Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17922
Ληξουριώτης Ι.
Αγγελόπουλος Ε., Μαρμάρου Β., Σχίζα Ε.
Οι «Ενστάσεις Εργατικού Δικαίου» έχουν ως αντικείμενο ζητήματα που αφορούν στα μέσα επίθεσης και άμυνας των διαδίκων σε εργατικές διαφορές και στην προβολή των σχετικών ενστάσεων, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά. Πριν από κάθε θεματική ενότητα παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία, πίνακας περιεχομένων και αλφαβητικό ευρετήριο προς διευκόλυνση του αναγνώστη κατά την αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει. Το έργο αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια όποιου ασχολείται με το Εργατικό Δίκαιο, σε θεωρητικό ή/και σε πρακτικό επίπεδο, με την ενεργό συμμετοχή του σε εργατικές δίκες.
Προλογικό σημείωμα Σελ. VII
[Α] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
I. Διάκριση άρνησης και ένστασης - Η έννοια της ένστασης Σελ. 3
ΙΙ. Είδη και μορφές ενστάσεων Σελ. 4
ΙΙΙ. Αντένσταση και επαντένσταση Σελ. 5
IV. Περιεχόμενο ένστασης Σελ. 5
V. Το αίτημα ως απαραίτητο στοιχείο της ένστασης Σελ. 5
VI. Χρόνος προβολής των ενστάσεων Σελ. 6
VII. Ανεπίτρεπτο πρότασης αντιφατικών ενστάσεων Σελ. 6
VIII. Χρόνος παραγραφής των ενστάσεων Σελ. 6
IX. Σελ. Εκκρεμοδικία και δεδικασμένο
1. Εκκρεμοδικία Σελ. 7
2. Δεδικασμένο Σελ. 7
X. Ενστάσεις και έφεση Σελ. 9
XI. Ενστάσεις και αναίρεση Σελ. 9
XII. Ενστάσεις και εργατικές διαφορές Σελ. 10
[B] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
I. Ένσταση ακυρότητας της εργασιακής σύμβασης και αντένσταση επικύρωσης της άκυρης σύμβασης Σελ. 12
ΙΙ. Ένσταση ή αντένσταση καταχρηστικής επίκλησης της ακυρότητας της εργασιακής σύμβασης Σελ. 19
ΙII. Ένσταση παραγραφής Σελ. 20
[Γ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
I. Σελ. Ένσταση αοριστίας
1. Γενικώς δικονομικά ισχύοντα Σελ. 24
2. Επί αξίωσης αποδοχών βάσει ατομικής ή/και συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 26
3. Επί αξίωσης αποζημίωσης λόγω μη χορήγησης ετήσιας άδειας αναψυχής Σελ. 33
4. Επί αξίωσης λόγω πρόσθετης εργασίας εντός νομίμου ωραρίου Σελ. 37
5. Επί αξιώσεων βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 40
ΙΙ. Ένσταση εξόφλησης (ή καταβολής) Σελ. 44
ΙΙΙ. Σελ. Ένσταση συμψηφισμού
1. Γενικώς δικονομικά ισχύοντα Σελ. 51
2. Ως προς την ένσταση καταλογισμού (συμψηφισμού) μισθολογικών αξιώσεων σε υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές Σελ. 54
ΙV. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος/αξίωσης Σελ. 60
V. Ένσταση παραγραφής Σελ. 67
VΙ. Ένσταση δεδικασμένου Σελ. 75
[Δ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ι. Ένσταση αοριστίας επί των αξιούμενων μισθών υπερημερίας Σελ. 82
ΙΙ. Ένσταση συμψηφισμού των αποδοχών υπερημερίας που θα επιδικαστούν με την καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης Σελ. 87
ΙΙΙ. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αξίωσης λήψεως μισθών από την υπερημερία του εργοδότη Σελ. 88
ΙV. Ένσταση αφαίρεσης της ωφέλειας που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια της υπερημερίας του εργοδότη (ένσταση έκπτωσης των αλλαχού κερδηθέντων) Σελ. 91
[Ε] Ενσταση παραιτHσεως
Ι. Παραίτηση του εργαζομένου από τα εκ της συμβάσεως εργασίας δικαιώματά του - Σύμβαση άφεσης χρέους κατ’ άρθρ. 454 ΑΚ Σελ. 96
ΙΙ. Παραίτηση του εργαζομένου από τα εκ της συμβάσεως εργασίας δικαιώματά του - Συμβιβασμός κατ’ άρθρ. 871 ΑΚ Σελ. 100
[ΣΤ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ι. Σελ. Ένσταση αοριστίας επί αξιώσεων που προκύπτουν από την παροχή εργασίας πέραν των νομίμων χρονικών ορίων εργασίας
1. Επί αξιώσεων από την παροχή υπερεργασίας και από την υπερωριακή απασχόληση Σελ. 106
2. Επί αξιώσεων από την απασχόληση κατά τις Κυριακές ή αργίες και το Σάββατο (ως 6η ημέρα της εβδομάδας) Σελ. 111
ΙΙ. Ένσταση μη υπαγωγής στις νομοθετικές διατάξεις περί τήρησης των νομίμων χρονικών ορίων εργασίας (υπάλληλοι διεύθυνσης και εμπιστοσύνης, οικιακοί μισθωτοί) Σελ. 113
ΙΙΙ. Ένσταση συμψηφισμού των ωρών εργασίας λόγω εφαρμογής συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας Σελ. 117
ΙV. Ένσταση παραγραφής αξιώσεων για αμοιβές από υπέρβαση των χρονικών ορίων εργασίας Σελ. 117
V. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης αξιώσεων που προκύπτουν από την υπερωριακή απασχόληση (281 ΑΚ) Σελ. 118
VΙ. Ένσταση ακυρότητας της εργασιακής σύμβασης λόγω παράλληλης απασχόλησης πέραν του νομίμου ωραρίου εργασίας Σελ. 119
[Z] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ι. Έννοια Σελ. 126
ΙΙ. Περιπτωσιολογία Σελ. 132
ΙΙΙ. Δικαιώματα εργαζομένου σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας του Σελ. 135
IV. Σελ. Η άμυνα του εναγομένου
IV. Σελ. Η άμυνα του εναγομένου
1. Ένσταση αοριστίας Σελ. 139
2. Ένσταση ακυρότητας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 140
3. Ένσταση παρέλευσης αποσβεστικών προθεσμιών άρθρ. 6 παρ. 1 και 2 Ν 3198/1955 Σελ. 140
4. Ένσταση αποδοχής της μεταβολής Σελ. 141
5. Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος - αποδυνάμωσης δικαιώματος Σελ. 143
[H] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΕΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 148
ΙΙ. Ο δικαστικός έλεγχος των προαγωγών Σελ. 150
ΙΙΙ. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τις προαγωγικές κρίσεις υπαλλήλων που γίνονται από τα αρμόδια όργανα του εργοδότη Σελ. 153
IV. Σελ. Η άμυνα του εναγομένου
1. Άρνηση της αγωγής Σελ. 156
2. Ένσταση αοριστίας Σελ. 157
3. Διακωλυτική ένσταση Σελ. 159
4. Ένσταση παραγραφής Σελ. 162
5. Ένσταση αποδυνάμωσης δικαιώματος Σελ. 164
[Θ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Ι. Ένσταση αοριστίας και ένσταση συντρέχουσας ειδικής αμέλειας (κατ’ άρθρο 16 Ν 551/1915) επί των αξιώσεων που απορρέουν από την αστική ευθύνη του εργοδότη εκ του Ν 551/1915 Σελ. 168
ΙΙ. Ένσταση αοριστίας επί αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (932 ΑΚ) Σελ. 173
III. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του παθόντος (300 ΑΚ) Σελ. 183
IV. Ένσταση παραγραφής Σελ. 185
V. Ένσταση συμβιβασμού εκ του άρθρου 14 του Ν 551/1915 Σελ. 187
[Ι] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ι. Η δικονομική θέση εργαζομένου και εργοδότη στο πλαίσιο δίκης με αντικείμενο τις αξιώσεις του εργαζομένου που προκύπτουν από την λύση της εργασιακής του σχέσης. Βάρος απόδειξης. Ένσταση νομίμου λύσεως της αορίστου χρόνου εργασιακής σύμβασης δια καταγγελίας από μέρους του εργοδότη και αντένσταση ακυρότητας της γενομένης καταγγελίας Σελ. 193
1. Ακυρότητα της καταγγελίας λόγω μη επίδειξης πληρεξουσίου εγγράφου ή λόγω έλλειψης εξουσίας αντιπροσώπευσης Σελ. 200
2. Ακυρότητα της καταγγελίας λόγω έλλειψης του έγγραφου τύπου Σελ. 204
3. Ακυρότητα της καταγγελίας λόγω μη καταβολής ή ελλιπούς καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης Σελ. 205
4. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας (281 ΑΚ) Σελ. 210
ΙΙ. Ένσταση παραίτησης από το δικαίωμα προσβολής του κύρους της καταγγελίας της αορίστου χρόνου εργασιακής σύμβασης Σελ. 224
ΙΙΙ. Ένσταση παραγραφής και αντένσταση διακοπής της παραγραφής Σελ. 226
[ΙΑ] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ι. Ένσταση αοριστίας Σελ. 232
ΙΙ. Ένσταση συνδρομής σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί την πρόωρη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης ορισμένου χρόνου (672 ΑΚ) Σελ. 233
ΙΙΙ. Ένσταση ότι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κατέστη αορίστου χρόνου Σελ. 240
Back to Top