Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.35€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Πληρώστε σε 3 άτοκες δόσεις των με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Μάθετε περισσότερα

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 31,00 € Ειδική Τιμή 26,35 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18425
Καΐλης Α.

Το βιβλίο «Η παραγωγή των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» πραγματεύεται τις βασικές αρχές, διαδικασίες και κανόνες που διέπουν την παραγωγή των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ. Επιχειρεί να αναδείξει το στάδιο του σχεδιασμού του νομοθετικού έργου της Επιτροπής, της εκπόνησης και της κατάρτισης των νομοθετικών πρωτοβουλιών της και της τελικής υιοθέτησης των νομοθετικών προτάσεών της. Τονίζεται ο ρόλος που επιτελούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ και ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών και ομάδων συμφερόντων. Απευθύνεται σε σπουδαστές, ερευνητές, διδάσκοντες του ευρύτερου κλάδου του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πολιτικής και σε στελέχη της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Πρόλογος Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XVII
—Κεφάλαιο 1—
Βάση Ανάληψης των Νομοθετικών Πρωτοβουλιών και Τυπολογία των Νομοθετικών Προτάσεων
1.1Ο Ρόλος των Θεσμικών Οργάνων της Ε.Ε. Σελ. 1
1.2Η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» Σελ. 5
1.3Οι Ομάδες Πίεσης και Συμφερόντων Σελ. 7
1.4Η Τυπολογία των Νομοθετικών Προτάσεων Σελ. 10
—Κεφάλαιο 2—
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός των Νομοθετικών Πρωτοβουλιών: Το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής
2.1Η Διοργανική Συμφωνία για τη Βελτίωση του Νομοθετικού Έργου (2016) Σελ. 12
2.1.1 Ο πολυετής νομοθετικός προγραμματισμός Σελ. 14
2.1.2 Ο ετήσιος νομοθετικός προγραμματισμός Σελ. 16
2.2Η Θεμέλια Βάση των Νομοθετικών Πρωτοβουλιών της Επιτροπής
2.2.1 To «Στρατηγικό Θεματολόγιο» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σελ. 20
2.2.2 Η ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης Σελ. 22
2.2.3 Η «επιστολή προθέσεων» προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Σελ. 24
2.2.4 Η θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 27
2.2.5 Η Κοινή Δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις νομοθετικές προτεραιότητες της Ε.Ε. Σελ. 29
2.3Η Χάραξη και Εφαρμογή του Προγράμματος Εργασίας εντός της Επιτροπής
2.3.1 Η Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής της Επιτροπής Σελ. 31
2.3.2 Τα Στρατηγικά Σχέδια των Γενικών Διευθύνσεων Σελ. 33
2.3.3 Τα Ετήσια Σχέδια Διαχείρισης των Γενικών Διευθύνσεων Σελ. 34
2.3.4 Το Ετήσιο Προσχέδιο Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σελ. 36
—Κεφάλαιο 3—
Βελτίωση της Νομοθεσίας, Χάρτες Πορείας και Αρχικές Εκτιμήσεις Επιπτώσεων
3.1Αρχές και Μέσα για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας
3.1.1 Το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας (2015) Σελ. 40
3.1.2 Οι κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας Σελ. 42
3.2Χάρτες Πορείας (Roadmaps)
3.2.1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 43
3.2.2 Παράδειγμα χάρτη πορείας: «Περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. και πρόσβαση στη δικαιοσύνη» Σελ. 46
3.3Αρχικές Εκτιμήσεις Επιπτώσεων (Inception Impact Assessments)
3.3.1 Πρωταρχικός σκοπός Σελ. 50
3.3.2 Προπαρασκευαστική διαδικασία Σελ. 51
3.3.3 Παράδειγμα αρχικής εκτίμησης επιπτώσεων: «Έλεγχος του Κράτους Λιμένα: Ενίσχυση της ασφάλειας, της προστασίας και της βιωσιμότητας των θαλάσσιων μεταφορών» Σελ. 52
—Κεφάλαιο 4—
Οι Εκτιμήσεις Επιπτώσεων των Νομοθετικών Προτάσεων
4.1Σημασία και Πεδίο Eφαρμογής Σελ. 59
4.2 Διαδικασία και Στάδια Επεξεργασίας Σελ. 60
4.3 Εκθέσεις Εκτιμήσεων: περιεχόμενο και βασικές πτυχές Σελ. 63
4.3.1 Το πεδίο αναφοράς μιας νομοθετικής πρότασης Σελ. 65
4.3.2 Η περιγραφή του προβλήματος Σελ. 66
4.3.3 Η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ε.Ε. Σελ. 67
4.3.4 Οι επιδιωκόμενοι στόχοι Σελ. 68
4.3.5 Οι επιλογές πολιτικής Σελ. 69
4.3.6 Οι επιπτώσεις των κυριότερων επιλογών πολιτικής Σελ. 72
4.3.7 Η σύγκριση των επιλογών και η προτιμώμενη επιλογή Σελ. 75
4.3.8 Η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης Σελ. 76
4.4Η Εκτίμηση Επιπτώσεων στο πλαίσιο της Διοργανικής Συμφωνίας για τη Βελτίωση του Νομοθετικού Έργου (2016) Σελ. 77
4.5Παράδειγμα Συνοπτικής Έκθεσης Εκτίμησης Επιπτώσεων: «Πρόταση Κανονισμού για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, COM(2018) 378» Σελ. 79
—Κεφάλαιο 5—
Η Δημόσια Διαβούλευση επί των Νομοθετικών Προτάσεων
5.1 Σημασία και Νομική Θεμελίωση Σελ. 87
5.2 Γενικές Αρχές και Ελάχιστες Προδιαγραφές Σελ. 89
5.3 Η Στρατηγική Διαβούλευσης (Consultation Strategy) Σελ. 91
5.3.1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 92
5.3.2 Χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών Σελ. 93
5.3.3 Καθορισμός μέσων και μεθόδων διαβούλευσης Σελ. 97
5.3.4 Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Σελ. 99
5.4 Η Διεξαγωγή της Διαβούλευσης και η Ανάλυση του Περιεχομένου της Σελ. 103
5.5 Η Πληροφόρηση της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων Σελ. 106
5.6Παράδειγμα Συνοπτικής Έκθεσης Διαβούλευσης: «Πρόταση Κανονισμού για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, COM/2018/0131» Σελ. 108
—Κεφάλαιο 6—
Ο Έλεγχος της Ποιότητας της Νομοθεσίας: Η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου
6.1 Κύρια Αρμοδιότητα της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου Σελ. 123
6.2 Σύνθεση και Λειτουργία Σελ. 124
6.3 Έκδοση Γνωμοδοτήσεων Σελ. 125
6.4Παράδειγμα Γνωμοδότησης: «Πρόταση Οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, COM(2020) 682» Σελ. 126
—Κεφάλαιο 7—
Δι-υπηρεσιακή Διαβούλευση, Σύνταξη και Τελική Υιοθέτηση των Νομοθετικών Προτάσεων
7.1Η Διαδικασία της Δι-υπηρεσιακής Διαβούλευσης (Inter-service Consultation)
7.1.1 Θεμελιώδεις αρχές και πρωταρχικός σκοπός Σελ. 133
7.1.2 Λειτουργία και βασικοί δρώντες Σελ. 136
7.2 Οι Διαδικασίες Υιοθέτησης
7.2.1 Προφορική Διαδικασία (Oral Procedure) Σελ. 141
7.2.2 Γραπτή Διαδικασία (Written Procedure) Σελ. 143
7.2.3 Διαδικασία Εξουσιοδότησης (Empowerment Procedure) Σελ. 145
7.2.4 Διαδικασία Μεταβίβασης (Delegation Procedure) Σελ. 146
7.3 Το «Πακέτο» της Νομοθετικής Πρότασης Σελ. 146
7.3.1 Το Προοίμιο Σελ. 147
7.3.2 Το Διατακτικό (κανονιστικό) μέρος Σελ. 150
7.3.3 Τα βασικά συνοδευτικά έγγραφα Σελ. 151
7.4 Γενικές αρχές που διέπουν τη σύνταξη των νομοθετικών προτάσεων Σελ. 154
Παραρτήματα Σελ. 157
Βιβλιογραφία Σελ. 203
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 211
Back to Top