Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17916
Κυβέλος Σ.
Οι «Προθεσμίες στη Διοικητική Δίκη» κωδικοποιούν, καταγράφουν και αναλύουν όλες τις δικονομικές ρυθμίσεις που περιέχουν προθεσμίες άσκησης ένδικων βοηθημάτων και όλα τα χρονικά περιθώρια για τις διαδικαστικές ενέργειες των παραγόντων της διοικητικής δίκης (ακυρωτικές διαφορές, διαφορές ουσίας, υπαλληλικέ προσφυγές). Στο τέλος του έργου παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες όπου και παρουσιάζονται οι προθεσμίες των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων των ΚΔΔ (Ν 2717/1999) και ΠΔ 18/1989. Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο πρακτικό οδηγό για όλους όσοι ασχολούνται με τη διοικητική δίκη.
Πρόλογος β΄ έκδοσης Σελ. VII
Πρόλογος α΄ έκδοσης Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XXI
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ | Γενικές ρυθμίσεις περί των δικονομικών προθεσμιών
Α. Διακρίσεις των προθεσμιών Σελ. 1
1. Βάσει της διάρκειάς τους Σελ. 1
2. Βάσει της λειτουργίας και των εννόμων αποτελεσμάτων τους Σελ. 1
3. Βάσει του αποδέκτη τους Σελ. 2
4. Βάσει της πρόβλεψής τους Σελ. 2
Β. Υπολογισμός των προθεσμιών Σελ. 2
1. Έναρξη και λήξη των προθεσμιών Σελ. 3
α. Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς Σελ. 3
β. Ο χρόνος της αφετηρίας και της λήξης Σελ. 4
γ. Αφετηριακά γεγονότα έναρξης της προθεσμίας προσβολής διοικητικών πράξεων Σελ. 5
Ι. Για τις δημοσιευτέες διοικητικές πράξεις Σελ. 5
ΙΙ. Για τις μη δημοσιευτέες διοικητικές πράξεις Σελ. 8
ΙΙΙ. Για τις ανυπόστατες διοικητικές πράξεις Σελ. 10
2. Τα τεκμήρια της «πλήρους γνώσης» Σελ. 10
3. Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών Σελ. 12
α. Προθεσμίες σε έτη Σελ. 13
β. Προθεσμίες σε μήνες Σελ. 13
γ. Προθεσμίες σε εβδομάδες Σελ. 13
δ. Προθεσμίες μισού έτους και μισού μήνα Σελ. 13
ε. Προθεσμίες σε μήνες και ημέρες Σελ. 14
στ. Προθεσμίες σε ημέρες Σελ. 14
4. Διακοπή των προθεσμιών Σελ. 14
α. Διακοπή δίκης Σελ. 14
β. Άσκηση διοικητικών προσφυγών (πλην της ενδικοφανούς προσφυγής) Σελ. 15
γ. Άσκηση «εποπτικών» διοικητικών προσφυγών κατά πράξεων των ΟΤΑ Σελ. 19
δ. Άσκηση της αίτησης αναστολής του άρθρου 372 του Ν 4412/2016 Σελ. 20
5. Αναστολή των προθεσμιών Σελ. 21
α. Λόγω δικαστικών διακοπών Σελ. 21
β. Λόγω ανωτέρας βίας Σελ. 23
6. Παράταση ή παρέκταση προθεσμιών από τον νόμο ή το δικαστήριο Σελ. 24
7. Τήρηση προθεσμιών ουσιαστικού δικαίου πριν την έναρξη της προθεσμίας άσκησης ενδίκου βοηθήματος Σελ. 25
α. Ενδικοφανής προσφυγή Σελ. 25
β. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Σελ. 27
Γ. Ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης των δικονομικών προθεσμιών Σελ. 29
Δ. Οι προθεσμίες ως μέσον εμπέδωσης της ασφάλειας δικαίου Σελ. 30
1. Οι προθεσμίες ως προϋπόθεση του παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων Σελ. 30
2. Οι προθεσμίες ως έκφανση του τεκμηρίου νομιμότητας των διοικητικών πράξεων Σελ. 32
Ε. Η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης του ευλόγου χρόνου διάρκειας της διοικητικής δίκης Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ | Διαφορές ουσίας (Ν 2717/1999)
Α. Προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων Σελ. 37
1. Προθεσμίες ενδίκων βοηθημάτων Σελ. 38
α. Οι προθεσμίες της προσφυγής Σελ. 38
Ι. Γενικές ρυθμίσεις για την προθεσμία της προσφυγής Σελ. 38
i. Προθεσμία προσφυγής σε περίπτωση ρητής πράξης Σελ. 38
ii. Προθεσμία προσφυγής κατά παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας Σελ. 39
iii. Προθεσμία προσφυγής όταν προβλέπεται προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 40
iv. Πρόωρη άσκηση προσφυγής πριν τη συντέλεση της παράλειψης ή της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 41
v. Η εκτελεστότητα της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης καθ΄ ο διάστημα εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης της προσφυγής Σελ. 41
II. Ειδικότερες ρυθμίσεις για την προθεσμία της προσφυγής Σελ. 42
i. Προθεσμία προσφυγής στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές Σελ. 42
ii. Προθεσμία προσφυγής για πράξεις ανάκτησης κοινοτικής ενίσχυσης Σελ. 43
iii. Προθεσμία προσφυγής αν αποβιώσει ο νομιμοποιούμενος ή παύσει να υφίσταται το νομικό πρόσωπο Σελ. 43
iv. Προθεσμία προσφυγής αν ο νομιμοποιούμενος διαμένει στην αλλοδαπή Σελ. 44
ΙΙΙ. Προθεσμίες παρέμβασης και προσθέτων λόγων Σελ. 44
i. Προθεσμία πρόσθετης ή κύριας παρέμβασης Σελ. 44
ii. Προθεσμία προσθέτων λόγων προσφυγής Σελ. 45
β. Προθεσμίες για την επιδίωξη προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 46
I. Προθεσμία αίτησης αναστολής Σελ. 46
II. Προθεσμία για την έκδοση προσωρινής διαταγής Σελ. 47
III. Προθεσμία αίτησης προσωρινής επιδίκασης απαίτησης Σελ. 48
γ. Προθεσμίες διαδικασιών διοικητικής εκτέλεσης Σελ. 48
Ι. Προθεσμία ανακοπής Σελ. 48
ΙΙ. Προθεσμία αίτησης αναστολής Σελ. 50
δ. Προθεσμίες των εκλογικών διαφορών Σελ. 51
Ι. Προθεσμία ένστασης στην εκλογική διαδικασία ΟΤΑ Σελ. 51
II. Προθεσμία ένστασης στην εκλογική διαδικασία ΝΠΔΔ Σελ. 52
IIΙ. Προθεσμία αντένστασης στην εκλογική δίκη Σελ. 52
ε. Προθεσμία υπαλληλικής προσφυγής Σελ. 52
στ. Προθεσμίες για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων Σελ. 54
Ι. Προθεσμία αγωγής Σελ. 54
ζ. Προθεσμίες για την κατ’ εξαίρεση άσκηση «δεύτερης» προσφυγής, αγωγής και ανακοπής Σελ. 55
Ι. Προθεσμίες κατά τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής Σελ. 57
2. Προθεσμίες ενδίκων μέσων Σελ. 59
α. Γενικές ρυθμίσεις για τις προθεσμίες των ενδίκων μέσων Σελ. 59
Ι. Προθεσμία άσκησης ενδίκου μέσου από διαμένοντες στην αλλοδαπή Σελ. 60
ΙΙ. Προθεσμία άσκησης ενδίκου μέσου αν προηγουμένως αποβιώσει ο νομιμοποιούμενος ή παύσει το νομικό πρόσωπο Σελ. 60
ΙΙΙ. Η αρχή της διαδοχικής άσκησης των ενδίκων μέσων – Η εξαίρεση του άρθρου 2 του Ν 3900/2010 Σελ. 61
IV. Μη ανασταλτικός χαρακτήρας της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων Σελ. 62
β. Προθεσμίες άσκησης έφεσης και αντέφεσης Σελ. 63
γ. Προθεσμίες για τα λιγότερο συχνά ασκούμενα ένδικα μέσα Σελ. 65
Ι. Προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 65
ΙΙ. Προθεσμία αίτησης αναθεώρησης Σελ. 66
ΙΙΙ. Προθεσμία αίτησης επανάληψης της διαδικασίας Σελ. 67
IV. Προθεσμία τριτανακοπής Σελ. 68
V. Προθεσμία αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας Σελ. 68
δ. Προθεσμίες ενδίκων μέσων στη διαδικασία διοικητικής εκτέλεσης Σελ. 69
ε. Προθεσμίες ενδίκων μέσων στην εκλογική διαδικασία Σελ. 70
στ. Προθεσμίες αναίρεσης Σελ. 71
Ι. Προθεσμία αίτησης αναίρεσης Σελ. 71
ΙΙ. Προθεσμία αίτησης αναίρεσης υπέρ του νόμου Σελ. 74
ΙΙΙ. Προθεσμία αίτησης αναίρεσης στην εκλογική διαδικασία Σελ. 74
Β. Προθεσμίες που αφορούν την πρόοδο της δίκης Σελ. 75
1. Προθεσμίες για αποκλεισμό - εξαίρεση - αποχή δικαστών Σελ. 76
α. Προθεσμία δήλωσης αποχής δικαστή Σελ. 76
β. Προθεσμία υποβολής αίτησης εξαίρεσης δικαστή ή ολόκληρου του δικαστηρίου Σελ. 76
2. Προθεσμίες για τη θεμελίωση της δικολογικής ικανότητας Σελ. 77
α. Προθεσμία νομιμοποίησης δικαστικών πληρεξουσίων Σελ. 77
β. Προθεσμία συμπλήρωσης στοιχείων νομιμοποίησης Σελ. 78
γ. Χρόνος λήξης δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 79
3. Προθεσμία εκπλήρωσης ορισμένων ειδικών υποχρεώσεων των διαδίκων Σελ. 80
α. Προθεσμία διορισμού αντικλήτου Σελ. 80
β. Προθεσμία ανακοίνωσης δίκης σε πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση Σελ. 80
γ. Προθεσμία οικειοθελούς χωρισμού κοινού δικογράφου επί δυνητικής ομοδικίας Σελ. 80
δ. Προθεσμία χωρισμού δικογράφου σε περίπτωση έλλειψης ομοδικίας ή συνάφειας Σελ. 81
ε. Προθεσμία προσεπίκλησης αναγκαστικώς ομοδίκων Σελ. 82
4. Προθεσμίες για ενέργειες που γίνονται με την επιμέλεια των δικαστηρίων Σελ. 83
α. Προθεσμία κοινοποίησης των δικογράφων και κλήτευσης των διαδίκων σε περίπτωση προσφυγής Σελ. 83
β. Προθεσμία κοινοποίησης των δικογράφων και κλήτευσης των διαδίκων σε περίπτωση υπαλληλικής προσφυγής Σελ. 83
γ. Προθεσμία κοινοποίησης των δικογράφων και κλήτευσης των διαδίκων σε περίπτωση αναίρεσης Σελ. 84
δ. Προθεσμία κοινοποίησης των δικογράφων και κλήτευσης των διαδίκων σε περίπτωση αναίρεσης σε εκλογικές διαφορές Σελ. 85
5. Προθεσμίες της προδικασίας Σελ. 85
α. Προθεσμία υποβολής αίτησης για συζήτηση υπόθεσης στο ακροατήριο μετά από απορριπτική απόφαση που έχει ληφθεί σε συμβούλιο Σελ. 85
β. Χρόνος υποβολής αίτησης επιτάχυνσης – προτίμησης Σελ. 86
γ. Προθεσμία προσκόμισης απόψεων διοίκησης Σελ. 86
6. Προθεσμίες κατά τη συζήτηση - διεξαγωγή - διακοπή - κατάργηση δίκης Σελ. 87
α. Χρόνος υποβολής δήλωσης παράστασης Σελ. 87
β. Προθεσμία υποβολής υπομνήματος Σελ. 87
γ. Προθεσμία αντίκρουσης υπομνήματος Σελ. 88
δ. Προθεσμία για την υποβολή αίτησης επανάληψης δίκης Σελ. 88
ε. Προθεσμία παραίτησης από ένδικο βοήθημα ή μέσο Σελ. 89
στ. Προθεσμία επίδοσης μη οριστικής απόφασης με την οποία ορίζεται νέα δικάσιμος Σελ. 90
7. Προθεσμίες της αποδεικτικής διαδικασίας Σελ. 90
α. Προθεσμία κατάθεσης αποδεικτικών εγγράφων Σελ. 91
β. Προθεσμία διεξαγωγής συντηρητικής απόδειξης Σελ. 91
γ. Προθεσμία για την υποβολή αίτησης επίδειξης εγγράφων Σελ. 92
δ. Προθεσμία υποβολής αιτήματος για εξέταση μάρτυρα και κλήτευσή του Σελ. 93
ε. Προθεσμία κλήσης διαδίκων σε μαρτυρική κατάθεση Σελ. 93
8. Προθεσμίες κατά την εκδίκαση διαφορών προσωρινής προστασίας Σελ. 94
α. Προθεσμία προσκόμισης απόψεων Διοίκησης και αποδεικτικών στοιχείων επί αίτησης αναστολής Σελ. 94
β. Προθεσμία για προσκόμιση απόψεων επί αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής και αίτησης ανάκλησής της Σελ. 95
9. Προθεσμίες κατά την εκδίκαση των εκλογικών διαφορών Σελ. 96
α. Προθεσμία επίδοσης εκλογικής ένστασης Σελ. 96
β. Προθεσμία πρόσθετων λόγων εκλογικής ένστασης Σελ. 96
γ. Προθεσμία υποβολής υπομνήματος και αντίκρουσης σε εκλογική ένσταση Σελ. 97
δ. Προθεσμία άσκησης παρέμβασης σε εκλογική ένσταση Σελ. 97
ε. Προθεσμία προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων σε εκλογική ένσταση Σελ. 98
10. Προθεσμία καταβολής χρηματικών δαπανημάτων Σελ. 99
α. Προθεσμία καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου Σελ. 99
β. Προθεσμία υποβολής αίτησης απαλλαγής από παράβολο και τέλος δικαστικού ενσήμου Σελ. 99
γ. Προθεσμία καταβολής παραβόλου Σελ. 100
δ. Προθεσμία καταβολής παραβόλου στις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές και προσκόμισης ειδικού σημειώματος της αρμόδιας διοικητικής αρχής Σελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ | Ακυρωτικές διαφορές (ΠΔ 18/1989)
Α. Προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων Σελ. 103
1. Προθεσμία αίτησης ακύρωσης Σελ. 103
2. Προθεσμία τριτανακοπής Σελ. 105
3. Προθεσμία έφεσης Σελ. 105
4. Προθεσμία αίτησης επανασυζήτησης Σελ. 108
5. Προθεσμία αίτησης αναστολής Σελ. 110
Β. Προθεσμίες που αφορούν την πρόοδο της δίκης Σελ. 113
1. Προθεσμίες παρέμβασης και προσθέτων λόγων Σελ. 113
α. Προθεσμία προσθέτων λόγων Σελ. 113
β. Προθεσμία παρέμβασης Σελ. 114
2. Προθεσμίες για τις διαδικαστικές ενέργειες των διαδίκων Σελ. 115
α. Προθεσμία κατάθεσης υπομνημάτων Σελ. 115
β. Προθεσμία νομιμοποίησης Σελ. 116
γ. Προθεσμία παραίτησης Σελ. 117
δ. Προθεσμία υποβολής αίτησης συνέχισης της δίκης μετά από θάνατο διαδίκου Σελ. 118
ε. Προθεσμία προβολής ιδιαίτερου εννόμου συμφέροντος και υποβολής υπομνήματος για μη κατάργηση της δίκης Σελ. 120
στ. Προθεσμία κάλυψης τυπικών παραλείψεων του διαδίκου Σελ. 121
ζ. Προθεσμία για υποβολή αίτησης επιτάχυνσης – προτίμησης Σελ. 122
η. Προθεσμία κάλυψης τυπικών παραλείψεων Σελ. 122
θ. Προθεσμία υποβολής δήλωσης συζήτησης Σελ. 123
ι. Προθεσμία υποβολής αίτησης για συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο μετά από απορριπτική απόφαση που έχει ληφθεί σε συμβούλιο Σελ. 123
ια. Προθεσμία υποβολής αίτησης για συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο μετά από εισαγωγή παραδεκτώς ασκηθέντος και προδήλως βάσιμου ενδίκου μέσου σε συμβούλιο Σελ. 124
Ιβ. Προθεσμία χωρισμού δικογράφου Σελ. 125
ιγ. Προθεσμία για την εκ των υστέρων θεραπεία πλημμελειών της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης Σελ. 126
ιδ. Προθεσμία υποβολής υπομνήματος μετά την έκδοση προδικαστικής απόφασης Σελ. 127
ιε. Προθεσμία διαδίκου για την κοινοποίηση αίτησης αναστολής για την προσκόμιση φακέλου και απόψεων Διοίκησης Σελ. 127
3. Προθεσμίες που ανάγονται στην επιμέλεια των δικαστηρίων Σελ. 128
α. Προθεσμία κοινοποίησης των δικογράφων και κλήτευσης των διαδίκων Σελ. 128
β. Προθεσμία δήλωσης εισηγητή δικαστή σχετικά με την ωριμότητα της υπόθεσης προς συζήτηση Σελ. 128
4. Προθεσμίες κατά την αποδεικτική διαδικασία Σελ. 129
α. Προθεσμία προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων στην τακτική διαδικασία Σελ. 129
β. Προθεσμία προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων στην αίτηση αναστολής Σελ. 129
5. Προθεσμίες καταβολής χρηματικών δαπανημάτων Σελ. 130
α. Προθεσμία καταβολής τελών εγγραφής στο πινάκιο των πρακτικών και της απόφασης Σελ. 130
β. Προθεσμία καταβολής τελών αναβολής Σελ. 131
γ. Προθεσμία καταβολής των τελών χαρτοσήμου της αίτησης αναστολής Σελ. 131
δ. Προθεσμία καταβολής παραβόλου Σελ. 132
ε. Προθεσμία καταβολής παραβόλου σε περίπτωση απόρριψης αίτησης απαλλαγής από τέλη και παράβολο Σελ. 133
Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 133
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι | Προθεσμίες του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999) Σελ. 137
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ | Προθεσμίες του ΠΔ 18/1989 Σελ. 147
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 153
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 257
Back to Top