Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ-ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ


Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17935
Μενγκ-Παπαντώνη Μ.
Ταγαράς Χ.
Το έργο «Η Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» προσεγγίζει κριτικά το νομικό σύστημα του ΔΝΤ, τις αρχές που διέπουν την ένταξη σε αυτό, καθώς και τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τις εξωτερικές αρμοδιότητες της Ένωσης, δίνοντας έμφαση στα ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη σε σχέση με το ΔΝΤ. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για νομικούς και ερευνητές που ασχολούνται εν γένει με το ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο του ΔΝΤ.
Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XIII
Εισαγωγή Σελ. 1
Πρώτο Μέρος
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΔΝΤ)
1. Οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις πριν τη γένεση του ΔΝΤ Σελ. 5
2. Η γένεση του ΔΝΤ Σελ. 12
3. Το περίγραμμα του νομικού συστήματος του ΔΝΤ Σελ. 17
Α. Τα ειδικά γνωρίσματα του ΔΝΤ Σελ. 17
α. Το σύστημα των ποσοστών Σελ. 18
β. Η ευελιξία και οι μηχανισμοί προσαρμοστικότητας Σελ. 20
Β. Η εντολή του ΔΝΤ: Καθήκοντα του ΔΝΤ - Υποχρεώσεις των μελών του Σελ. 23
α. Τα ρυθμιστικά καθήκοντα Σελ. 25
i. Η αποφυγή περιορισμών στις τρέχουσες συναλλαγές Σελ. 26
ii. Οι ρυθμίσεις για τις ανταλλαγές - Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Σελ. 30
iii. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Σελ. 34
β. Οι υπηρεσίες του ΔΝΤ Σελ. 35
i. Η εποπτεία (Surveillance) Σελ. 36
ii. Η τεχνική βοήθεια Σελ. 40
4. Το ΔΝΤ ως ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός Σελ. 41
Α. Η οργανωτική δομή του ΔΝΤ Σελ. 42
α. Το Συμβούλιο Διοικητών Σελ. 42
β. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο Σελ. 44
γ. Ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό του ΔΝΤ Σελ. 45
δ. Οι Επιτροπές Σελ. 48
i. Η Διεθνής Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή Σελ. 48
ii. Η Επιτροπή Ανάπτυξης και οι λοιπές Επιτροπές Σελ. 49
Β. Η ένταξη στο ΔΝΤ Σελ. 50
α. Ο κανόνας Σελ. 50
i. Το κριτήριο «Χώρα» Σελ. 52
ii. Να έχει τον τυπικό έλεγχο των εξωτερικών σχέσεων Σελ. 54
iii. Να έχει την ικανότητα και τη διάθεση της χώρας να πληροί τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλος του ΔΝΤ Σελ. 54
β. Κίνητρα για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους στο ΔΝΤ Σελ. 55
i. Το δικαίωμα πρόσβασης στους πόρους του ΔΝΤ - Η χρηματοδοτική λειτουργία του ΔΝΤ Σελ. 55
ii. Το δικαίωμα εκλογής των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου Σελ. 62
Δεύτερο Μέρος
ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΔΝΤ
1. H Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο Σελ. 65
Α. Νομική προσωπικότητα και αρμοδιότητες της ΕΕ στις Διεθνείς Σχέσεις Σελ. 67
Β. Η ΕΕ στους Διεθνείς Οργανισμούς Σελ. 70
Γ. Οι πρότερες της εισόδου στην ΕΕ Διεθνείς Συνθήκες των Κρατών Μελών Σελ. 72
Δ. Η υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας ως συνέπεια της κατανομής αρμοδιοτήτων στις εξωτερικές σχέσεις Σελ. 74
2. Οι δυσχέρειες από την κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ΕΕ και τα Κράτη Μέλη σε σχέση με το ΔΝΤ Σελ. 81
Α. Η ΟΝΕ στην ΕΕ Σελ. 82
α. Η θεσμική οργάνωση της ΟΝΕ Σελ. 83
i. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) - Το Ευρωσύστημα Σελ. 84
ii. Tο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin Council), Η Ευρω-ομάδα (Eurogroup) και η Διάσκεψη Κορυφής της Ευρωζώνης (Euro-Summit) Σελ. 86
β. Οι βασικές θεμελιώδεις αρχές της ΟΝΕ Σελ. 88
i. Δομή πολλαπλών ταχυτήτων - Ασύμμετρη ολοκλήρωση Σελ. 88
ii. Το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα - Αιρεσιμότητα - Το αμετάκλητο της διαδικασίας Σελ. 92
Β. Τα όρια των αρμοδιοτήτων της Ένωσης σε σχέση με τους τομείς αρμοδιότητας του ΔΝΤ Σελ. 94
α. Σε θέματα νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής Σελ. 94
β. Σε θέματα οικονομικής πολιτικής και εσωτερικής αγοράς Σελ. 98
γ. Για τη χρηματοδοτική ενίσχυση του ΔΝΤ Σελ. 102
ι. Σε Κράτη Μέλη της ΕΕ για τα οποία ισχύει η παρέκκλιση Σελ. 103
ii. Σε Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης Σελ. 105
Τρίτο Μέρος
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΔΝΤ
1. Η εκπροσώπηση της ΕΕ στο ΔΝΤ Σελ. 110
Α. Σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο Σελ. 111
Β. Σύμφωνα με το Δίκαιο του ΔΝΤ Σελ. 115
2. Η εκπροσώπηση της Ένωσης στα όργανα του ΔΝΤ Σελ. 118
Α. Στο Συμβούλιο Διοικητών Σελ. 118
Β. Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο Σελ. 118
Γ. Στη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ανάπτυξης Σελ. 119
Δ. Η ανάγκη για συντονισμό Σελ. 120
α. Η Υποεπιτροπή για θέματα σχετιζόμενα με το ΔΝΤ (SCIMF) Σελ. 121
β. Η ομάδα αντιπροσώπων της Ένωσης στο ΔΝΤ (EURIMF) Σελ. 122
3. Η προτεινόμενη εκπροσώπηση της ΕΕ στο ΔΝΤ Σελ. 123
Α. Η Πρόταση Σελ. 124
Β. Τα προκύπτοντα νομικά ζητήματα της Πρότασης Σελ. 126
α. Για τον σχηματισμό μίας ή δύο περιφερειών αποκλειστικά με Κράτη Μέλη της ΟΝΕ Σελ. 126
β. Για τις θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο Σελ. 130
γ. Για την απόκτηση ιδιότητας μέλους στο ΔΝΤ Σελ. 132
δ. Σχετικά με τη σύναψη (και τη μορφή) της συμφωνίας για την απόκτηση ιδιότητας Μέλους στο ΔΝΤ Σελ. 135
ε. Σχετικά με την επίδραση του Δικαίου του ΔΝΤ Σελ. 137
Επίλογος Σελ. 141
Πίνακας παραπεμπομένων επιστημονικών έργων Σελ. 143
Μονογραφίες - Βιβλία (Ελληνικά) Σελ. 143
Μονογραφίες - Βιβλία (Αλλοδαπής) Σελ. 143
Άρθρα - Συμβολές Σελ. 146
Νομολογία Σελ. 156
Πηγές Σελ. 158
Aλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 165
Back to Top