ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρωτογενές και Παράγωγο Δίκαιο
Πριν και μετά τη Λισσαβώνα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 69,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 69,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12961
Κοκόλια Ε., Κουγέας Β., Μηλιώνης Ν., Πεδιαδιτάκη Τ.
Η παρούσα Συλλογή Νομοθεσίας των Πηγών του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου περιλαμβάνει το σύνολο του σχετικού πρωτογενούς και παραγώγου ευρωπαϊκού δικαίου. Στη Γενική Εισαγωγή του έργου επιχειρείται συνοπτικά ο προσδιορισμός της σφαίρας του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου και των πεδίων στα οποία αναπτύσσεται. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι ιδρυτικές συνθήκες με αναφορά στις φορολογικές διατάξεις της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις φορολογικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαββώνας. Η ακόλουθη ενότητα περιλαμβάνει τον τομέα των άμεσων φόρων, με διάκριση σε φόρους επί των κερδών των εταιριών και φορολογία των ιδιωτών. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τους φόρους κύκλου εργασιών/φόρο προστιθέμενης αξίας με αναφορά στις Γενικές Τροποποιήσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και σε νομοθετήματα σχετικά με τις επιστροφές ΦΠΑ και τις απαλλαγές από αυτόν αλλά και τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ. Στην τέταρτη ενότητα παρατίθενται τα σχετικά με τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης ευρωπαϊκά νομοθετήματα, ενώ στην πέμπτη η φορολογία επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων.  Η επόμενη και τελευταία ενότητα φέρει τον τίτλο «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής» και διαιρείται περαιτέρω σε νομοθετήματα σχετικά με τους θεσμούς της αμοιβαίας συνδρομής και της διοικητικής συνεργασίας ενώ τρίτο τμήμα της ενότητας αποτελούν οι Δράσεις σε επίπεδο Ένωσης.  Όλων των ενοτήτων του έργου προηγείται Εισαγωγικό Σημείωμα, Ενημερωτικό Σημείωμα για κάθε νομοθέτημα -όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο- και ακολουθεί το κείμενο του νόμου. Τέλος, ανά θεματική ενότητα, το έργο περιλαμβάνει Βιβλιογραφία, Αρθρογραφία καθώς και Πίνακα της Νομολογίας του ΔΕΚ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
ΠIΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦIΩΝΣελ. XI
ΕIΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
I. Γενικά: Oι ιδρυτικές ΣυνθήκεςΣελ. 13
ΕIΣΑΓΩΓIΚΑ Σελ. 15
1. Ενημερωτικό σημείωμα για τις φορολογικές διατάξεις της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Σελ. 18
1.1 Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [άρθρα 23-24, 25-27, 87-89, 90-93, 135]Σελ. 33
2. Ενημερωτικό σημείωμα για τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και τις φορολογικές διατάξεις τηςΣελ. 38
2.1 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 55
II. 'Αμεσοι φόροιΣελ. 63
ΕIΣΑΓΩΓIΚΑΣελ. 65
Α. Φόροι επί των κερδών των εταιρειώνΣελ. 79
1. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2009/133/ΕΚΣελ. 79
1.1 Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλοΣελ. 85
2. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 90/435/ΕΟΚΣελ. 102
2.1 Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Iουλίου 1990, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών Σελ. 107
3. Οδηγία 2003/123/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση της Oδηγίας 90/435/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφόρων κρατών μελών Σελ. 113
4. Οδηγία 2006/98/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (ΕΝΟΠΟIΗΜΕΝΟ ΚΕIΜΕΝΟ)Σελ. 120
5. Ενημερωτικό σημείωμα για τη Σύμβαση 90/436/ΕΟΚΣελ. 133
5.1 Σύμβαση 90/436/ΕΟΚ για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων - Τελική πράξη - Κοινές δηλώσεις - Μονομερείς δηλώσεις Σελ. 138
6. Κώδικας Συμπεριφοράς για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεωνΣελ. 152
7. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2003/49/ΕΚΣελ. 161
7.1 Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Iουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών Σελ. 166
8. Οδηγία 2004/76/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της Oδηγίας 2003/49/ΕΚ με στόχο τη δυνατότητα για ορισμένα κράτη μέλη να επιβάλλουν μεταβατικές περιόδους όσον αφορά την εφαρμογή του κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών Σελ. 175
 
Β. Φορολογία των ιδιωτώνΣελ. 179
9. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2003/48/ΕΚΣελ. 179
9.1 Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Iουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσειςΣελ. 183
III. Φόροι κύκλου εργασιών / Φόρος προστιθέμενης αξίαςΣελ. 201
ΕIΣΑΓΩΓIΚΑΣελ. 203
1. Ενημερωτικό σημείωμα για την Έκτη Οδηγία ΦΠΑ Οδηγία 77/388/ΕΟΚΣελ. 210
1.1 Έκτη Οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάσηΣελ. 213
2. Οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και την τροποποίηση, ενόψει της κατάργησης των φορολογικών συνόρων, της Oδηγίας 77/388/ΕΟΚ Σελ. 271
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1777/2005 του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της Oδηγίας 77/388/ΕΟΚ για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας Σελ. 302
Γενικές Τροποποιήσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚΣελ. 314
4. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2006/112/ΕΚ Σελ. 314
4.1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας Σελ. 319
5. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2010/45/ΕΕΣελ. 451
5.1 Οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου, της 13ης Iουλίου 2010 για την τροποποίηση της Oδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησηςΣελ. 454
6. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2010/23/ΕΕΣελ. 467
6.1 Οδηγία 2010/23/ΕΕ της 13ης Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση της Oδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά έναν προαιρετικό και προσωρινό μηχανισμό αντιστροφής επιβάρυνσης όσον αφορά τις παροχές ορισμένων υπηρεσιών ευάλωτων στην απάτηΣελ. 468
7. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2009/162/ΕΕΣελ. 471
7.1 Οδηγία 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση διαφόρων διατάξεων της Oδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίαςΣελ. 473
8. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2009/69/ΕΚΣελ. 480
8.1 Οδηγία 2009/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Iουνίου 2009, για την τροποποίηση της Oδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την εισαγωγήΣελ. 481
9. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2009/47/ΕΚΣελ. 484
9.1 Οδηγία 2009/47/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίαςΣελ. 485
10. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2008/117/ΕΚΣελ. 489
10.1 Οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξειςΣελ. 490
11. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2008/8/ΕΚΣελ. 494
11.1 Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιώνΣελ. 496
ΕπιστροφέςΣελ. 514
12. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2008/9/ΕΚΣελ. 514
12.1 Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλοςΣελ. 516
13. Οδηγία 2010/66/EE του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2010 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/9/ΕΚ για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλοςΣελ. 526
14. Κανονισμός 1174/2009 της 30ης Νοεμβρίου για τον καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή των άρθρων 34α και 37 του Κανονισμού 1798/2003 όσον αφορά στις επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας με την Οδηγία 2008/9/ΕΚΣελ. 528
15. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 86/560/ΕΟΚΣελ. 542
15.1 Δέκατη τρίτη Οδηγία 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της ΚοινότηταςΣελ. 544
ΑπαλλαγέςΣελ. 547
16. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2009/132/ΕΚΣελ. 547
16.1 Οδηγία 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143 στοιχεία β) και γ) της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (κωδικοποιημένη έκδοση)Σελ. 549
Ειδικά καθεστώταΣελ. 581
17. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 94/5/ΕΚΣελ. 581
17.1 Οδηγία 94/5/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 1994, για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και την τροποποίηση της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ -Ειδικό καθεστώς που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα αγαθά και στα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίαςΣελ. 582
18. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 98/80/ΕΚΣελ. 596
18.1 Οδηγία 98/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1998, για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και για την τροποποίηση της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ -Ειδικό καθεστώς για τον χρυσόΣελ. 598
19. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2002/38/ΕΚΣελ. 604
19.1 Οδηγία 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση και την προσωρινή τροποποίηση της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικάΣελ. 606
20. Οδηγία 2006/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Iουνίου 2006, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/38/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων ΦΠΑ για τις υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και για ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίεςΣελ. 613
21. Οδηγία 2006/138/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικάΣελ. 615
IV. Ειδικοί φόροι κατανάλωσηςΣελ. 617
ΕIΣΑΓΩΓIΚΑΣελ. 619
1. Οδηγία 92/79/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την προσέγγιση των φόρων στα τσιγάραΣελ. 623
2. Οδηγία 92/80/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την προσέγγιση των φόρων στα βιομηχανοποιημένα καπνά εκτός των τσιγάρωνΣελ. 626
3. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 92/83/ΕΟΚ και την Οδηγία 92/84/ΕΟΚΣελ. 629
3.1 Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτάΣελ. 633
3.2 Οδηγία 92/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόληΣελ. 645
4. Οδηγία 95/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1995, περί των φόρων, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, οι οποίοι επιβαρύνουν την κατανάλωση των επεξεργασιών καπνώνΣελ. 649
5. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 95/60/ΕΚΣελ. 657
5.1 Οδηγία 95/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1995, σχετικά με τη φορολογική σήμανση του πετρελαίου ντήζελ και του φωτιστικού πετρελαίουΣελ. 658
6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 31/96 της Επιτροπής, της 10ης Iανουαρίου 1996, σχετικά με το πιστοποιητικό απαλλαγής από ειδικούς φόρους κατανάλωσηςΣελ. 661
7. Οδηγία 1999/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Iουλίου 1999, για τροποποίηση της Οδηγίας 92/79/ΕΟΚ για την προσέγγιση των φόρων στα τσιγάρα, της Οδηγίας 92/80/ΕΟΚ για την προσέγγιση των φόρων στα βιομηχανοποιημένα καπνά εκτός των τσιγάρων και της Οδηγίας 95/59/ΕΚ περί των φόρων, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, οι οποίοι επιβαρύνουν την κατανάλωση των επεξεργασιών καπνώνΣελ. 663
8. Οδηγία 2002/10/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/79/ΕΟΚ, της Οδηγίας 92/80/ΕΟΚ και της Οδηγίας 95/59/ΕΚ όσον αφορά τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνάΣελ. 669
9. Απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Iουνίου 2003, για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσηςΣελ. 675
10. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2003/96/ΕΚΣελ. 681
10.1 Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 687
11. Απόφαση αριθ. 2006/428/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Iουνίου 2006, για τη θέσπιση κοινού συστήματος φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου ντίζελ και του φωτιστικού πετρελαίουΣελ. 721
 
12. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2008/118/ΕΚΣελ. 724
12.1 Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚΣελ. 727
13. Κανονισμός 684/2009 της 24ης Iουλίου 2009, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις uηχανοργανωuένες διαδικασίες για τη διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσηςΣελ. 759
V. Φορολογία επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίωνΣελ. 773
1. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία 2008/7/ΕΚΣελ. 775
1.1 Οδηγία 2008/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, περί των έμμεσων φόρων των επιβαλλόμενων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίωνΣελ. 779
VI. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγήςΣελ. 795
A. ΑΜΟIΒΑIΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣελ. 797
1. Ενημερωτικό σημείωμα για την αμοιβαία συνδρομήΣελ. 797
1.1 Οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων που προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων καθώς και από γεωργικές εισφορές και δασμούςΣελ. 801
2. Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1977, περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρωνΣελ. 809
3. Οδηγία 79/1070/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1979, περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρωνΣελ. 817
4. Οδηγία 2003/93/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, για την τροποποίηση της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα της άμεσης και έμμεσης φορολογίαςΣελ. 819
5. Οδηγία 2004/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρωνΣελ. 822
6. Οδηγία 2004/106/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/799/EOK όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων και 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσηςΣελ. 826
7. Οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2008, για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα (Κωδικοποιημένη έκδοση)Σελ. 829
8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1179/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου, περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτραΣελ. 844
Β. ΔIΟIΚΗΤIΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑΣελ. 853
1. Ενημερωτικό σημείωμα για τον Κανονισμό 1798/2003 όπως ισχύει μετά την αναδιατύπωσή του από τον Κανονισμό 904/2010Σελ. 853
1.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92Σελ. 858
2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2004 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίαςΣελ. 877
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 143/2008 του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 όσον αφορά τη θέσπιση διοικητικής συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, τα ειδικά καθεστώτα και τη διαδικασία επιστροφής ποσών σε σχέση με το φόρο προστιθέμενης αξίαςΣελ. 882
4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2009 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξειςΣελ. 890
5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (αναδιατύπωση)Σελ. 892
6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2004, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσηςΣελ. 924
Γ. ΔΡΑΣΕIΣ ΣΕ ΕΠIΠΕΔΟ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 941
1. Ενημερωτικό σημείωμα για την Απόφαση αριθ. 1482/2007/ΕΚΣελ. 941
1.1 Απόφαση αριθ. 1482/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων φορολογίας στην εσωτερική αγορά (Fiscalis 2013) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2235/2002/ΕΚΣελ. 945
ΕΝΔΕIΚΤIΚΗ ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦIΑ (ανά θεματική ενότητα)Σελ. 957
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕIΣ ΔΕΚ ΣXΕΤIΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑΣελ. 993
ΣΥΝΟΠΤIΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡIΟ ΟΡΩΝΣελ. 1083
Back to Top