιοπρακτικής βουλήσεως Σελ. 80
Πλάνη και των δύο συμβαλλομένων Σελ. 81
3. Περιπτώσεις Σελ. 81
Υπογραφή εγγράφου Σελ. 81
Εγγύηση Σελ. 82
Δικαστικός συμβιβασμός Σελ. 82
Υπερημερία Σελ. 82
Μίσθωση Σελ. 82
Παραπλάνηση Σελ. 83
Προβολή δικαιοπραξίας Σελ. 83
Πώληση Σελ. 83
Δωρεά Σελ. 83
Αποδοχή κληρονομίας Σελ. 83
Αποποίηση κληρονομίας Σελ. 83
Πλειστηριασμός Σελ. 83
Ανώνυμη εταιρία Σελ. 84
Παραχωρητήριο Σελ. 84
Δημόσια τάξη Σελ. 84
4. Δικονομικά Σελ. 84
Ακύρωση Σελ. 84
Ενάγων Σελ. 84
Εναγόμενος Σελ. 84
Απόδειξη Σελ. 84
Σώρευση Σελ. 84
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής Σελ. 84
5. Πλάνη ουσιώδης (ΑΚ 141) Σελ. 85
Γενικά Σελ. 85
Κριτήρια για το χαρακτηρισμό της πλάνης ως ουσιώδους. Γενικά Σελ. 85
Αντικειμενικό κριτήριο Σελ. 85
Υποκειμενικό κριτήριο Σελ. 86
Πλάνη περί το δίκαιο Σελ. 86
Κρίση του δικαστηρίου Σελ. 86
6. Πλάνη που αναφέρεται σε ιδιότητες του προσώπου ή του πράγματος (ΑΚ 142) Σελ. 86
Δικαιοπρακτική πλάνη Σελ. 86
Ποιες θεωρούνται ιδιότητες προσώπου ή του πράγματος Σελ. 87
Ιδιότητες προσώπου Σελ. 87
Ιδιότητες πράγματος Σελ. 87
Κριτήρια της ουσιώδους πλάνης ως προς την ιδιότητα του προσώπου ή του πράγματος Σελ. 88
Ελαττώματα πράγματος Σελ. 89
7. Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια (ΑΚ 143) Σελ. 89
α. Πλάνη στη βούληση Σελ. 89
Πλάνη που αναφέρεται στα παραγωγικά αίτια Σελ. 89
Έννοια παραγωγικών αιτιών Σελ. 90
β. Περιπτώσεις παραγωγικών αιτιών Σελ. 90
Διαζύγιο Σελ. 90
Λύση εργασιακής συμβάσεως Σελ. 90
Εγγύηση Σελ. 90
Διαθήκη Σελ. 90
Ίδρυμα Σελ. 91
γ. Εξαιρέσεις στον κανόνα της ΑΚ 143 Σελ. 91
Ουσιώδης πλάνη Σελ. 91
Δικαιοπρακτικό θεμέλιο Σελ. 91
Γνώση των παραγωγικών αιτιών από τον αντισυμβαλλόμενο Σελ. 92
Πλάνη και των δύο μερών Σελ. 92
8. Πότε αποκλείεται η ακύρωση λόγω πλάνης (ΑΚ 144) Σελ. 92
Προστασία αντισυμβαλλόμενου Σελ. 92
Αποδοχή της δηλώσεως βουλήσεως από τον αντισυμβαλλόμενο Σελ. 93
Αντίθεση στην καλή πίστη Σελ. 93
9. Αποζημίωση λόγω ακυρώσεως (ΑΚ 145) Σελ. 94
Ευθύνη του πλανηθέντος Σελ. 94
Αποζημίωση αντισυμβαλλομένου Σελ. 94
Αποκλεισμός αποζημιώσεως Σελ. 95
Δικαιούχος αποζημιώσεως Σελ. 96
Υπόχρεος αποζημιώσεως Σελ. 96
Αξίωση αποζημιώσεως Σελ. 96
10. Εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσης (ΑΚ 146) Σελ. 96
Γενικά Σελ. 96
Δικαιολογητικός λόγος της διατάξεως Σελ. 96
Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως. 
α) Διαβιβαστικό όργανο Σελ. 97
β) Εσφαλμένη διαβίβαση δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 97
Β. Δήλωση ως συνέπεια απάτης (ΑΚ 147-149) Σελ. 98
1. Γενικά Σελ. 98
Αντιμετώπιση της απάτης στον ΑΚ Σελ. 98
Σκοπός της διατάξεως 147 ΑΚ Σελ. 98
Ελαττωματική βούληση Σελ. 98
Διαφορά της έννοιας της απάτης μεταξύ ΑΚ και ΠΚ Σελ. 98
Έννοια απάτης ως αδικοπραξία Σελ. 99
2. Προϋποθέσεις ακυρώσεως της δικαιοπραξίας Σελ. 99
Αθέμιτη παραπλάνηση του αντισυμβαλλομένου Σελ. 99
Πρόθεση εξαπατήσεως Σελ. 100
Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ απάτης και δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 101
3. Απάτη τρίτου Σελ. 102
Απευθυντέες και μη δηλώσεις βουλήσεως Σελ. 102
Έννοια τρίτου Σελ. 103
4. Περιπτώσεις Σελ. 103
Αντιπρόσωπος Σελ. 103
Πιστωτική επιστολή Σελ. 104
Αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 104
Ανώνυμη εταιρία Σελ. 104
Μετοχές Σελ. 104
Πώληση Σελ. 104
Πλειστηριασμός Σελ. 106
Μίσθωση Σελ. 106
Επιταγή Σελ. 106
Παραγγελιοδόχος Σελ. 106
Πληρεξουσιότητα Σελ. 106
Απατηλή συμπεριφορά Σελ. 107
Ασφάλιση αυτοκινήτου Σελ. 107
Επώνυμο τέκνου Σελ. 107
Γάμος Σελ. 107
Αναγνώριση τέκνου Σελ. 107
Διαζύγιο Σελ. 107