Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΩΣ ΝΕΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ


Η μετεξέλιξη από εργαλείο οικονομικής ενοποίησης σε πολιτική

Σε απόθεμα

Τιμή: 49,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18134
Κούρτης Ι.
Χριστιανός Β.
Χριστιανός Β.
Η «Η ισότητα ως νέα αυτόνομη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» προσεγγίζει την ισότητα στην ενωσιακή έννομη τάξη ως μία πολιτική απονομής δικαιωμάτων που εκτείνεται στις σχέσεις α) φυσικών και νομικών προσώπων και β) κρατών μελών. Έμφαση δίνεται στις ρήτρες οριζόντιας εφαρμογής, στο παράγωγο ενωσιακό δίκαιο για την προστασία της ισότητας αλλά και σε ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Εξετάζει την εφαρμογή της ισότητας στο σύστημα επιβολής κυρώσεων κατά κρατών μελών αλλά και στο θεσμικό ενωσιακό σύστημα. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για νομικούς που ασχολούνται με το ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο προστασίας των δικαιωμάτων.
Πρόλογος Σελ. VII
Σημείωμα συγγραφέα Σελ. IX
Πίνακας συντομογραφιών Σελ. XVII
Εισαγωγή
I. Αντικείμενο και διάρθρωση έρευνας Σελ. 1
II. Ιστορικά στοιχεία για την ισότητα στο διεθνές, εθνικό και ενωσιακό περιβάλλον Σελ. 6
III. Είδη της αρχής της ισότητας Σελ. 12
IV. Η σύνδεση της ισότητας με τις αρχές της δημοκρατίας, ελευθερίας και δικαιοσύνης Σελ. 18
Α΄ ΜΕΡΟΣ
Η μετεξέλιξη της ισότητας των ιδιωτών: από εργαλείο υλοποίησης των ενωσιακών σκοπών σε νέα αυτόνομη ενωσιακή πολιτική
Α΄ Κεφάλαιο
Η ισότητα των ιδιωτών στην ενοποιητική διαδικασία οικονομικού χαρακτήρα
I. Η αρχή της ισότητας ως εργαλείο για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς Σελ. 25
1. Η εσωτερική αγορά ως κύριος ιδρυτικός σκοπός της Ένωσης Σελ. 25
2. Η ισότητα ως άγραφη γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου Σελ. 32
α) Η νομολογιακή αναγνώριση της ισότητας ως γενικής αρχής του ενωσιακού δικαίου Σελ. 32
β) H αναγνώριση των ειδικότερων εκφάνσεων της ισότητας ως γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου Σελ. 36
γ) Η εννοιολογική οριοθέτηση του όρου «διάκριση» Σελ. 38
3. Η αρχή της ισότητας ως ρυθμιστικό εργαλείο της εσωτερικής αγοράς Σελ. 41
α) Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας Σελ. 44
i. Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας στις οικονομικές ελευθερίες Σελ. 46
ii. Η διασταλτική ερμηνεία του ΔΕΕ για τα προστατευόμενα πρόσωπα Σελ. 51
iii. Η διασταλτική ερμηνεία του ΔΕΕ για τους δεσμευόμενους φορείς Σελ. 56
β) Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων Σελ. 58
γ) Η αρχή της ισότητας στο πλαίσιο των ενωσιακών κανόνων για τον ανταγωνισμό Σελ. 62
δ) Η υποχρέωση ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων Σελ. 69
4. Γενικές επισημάνσεις για την ισότητα ως εργαλείο εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς Σελ. 73
II. Η ενωσιακή πολιτική για την ισότητα των προσώπων ως μοχλός προώθησης της οικονομικής ενοποίησης Σελ. 75
1. Το γενικό πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για την ισότητα Σελ. 78
α) Η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων Σελ. 78
β) Οι επιτρεπτές εξαιρέσεις στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας Σελ. 83
γ) Οι έννομες συνέπειες από την παραβίαση του παράγωγου ενωσιακού δικαίου για την αρχή της ισότητας Σελ. 87
2. Η υποχρέωση ισότητας των εργαζομένων από το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο Σελ. 90
α) Η επίτευξη ισότητας στους όρους απασχόλησης των εργαζομένων Σελ. 90
β) Η ίση μεταχείριση των εργαζομένων σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 94
3. Η ενωσιακή πολιτική για την ισότητα των φύλων σε οικονομικές δραστηριότητες Σελ. 100
4. Η ενωσιακή πολιτική για την αντιμετώπιση των αντίστροφων δυσμενών διακρίσεων Σελ. 106
5. Θετικά μέτρα ενωσιακής πολιτικής για την ισότητα των φύλων Σελ. 117
6. Γενικές επισημάνσεις για την ενωσιακή πολιτική για την ισότητα Σελ. 123
Β΄ Κεφάλαιο
Η ενωσιακή πολιτική για την ισότητα των ιδιωτών και η ενοποιητική διαδικασία πολιτικού χαρακτήρα
I. Η αρχή της ισότητας ως εργαλείο για την αποτελεσματική άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών Σελ. 126
1. Η ανάδειξη του πολιτικού χαρακτήρα της αρχής της ισότητας Σελ. 126
α) Η σύνδεση πολιτικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών και της αρχής της ισότητας Σελ. 129
β) Η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας Σελ. 133
2. Η ισότητα ως δικαίωμα κάθε φυσικού προσώπου Σελ. 139
α) Η κατοχύρωση της ισότητας ως δικαιώματος και αρχής στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης Σελ. 140
β) Η διαφοροποίηση δικαιωμάτων ισότητας και αρχών για την ισότητα στο Χάρτη Σελ. 146
γ) Το προστατευτικό περιεχόμενο των δικαιωμάτων του Χάρτη για την ισότητα Σελ. 152
δ) Η ερμηνευτική προσέγγιση της ισότητας ως δικαιώματος Σελ. 156
ε) Ο ερμηνευτικός ρόλος των διατάξεων του Χάρτη για την ισότητα Σελ. 159
3. Γενικές επισημάνσεις για το ρόλο της ισότητας ως εργαλείου για την προστασία των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών Σελ. 162
II. Η θεμελίωση της αυτόνομης ενωσιακής πολιτικής για την ισότητα των προσώπων Σελ. 163
1. Οι ρήτρες οριζόντιας εφαρμογής της αρχής της ισότητας Σελ. 163
2. Η ενωσιακή πολιτική για τη διασφάλιση της ισότητας των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο μέσω του παράγωγου ενωσιακού δικαίου Σελ. 169
α) Η γενική νομική βάση για την υιοθέτηση μέτρων προστασίας της ισότητας Σελ. 169
β) Τα παράγωγα μέτρα στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για την ισότητα Σελ. 170
γ) Η επέκταση της παρεχόμενης προστασίας από διακριτικές καταστάσεις Σελ. 176
δ) Ο περιορισμός της επιτρεπόμενης δράσης των κρατών μελών Σελ. 184
ε) Η αναγνώριση νέων γενικών αρχών για την ισότητα στην ενωσιακή έννομη τάξη Σελ. 188
3. Η ενωσιακή πολιτική για την ισότητα μέσω της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του δικαιώματος στην ισότητα Σελ. 192
α) Η προσφυγή ακύρωσης στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για την ισότητα Σελ. 195
β) Η αγωγή αποζημίωσης κατά της Ένωσης επί παραβίασης του δικαιώματος στην ισότητα ενός φυσικού προσώπου Σελ. 198
i. Παράνομη πράξη ή παράλειψη ενωσιακού οργάνου Σελ. 200
ii. Ύπαρξη ζημίας του φυσικού προσώπου Σελ. 207
iii. Η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παρανομίας του ενωσιακού οργάνου και της ζημίας του ιδιώτη Σελ. 211
iv. Χρηματική ικανοποίηση ιδιώτη επί παραβίασης του δικαιώματος στην ισότητα Σελ. 213
γ) Η αγωγή αποζημίωσης κατά κράτους μέλους επί παραβίασης του δικαιώματος στην ισότητα ενός φυσικού προσώπου Σελ. 215
4. Γενικές επισημάνσεις για την ενωσιακή πολιτική για την ισότητα ως παράγοντα της ενοποιητικής διαδικασίας Σελ. 221
Β΄ ΜΕΡΟΣ
Η ισότητα των κρατών – μελών ως θεμελιώδης υποχρέωση της Ένωσης
Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ισότητα των κρατών – μελών στο σύστημα επιβολής κυρώσεων με οικονομικό χαρακτήρα
I. Η ισότητα των κρατών μελών στο συντονισμό των εθνικών οικονομικών πολιτικών τους Σελ. 229
1. Η δράση των κρατών μελών στο πλαίσιο του συντακτικού οικονομικού προτύπου Σελ. 229
2. Η ισότητα των κρατών μελών στους μηχανισμούς συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών Σελ. 236
α) Η ισότητα των κρατών μελών στο μηχανισμό της πολυμερούς εποπτείας Σελ. 251
β) Η ισότητα των κρατών μελών στο μηχανισμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας Σελ. 265
3. Γενικές επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των κρατών μελών στο συντονισμό των οικονομικών τους πολιτικών Σελ. 277
ΙΙ. Η ισότητα των κρατών μελών στο ενωσιακό σύστημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων Σελ. 280
1. Η υποχρέωση τυπικής-αναλογικής ισότητας μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 280
2. Η διαδικασία της προσφυγής λόγω παράβασης και η ισότητα των κρατών μελών Σελ. 285
α) Η ισότητα των κρατών μελών στη διαδικασία της προσφυγής λόγω παράβασης Σελ. 289
β) Οι απορρέουσες από την αρχή της ισότητας υποχρεώσεις των ενωσιακών οργάνων Σελ. 293
i. Η ευρεία διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων ενωσιακών οργάνων Σελ. 298
ii. Η σύγκρουση αρχής της ισότητας και αρχής της αναλογικότητας στον έλεγχο της δυσκολίας συμμόρφωσης του κράτους μέλους Σελ. 300
iii. Η σύγκρουση αρχής της ισότητας και αρχής της αναλογικότητας στον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος συμμόρφωσης του κράτους μέλους Σελ. 304
γ) Η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών στον τρόπο επιμέτρησης των οικονομικών κυρώσεων Σελ. 308
i. Η ισότητα και το ενιαίο κατ’ αποκοπή ποσό Σελ. 309
ii. Η ισότητα και ο συντελεστής σοβαρότητας της παράβασης Σελ. 309
iii. Η ισότητα και ο συντελεστής διάρκειας της παράβασης Σελ. 315
iv. Η ισότητα και η ικανότητα πληρωμής του κράτους μέλους Σελ. 315
3. Γενικές επισημάνσεις για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των κρατών μελών στο σύστημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων Σελ. 322
Β΄ Κεφάλαιο
Η ισότητα των κρατών – μελών στην ενωσιακή δημοκρατική διακυβέρνηση
I. Η ισότητα των κρατών μελών στο θεσμικό σύστημα της ενωσιακής έννομης τάξης Σελ. 326
1. Ο ρόλος της ισότητας των κρατών μελών στη διαδικασία πολιτικής ενοποίησης Σελ. 326
2. Η ισότητα των κρατών μελών στη δομή των ενωσιακών οργάνων Σελ. 335
α) Η εκπροσώπηση των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σελ. 335
β) Η συμμετοχή των κρατών μελών στη σύνθεση του Συμβουλίου Σελ. 338
γ) Ο τρόπος καθορισμού των ευρωπαίων Επιτρόπων Σελ. 341
δ) Η ισότητα των κρατών μελών και ο τρόπος σύνθεσης του Κοινοβουλίου Σελ. 346
3. Η ισότητα των κρατών μελών στη λειτουργία των ενωσιακών οργάνων Σελ. 355
α) Η ίση συμμετοχή των κρατών μελών στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σελ. 356
β) Η ανισότητα των κρατών μελών στη λειτουργία του Συμβουλίου Σελ. 358
γ) Τα κράτη μέλη και η θεσμική ισορροπία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου Σελ. 364
δ) Η τυπική ισότητα των κρατών μελών στη λειτουργία της Επιτροπής Σελ. 366
4. Γενικές επισημάνσεις για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των κρατών μελών στο θεσμικό σύστημα της Ένωσης Σελ. 367
II. Η προστασία των ενωσιακών αξιών και η ισότητα των κρατών μελών Σελ. 371
1. Ο ρόλος των αξιών της Ένωσης στην ευρωπαϊκή ενοποίηση Σελ. 371
2. Η διαδικασία ελέγχου του σεβασμού των ενωσιακών αξιών από τα κράτη μέλη Σελ. 378
3. Η ισότητα των κρατών μελών και ο μηχανισμός επιβολής πολιτικών κυρώσεων Σελ. 384
α) Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην τήρηση της ισότητας των κρατών μελών Σελ. 384
i. Ο διαρκής χαρακτήρας της παραβίασης των ενωσιακών αξιών Σελ. 386
ii. Η σοβαρότητα της παραβίασης των ενωσιακών αξιών Σελ. 388
iii. Η ισότητα των κρατών μελών στον τρόπο διαπίστωσης της ύπαρξης παραβίασης των ενωσιακών αξιών Σελ. 390
iv. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην προστασία των ενωσιακών αξιών Σελ. 395
β) Ο ρόλος του Συμβουλίου στην τήρηση της ισότητας των κρατών μελών Σελ. 396
i. Η διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου και η απόφαση επιβολής κύρωσης Σελ. 397
ii. Η διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου στην επιλογή της επιβαλλόμενης κύρωσης Σελ. 399
iii. Η απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία για τη λήψη της απόφασης επιβολής κύρωσης από το Συμβούλιο Σελ. 402
4. Γενικές επισημάνσεις για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των κρατών μελών στο μηχανισμό επιβολής πολιτικών κυρώσεων του άρθρου 7 ΣΕΕ Σελ. 403
Γενικές συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 407
Παράρτημα: Πίνακας αναφερόμενης νομολογίας δικαστηρίου Ένωσης ανά ημερομηνία απόφασης Σελ. 417
Πίνακας Βιβλιογραφίας - Αρθρογραφίας Σελ. 441
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 459
Back to Top