Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ


Δικονομικά Ζητήματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.3€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 58,00 € Ειδική Τιμή 49,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17146
Λαδάς Δ.
Αντωνιάδου Ε., Δαβερώνας Π., Καραγιώργου Μ., Λαδάς Δ., Μαμματάς Ζ., Μούτου Ε., Μπούρλος Αθ., Πετροπούλου Π., Τέλλου Γ.

 Η παρούσα έκδοση «Εργατικές Διαφορές – Δικονομικά Ζητήματα» αποτελεί μία προσπάθεια σύγχρονης και πλήρους συστηματοποίησης του εργατικού δικονομικού δικαίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε και ισχύει μετά και τον Ν 4335/2015. Το σύνολο της ύλης του έργου διαρθρώνεται και αντιμετωπίζεται σε δεκαεπτά κεφάλαια, όπου συγκεκριμένα παρουσιάζονται και, μέσα από τη σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης θεωρίας και πλέον πρόσφατης νομολογίας, αναλύονται σε βάθος ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δικονομικά ζητήματα, που άπτονται της ειδικής διαδικασίας των εργατικών διαφορών, όπως ενδεικτικά η εξαρτημένη εργασία ως κύριο αντικείμενο της διαδικασίας των εργατικών διαφορών, η εισαγωγή και εκδίκαση αγωγής με εσφαλμένη διαδικασία, ζητήματα αρμοδιότητας και διεθνούς δικαιοδοσίας, η κύρια και η αποδεικτική διαδικασία, ασφαλιστικά μέτρα, ένδικα μέσα και αναγκαστική εκτέλεση, ζητήματα δεδικασμένου, προαγωγών και πειθαρχικού δικαίου, θέματα συλλογικού εργατικού δικονομικού δικαίου και ναυτεργατικού δικονομικού δικαίου, καθώς και δικονομικές διατάξεις ειδικών εργατικών νόμων, ώστε να καλύπτονται πλήρως και όσα ζητήματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΠολΔ. Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο βοήθημα και εργαλείο στα χέρια κάθε νομικού της πράξης, ο οποίος ασχολείται με την εργατική δίκη, καθώς επιτυγχάνει μία σφαιρική παρουσίαση και ανάλυση όλων των σημαντικών σχετικών ζητημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προλογικό σημείωμα Σελ. VII
Διάγραμμα ύλης Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XXIII
Κεφάλαιο Πρώτο
ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Ι.Η εξαρτημένη εργασία κύριο αντικείμενο της διαδικασίας των εργατικών διαφορών
Α. Εισαγωγή Σελ. 1
Β. Έννοια εξαρτημένης εργασίας Σελ. 4
Γ. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός Σελ. 7
Δ. Η ετοιμότητα προς παροχή εργασίας Σελ. 11
Ε. Μορφώματα παραγωγής εργασιακού αποτελέσματος Σελ. 12
ΣΤ. Τεκμήρια εξάρτησης Σελ. 17
Ζ. Συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης εργασίας Σελ. 18
Η. Ειδικές ρυθμίσεις της σύμβασης έργου Σελ. 20
Θ. Περιπτωσιολογία Σελ. 23
Ι. Σύνοψη Σελ. 27
II. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για τις εργατικές διαφορές Σελ. 28
III. Διαφορές υπαγόμενες στη διαδικασία των εργατικών διαφορών (614 § 3 ΚΠολΔ) Σελ. 35
IV. Εισαγωγή και εκδίκαση της αγωγής με εσφαλμένη διαδικασία Σελ. 40
V. Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές Σελ. 46
VI. Η Διαταγή Πληρωμής Σελ. 48
Κεφάλαιο Δεύτερο
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ι. Εισαγωγή Σελ. 61
ΙΙ. Κανονιστική δραστηριότητα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Σελ. 62
ΙΙΙ. Έλεγχος εφαρμογής των κανόνων της ΔΟΕ Σελ. 63
Α. Διαδικασίες ελέγχου γενικής εφαρμογής
1. Τακτικός έλεγχος μέσω των εκθέσεων των κυβερνήσεων Σελ. 64
2. Διαδικασία ελέγχου μέσω των καταγγελιών Σελ. 64
i. Διαδικασία διαμαρτυριών Σελ. 65
ii. Διαδικασία παραπόνων Σελ. 65
Β. Ad hoc διαδικασίες ελέγχου Σελ. 67
IV. Έλεγχος εφαρμογής της ΕΣΔΑ Σελ. 68
V. Έλεγχος εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Σελ. 70
Κεφάλαιο Τρίτο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Ι. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 73
II. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 77
ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 78
IV. Διαιτησία και εργατικές διαφορές Σελ. 81
Κεφάλαιο Τέταρτο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Διαδικαστικές προϋποθέσεις διαδίκων Σελ. 83
I.
Α. Ικανότητα διαδίκου και δικαστικής παράστασης - Πληρεξουσιότητα Σελ. 84
Β. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον των διαδίκων στις εργατικές διαφορές Σελ. 87
II.Υποκειμενικά σύνθετες δίκες
Α. Απλή και αναγκαία ομοδικία Σελ. 92
Β. Πρόσθετη παρέμβαση - Κύρια παρέμβαση Σελ. 95
Γ. Προσεπίκληση Σελ. 97
Δ. Ειδική παρέμβαση επαγγελματικών σωματείων Σελ. 99
Κεφάλαιο Πέμπτο
ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΉΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΑΟΡΙΣΤΊΑ Σελ. 105
Ι. Άσκηση εργατικής αγωγής
Α. Τρόπος άσκησης αγωγής - Προθεσμία κλητεύσεως Σελ. 106
Β. Εγγραφή αγωγής στο πινάκιο - Πλασματική κλήτευση - Ερημοδικία Σελ. 108
ΙΙ.Το ορισμένο περιεχόμενο της αγωγής
Α. Τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία της εργατικής αγωγής Σελ. 110
Β. Στοιχεία ορισμένου αγωγών επί διαφόρων εργατικών θεμάτων
1. Αγωγή άκυρης απολύσεως Σελ. 113
2. Αγωγή αποζημιώσεως απολύσεως Σελ. 116
3. Αγωγή αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα Σελ. 119
4. Αγωγή επιδίκασης δεδουλευμένων αποδοχών, αποδοχών υπερημερίας και άλλων παροχών που οφείλονται από την σύμβαση εργασίας Σελ. 120
5. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος καταγγελίας συμβάσεως εργασίας (281 ΑΚ) Σελ. 125
5α. Η Καταγγελία ως αναιτιώδης δικαιοπραξία
i. Συστηματική προσέγγιση Σελ. 128
ii. Ο προβληματισμός Σελ. 130
6. Διάφορα ζητήματα Σελ. 131
ΙΙΙ. Πρόωρη καταψήφιση ή αναγνώριση υποχρεώσεως Σελ. 135
Α. Καταβολή μη απαιτητών κατά τον χρόνο συζητήσεως της αγωγής αποδοχών Σελ. 136
Β. Καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω άκυρης καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως, για τον χρόνο μετά την συζήτηση της αγωγής Σελ. 136
IV. Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 138
V.Σώρευση αγωγών
Α. Αντικειμενική σώρευση αγωγών στην εργατική διαδικασία Σελ. 141
Β. Επικουρική σώρευση αγωγών στην εργατική διαδικασία Σελ. 143
VI.Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής
Α. Συνέπειες δικονομικού δικαίου
1. Εκκρεμοδικία Σελ. 145
2. Απαγόρευση μεταβολής του αγωγικού αιτήματος Σελ. 145
3. Απαγόρευση μεταβολής της αγωγικής βάσης Σελ. 147
Β. Συνέπειες ουσιαστικού δικαίου
1. Δικονομικοί τόκοι και τόκοι εργατικών απαιτήσεων Σελ. 149
2. Διακοπή και αναστολή παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίας Σελ. 151
Κεφάλαιο Έκτο
Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 155
I. H επίδραση του N 4335/2015 Σελ. 156
II. Η συζήτηση της εργατικής αγωγής που ασκήθηκε πριν την 1.1.2016 Σελ. 156
III. Η συζήτηση της εργατικής αγωγής που ασκήθηκε από την 1.1.2016 και έπειτα Σελ. 159
IV.Αναστολή δίκης - Επανάληψη συζήτησης
Α. Αναστολή δίκης κατ’ άρθρο 249 και 250 ΚΠολΔ Σελ. 164
Β. Επανάληψη συζήτησης κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ Σελ. 165
V. Δικαστικό ένσημο Σελ. 166
VI. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 168
Κεφάλαιο Έβδομο
Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 173
I. Η επίδραση του Ν 4335/2015 Σελ. 175
ΙΙ. Χαρακτηριστικά της απόδειξης στις εργατικές διαφορές Σελ. 176
III.Κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα και χρήση τους στο πλαίσιο των εργατικών διαφορών
A. Ένορκες Βεβαιώσεις Σελ. 178
Β. Ομολογία Σελ. 180
Γ. Έγγραφα Σελ. 181
Δ. Μάρτυρες και εξέταση διαδίκων Σελ. 182
Ε. Δικαστικά τεκμήρια Σελ. 182
ΣΤ. Αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη Σελ. 183
Ζ. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα Σελ. 183
IV. Βάρος απόδειξης στις εργατικές διαφορές Σελ. 184
Α. Οι ειδικοί κανόνες κατανομής του βάρους απόδειξης στο πλαίσιο των απαγορευμένων διακρίσεων Σελ. 185
Β. Τεκμήρια στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου Σελ. 189
Γ. Η κατανομή του βάρους απόδειξης στη δίκη σχετικά με το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
1. Η κατανομή του βάρους απόδειξης ως προς το λόγο – την «αιτία» της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου Σελ. 190
2. Η επίδραση του άρθρου 24 Αναθεωρημένου ΕΚΧ στην κατανομή του βάρους απόδειξης του λόγου της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 192
Κεφάλαιο Όγδοο
ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Ι. Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου - Δικονομική μεταχείριση δεδικασμένου - Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 193
ΙΙ. Δεδικασμένο για κύρια ουσιαστικά - προδικαστικά (παρεμπίπτοντα) ζητήματα Σελ. 196
ΙΙΙ. Δεδικασμένο για αξιώσεις μεταγενέστερου χρονικού διαστήματος Σελ. 201
IV. Δεδικασμένο για μέρος της απαιτήσεως ή του δικαιώματος Σελ. 204
V. Δικονομικό δεδικασμένο Σελ. 207
VI.Προσωρινό δεδικασμένο
Α. Προσωρινή ισχύς αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 208
Β. Ανακλήσεις αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 211
VII. Ζητήματα υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου Σελ. 213
Κεφάλαιο Ένατο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 215
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 216
ΙΙ. Η προσωρινή διαταγή Σελ. 217
ΙΙΙ. Ανάκληση της απόφασης Σελ. 220
ΙV.Η προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων
Α. Εισαγωγικά Σελ. 221
Β. Απαιτήσεις από αποδοχές εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. γ΄ ΚΠολΔ) Σελ. 224
1. Αίτηση για καταβολή αποδοχών Σελ. 225
Γ. Απαιτήσεις από μισθούς υπερημερίας ή αποζημίωσης για παράνομη καταγγελία της σύμβασης εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. δ’ ΚΠολΔ) Σελ. 226
1. Αίτηση για καταβολή αποδοχών υπερημερίας Σελ. 227
2. Αίτηση για καταβολή αποδοχών από άκυρη σύμβαση εργασίας Σελ. 228
Δ. Απαιτήσεις από εργατικό ατύχημα (άρθρο 728 § 1 περ. δ’ ΚΠολΔ)
1. Έννοια εργατικού ατυχήματος Σελ. 228
2. Αποζημίωση παθόντος Σελ. 230
Ε. Απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου (άρθρο 728 § 1 περ. στ΄ ΚΠολΔ) Σελ. 234
ΣΤ. Απαιτήσεις από παράβαση της σύμβασης εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. δ΄ ΚΠολΔ) Σελ. 235
Ζ. Απαιτήσεις από βλάβη του σώματος ή της υγείας (άρθρο 728 § 1 περ. ε΄ ΚΠολΔ) Σελ. 237
V.Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης
Α. Γενικά Σελ. 239
B. Το δικαίωμα του μισθωτού για πραγματική απασχόληση και η προσωρινή δικαστική προστασία
1. Το δικαίωμα του μισθωτού για πραγματική απασχόληση Σελ. 240
2. Προσωρινή δικαστική προστασία - Αποδοχή υπηρεσιών απολυθέντος μισθωτού Σελ. 241
Γ. Μεταβολή των όρων εργασίας Σελ. 246
Δ. Η προσωρινή αναστολή της απεργίας Σελ. 248
Ε. Συλλογικές διαφορές εργασίας Σελ. 249
ΣΤ. Λοιπά θέματα
1. Λήψη πιστοποιητικού εργασίας ή ανάλυση μισθοδοσίας Σελ. 250
2. Λήψη μέτρων ασφαλείας και πρόνοιας από τον εργοδότη Σελ. 250
Ζ. Η προσβολή της προσωπικότητας του εργαζομένου Σελ. 251
Η. Η σεξουαλική παρενόχληση του εργαζομένου Σελ. 253
Θ. Η δικαστική προστασία του θιγόμενου στην προσωπικότητά του εργαζομένου Σελ. 254
Ι. Η προσωρινή δικαστική προστασία των εργαζομένων «ορισμένου χρόνου» στο δημόσιο τομέα έναντι των καταχρήσεων Σελ. 254
Κεφάλαιο Δέκατο
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Ι. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 257
II. Έφεση Σελ. 259
IIΙ. Αναίρεση Σελ. 267
IV. Αναψηλάφηση Σελ. 270
V. Ανακοπή - Τριτανακοπή Σελ. 272
Κεφάλαιο Ενδέκατο
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελ. 273
Ι. Προσωρινή εκτελεστότητα - Αναστολή εκτελέσεως Σελ. 274
ΙΙ. Εκτέλεση απόφασης επιδικάζουσας μισθούς υπερημερίας σε σχέση με την παροχή επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ Σελ. 275
ΙΙΙ. Προνομιακή - υπερπρονομιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης και επί πτωχεύσεως Σελ. 277
IV. Ακατάσχετο μισθού Σελ. 283
V. Εκτέλεση κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ Σελ. 289
VI. Προσωπική κράτηση Σελ. 291
Κεφάλαιο Δωδέκατο
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 295
ΙΙ. Ο δικαστικός έλεγχος της παράλειψης προαγωγής Σελ. 299
ΙΙΙ. Η «κατά πλάσμα» προαγωγή Σελ. 307
IV. Η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων Σελ. 310
Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ι. Εισαγωγή Σελ. 313
II. Πειθαρχικά όργανα Σελ. 315
III. Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου Σελ. 316
IV.Αρχές πειθαρχικής διαδικασίας
Α. Ταχεία κίνηση της πειθαρχικής δίωξης Σελ. 319
Β. Επαρκείς ενδείξεις ενοχής του διωκόμενου Σελ. 320
Γ. Απολογία διωκόμενου Σελ. 320
Δ. Η αρχή “in dubio pro reo” Σελ. 321
Ε. Η αρχή της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης των πειθαρχικών αποφάσεων Σελ. 321
ΣΤ. Η αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζομένου Σελ. 321
V. Πειθαρχικές ποινές Σελ. 322
VI. Ένδικα μέσα κατά των πειθαρχικών αποφάσεων Σελ. 323
VII. Εκτέλεση πειθαρχικής ποινής Σελ. 325
VIII. Συρροή πειθαρχικής, ποινικής και αστικής ευθύνης του εργαζόμενου Σελ. 326
ΙΧ. Δικαστικός έλεγχος πειθαρχικών αποφάσεων Σελ. 327
Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ι. Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών Σελ. 331
II. Δικονομική μεταχείριση απεργίας Σελ. 337
IIΙ. Δικονομικό δίκαιο συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 339
Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Ι. Διαφορές σχετικά με τις δημοκρατικές διαδικασίες στους τόπους εργασίας (άρθρο 16 § 8 Ν 1264/1982) Σελ. 345
ΙΙ. Διαφορές σχετικά με το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό στοιχειωδών αναγκών (άρθρο 21 § 8 Ν 1264/1982) Σελ. 346
ΙΙΙ. Διαφορές για την αποκατάσταση συνδικαλιστών (άρθρο 24 § 7 N 1264/1982) Σελ. 347
IV. Προστασία εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις (άρθρο 17 Ν 1483/1984) Σελ. 347
V. Eγγραφή μέλους επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών (άρθρο 4 Ν 1712/1987) Σελ. 348
VΙ. Διαφορές σχετικά με την κατάρτιση συμφωνιών μεταξύ των συμβουλίων εργαζομένων και των εργοδοτών (άρθρο 12 § 4 Ν 1767/1988) Σελ. 349
VIΙ. Λοιπές αρμοδιότητες συμβουλίων εργαζομένων (άρθρο 15 § 2 Ν 1767/1988) Σελ. 349
VIII. Διαφορές για το κύρος διαιτητικών αποφάσεων (άρθρο 16Β Ν 1876/1990) Σελ. 349
ΙΧ. Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων (άρθρο 42 § 7 Ν 1892/1990) Σελ. 350
Χ. Προστασία δικαιωμάτων εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης (άρθρο 9 ΠΔ 178/2002) Σελ. 351
ΧΙ. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (άρθρα 46 και 71 Ν 3850/2010) Σελ. 351
ΧΙΙ. Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (άρθρο 24 Ν 3996/2011) Σελ. 352
ΧΙΙΙ. Διαφορές της αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη (άρθρα 14 § 1, 18-20 Ν 4443/2016) Σελ. 354
XIV. Διαφορές σε σχέση με την επιβολή κυρώσεων για αδήλωτη εργασία (άρθρο 5 Ν 4554/2018) Σελ. 355
XV. Ποινική ευθύνη (άρθρο 28 Ν 3996/2011) Σελ. 355
Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ι. Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου και εργασιακές σχέσεις Σελ. 357
Α. Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης (άρθρο 88 Κανονισμού) Σελ. 359
Β. Αρχές επεξεργασίας - Προϋποθέσεις θεμιτής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων Σελ. 360
Γ. Η συγκατάθεση του εργαζομένου ως νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας Σελ. 360
Δ. Δικαιώματα εργαζομένων - Υποχρεώσεις Εργοδότη Σελ. 361
Ε. Συλλογή δεδομένων ειδικών κατηγοριών Σελ. 363
ΣΤ. Προστασία έναντι λήψης αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων Σελ. 368
Ζ. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό των ομίλων επιχειρήσεων Σελ. 369
ΙΙ.Μορφές Εργοδοτικού Ελέγχου
Α. Βιντεοεπιτήρηση εργαζομένων Σελ. 370
Β. Παρακολούθηση των επικοινωνιών και του Η/Υ των εργαζομένων Σελ. 373
Γ. Χρήση συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού Σελ. 377
Δ. Έλεγχος κοινωνικών δικτύων εργαζομένων Σελ. 380
III.Δικονομικά Ζητήματα
Α. Άσκηση αγωγής από τον εργαζόμενο Σελ. 381
Β. Εκπροσώπηση των εργαζομένων ενώπιον του δικαστηρίου Σελ. 383
Γ. Χρήση παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων Σελ. 383
IV. Αντί επιλόγου Σελ. 385
Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελ. 387
Ι. Το κανονιστικό πλαίσιο της ναυτικής εργασίας Σελ. 388
ΙΙ. Η διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων Σελ. 389
ΙΙΙ. Το Ναυτοδικείο Σελ. 396
IV. Η έδρα του εργοδότη Σελ. 397
V. Το εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 400
VI. Ο εργοδότης στη σύμβαση ναυτικής εργασίας Σελ. 402
VII. Σύμβαση ναυτολογήσεως Σελ. 406
VIII. Μισθολογικές συμφωνίες Σελ. 412
ΙΧ. Δεδουλευμένες αποδοχές Σελ. 419
Χ. Κάμψη της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο ναυτεργατικό δίκαιο Σελ. 424
XI. Λύση της σύμβασης ναυτολογήσεως Σελ. 426
XII. Ναυτεργατικό ατύχημα Σελ. 428
ΧΙΙΙ. Παραγραφή ναυτεργατικών αξιώσεων Σελ. 430
XIV. Προνόμια ναυτεργατικών απαιτήσεων Σελ. 431
XV. Απαγόρευση απόπλου Σελ. 433
XVI. Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας Σελ. 433
XVII. Απεργία Σελ. 435
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 439
Back to Top