ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17865
Μωραϊτη Α.
Μενγκ Παπαντώνη Μ.
Στο έργο «Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» παρουσιάζονται οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και των υποκειμένων του διεθνούς δικαίου, των διεθνών οργανισμών και των κρατών της Αφρικής, της Ασίας, της Αμερικής. Περαιτέρω, αναλύονται τα όργανα, οι αρμοδιότητες και τα εργαλεία άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ, ενώ επιχειρείται και η παρουσίαση των Πολιτικών της ΕΕ η σύνδεση και η εφαρμογή τους με τις εξωτερικές σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ. Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για φοιτητές, ερευνητές και μελετητές του ευρωπαϊκού δικαίου με ειδικό αντικείμενο τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και το νομικό τους πλαίσιο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Θεσμικές πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ
Κεφάλαιο Α
Η έννομη τάξη της ΕΕ και οι εξωτερικές σχέσεις
1. Τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ύπαρξη εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ Σελ. 8
α. Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ Σελ. 8
β. Ο διεθνής ρόλος της ΕΕ και η εξωτερική της δράση Σελ. 11
γ. Οι νομικές πράξεις της ΕΕ για την εξωτερική δράση: το θετό και το ήπιο δίκαιο στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ Σελ. 16
2. Τα όργανα, οι αρμοδιότητες και τα εργαλεία άσκησης εξωτερικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ για τις εξωτερικές σχέσεις Σελ. 19
α. Τα όργανα άσκησης εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Σελ. 19
β. Η φύση των εξωτερικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ Σελ. 24
β1. Βασικά ζητήματα Σελ. 24
β2. Κατηγορίες αποκλειστικών και συντρεχουσών αρμοδιοτήτων Σελ. 24
β3. A priori αποκλειστική αρμοδιότητα: η αποκλειστικότητα σε τομείς πολιτικής Σελ. 26
β4. Συντρέχουσα αρμοδιότητα: AETR, Γνωμοδότηση 1/94, Open Skies Σελ. 28
(i) AETR Σελ. 28
(ii) Γνωμοδότηση 1/94 του Δικαστηρίου Σελ. 35
(iii) Οι αποφάσεις Open Skies Σελ. 37
β5. Το άρθρο 352 ΣυνθΛΕΕ («ρήτρα ευελιξίας») Σελ. 40
γ. Νομική βάση, εύρος και σκοπός της εξωτερικής αρμοδιότητας της ΕΕ Σελ. 43
γ1. Η νομική βάση: η κατανομή των αρμοδιοτήτων και οι ευρωπαϊκές πολιτικές Σελ. 43
γ2. Ο σκοπός των εξωτερικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ- πριν και μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ Σελ. 46
γ3. Το καθήκον συνεργασίας, σκοπός εφαρμογής. Σελ. 51
3. Οι σχέσεις του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου Σελ. 54
α. Οι διεθνείς συμφωνίες: νομική φύση, κατηγορίες, ρητές και σιωπηρές αρμοδιότητες (implied powers) της ΕΕ Σελ. 54
α1. Διαπραγματεύσεις πριν τη σύναψη των διεθνών συμφωνιών, η σύναψη των διεθνών συμφωνιών, ο ρόλος του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 56
α2. Το δεσμευτικό αποτέλεσμα των συμφωνιών που συνάπτονται από την ΕΕ Σελ. 57
α3. Το δεσμευτικό αποτέλεσμα συμφωνιών που δεν συνάπτονται από την ΕΕ (GATT) Σελ. 61
β. Η υπεροχή των διεθνών συμφωνιών (αρχή της υπεροχής και η απόφαση Achmea) Σελ. 64
γ. Μικτές διεθνείς συμφωνίες Σελ. 67
δ. Το διεθνές δίκαιο και η δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης Σελ. 68
ε. Η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη, η διεθνής ευθύνη Σελ. 70
Κεφάλαιο Β
Οι σχέσεις της ΕΕ και των υποκειμένων του διεθνούς δικαίου, διεθνών οργανισμών και τρίτων κρατών
1. Η ΕΕ και οι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ. 73
α. Η συμμετοχή της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς όπως προβλέπεται από τις ιδρυτικές συνθήκες Σελ. 73
β. Διεθνείς οργανισμοί στους οποίους η ΕΕ μετέχει αυτοτελώς Σελ. 74
γ. Η ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς «κλειδιά» (ΠΟΕ, ΟΗΕ, ΔΝΤ) Σελ. 76
γ1. Σχέσεις ΕΕ - ΠΟΕ Σελ. 77
γ2. Σχέσεις ΕΕ - ΟΗΕ Σελ. 80
γ3. Σχέσεις ΕΕ - ΔΝΤ Σελ. 82
2. Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτα κράτη Σελ. 83
α. Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με κράτη της Ευρώπης, η ΕΖΕΣ, ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και η διαδικασία ένταξης νέων κρατών στην ΕΕ Σελ. 85
α1. ΕΕ-Ελβετία Σελ. 86
α2. ΕΕ-Αλβανία Σελ. 87
β. Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με κράτη της Αμερικής Σελ. 87
β1. ΕΕ-ΗΠΑ Σελ. 87
β2. ΕΕ-Καναδάς Σελ. 92
γ. Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με κράτη της Ασίας και της Ωκεανίας (ή Αυστραλασίας) Σελ. 95
γ1. ΕΕ-Αυστραλία Σελ. 95
γ2. ΕΕ-Ινδία Σελ. 97
γ3. ΕΕ- Ιαπωνία Σελ. 100
γ4. ΕΕ-Κίνα Σελ. 101
γ5. ΕΕ-Βιετνάμ Σελ. 102
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οι τομείς των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ
Κεφάλαιο Α
Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας, Ελευθερία, Ασφάλεια, Δικαιοσύνη
1. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας Σελ. 104
α. Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) Σελ. 106
β. Η λήψη αποφάσεων στην ΚΠΑΑ, η ΚΠΑΑ στην πράξη: στρατιωτικές επιχειρήσεις Σελ. 110
γ. ΕΕ - ΝΑΤΟ Σελ. 111
δ. Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία Σελ. 114
ε. Η επιβολή κυρώσεων - δικαστικός έλεγχος σε περιπτώσεις σύγκρουσης των δράσεων της ΚΕΠΠΑ και των αρμοδιοτήτων της Ένωσης Σελ. 115
στ. Η μεταστροφή της νομολογίας του ΔΕΕ – η υπόθεση KADI Σελ. 119
2. Η εξωτερική διάσταση του χώρου της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) Σελ. 123
α. Η σχέση μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης Σελ. 125
β. Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων Σελ. 125
γ. Η εξωτερική διάσταση των βασικών τομέων του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης Σελ. 128
γ1. Πολιτικές για τον έλεγχο των συνόρων, το άσυλο και τη μετανάστευση Σελ. 128
γ2. Δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 129
γ3. Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Σελ. 131
γ4. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις διεθνείς συμφωνίες Σελ. 132
Κεφάλαιο Β
Οικονομία και Εμπόριο
1. Η εξωτερική διάσταση της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής Σελ. 136
α. Οι νομικές βάσεις της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής Σελ. 138
β. Η αποκλειστικότητα της αρμοδιότητας και ο σκοπός της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής Σελ. 140
β1. Η αποκλειστικότητα της αρμοδιότητας της Ένωσης Σελ. 141
β2. Ο σκοπός της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής Σελ. 146
γ. Πτυχές της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής Σελ. 148
γ1. Εμπόριο αγαθών Σελ. 148
γ2. Εμπόριο υπηρεσιών Σελ. 154
γ3. Εμπόριο για προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 156
γ4. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Σελ. 160
δ. Τα μέσα άσκησης της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής Σελ. 163
δ1. Το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο Σελ. 163
δ2. Το κοινό καθεστώς εισαγωγών Σελ. 163
δ3. Μέτρα εμπορικής άμυνας (αντιντάμπινγκ) Σελ. 164
δ4. Το κοινό καθεστώς εξαγωγών Σελ. 164
δ5. Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες Σελ. 165
2. Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανάπτυξης και οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ Σελ. 165
α. Χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανάπτυξης: Συμπληρωματική, Συνεκτική, Συντονισμένη Σελ. 166
β. Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για αλλαγή Σελ. 168
γ. Οι σχέσεις ΕΕ - Αφρικής (Συμβάσεις Γιαουντέ – Λομέ – Κοτονού) Σελ. 168
δ. Οι σχέσεις ΕΕ - Νότιας Αμερικής, Καραϊβικής Σελ. 174
3. Η εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας Σελ. 179
α. Εισαγωγή - η ρητή συμβολή μιας συντρέχουσας εσωτερικής αρμοδιότητας Σελ. 180
β. Η εξωτερική ενεργειακή πολιτική: «εξωτερικευμένες» εσωτερικές πολιτικές Σελ. 182
γ. Το καθήκον των κρατών-μελών να συνεργαστούν στην ενέργεια Σελ. 186
Κεφάλαιο Γ
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Σελ. 188
1. ΕΕ-Βόρεια Αφρική Σελ. 192
α. Μαρόκο Σελ. 192
β. Αλγερία Σελ. 193
γ. Τυνησία Σελ. 193
δ. Λιβύη Σελ. 193
ε. Αίγυπτος Σελ. 194
2. ΕΕ-Μέση Ανατολή Σελ. 194
α. Ιορδανία Σελ. 194
β. Λίβανος Σελ. 195
γ. Συρία Σελ. 195
δ. Παλαιστινιακή Αρχή Σελ. 195
ε. Ισραήλ Σελ. 195
Επίμετρο Σελ. 200
Back to Top