ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - Σκληρόδετο


Γενικό μέρος - Ειδικό μέρος - Δικονομικό διεθνές

Σε απόθεμα

Τιμή: 105,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 105,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18046
Παμπούκης Χ.
Tο «Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» αποτελεί την πλέον σύγχρονη και πλήρη ανάλυση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε τρία μέρη. Το Α’ μέρος (γενικό) διαπραγματεύεται τις μεθόδους και τους γενικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, το Β’ μέρος (ειδικό) αναλύει διεξοδικά τους κανόνες δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου ανά ρυθμιστέα σχέση και το Γ’ μέρος (δικονομικό διεθνές) εστιάζει κυρίως στη διεθνή δίκη. Συμπληρώνεται από αναλυτική χαρτογράφηση της βασικής ελληνικής και αλλοδαπής βιβλιογραφίας. Ένα σύγχρονο, πλήρες εγχειρίδιο, κατάλληλο για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου, τους φοιτητές Νομικής. αλλά και όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας και εφαρμογής του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Προδιάθεση: Το δίκαιο εν γένει - Το φαινόμενο της αλλοδαπότητας - H διεθνής κοινωνία Σελ. 1
§1. Έννοια του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και το πεδίο εφαρμογής του Σελ. 11
Α. Πεδίο εφαρμογής ως προς τις έννομες σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας Σελ. 12
1. Αλλοδαπότητα εννόμων σχέσεων Σελ. 12
2. Ιδιωτική έννομη σχέση Σελ. 15
Β. Αλλοδαπότητα υποκειμένων δικαίου και ιδίως φυσικών προσώπων Σελ. 17
1. Αλλοδαπότητα και ιθαγένεια φυσικών προσώπων Σελ. 17
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αλλοδαπών Σελ. 18
Γ. Το υλικό εύρος του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου: stricto sensu (σε στενή έννοια) και lato sensu (σε ευρεία έννοια) Σελ. 19
§2. Το αντικείμενο και ο σκοπός του σύγχρονου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 24
Α. Η ρύθμιση της δικαιικής ετερότητας ως κύριο αντικείμενο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου - Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ως κλάδος του νομικού πλουραλισμού Σελ. 26
B. Ο νομικός λόγος εφαρμογής και αναγνώρισης αλλοδαπών αξιών (κανόνων, αποφάσεων, πράξεων, εννόμων καταστάσεων) Σελ. 32
Γ. Μεθοδική τάξη επίλυσης των προβλημάτων του σε στενή έννοια ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 33
1. Η τάξη επίλυσης ζητημάτων δημιουργίας εννόμου σχέσεως ή καταστάσεως Σελ. 34
2. Η μεθοδική τάξη επίλυσης ζητημάτων αναγνωρίσεως αλλοδαπής εννόμου σχέσεως, αποφάσεως ή πράξεως Σελ. 36
§3. Πηγές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 38
Α. Οι πηγές του εσωτερικού δικαίου Σελ. 39
1. Ο νόμος Σελ. 39
2. Έθιμο και συναλλακτικές συνήθειες Σελ. 39
3. Η συνεισφορά της επιστήμης Σελ. 40
4. Η συνεισφορά της νομολογίας Σελ. 41
Β. Διεθνείς πηγές Σελ. 41
1. Η επίδραση του δημοσίου διεθνούς δικαίου Σελ. 41
2. Η επίδραση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως της ΕΣΔΑ Σελ. 50
3. Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 51
4. Η επίδραση των άτυπων διεθνών κανόνων - Η lex mercatoria Σελ. 56
§4. Σύγχρονες επιστημονικές τάσεις στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου - Η αλλαγή του υποδείγματος: η παγκοσμιοποίηση Σελ. 58
§1. Η θέση του προβλήματος του ουσιαστικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 92
Α. Στοιχείο αλλοδαπότητας στο σύμπλεγμα Σελ. 92
Β. Σύγκρουση νόμων Σελ. 95
§2. Οι μεθοδολογικά δυνατές λύσεις Σελ. 100
Α. Οι μέθοδοι προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 101
1. Επιλογή με βάση τη φύση της σχέσεως: ο κανόνας σύγκρουσης Σελ. 103
2. Εφαρμογή με βάση τον σκοπό του εφαρμοστέου κανόνα: οι κανόνες αμέσου εφαρμογής Σελ. 104
3. Ειδική ρύθμιση διεθνούς εννόμου σχέσεως μέσω ειδικών ουσιαστικών κανόνων: το διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο και οι ουσιαστικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 105
4. Η αναγνώριση εννόμων σχέσεων Σελ. 105
Β. Οι γενικές αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και η μεθοδολογική τους έκφραση Σελ. 107
1. Η αρχή της εγγύτητας Σελ. 108
2. Η αρχή της ουσιαστικής δικαιοσύνης Σελ. 111
3. Η αρχή της κυριαρχίας Σελ. 115
4. Η αρχή της ελευθερίας (αυτονομία της βούλησης) Σελ. 116
5. Η αρχή της διεθνούς αρμονίας των λύσεων (αρχή αναγνώρισης) Σελ. 118
6. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 119
7. Η αρχή της ιδιαιτερότητας (ειδικότητας) Σελ. 123
Γ. Οι σχέσεις μεταξύ των μεθόδων κατά την τάξη εφαρμογής τους Σελ. 125
§1. Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και η δομή του κανόνα σύγκρουσης Σελ. 128
§2. Είδη κανόνων σύγκρουσης Σελ. 134
§3. Ιστορική εξέλιξη του ζητήματος του εφαρμοστέου δικαίου (συγκρούσεως νόμων) Σελ. 138
Α. Αρχαία Ελλάδα - Αίγυπτος - Ρώμη Σελ. 139
B. Η επανάσταση του Savigny (1779-1861) Σελ. 144
Γ. Η κλασσική περίοδος της παντοκρατορίας του κανόνα σύγκρουσης Σελ. 144
Δ. Η αμερικανική ιμπρεσιονιστική «επανάσταση» - o λειτουργικός νεο-θεσμισμός Σελ. 145
E. Η ευρωπαϊκή απάντηση και η σύνθεση: η αρχή της εγγύτητας, η ελαστικοποίηση του κανόνα σύγκρουσης και ο μεθοδολογικός πλουραλισμός Σελ. 147
ΣΤ. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην ελληνική νομική επιστήμη Σελ. 148
Z. Τινά περί της φύσεως του σύγχρονου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 150
Εισαγωγή - Η εφαρμοσιμότητα του συστήματος ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του forum: η ύπαρξη προβλήματος ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 151
§1. Η επιλογή του κανόνα σύνδεσης: ο νομικός χαρακτηρισμός Σελ. 152
Α. Έννοια του νομικού χαρακτηρισμού Σελ. 153
Β. Το αντικείμενο του νομικού χαρακτηρισμού: το σύμπλεγμα Σελ. 155
Γ. Η σύγκρουση κατηγοριών Σελ. 157
Δ. Η σύγκρουση των νομικών χαρακτηρισμών Σελ. 158
Ε. Το ιδιαίτερο ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού θεσμών άγνωστων στο forum Σελ. 163
ΣΤ. Νομικός χαρακτηρισμός και Διεθνείς Συμβάσεις Σελ. 167
Ζ. Ευρωπαϊκός νομικός χαρακτηρισμός Σελ. 167
Η. Νομικός χαρακτηρισμός και μέθοδος αναγνώρισης Σελ. 171
Θ. Ο νομικός χαρακτηρισμός μετά την επιλογή εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 172
1. Ο εσωτερικός ή διαδοχικός νομικός χαρακτηρισμός (en sous ordre) Σελ. 172
2. Η παραπομπή των νομικών χαρακτηρισμών: το εύρος της υπόδειξης του εφαρμοστέου δικαίου διά του διεθνούς νομικού χαρακτηρισμού Σελ. 173
§2. Το πεδίο εφαρμογής και η λειτουργία του εφαρμοστέου συστήματος κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 175
A. Η παραπομπή (renvoi) και η συστημική αδρανοποίηση του κανόνα σύγκρουσης του forum Σελ. 175
1. Η παραπομπή (renvoi) Σελ. 176
2. H σύγκρουση των συστημάτων και η αδρανοποίηση του συστήματος κανόνων συγκρούσεως του forum Σελ. 182
B. Η λειτουργία του κανόνα σύγκρουσης Σελ. 185
1. Τα προκρίματα και το προδικαστικό ζήτημα Σελ. 185
i. Πρόκριμα στη ρυθμιστέα σχέση του κανόνα σύγκρουσης και πρόκριμα στο αλλοδαπό ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 187
ii. Σχέσεις οριζόντιες και παράλληλες Σελ. 190
iii. Το ζήτημα των προκριμάτων στο διεθνές και ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 191
2. Ο παράγων χρόνος: διαχρονικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και μεταβλητές συγκρούσεις Σελ. 192
i. Η χρονική μεταβολή του περιεχομένου κανόνα σύγκρουσης του forum Σελ. 193
ii. Η χρονική μεταβολή περιεχομένου του αλλοδαπού εφαρμοστέου ουσιαστικού κανόνα Σελ. 195
iii. Η χρονική μεταβολή συνδέσμου: οι μεταβλητές συγκρούσεις Σελ. 195
3. Ο παράγων χώρος και ο προσδιορισμός του εσωτερικού εφαρμοστέου δικαίου της lex causae Σελ. 200
i. Διαπροσωπικό δίκαιο Σελ. 201
ii. Διατοπικό δίκαιο Σελ. 209
§3. Η εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου Σελ. 213
Εισαγωγή - Το θεμέλιο εφαρμογής του αλλοδαπού δικαίου: από την αβροφροσύνη στη νομική υποχρέωση Σελ. 213
Α. Η έννοια του αλλοδαπού δικαίου Σελ. 215
Β. Η δικονομική μεταχείριση του αλλοδαπού δικαίου Σελ. 216
1. Η ex officio εφαρμογή των κανόνων σύγκρουσης και του αλλοδαπού δικαίου· o αναγκαστικός χαρακτήρας τους Σελ. 216
2. Γνώση αλλοδαπού δικαίου, ιδιαίτερα και συνήθη μέσα Σελ. 217
3. Η ερμηνεία αλλοδαπού δικαίου (της lex causae) Σελ. 223
4. O αναιρετικός έλεγχος Σελ. 224
Γ. Το πεδίο εφαρμογής της lex causae: αλλοδαπό δημόσιο δίκαιο Σελ. 228
Δ. Το ζήτημα εφαρμογής ως lex causae ανεθνικού δικαίου - Η lex mercatoria Σελ. 230
§4. Οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του κανονικά εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου Σελ. 232
Α. Η ιδιωτικοδιεθνολογική διόρθωση της εγγύτητας: οι ρήτρες εξαιρέσεως ή διαφυγής Σελ. 232
Β. Η καταστρατήγηση δικαίου (fraus legis) και δικαστηρίου (forum shopping) Σελ. 236
Γ. Επιφύλαξη της διεθνούς δημόσιας τάξης Σελ. 241
1. Έννοια Σελ. 242
2. Χαρακτηριστικά Σελ. 245
3. Λειτουργία Σελ. 245
4. Εκφάνσεις της διεθνούς δημόσιας τάξης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 247
5. Η εννοιολογική και λειτουργική διεύρυνση της εθνικής δημόσιας τάξεως από το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 253
6. Αποτελέσματα εφαρμογής της Σελ. 259
7. Εφαρμογές του ελληνικού θετικού δικαίου Σελ. 260
i. Περιοχή ενοχικού δικαίου και διεθνών συναλλαγών Σελ. 261
ii. Περιοχή εμπράγματου δικαίου Σελ. 263
iii. Στην περιοχή του οικογενειακού δικαίου Σελ. 264
iv. Στον χώρο του κληρονομικού διεθνούς δικαίου Σελ. 272
v. Στον χώρο του δικονομικού διεθνούς δικαίου της αναγνώρισης αλλοδαπών αποφάσεων Σελ. 273
Δ. Η γενική υποκαταστατική εφαρμογή του συστήματος της lex fori Σελ. 274
§5. Τεχνικές συντονισμού εφαρμοστέων δικαίων: η προσαρμογή (adaptation), η υποκατάσταση (substitution) και η ισοδυναμία (équivalence) Σελ. 275
Α. Η προσαρμογή εν γένει Σελ. 275
Β. Προσαρμογή με υποκατάσταση Σελ. 279
Γ. Η ισοδυναμία (équivalence) Σελ. 280
§6. Η λήψη υπόψη (η έμμεση εφαρμογή και ενέργεια) του αλλοδαπού δικαίου Σελ. 281
§1. Η ελαστικοποίηση του κανόνα σύγκρουσης και η σχετικοποίηση των συνδέσμων Σελ. 287
§2. Η ουσιαστικοποίηση του κανόνα σύγκρουσης Σελ. 288
§3. Η επικράτηση του συνδέσμου της συνήθους διαμονής έναντι της ιθαγένειας Σελ. 290
§4. Η επέλαση της αρχής της αυτονομίας της βουλήσεως Σελ. 293
§5. Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 295
§6. Η δυναμική εμφάνιση της αρχής της αναλογικότητας ως γενικής αρχής του σύγχρονου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 298
§1. Η έννοια και η λειτουργία των κανόνων αμέσου εφαρμογής Σελ. 301
§2. Η ευρωπαϊκή διάσταση των κανόνων αμέσου εφαρμογής Σελ. 315
§3. Ο προσδιορισμός των κανόνων αμέσου εφαρμογής Σελ. 321
Α. Τα κριτήρια προσδιορισμού των κανόνων αμέσου εφαρμογής Σελ. 322
Β. Οι κανόνες αμέσου εφαρμογής στο θετικό δίκαιο Σελ. 323
1. Οι κανόνες αμέσου εφαρμογής στο ενωσιακό δίκαιο Σελ. 323
2. Οι κανόνες αμέσου εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο Σελ. 327
§1. Η έννοια και η τεχνική εφαρμογής των ουσιαστικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 336
§2. Οι πηγές των ουσιαστικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 338
Α. Οι εθνικές πηγές των ουσιαστικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 338
1. Ουσιαστικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου νομοθετικής προέλευσης Σελ. 339
2. Οι εθνικοί ουσιαστικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου νομολογιακής καταγωγής Σελ. 340
Β. Οι διεθνείς πηγές - το διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο Σελ. 341
Γ. Οι ανεθνικές πηγές - η lex mercatoria Σελ. 343
§1. Η προστασία του εναγομένου Σελ. 357
§2. Η δικονομική εγγύτητα Σελ. 358
§3. Η αρχή της κυριαρχίας - οι αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 359
§4. Η δικονομική αυτονομία της βούλησης των μερών Σελ. 360
§5. Η δικονομική προστασία του ασθενέστερου ιδίως συμβατικά μέρους Σελ. 361
§1. Η επικαιρότητα της προβληματικής της μεθόδου αναγνώρισης: ένας νέος δρόμος; Σελ. 371
§2. Το μεθοδολογικό βάθρο: η διάκριση δημιουργίας και αναγνώρισης εννόμων σχέσεων και καταστάσεων Σελ. 372
§3. Σύντομη ιστορική αναδρομή της μεθόδου της αναγνώρισης Σελ. 374
§1. Ταυτότητα και χαρακτηριστικά της μεθόδου αναγνώρισης - Διάκριση της μεθόδου αναγνώρισης από τον κανόνα σύγκρουσης Σελ. 381
§2. Πρόκειται για μία μέθοδο ή για πολλές μεθόδους αναγνώρισης; Σελ. 383
§3. Η μέθοδος αναγνώρισης και η μέθοδος αναφοράς Σελ. 387
Α. Διάκριση της μεθόδου αναγνωρίσεως από τη μέθοδο αναφοράς - Οι έννοιες αποκρυστάλλωση και «εγκατάσταση» εννόμου σχέσεως Σελ. 387
Β. Περιορισμός των αντίστοιχων πεδίων εφαρμογής της μεθόδου της αναγνώρισης και της μεθόδου της αναφοράς Σελ. 390
§1. Πεδίο εφαρμογής της μεθόδου αναγνώρισης: η διάκριση, ο νομικός χαρακτηρισμός και η υπαγωγή στην κατάλληλη μέθοδο Σελ. 395
Α. Αποκρυσταλλωμένες έννομες σχέσεις και η μέθοδος αναγνώρισης Σελ. 395
Β. Μη αποκρυσταλλωμένες έννομες σχέσεις και η μέθοδος αναφοράς Σελ. 397
§2. Το αντικείμενο της αναγνώρισης Σελ. 397
§3. Έννομες σχέσεις υπαγόμενες στη μέθοδο αναγνώρισης Σελ. 399
§4. Έννομες σχέσεις υπαγόμενες στη μέθοδο αναφοράς Σελ. 401
§5. Διαδικασία αναγνώρισης Σελ. 402
§6. Ο έλεγχος και οι γενικές αρχές του Σελ. 403
§7. Οι έννομες συνέπειες και οι αρχές που τις διέπουν Σελ. 405
§1. Η κατάρτιση δημόσιων εγγράφων (instrumenta) Σελ. 409
§2. Η διεθνής κυκλοφορία των οιονεί δημοσίων πράξεων και εγγράφων (instrumenta) Σελ. 417
Α. Η μεγάλη ποικιλία των δημοσίων πράξεων και οι δυνατές ταξινομήσεις τους Σελ. 418
Β. Πότε μία αλλοδαπή οιονεί δημόσια «πράξη» χαρακτηρίζεται ως διεθνής δημόσια πράξη ικανή διεθνούς κυκλοφορίας και παραγωγής εννόμων αποτελεσμάτων; Σελ. 419
Γ. Ποιες έννομες συνέπειες εν συνόλω παράγουν οι αλλοδαπές δημόσιες πράξεις; Σελ. 419
Δ. Υπό ποιες προϋποθέσεις αναγνωρίζεται η ισοδύναμη ισχύς τους στην ημεδαπή; Σελ. 423
Ε. Ποια είναι η διαδικασία αναγνώρισης και πώς επιλύεται η επιγενόμενη της αναγνώρισης ακύρωση του negotium; Σελ. 427
Εισαγωγική παρατήρηση Σελ. 438
§1. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 439
Α. Η ικανότητα δικαίου Σελ. 439
Β. Ικανότητα προς δικαιοπραξία Σελ. 444
Γ. Η στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας - η δικαστική συμπαράσταση Σελ. 447
Δ. Η οργανική προστασία των φυσικών προσώπων (ανηλίκων και ενηλίκων) Σελ. 448
Ε. Δικονομικές ικανότητες Σελ. 450
§2. Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με ζητήματα ικανότητας φυσικού προσώπου Σελ. 451
§3. Ζητήματα αναγνώρισης αλλοδαπών αποφάσεων Σελ. 451
§4. Ζητήματα ημεδαπών και αλλοδαπών ληξιαρχικών πράξεων Σελ. 451
§1. Το επώνυμο (και το όνομα) Σελ. 457
§2. Φύλο Σελ. 459
§3. Η κατοικία και η συνήθης διαμονή Σελ. 461
§4. Η (ελληνική) ιθαγένεια Σελ. 464
Α. Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 471
1. Κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω ισχυρού δεσμού Σελ. 472
2. Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση βούλησης Σελ. 473
Β. Η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 476
Γ. Τα έννομα αποτελέσματα της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 478
§1. Θεωρίες για τον προσδιορισμό της lex societatis Σελ. 483
§2. Το ισχύον στο ελληνικό δίκαιο σύστημα Σελ. 485
Α. Ο προσδιορισμός της lex societatis Σελ. 485
Β. Οι εξαιρέσεις από το δίκαιο της πραγματικής έδρας υπέρ της ιδρυτικής/ καταστατικής έδρας Σελ. 488
Γ. Πεδίο εφαρμογής της lex societatis Σελ. 493
§3. Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας Σελ. 500
Α. Κανονισμός 2015/848 για διεθνή αφερεγγυότητα (ο οποίος αντικατέστησε τον 1346/2000) Σελ. 501
Β. Εθνικοί κανόνες ιδ.δ.δ. ως προς την αφερεγγυότητα Σελ. 504
§1. Η έννοια της εγκατάστασης Σελ. 508
§2. Μορφές εγκατάστασης Σελ. 508
§3. Ειδικά το θέμα των υπεράκτιων εταιρειών Σελ. 509
§1. Ο Γάμος Σελ. 520
Α. Γάμοι που τελούνται στην ημεδαπή Σελ. 522
Β. Γάμοι που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή Σελ. 524
Γ. Έννομες συνέπειες του γάμου (περιουσιακές και προσωπικές σχέσεις των συζύγων) Σελ. 526
1. Οι προσωπικές σχέσεις του ζεύγους Σελ. 526
2. Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων Σελ. 530
i. Το σύστημα ιδ.δ.δ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1103 (της 24ης Ιουνίου 2016) για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (Κανονισμός «περιουσιακές σχέσεις συζύγων») Σελ. 531
i. Το σύστημα ιδ.δ.δ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1103 (της 24ης Ιουνίου 2016) για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (Κανονισμός «περιουσιακές σχέσεις συζύγων») Σελ. 531
ii. Το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την ΑΚ 15 Σελ. 533
§2. Σύμφωνο Συμβίωσης Σελ. 534
Α. Σύμφωνο Συμβίωσης με στοιχεία αλλοδαπότητας το οποίο καταρτίζεται στην Ελλάδα (ή ενώπιον του Έλληνα προξένου στην αλλοδαπή) Σελ. 536
Β. Αναγνώριση συμφώνου συμβίωσης που καταρτίστηκε στην αλλοδαπή Σελ. 536
§1. Η λύση του γάμου (διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός) Σελ. 538
Α. Διεθνής δικαιοδοσία επί διαζυγίου Σελ. 540
Β. Εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο - Κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ Σελ. 541
Γ. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων και δημοσίων πράξεων Σελ. 545
§2. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης Σελ. 546
§1. Φυσική γονεϊκότητα Σελ. 550
Α. Γονεϊκή ιδιότητα Σελ. 551
Β. Η νομιμοποίηση Σελ. 554
§2. Νομική γονεϊκότητα-Υιοθεσία Σελ. 556
§1. Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων επί υποθέσεων γονικής ευθύνης Σελ. 564
§2. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποθέσεις γονικής ευθύνης Σελ. 574
§3. Η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων γονικής ευθύνης Σελ. 578
§1. Η επιτροπεία και κάθε άλλη επιμέλεια Σελ. 583
§2. Η διεθνής αστική απαγωγή του παιδιού Σελ. 584
§1. Δυνάμει συμφωνίας των μερών - Η παρέκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 600
A. Η συμφωνία παρέκτασης Σελ. 601
1. Η συμφωνία παρέκτασης κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ιbis και τη Σύμβαση της Χάγης Σελ. 601
i. Τυπική εγκυρότητα Σελ. 608
ii. Ουσιαστική εγκυρότητα (και ερμηνεία) Σελ. 610
2. Η συμφωνία παρέκτασης κατά τον ΚΠολΔ Σελ. 614
B. Η συμφωνία διαιτησίας Σελ. 615
1. Ελλείψει συμφωνίας των μερών Σελ. 617
i. Κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ιbis Σελ. 617
ii. Κατά τον ΚΠολΔ Σελ. 623
§1. Το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τον ΚανΡ Ι Σελ. 633
Α. Εφαρμοστέο δίκαιο επί του τύπου της σύμβασης Σελ. 633
Β. Εφαρμοστέο δίκαιο επί του ουσιαστικού περιεχομένου σύμβασης κατά τον ΚανΡ Ι Σελ. 635
1. Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου κατά την απόλυτη αυτονομία βουλήσεως των μερών Σελ. 636
i. Το forum της σύμβασης μεταφοράς Σελ. 643
ii. Το εφαρμοστέο δίκαιο κατά το ΚανΡ Ι (άρθρ. 5) Σελ. 644
§1. Διεθνής δικαιοδοσία (Κανονισμός Βρυξέλλες Ιbis) Σελ. 671
§2. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 676
Α. Ο Κανονισμός Ρώμη ΙΙ για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (ΕΚ) 864/2007 Σελ. 677
1. Η ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα (άρθρ. 5) Σελ. 682
2. Εξωσυμβατική ενοχή από αθέμιτο ανταγωνισμό και πράξεις που περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό (άρθρ.6) Σελ. 683
3. Περιβαλλοντική ζημία (άρθρ. 7) Σελ. 685
4. Η ευθύνη από την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας (άρθρ. 8) Σελ. 685
5. Συλλογική δράση (άρθρ. 9) Σελ. 685
Β. Ελληνικό ιδ.δ.δ.: ΑΚ 26 Σελ. 696
§3. Η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων Σελ. 697
§1. Τύπος εμπράγματης δικαιοπραξίας Σελ. 707
§2. Εφαρμοστέο δίκαιο στην ουσία των εμπράγματων δικαιωμάτων και σχέσεων Σελ. 710
§3. Η έκταση εφαρμογής της lex rei sitae Σελ. 720
§1. Η γενική βάση της συνήθους διαμονής Σελ. 734
§2. Επικουρικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 736
§3. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας και δικαιοδοσία των προσφορότερων δικαστηρίων (μόνο σε περίπτωση επιλογής από τον κληρονομούμενο του δικαίου του Κράτους μέλους της ιθαγένειάς του) Σελ. 737
§4. Λοιπές ρυθμίσεις - Σχέση με εθνικές διατάξεις (ΚΠολΔ) Σελ. 738
§1. Κατά τον Κανονισμό «Κληρονομικές σχέσεις» Σελ. 740
Α. Ο προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 740
Β. Έκταση εφαρμογής Σελ. 745
Γ. Τεχνικές συντονισμού Σελ. 746
§2. Η lex heredιtatis κατά την ΑΚ 28 Σελ. 747
§1. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων Σελ. 749
§2. Αναγνώριση και εκτέλεση οιονεί δημόσιων πράξεων Σελ. 749
§3. Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο Σελ. 750
§1. Ο Κανονισμός 1215/2102 (Βρυξέλλες Ιbis): Αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 769
Α. Εισαγωγικά και πεδίο εφαρμογής Σελ. 769
1. Ιστορικό Σελ. 769
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 772
Β. Μη αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 777
1. Γενική βάση: Η κατοικία του εναγομένου (άρθρ. 4) Σελ. 777
2. Ειδικές θεματικές βάσεις (άρθρ. 7) Σελ. 778
3. Ειδικές παράγωγες βάσεις Σελ. 780
i. Η παράγωγη βάση της συνεναγωγής (άρθρ. 8 σημ.1) Σελ. 780
ii. Η παράγωγη βάση της προσεπικλήσεως Σελ. 781
iii. Η παράγωγη βάση της ανταγωγής Σελ. 782
4. Προστατευτικές βάσεις Σελ. 782
Γ. Αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 783
1. Η αποκλειστική δικαιοδοσία του ακινήτου για εμπράγματες αγωγές Σελ. 783
2. Η αποκλειστική δικαιοδοσία επί εταιρικών διαφορών Σελ. 785
3. Η αποκλειστική βάση που αφορά σε εγγραφές σε δημόσια βιβλία Σελ. 785
4. Η αποκλειστική βάση επί διαφορών προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 786
5. Η αποκλειστική βάση της αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 786
Δ. Η παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 787
Ε. Διαδικαστικοί κανόνες επίλυσης σύγκρουσης διαδικασιών: οι μηχανισμοί της εκκρεμοδικίας και της συνάφειας Σελ. 787
1. Διεθνής και ευρωπαϊκή εκκρεμοδικία Σελ. 787
2. Συνάφεια Σελ. 791
ΣΤ. Διεθνής δικαιοδοσία για λήψη ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 792
Z. Έρευνα διεθνούς δικαιοδοσίας και παραδεκτού Σελ. 794
§2. Σύμβαση του Λουγκάνο της 30ης Οκτωβρίου 2007 Σελ. 795
§3. O Κανονισμός 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙbis): Γαμικές διαφορές και γονική μέριμνα Σελ. 796
§4. Ο Κανονισμός κληρονομικών σχέσεων 650/2012 και οι λοιποί Κανονισμοί επί ειδικών ζητημάτων Σελ. 799
§1. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 800
Α. Οι βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας στις υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας Σελ. 800
Β. Εκούσια δικαιοδοσία Σελ. 804
Γ. Ειδικά η διεθνής δικαιοδοσία σε γαμικές διαφορές και τη γονική μέριμνα Σελ. 805
§2. Ποινικό διεθνές δίκαιο Σελ. 806
§1. Προδιαιτητικό στάδιο - Εσωτερική και διεθνής διαιτησία Σελ. 810
§2. Διαιτητικό στάδιο Σελ. 813
§3. Μεταδιαιτητικό στάδιο Σελ. 815
§1. Η επίδοση διαδικαστικών πράξεων Σελ. 822
§2. Δικαστική αρωγή (commission rogatoire) Σελ. 827
§3. Το έννομο συμφέρον Σελ. 828
§4. Η νομιμοποίηση Σελ. 828
§5. Η ικανότητα προς το παρίστασθαι Σελ. 828
§6. H έλλειψη παραγραφής Σελ. 829
§7. Η απόδειξη Σελ. 829
Α. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 829
Β. Ειδικά η λήψη αποδείξεων στην αλλοδαπή Σελ. 830
Γ. Λοιπά ζητήματα σχετιζόμενα και με την απόδειξη Σελ. 833
§1. Ενωσιακό δίκαιο αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων Σελ. 842
Α. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Κανονισμός Βρυξέλλες Ιbis) Σελ. 843
1. Προϋποθέσεις και κωλύματα αναγνώρισης και εκτέλεσης Σελ. 844
i. Η διεθνής δημόσια τάξη Σελ. 846
ii. Ο έλεγχος του δικαιώματος υπεράσπισης επί ερήμην αποφάσεων Σελ. 848
iii. Η σύγκρουση αποφάσεων Σελ. 850
iv. Ο έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας για μη παραβίαση των προστατευτικών και αποκλειστικών βάσεων Σελ. 853
2. Η διαδικασία για την αναγνώριση και την εκτελεστότητα Σελ. 853
i. Η αναγνώριση της ισχύος Σελ. 853
ii. Η αναγνώριση της εκτελεστότητας Σελ. 853
3. Τα έννομα αποτελέσματα της αναγνώρισης της ισχύος και ιδίως η προσαρμογή (άρθρ. 54-1) Σελ. 855
4. Ειδικά η αναγνώριση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 855
B. Γαμικές διαφορές και διαφορές από γονική μέριμνα - Αναγνώριση κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα ή bis (2201/2003) Σελ. 858
Γ. Κληρονομικές διαφορές και υποθέσεις (Κανονισμός κληρονομικών σχέσεων 650/2012) και λοιποί Κανονισμοί επί ειδικών ζητημάτων Σελ. 859
§2. Διεθνείς διμερείς και πολυμερείς Συμβάσεις Σελ. 860
Α. Διμερείς Συμβάσεις Σελ. 860
Β. Πολυμερείς Συμβάσεις Σελ. 861
§1. Η αναγνώριση της ισχύος Σελ. 863
Α. Αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας Σελ. 863
Β. Εκούσιας δικαιοδοσίας Σελ. 867
Γ. Αλλοδαπές αποφάσεις προσωπικής καταστάσεως Σελ. 870
§2. Η κήρυξη της εκτελεστότητας των αλλοδαπών αποφάσεων Σελ. 873
§1. Έλεγχος κωλυμάτων που προβάλλονται από τον καθού Σελ. 876
§2. Έλεγχος κωλυμάτων που διενεργείται αυτεπάγγελτα Σελ. 878
Α. Ο έλεγχος της διαιτητευσιμότητας (άρθρο 5.2 α’ ΣΝΥ) Σελ. 878
Β. Ο έλεγχος της διεθνούς δημόσιας τάξης (άρθρο 5.2 β’ ΣΝΥ) Σελ. 879
§1. Ο Κανονισμός «δημόσια έγγραφα» (Κανονισμός ΕΕ 2016/1191 της 6ης Ιουλίου 2016) Σελ. 886
§2. Κανονισμός Βρυξέλλες Ιbis (1215/2012) Σελ. 887
§3. Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙbis «γαμικές διαφορές και γονική μέριμνα» (2201/2003) Σελ. 889
§4. Κανονισμός «διατροφές» (4/2009) Σελ. 889
§5. Κανονισμός «κληρονομικές σχέσεις» (650/2012) Σελ. 890
§6. Κανονισμός «περιουσιακές σχέσεις συζύγων» (1103 /2016) και Κανονισμός «περιουσιακές σχέσεις καταχωρισμένων συντρόφων» (1104/2016) Σελ. 891
§1. Κανονισμός 805/2004 για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις Σελ. 894
§2. Κανονισμός 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής Σελ. 896
§3. Η ετεροδικία εκτέλεσης Σελ. 897
Back to Top