ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11372
Κεφάλας Χ., Μπώλος Α.
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 686
  • ISBN: 960-272-299-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα συλλογή περιέχει για πρώτη φορά σε κωδικοποιημένη μορφή το σύνολο των νομοθετικών κειμένων που αφορούν στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο. Η έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω της ραγδαίας νομοθετικής εξέλιξης ιδίως μετά τη Συνθήκη του Αμστερνταμ, αλλά και της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αποτελείται από εννέα κεφάλαια: i) Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ii) Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση, εκτέλεση αποφάσεων, iii) Επίδοση, iv) Απόδειξη, v) Ευεργέτημα πενίας, vi) Αγωγές παραλείψεως, vii) Διαδικασία εκκαθάρισης επιχειρήσεων, viii) Διαμεσολάβηση - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ix) Δικαστική Προστασία (ΔΕΚ - ΠΕΚ). Κάθε κεφάλαιο εμπλουτίζεται με εισαγωγικά σημειώματα, καθώς και πρόσφατη ελληνική - ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία προς περαιτέρω εμβάθυνση επί των σχετικών θεμάτων. Το έργο συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα νομοθετημάτων και αλφαβητικό ευρετήριο, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για το μελετητή, όσο και για το νομικό της πράξης, ο οποίος αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο δικονομικά ζητήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόλογος Σελ. V
Συντομογραφίες Σελ. VII
Χρονολογικός Πίνακας Σελ. XVII
I. Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ενημερωτικό σημείωμα [Συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης] Σελ. 3
[1] Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ʼρθρα 29-42) Σελ. 4
[2] Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ʼρθρα 61-69) Σελ. 11
[3] Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 15
ΙΙ. Διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 
Ενημερωτικό σημείωμα [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001] Σελ. 27
Βιβλιογραφία – Δημοσιεύματα Σελ. 30
[4] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 35
[5] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1496/2002 της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 2002 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι (κανόνες δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 2) και του παραρτήματος ΙΙ (κατάλογος των αρμόδιων δικαστηρίων και αρχών) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 66
Βιβλιογραφία - Δημοσιεύματα [Σύμβαση Βρυξελλών] Σελ. 68
[6] Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (παγιωμένη μορφή) Σελ. 73
[7] Σύμβαση του Λουγκάνο για διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις της 16 Σεπτεμβρίου 1988 (88/592/ΕΟΚ) Σελ. 109
Ενημερωτικό σημείωμα [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (πρώην 1347/2000)] Σελ. 144
Βιβλιογραφία – Δημοσιεύματα Σελ. 146
[8] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 Σελ. 150
Ενημερωτικό σημείωμα [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004] Σελ. 192
Βιβλιογραφία – Δημοσιεύματα Σελ. 193
[9] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις Σελ. 194
[10] Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM 2004/173) για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Σελ. 223
[11] Απόφαση αριθ. 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 262
ΙΙΙ. Επίδοση 
Ενημερωτικό σημείωμα [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000] Σελ. 275
Βιβλιογραφία – Δημοσιεύματα Σελ. 276
[12] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις Σελ. 277
[13] Ανακοινώσεις των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις Σελ. 296
[14] Απόφαση αριθ. 2001/781/ΕΚ της Επιτροπής της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με την κατάρτιση εγχειριδίου των υπηρεσιών παραλαβής και γλωσσαρίου των πράξεων που μπορούν να κοινοποιηθούν ή να επιδοθούν, σε εφαρμογή του Κανονισμού αριθμ. 1348/2000/ΕΚ του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις Σελ. 320
ΙV. Απόδειξη 
Ενημερωτικό σημείωμα [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2000] Σελ. 323
Βιβλιογραφία – Δημοσιεύματα Σελ. 325
[15] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις Σελ. 326
V. Ευεργέτημα πενίας 
Ενημερωτικό σημείωμα [Οδηγία αριθ. 2003/8/ΕΚ] Σελ. 357
[16] Οδηγία αριθ. 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές Σελ. 359
VI. Αγωγές παραλείψεως 
Ενημερωτικό σημείωμα [Οδηγία αριθ. 98/27/ΕΚ] Σελ. 373
[17] Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών Σελ. 374
VII. Διαδικασία εκκαθάρισης επιχειρήσεων 
Ενημερωτικό σημείωμα [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000] Σελ. 383
Βιβλιογραφία – Δημοσιεύματα Σελ. 385
[18] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 388
[19] Οδηγία αριθ. 2001/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Σελ. 415
[20] Οδηγία αριθ. 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 434
VIII. Διαμεσολάβηση – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
Ενημερωτικό σημείωμα [Συστάσεις 98/257/ΕΚ και 2001/310/ΕΚ] Σελ. 453
[21] Σύσταση αριθ. 98/257/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Μαρτίου 1998 σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης Σελ. 456
[22] Σύσταση αριθ. 2001/310/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών Σελ. 463
[23] Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισ΅ένα θέ΅ατα δια΅εσολάβησης σε αστικές και ε΅πορικές υποθέσεις (COM/2004/718) Σελ. 470
[24] Απόφαση αριθ. 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Σελ. 482
[25] Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή περί έγκρισης εκτελεστικών διατάξεων Σελ. 488
ΙΧ. Δικαστική προστασία 
Ενημερωτικό σημείωμα [Δικαιοδοτικά όργανα] Σελ. 497
[26] Ιδρυτικές Συνθήκες των Κοινοτήτων Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) Σελ. 498
[27] Οργανισ΅ός του Δικαστηρίου Σελ. 524
[28] Ειδικές ή πρόσθετες αρμοδιότητες του ΔΕΚ Σελ. 537
[29] Κανονισ΅ός Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Ιουνίου 1991 Σελ. 552
[30] Οδηγίες του Δικαστηρίου προς τον γραμματέα Σελ. 597
[31] Πρακτικές οδηγίες του ΔΕΚ για τις ευθείες προσφυγές και τις αιτήσεις αναιρέσεως Σελ. 604
[32] Απόφαση αριθ. 88/59/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1988 περί ιδρύσεως Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σελ. 612
[33] Οργανισμός ΠΕΚ Σελ. 616
[34] Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Μαΐου 1991 Σελ. 617
[35] Οδηγίες προς τον γραμματέα του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Μαρτίου 1994 Σελ. 659
[36] Πρακτικές οδηγίες του ΠΕΚ προς τους διαδίκους Σελ. 669
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 677
Back to Top