ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12874
Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων
Δρακακάκης Στ., Κακούνης Στ., Κεκελέκης Μ., Μεταξάς Α., Νικολαΐδου Αικ., Ξενίτη Ε. Α., Ξυλάκη Π., Παπαθανασίου Κ., Σαραντίδου Χρ.
Η νέα έκδοση «Κρατικές Ενισχύσεις – Τα βασικά κανονιστικά κείμενα» αποτελεί μια περιεκτική και εύχρηστη συλλογή κανονιστικών κειμένων της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Της τομεακής ανάλυσης προτάσσεται μια Γενική Εισαγωγή που περιέχει τον Κανονισμό (ΕΚ) 659/1999 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 794/2004. Στη συνέχεια ακολουθεί η ενότητα για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών που περιλαμβάνει τις «κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων». Έπεται το κεφάλαιο για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών, αεροπορικών, θαλασσίων και οδικών. Στην ενότητα για τις μεταφορές περιλαμβάνονται οι «κοινοτικές κατευθύνσεις για τη χρηματοδότηση των αερολιμένων και τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρίες για την έναρξη νέων γραμμών με αναχώρηση από περιφερειακούς αερολιμένες», οι «κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών», και ο Κανονισμός (ΕΚ) για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές. Τρίτη τομεακή ενότητα που παρουσιάζεται είναι αυτή για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, όπου παρατίθενται οι «κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος», ενώ τέταρτη και πλέον επίκαιρη ενότητα αυτή για τις κρατικές ενισχύσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα και για τη χρηματοδοτική πρόσβαση. Στις τελευταίες τρεις από τις συνολικά επτά ενότητες περιλαμβάνονται τα βασικά κανονιστικά κείμενα για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, και τέλος για τις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων. Όλες οι ενότητες, πέραν από τα βασικά κανονιστικά κείμενα, περιλαμβάνουν κριτικά εισαγωγικά σημειώματα, κατάλογο βασικής νομολογίας και ενδεικτική βιβλιογραφία/αρθρογραφία.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ Α'  
Γενική εισαγωγή στο δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων  
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 3
Ι. Ο κανόνας της βασικής απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων και οι εξαιρέσεις του [Α. Μεταξάς]Σελ. 3
ΙΙ. Η εννοιολογική-νομική οριοθέτηση της κρατικής ενίσχυσης κατά το ενωσιακό δίκαιο [Α. Μεταξάς]Σελ. 4
ΙΙΙ. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) [Α. Μεταξάς]Σελ. 6
ΙV. Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος [Α. Μεταξάς]Σελ. 6
V. Γενικός Κανονισμός Απαλλαγών κατά Κατηγορία [Α. Νικολαΐδου]Σελ. 10
VI. Βασικά διαδικαστικά στάδια [Στ. Δρακακάκης]Σελ. 47
Β. Βασικά κανονιστικά κείμεναΣελ. 50
Ι. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ [ΕΕ L 83/27.3.1999]Σελ. 50
ΙΙ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής της 21 Απριλίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ [EE L 140/30.4.2004]Σελ. 63
III. Λοιπά Κανονιστικά ΚείμεναΣελ. 72
Γ. Κατάλογος βασικής νομολογίαςΣελ. 73
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 73
 
ΜΕΡΟΣ Β'  
Κρατικές Ενισχύσεις - Τομεακές ρυθμίσεις  
1. Κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών [Χρ. Σαραντίδου] 
Α. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 77
Β. Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύωνΣελ. 81
Γ. Κατάλογος βασικής νομολογίαςΣελ. 106
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 108
2. Κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών 
2.1. Αεροπορικές μεταφορές [Α. Ξενίτη]Σελ. 110
Α. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 110
Β.Ι. Κοινοτικές κατευθύνσεις για τη χρηματοδότηση των αερολιμένων και τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρείες για την έναρξη νέων γραμμών με αναχώρηση απο περιφερειακούς αερολιμένες [2005/C 312/01]Σελ. 115
Β.ΙΙ. Εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 61 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ στις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών [94/C 350/07]Σελ. 134
Γ. Κατάλογος βασικής νομολογίαςΣελ. 134
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 134
2.2. Θαλάσσιες μεταφορές [Μ. Κεκελέκης]Σελ. 136
Α. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 136
Β.I. Ανακοίνωση C(2004) 43 της Επιτροπής - Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών [2004/C 13/03]Σελ. 139
Β.II. Λοιπά κανονιστικά κείμεναΣελ. 155
Γ. Κατάλογος βασικής νομολογίαςΣελ. 155
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 155
2.3. Οδικές μεταφορές [Μ. Κεκελέκης]Σελ. 157
Α. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 157
Β.I. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 [EE L 315/3.12.2007]Σελ. 163
Β.ΙI. Λοιπά κανονιστικά κείμεναΣελ. 180
Γ. Κατάλογος βασικής νομολογίαςΣελ. 180
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 180
3. Κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος [Π. Ξυλάκη] 
Α. Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 181
Β. Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος [2008/C 82/01]Σελ. 185
Γ. Κατάλογος βασικής νομολογίαςΣελ. 234
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 234
4. Κρατικές ενισχύσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα και για τη χρηματοδοτική πρόσβαση: Στον απόηχο της χρηματοοικονομικής κρίσης [Στ. Δρακακάκης] 
Α. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 235
Β. Κανονιστικά κείμεναΣελ. 240
Β.Ι. Ανακοίνωση της Επιτροπής - Εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης [2008/C 270/02]Σελ. 240
Β.ΙΙ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, από την 1η Ιανουαρίου 2011, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης [2010/C 329/07]Σελ. 252
Β.ΙΙΙ. Ανακοίνωση της Επιτροπής - H ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης: περιορισμός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού [2009/C 10/03] Σελ. 258
Β.ΙV. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων στον κοινοτικό τραπεζικό τομέα [2009/C 72/01]Σελ. 258
Β.V. Ανακοίνωση της Επιτροπής περί της αποκατάστασης της βιωσιμότητας και αξιολόγησης των μέτρων αναδιάρθρωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων [2009/C 195/04]Σελ. 258
Γ. Κατάλογος βασικής νομολογίαςΣελ. 258
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 258
5. Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα [Α. Νικολαΐδου] 
Α. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 259
Β. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013 [2006/C 54/08]Σελ. 263
Γ. Κατάλογος βασικής νομολογίαςΣελ. 288
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 288
6. Κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας [Κ. Παπαθανασίου] 
Α. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 289
Β. Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία [2006/C 323/01]Σελ. 292
Γ. Κατάλογος βασικής νομολογίαςΣελ. 328
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 328
7. Κρατικές Ενισχύσεις προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων [Στ. Κακούνης] 
Α. Εισαγωγικό σημείωμαΣελ. 330
Β. Κανονιστικά κείμεναΣελ. 338
Β.Ι. Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1422] [2003/361/ΕΚ]Σελ. 338
Β.ΙΙ. Ανακοίνωση της Επιτροπής - Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων [2004/C 244/02]Σελ. 346
Γ. Κατάλογος βασικής νομολογίας Σελ. 368
Δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΣελ. 371
Back to Top