Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ


Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: 51,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 51,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17155
Νίνα Παζαρζή Ε.

Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια σφαίρα και ειδικότερα στο πεδίο της εργασίας ήταν το χαρακτηριστικό των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Εντούτοις, παρά την αριθμητική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές στα ποσοτικά στοιχεία ανάμεσα στις διάφορες χώρες και χάσμα στην εργασία ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν μεν, στη διάχυση των νέων αντιλήψεων για την ισότητα των φύλων, στην ενίσχυση της προώθησης των ίσων ευκαιριών και στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην οικονομική και επαγγελματική ζωή, ταυτόχρονα όμως δημιουργήθηκαν νέα εμπόδια και διαχωριστικές γραμμές.

Η ακαδημαϊκή ενασχόληση με το Φύλο, από αρκετούς επιστημονικούς κλάδους, είναι σήμερα σημαντική και πολύπλευρη. Επίσης, πολυάριθμα είναι τα σχετικά με το θέμα πολιτικά κείμενα, ενημερωτικά φυλλάδια, δημοσιογραφικά άρθρα και κείμενα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Η παρούσα έκδοση έχει δύο κύριους στόχους: πρώτος στόχος είναι να ενημερωθούν και να προβληματιστούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ώστε να τους καταστήσει κοινωνούς μιας διαφορετικής οπτικής και προσέγγισης σε θέματα του αντικειμένου σπουδών τους.

Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο εντάσσεται ένα άρθρο που εμπιστεύτηκε στη συγγραφέα η γνωστή ερευνήτρια θεμάτων Φύλου Catherine Hakim. Κύριος λόγος αυτής της επιλογής είναι η παρουσίαση απόψεων που συχνά έχουν προκαλέσει την οξεία κριτική μερίδας της επιστημονικής κοινότητας, κυρίως των φεμινιστριών ερευνητριών της Μ. Βρετανίας, για την κριτική που ασκεί στο έργο της η Hakim σε κυριαρχούσες φεμινιστικές θεωρίες (φεμινιστικούς μύθους όπως τις ονομάζει). Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στον αναγνώστη και την αναγνώστρια να ενημερωθεί μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει θεωρητικούς προβληματισμούς και ερωτήματα για τις σχέσεις των φύλων στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται κριτικά οι κύριες κοινωνιολογικές και φεμινιστικές θεωρίες και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά κύριες θεωρητικές εξηγήσεις της οικονομικής επιστήμης για την συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στις σπουδές φύλου στα πανεπιστήμια και στη συνέχεια το έκτο περιλαμβάνει την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα θέματα φύλου. Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά της συμμετοχής των φύλων στην εργασία και στο όγδοο κεφάλαιο η κατάσταση της ισότητας των Φύλων σύμφωνα με τις εκθέσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής και του EIGE.

Τα επόμενα κεφάλαια, 9 και 10, αναφέρονται στα ευρήματα ερευνών που έχω διεξαχθεί από τη συγγραφέα για θέματα φύλου. Έτσι, το ένατο κεφάλαιο ασχολείται με την εξέλιξη της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα και την θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις και παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας για την επιχειρηματικότητα των γυναικών και το δέκατο με την εργαζόμενες γυναίκες στις Τράπεζες. Το ενδέκατο κεφάλαιο αναφέρεται στην έρευνα για την διερεύνηση αντιλήψεων των φοιτητών και φοιτητριών σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εργασία. Στα κεφάλαια 12 και 13 παρουσιάζεται η ποιοτική ανάλυση τηλεοπτικών και διαδικτυακών διαφημίσεων σχετικών με την ισότητα των φύλων. Το επόμενο κεφάλαιο, δηλαδή το δέκατο τέταρτο, αναφέρεται στη λειτουργία των κέντρων στήριξης των εργαζομένων γυναικών στις Ε.Δ. ως καλή πρακτική και το κεφάλαιο 15 στα μέτρα πολιτικής για την ενδοοικογενειακή βία. Τέλος στον επίλογο παρατίθενται οι κύριες πολιτικές της Ε.Ε. για την ισότητα των φύλων στην εργασία.

Πρόλογος Σελ. ΙΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Feminist Myths of the 21st Century Catherine Hakim
1.1. Equal opportunities policies are successful Σελ. 2
1.2. European gender equality policies Σελ. 3
1.3. The ILO’s landmark study Σελ. 4
1.4. Scandinavian policies as the way forward? Σελ. 5
1.5. Social and economic development is a mixed blessing? Σελ. 6
1.6. Higher female employment is not the answer Σελ. 6
1.7. Case studies of the professions and management Σελ. 7
1.8. Men and women do not differ at all in careerist attitudes, values and life goals Σελ. 8
1.9. Family-friendly policies are essential for gender equality Σελ. 12
1.10. Family-friendly policies make companies profitable Σελ. 12
1.11. All jobs and careers can be domesticated, with imagination Σελ. 13
1.12. Women have a different managerial style Σελ. 14
1.13. Women do more work than men Σελ. 14
1.14. Families need two incomes in order to survive Σελ. 15
1.15. Time for a rethink? Σελ. 15
1.16. Do the myths matter? Σελ. 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Φύλο και αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: θεωρητικοί προβληματισμοί Σελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και έρευνες για τη γυναικεία εργασία
Εισαγωγή Σελ. 33
3.1. Θεωρητικές εξηγήσεις Σελ. 34
3.1.1. Κοινωνιολογικές Σελ. 34
3.1.2. Φεμινιστικές Σελ. 38
3.1.3. Η θεωρία του «Κύκλου Ζωής» Σελ. 41
3.2. Έρευνες για τη Γυναικεία Εργασία Σελ. 43
3.2.1. Ατομικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά Σελ. 43
3.2.2. Η θέση των γυναικών στα διάφορα επαγγέλματα και οι διακρίσεις Σελ. 46
Επίλογος Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Θεωρητικές εξηγήσεις της οικονομικής επιστήμης
4.1. Σχολή των θεσμολόγων και θεωρία των κατατμημένων αγορών εργασίας Σελ. 53
4.2. Θεωρία της προσφοράς της γυναικείας εργασίας Σελ. 55
4.3. Μαρξιστικές θεωρίες Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Σπουδές Φύλου Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Νομοθεσία
6.1. Εθνική Νομοθεσία Σελ. 75
6.1.1. Σύνταγμα Σελ. 75
6.1.2. Νόμοι Σελ. 75
6.2. Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 86
6.3. Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Σελ. 94
6.4. Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 95
6.5. Συνήγορος του Πολίτη Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Φύλο και εργασία
Εισαγωγή Σελ. 99
7.1. Οριζόντιος και κάθετος Επαγγελματικός Διαχωρισμός Σελ. 101
7.2. Μισθολογικό Χάσμα Σελ. 103
7.3. Φύλο και μάνατζμεντ Σελ. 104
7.4. Γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις και επιχειρηματικότητα των γυναικών Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ισότητα των Φύλων στην Ευρώπη
8.1. «2017 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Σελ. 121
8.2. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 Σελ. 132
8.3. Πίνακας για την απασχόληση Ανδρών και Γυναικών στην Ε.Ε. Σελ. 139
8.4. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 Σελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Εξέλιξη της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα
9.1 Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό Σελ. 155
9.1.1. Η απασχόληση των γυναικών κατά ηλικία Σελ. 156
9.1.2. Η απασχόληση των γυναικών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 157
9.1.3. Η απασχόληση των γυναικών κατά ομάδες ατομικών επαγγελμάτων Σελ. 158
9.1.4. Θέση στο επάγγελμα Σελ. 158
9.1.5. Επίπεδο εκπαίδευσης Σελ. 159
9.1.6. Η ανεργία των γυναικών Σελ. 160
9.1.7. Οι άτυπες μορφές απασχόλησης Σελ. 161
9.2 Οι παράγοντες που εμποδίζουν την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας Σελ. 161
9.3 Γυναικεία επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα Σελ. 163
9.3.1 Γυναικεία επιχειρηματικότητα Σελ. 166
9.3.2 Χαρακτηριστικά των γυναικείων επιχειρήσεων Σελ. 169
9.3.3 Eπιχειρηματική δράση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Εργαζόμενες γυναίκες στον τραπεζικό τομέα
Εισαγωγή Σελ. 181
10.1. Απασχόληση στον τραπεζικό Τομέα Σελ. 182
10.2. Έρευνα για τις Γυναίκες Εργαζόμενες στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα Σελ. 191
10.2.1. Παρουσίαση και Ερμηνεία των Ευρημάτων της Έρευνας Σελ. 192
10.2.2. Γυναίκες «Διευθύντριες» Σελ. 193
10.2.3. Γυναίκες «Λογιστές Α» Σελ. 194
Επίλογος Σελ. 199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Ισότητα των φύλων στην εργασία: απόψεις φοιτητών και φοιτητριών
Εισαγωγή Σελ. 211
11.1. Προηγούμενες Έρευνες Σελ. 212
11.2. Ερμηνεία των ευρημάτων Σελ. 214
11.3. Συμπεράσματα Σελ. 218
11.4. Ευρήματα Σελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Αναπαραστάσεις της εργαζόμενης γυναίκας στις τηλεοπτικές διαφημίσεις
Εισαγωγή Σελ. 229
12.1. Ταυτότητα της έρευνας Σελ. 230
12.2. Ανάλυση - Ερμηνεία Σελ. 231
12.2.1. Πρώτη περίοδος Σελ. 231
12.2.2. Δεύτερη περίοδος Σελ. 232
12.3.1. Τρίτη περίοδος Σελ. 233
12.4.1. Τέταρτη περίοδος Σελ. 235
Επίλογος Σελ. 236
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Νέες τεχνολογίες και η εικόνα του φύλου στην διαδικτυακή διαφήμιση
Εισαγωγή Σελ. 245
13.1. Μεθοδολογία Σελ. 247
13.2. Αποτελέσματα της έρευνας Σελ. 249
Επίλογος Σελ. 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Κέντρα στήριξης των εργαζομένων γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις: Μια καλή πρακτική
Εισαγωγή Σελ. 257
14.1. Δίκτυο Κέντρων Στήριξης Σελ. 259
14.2. Λειτουργία των Κέντρων Στήριξης Σελ. 261
14.3. Προτάσεις για τη Δράση 6 Σελ. 263
14.4. Έρευνα του Πλαισίου Λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων Σελ. 264
14.5. Συμπεράσματα και Προτάσεις πολιτικής Σελ. 266
Επίλογος Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Violence against women in Greece: Key points from a Research project for Domestic Violence
Introduction Σελ. 273
15.1. The Greek context Σελ. 275
15.1.1. Legislation and Judicial Approach Σελ. 277
15.2.1. The Role of the Police Σελ. 279
15.3.1. Services and Interventions Σελ. 279
15.4.1. Policy and Measures Σελ. 283
15.2. Recommendations for interventions Σελ. 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Αντί Επιλόγου Ισότητα των Φύλων και Ευρωπαϊκές Πολιτικές
16.1. Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου στις Πολιτικές Απασχόλησης (GENDER MAINSTREAMING) Σελ. 291
16.1.1. Ορισμός της Ένταξης της Διάστασης του Φύλου Σελ. 294
16.1.2. Τα Τέσσερα Βήματα της Ένταξης της Διάστασης του Φύλου Σελ. 296
16.1.3. Ένταξη της Διάστασης του Φύλου στις Πολιτικές Απασχόλησης Σελ. 297
16.1.4. Ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας Σελ. 298
16.1.5. Πολιτικές περί αμοιβών και σταδιοδρομίας Σελ. 300
16.1.6. Πολιτικές συνδυασμού Σελ. 302
16.1.7. Πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια Σελ. 304
16.2. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Σελ. 306
16.2.1. Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση Σελ. 306
16.2.2. Οι προτεραιότητες της ατζέντας Σελ. 307
16.3. Κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την Αλληλεγγύη - Progress (2007-2013) Σελ. 314
16.3.1. Οι γενικοί στόχοι Σελ. 314
16.3.2. Απασχόληση Σελ. 314
16.3.3. Κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση Σελ. 315
16.3.4. Όροι εργασίας Σελ. 315
16.3.5. Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία Σελ. 316
16.3.6. Ισότητα των φύλων Σελ. 316
16.4. Πρόγραμμα Equal Σελ. 317
16.4.1. Γενικές αρχές Σελ. 318
16.4.2. Θεματική προσέγγιση Σελ. 318
16.4.3. Εταιρική σχέση Σελ. 320
16.4.4. Οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν Σελ. 320
16.4.5. Διάδοση και αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο Σελ. 321
16.5. Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 Σελ. 321
16.6. Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων 2011-2020 Σελ. 322
16.7. Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000): Προς την Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης Σελ. 323
16.7.1. Μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση Σελ. 324
16.7.2. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης Σελ. 325
16.7.3. Ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών αγορών και συντονισμός των μακροοικονομικών πολιτικών Σελ. 325
16.7.4. Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου Σελ. 326
16.8. Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2000, «προς μια κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)» Σελ. 326
16.9. Πέμπτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την παροχή ίσων ευκαιριών (2001-2006) Σελ. 328
16.9.1. Στόχοι Σελ. 328
16.9.2. Κοινοτικές δράσεις Σελ. 328
16.9.3. Συνοχή και συμπληρωματικότητα Σελ. 329
16.10. Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010) Σελ. 329
16.10.1. Επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας επί ίσοις όροις για τις γυναίκες και τους άνδρες Σελ. 329
16.10.2. Αρμονικός συνδυασμός ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής Σελ. 330
16.10.3. Ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων Σελ. 330
16.10.4. Η εξάλειψη κάθε μορφής βίας βασισμένης στο φύλο Σελ. 331
16.10.5. Η εξάλειψη των στερεοτύπων φύλου Σελ. 331
16.10.6. Η προαγωγή της ισότητας στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές Σελ. 331
16.10.7. Επανεξέταση της νομοθεσίας Σελ. 332
16.10.8. Ευαισθητοποίηση Σελ. 332
16.10.9. Καλύτερες στατιστικές και περισσότερη έρευνα Σελ. 332
Βιβλιογραφία Σελ. 337
Back to Top