Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΔΕΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18520
Σαφούρης Γ.
Λυκούργος Κ.

Το βιβλίο «H Προδικαστική Παραπομπή στο ΔΕΕ ως Μέσο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» αποσκοπεί να ενημερώσει τον εφαρμοστή του δικαίου για τις δυνατότητες προστασίας των προσβαλλόμενων ανθρωπίνων - θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις οποίες προσφέρει ο μηχανισμός της προδικαστικής παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο αυτό ευρωπαϊκό «δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων», μετά το ΕΔΔΑ.
Είναι χρήσιμο και για τον εθνικό δικαστή, ο οποίος επιθυμεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό της προδικαστικής παραπομπής σε τέτοιου είδους εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, αλλά και για το δικηγόρο, ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει, με τρόπο ορθό και τεκμηριωμένο, αίτημα σε εθνικό δικαστήριο για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ, σε υπόθεση όπου διακυβεύεται η προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Συντομογραφίες Σελ. XVΙΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 7
I. Προϋποθέσεις υποβολής προδικαστικού ερωτήματος
Α. Η έννοια του εθνικού δικαστηρίου Σελ. 9
Β. Αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία ή το κύρος διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 14
Γ. Εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 20
Δ. Σχέση του ερωτήματος με την υπόθεση της κύριας δίκης Σελ. 30
II. Η υποχρεωτικότητα υποβολής προδικαστικού ερωτήματος
Α. Έλεγχος κύρους διατάξεων του δικαίου της Ένωσης Σελ. 35
Β. Ζητήματα ερμηνείας του δικαίου της Ένωσης, ενώπιον δικαστηρίου του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα Σελ. 37
1. Ο κανόνας της υποχρεωτικής παραπομπής Σελ. 37
2. Οι εξαιρέσεις: η διασαφηνισμένη και η σαφής πράξη Σελ. 39
Γ. Ευθύνη από τη μη συμμόρφωση στην υποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος Σελ. 46
Δ. Η ιδιαιτερότητα της προσβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 53
ΙΙΙ. Τα όρια της δικαιοδοτικής κρίσης του ΔΕΕ
Α. Η εκτίμηση του εθνικού δικαίου από το Δικαστήριο Σελ. 59
Β. Η δεσμευτική ισχύς της απόφασης Σελ. 64
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Ι. Το ενωσιακό δίκαιο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 69
Α. Οι γενικές αρχές προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 72
Β. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Σελ. 86
1. Η γένεση και η ισχύς του Χάρτη Σελ. 86
2. Το ουσιαστικό περιεχόμενο του Χάρτη Σελ. 92
α. Τίτλος Ι «Αξιοπρέπεια» Σελ. 95
β. Τίτλος ΙΙ «Ελευθερίες» Σελ. 96
γ. Τίτλος ΙΙΙ «Ισότητα» Σελ. 98
δ. Τίτλος IV «Αλληλεγγύη» Σελ. 99
ε. Τίτλος V «Δικαιώματα των πολιτών» Σελ. 103
στ. Τίτλος VI «Δικαιοσύνη» Σελ. 104
3. Το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη Σελ. 107
α. Η περιορισμένη εφαρμογή του Χάρτη κατά τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των κρατών μελών Σελ. 109
β. Ο έλεγχος νομιμότητας, βάσει του Χάρτη, των δημοσιονομικών μέτρων κατά τη λειτουργία του ΕΜΣ Σελ. 119
4. Η σχέση του Χάρτη με τα εθνικά Συντάγματα Σελ. 124
Γ. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 131
ΙI. Η θεσμική σημασία της προδικαστικής παραπομπής για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 139
Α. Η παραπομπή ως έσχατο μέσο δικαστικής προστασίας Σελ. 142
1. Μορφή προσφυγής των ιδιωτών κατά της ενωσιακής νομοθεσίας Σελ. 143
2. Οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα διατάξεων του Χάρτη Σελ. 153
Β. Η παραπομπή ως μέσο επίτευξης ενός ομοιόμορφα υψηλού επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης – Το παράδειγμα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης Σελ. 163
Γ. Η παραπομπή ως μοχλός εξέλιξης του δικαίου των θεμελιωδών δικαιωμάτων – Το παράδειγμα της δικαστικής ανεξαρτησίας Σελ. 176
IΙΙ. Εμπόδια στη λειτουργία ενός αποτελεσματικού διαλόγου
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 194
Α. Συστημικές αδυναμίες Σελ. 195
1. Σε εθνικό επίπεδο Σελ. 195
2. Σε ενωσιακό επίπεδο Σελ. 199
Β. Η εποχή της κρίσης Σελ. 206
Συμπεράσματα Σελ. 213
Βιβλιογραφία Σελ. 219
Παράρτημα Νομολογίας - Νομοθεσίας Σελ. 231
Ευρετήριο Σελ. 253
Back to Top