ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2 ΤΟΜΟΙ)


Τόμος Ι: Θεσμικό δίκαιο

Τόμος ΙΙ: Ουσιαστικό δίκαιο

Σε απόθεμα

Τιμή: 81,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17974|17975
Γεωργόπουλος Θ., Καλαβρός Γ. Ε. Φ.
  • Εκδοση: 4η 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Σελίδες: 600
  • ISBN: 978-960-654-146-9
Το δίτομο έργο «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αφορά στο θεσμικό και ουσιαστικό δίκαιο της Ε.Ε. Ειδικότερα εξετάζει τη φύση, τη δομή και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε., ιδίως μέσω της ανάλυσης των οργάνων και του ρόλου τους, των πηγών δικαίου και του συστήματος ένδικης προστασίας. Επίσης, καταγράφει την εξελικτική πορεία της Ε.Ε., και εξετάζει κρίσιμα ζητήματα εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης υπό τη σκοπιά των γεωπολιτικών, οικονομικών, θεσμικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών εξελίξεων παγκοσμίως. Το έργο αποτελεί πλήρες και εύχρηστο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά και για τον εφαρμοστή του ευρωπαϊκού δικαίου.
Τόμος I
Πρόλογος 4ης έκδοσης Σελ. VII
Πρόλογος 3ης έκδοσης Σελ. VIII
Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. IX
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. X
Συντομογραφίες Σελ. XΧIII
Ι. Ιστορική αναδρομή
Α. Η διαχρονικότητα της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης Σελ. 3
Β. Οι πρώτες προσπάθειες ενοποίησης Σελ. 5
Γ. Η αφετηρία της Ενωμένης Ευρώπης Σελ. 7
1. Η προσπάθεια πολιτικής ενοποίησης: το Συμβούλιο της Ευρώπης Σελ. 7
2. Η προσπάθεια υπερεθνικής ενσωμάτωσης: η κοινοτική Ευρώπη Σελ. 8
α. Η ΕΚΑΧ Σελ. 9
β. Η αποτυχία της ΕΑΚ και της ΕΠΚ Σελ. 9
γ. Η ΕΟΚ και η ΕΚΑΕ Σελ. 10
Δ. Διεύρυνση και εμβάθυνση της κοινοτικής Ευρώπης Σελ. 10
1. Η δύσκολη δεκαετία του 1960 Σελ. 10
2. Η διεύρυνση προς δυσμάς Σελ. 11
3. Η διεύρυνση προς τον ευρωπαϊκό Νότο Σελ. 11
α. Η ένταξη της Ελλάδος Σελ. 11
β. Η ένταξη της Ιβηρικής Χερσονήσου Σελ. 13
4. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη Σελ. 13
Ε. Πολιτική και συνταγματική προοπτική της ενωμένης Ευρώπης Σελ. 15
1. Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 15
2. Η εμβάθυνση της πολιτικής υπόστασης της Ε.Ε.: η Συνθήκη του Άμστερνταμ Σελ. 16
3. Η επανένωση της ευρωπαϊκής Ηπείρου: η Συνθήκη της Νίκαιας
και η διεύρυνση προς ανατολάς Σελ. 21
4. Η Συνταγματική προοπτική της ΕΕ: το σχέδιο συνταγματικής Συνθήκης της Ρώμης Σελ. 23
α. Η νέα θεσμική αρχιτεκτονική του σχεδίου Σελ. 23
β. Δημοκρατική νομιμοποίηση της ΕΕ και Ευρώπη των Πολιτών Σελ. 24
γ. Η διεθνής θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 25
δ. Η συνταγματική προοπτική της Ένωσης και η καταλληλότητα προς αυτή
την κατεύθυνση της «Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης» Σελ. 26
5. Η πραγματικότητα της μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισσαβώνας Σελ. 28
ΙΙ. Εννοιολογική οριοθέτηση του δικαίου της ΕΕ
Α. Ευρωπαϊκό δίκαιο, δίκαιο της ΕΕ ή κοινοτικό δίκαιο; Σελ. 31
Β. Δίκαιο της ΕΕ ως μερικό διεθνές δίκαιο Σελ. 32
ΙΙΙ. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση
Α. Εγχειρίδια Σελ. 33
Β. Συλλογές κειμένων Σελ. 34
Γ. Περιοδικά Σελ. 34
Δ. Ιστοσελίδες Σελ. 35
Ι. Η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α. Ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 39
Β. Η ικανότητα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 45
ΙΙ. Δομή
Α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των πυλώνων Σελ. 47
1. Η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πυλώνες Σελ. 47
2. Η συγχώνευση των πυλώνων από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας Σελ. 49
3. Η ιδιαιτερότητα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 51
Β. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος μέλος Σελ. 53
1. Ο συντακτικός ρόλος των κρατών μελών Σελ. 53
α. Η σύναψη των ιδρυτικών συνθηκών μεταξύ διακυβερνητικότητας
και υπερεθνικότητας Σελ. 53
β. Οι συμβιβασμοί του Λουξεμβούργου και των Ιωαννίνων Σελ. 56
2. Η ένταξη κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 58
α. Προϋποθέσεις ένταξης ενός κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 58
β. Αποβολή και αποχώρηση κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 59
3. Η φεντεραλιστική λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 61
α. Η αρχή της υπερεθνικότητας Σελ. 61
β. Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας Σελ. 63
ΙΙΙ. Αρμοδιότητες
Α. Η αρχή της δοτής αρμοδιότητας Σελ. 68
Β. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. Σελ. 69
1. Το φαινόμενο της διαρκούς διεύρυνσης των τομέων κοινοτικού
ενδιαφέροντος (spill-over) Σελ. 69
2. H θεωρία των λανθανουσών εξουσιών Σελ. 70
3. Η αρνητική ενσωμάτωση μέσω της νομολογίας Σελ. 71
4. Ο μηχανισμός προσαρμογής του άρθρου 352 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 71
Γ. Τυπολογία των αρμοδιοτήτων Σελ. 73
1. Εσωτερικές αρμοδιότητες Σελ. 73
α. Αποκλειστική αρμοδιότητα Σελ. 73
β. Συντρέχουσα αρμοδιότητα Σελ. 74
γ. Αρμοδιότητα υποστήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης Σελ. 76
2. Εξωτερικές αρμοδιότητες Σελ. 77
α. Αποκλειστική αρμοδιότητα Σελ. 77
β. Συντρέχουσα αρμοδιότητα Σελ. 79
Δ. Βασικοί κανόνες άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. Σελ. 80
1. Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας Σελ. 80
2. Η δημοκρατική αρχή Σελ. 83
3. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 85
α. Γενική θεώρηση Σελ. 85
β. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια Σελ. 90
4. Η αρχή της ελαστικότητας: οι ενισχυμένες συνεργασίες Σελ. 92
Ι. Το θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α. Βασικά όργανα Σελ. 97
1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σελ. 97
α. Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σελ. 98
β. Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σελ. 99
γ. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σελ. 100
2. Το Συμβούλιο της Ε.Ε. Σελ. 100
α. Οργάνωση του Συμβουλίου Σελ. 101
β. Λειτουργία του Συμβουλίου Σελ. 102
γ. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Σελ. 104
3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σελ. 105
α. Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σελ. 105
i. Ο αριθμός των Επιτρόπων Σελ. 105
ii. Η διαδικασία ανάδειξης των Επιτρόπων Σελ. 107
β. Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σελ. 108
i. Ο συλλογικός χαρακτήρας της λειτουργίας της Επιτροπής Σελ. 108
ii. Η προεδρία της Επιτροπής Σελ. 109
γ. Αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σελ. 110
4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σελ. 111
α. Οργάνωση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 111
i. Η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 111
ii. Η ανάδειξη των Ευρωβουλευτών Σελ. 112
iii. Το καθεστώς των Ευρωβουλευτών Σελ. 113
iv. Εσωτερική οργάνωση Σελ. 114
β. Αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 115
i. Αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα Σελ. 116
ii. Ελεγκτικές αρμοδιότητες Σελ. 117
5. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 118
α. Οργάνωση και εσωτερική λειτουργία Σελ. 119
i. Σύνθεση Σελ. 119
ii. Καθεστώς των μελών του ΔΕΕ Σελ. 120
iii. Διάρθρωση Σελ. 121
iv. Τα τμήματα (συνθέσεις) Σελ. 121
β. Αρμοδιότητες Σελ. 122
i. Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες Σελ. 122
ii. Προδικαστικές αρμοδιότητες Σελ. 124
iii. Λοιπές αρμοδιότητες Σελ. 125
6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 125
7. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Σελ. 127
α. Οργάνωση και λειτουργία Σελ. 127
β. Αρμοδιότητες: η ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών Σελ. 129
Β. Επικουρικά όργανα Σελ. 129
1. Επικουρικά όργανα γενικού χαρακτήρα Σελ. 129
α. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Σελ. 130
β. Η Επιτροπή των Περιφερειών Σελ. 131
2. Επικουρικά όργανα ειδικού χαρακτήρα Σελ. 132
α. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Σελ. 132
β. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Σελ. 133
γ. Οι ανεξάρτητες αρχές της Ε.Ε. (agencies) Σελ. 135
Γ. Το κοινό καθεστώς των θεσμικών οργάνων Σελ. 135
1. Έδρα, προνόμια και ασυλίες Σελ. 135
2. Γλώσσα Σελ. 137
3. Το προσωπικό των θεσμικών οργάνων Σελ. 138
ΙΙ. Οι λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α. Τυπολογία των λειτουργιών της Ε.Ε. Σελ. 140
1. Αναθεωρητική λειτουργία Σελ. 140
α. Συνήθης διαδικασία αναθεώρησης Σελ. 140
β. Απλοποιημένες διαδικασίες αναθεώρησης Σελ. 141
2. Νομοθετική λειτουργία Σελ. 143
α. Η νομοθετική πρωτοβουλία Σελ. 143
β. Οι διαδικασίες λήψης απόφασης Σελ. 144
i. Η συνήθης νομοθετική διαδικασία Σελ. 145
ii. Ειδικές νομοθετικές διαδικασίες Σελ. 146
3. Εκτελεστική λειτουργία Σελ. 148
α. Ο κανόνας της έμμεσης διοίκησης: ο ρόλος του Κράτους μέλους
στην εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. Σελ. 149
β. Άμεση διοίκηση Σελ. 150
4. Δημοσιονομική λειτουργία Σελ. 153
α. Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. Σελ. 153
β. Βασικές δημοσιονομικές αρχές της Ε.Ε. Σελ. 154
γ. Η ψήφιση του προϋπολογισμού Σελ. 156
δ. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού Σελ. 157
5. Διεθνής λειτουργία Σελ. 158
Β. Βασικές αρχές που διέπουν τη θεσμική λειτουργία της Ε.Ε. Σελ. 160
1. Η αρχή της διαφάνειας Σελ. 160
2. Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας Σελ. 162
3. Η αρχή της συνοχής Σελ. 163
Ι. Θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης της ΕΕ
A. Η αρχή της υπεροχής (προτεραιότητας) του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού δικαίου Σελ. 167
Β. Οι αρχές της άμεσης εφαρμογής και του άμεσου αποτελέσματος Σελ. 169
1. Άμεση εφαρμογή Σελ. 169
2. Άμεσο αποτέλεσμα Σελ. 170
α. Γενική θεώρηση Σελ. 170
β. Ένταση και μορφές άμεσου αποτελέσματος Σελ. 171
ΙΙ. Πηγές
Α. Το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 172
1. Οι ιδρυτικές συνθήκες Σελ. 173
2. Οι τροποποιητικές πράξεις Σελ. 174
3. Οι συνθήκες προσχώρησης Κρατών μελών Σελ. 175
Β. Το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 176
1. Το γραπτό παράγωγο δίκαιο Σελ. 176
α. Τυπολογία Σελ. 176
i. Κανονισμός Σελ. 176
ii. Οδηγία Σελ. 178
iii. Απόφαση Σελ. 181
iv. Η σύσταση και η γνώμη Σελ. 182
v. Οι άτυπες πράξεις Σελ. 183
β. Το νομικό καθεστώς των πράξεων του παράγωγου δικαίου της Ένωσης Σελ. 184
i. Η επιλογή της νομικής βάσης Σελ. 184
ii. Η αιτιολογία Σελ. 186
iii. Η θέση σε ισχύ Σελ. 186
iv. Το τέλος της ισχύος των πράξεων Σελ. 187
2. Το άγραφο κοινοδίκαιο: οι γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης Σελ. 187
α. Έννοια και εκφορά Σελ. 187
β. Πηγές και περιεχόμενο Σελ. 188
Γ. Οι διεθνείς συμφωνίες της Ε.Ε. Σελ. 190
1. Οι διεθνείς συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτα μέρη Σελ. 190
2. Οι διεθνείς συμφωνίες μεταξύ Κρατών μελών της Ε.Ε. Σελ. 192
α. Τυπικές συμφωνίες Σελ. 192
β. Συμφωνίες απλοποιημένης μορφής στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σελ. 193
ΙΙΙ. Η ένδικη προστασία του δικαίου της Ε.Ε.
Α. Δομή της ένδικης προστασίας Σελ. 194
1. Η ένδικη προστασία ως θεμελιώδης κανόνας της Ε.Ε. Σελ. 194
α. Η αρχή της «Ένωσης δικαίου» Σελ. 194
β. Η αρχή της αποτελεσματικής ένδικης προστασίας Σελ. 195
2. Ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό σύστημα και εθνικός δικαστής Σελ. 195
α. Η γενική υποχρέωση ελέγχου της ενωσιακής νομιμότητας του εθνικού δικαίου Σελ. 196
β. Η διάταξη ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 198
γ. Η αναγνώριση της εξωσυμβατικής ευθύνης του δημοσίου για παραβίαση
του ενωσιακού δικαίου Σελ. 199
3. Η ιεραρχία μεταξύ των δικαιοδοτικών οργάνων: η αναίρεση Σελ. 202
Β. Η ένδικη προστασία ενώπιον του δικαστή της Ε.Ε. Σελ. 202
1. Προσφυγή λόγω παράβασης από κράτος μέλος υποχρέωσης εκ των Συνθηκών Σελ. 202
α. Οι διαφορετικές διαδικασίες προσφυγής λόγω παράβασης
κοινοτικής υποχρέωσης Σελ. 203
β. Η «παράβαση από κράτος μέλος υποχρέωσης εκ των Συνθηκών» Σελ. 203
i. «Η έννοια της παράβασης» Σελ. 204
ii. «Υποχρέωση εκ των Συνθηκών» Σελ. 204
iii. «Κράτος μέλος» Σελ. 205
γ. Η ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 206
δ. Η προδικασία Σελ. 207
i. Επί πρωτοβουλίας της Επιτροπής Σελ. 207
ii. Επί πρωτοβουλίας κράτους μέλους Σελ. 208
ε. Διαδικασία και απόφαση Σελ. 209
i. Βάρος απόδειξης Σελ. 209
ii. Παρέμβαση Σελ. 210
iii. Λόγοι δικαιολόγησης της παράβασης Σελ. 210
iv. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 211
στ. Έννομες συνέπειες της απόφασης Σελ. 211
ζ. Εκτέλεση της απόφασης Σελ. 212
2. Προσφυγή ακύρωσης Σελ. 214
α. Λόγοι παραδεκτού Σελ. 214
i. Ακυρωτέες πράξεις Σελ. 214
ii. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 216
iii. Προθεσμία Σελ. 217
β. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 218
i. Οι εν όλω νομιμοποιούμενοι Σελ. 218
ii. Οι εν μέρει θεσμικοί νομιμοποιούμενοι Σελ. 218
iii. Τα νομιμοποιούμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα Σελ. 218
γ. Λόγοι ακυρότητας Σελ. 221
i. Αναρμοδιότητα Σελ. 221
ii. Παράβαση ουσιώδους τύπου Σελ. 222
iii. Παράβαση των Συνθηκών ή οποιουδήποτε άλλου κανόνα δικαίου
σχετικού με την εφαρμογή τους Σελ. 223
iv. Κατάχρηση εξουσίας Σελ. 224
δ. Η παρεμπίπτουσα ένσταση έλλειψης νομιμότητας Σελ. 224
ε. Οι έννομες συνέπειες της ακύρωσης Σελ. 225
3. Προσφυγή επί παράλειψης Σελ. 226
α. Η έννοια της παράλειψης πράξης Σελ. 227
β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 228
γ. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 228
δ. Προδικασία και προθεσμία Σελ. 229
ε. Εκδίκαση και απόφαση Σελ. 229
4. Προδικαστική παραπομπή Σελ. 230
α. Έννοια, φύση και τυπολογία Σελ. 231
β. Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 232
i. Ως προς το εθνικό δικαστήριο Σελ. 232
ii. Ως προς την κύρια ένδικη διαφορά Σελ. 233
iii. Ως προς τον εξεταζόμενο κανόνα δικαίου Σελ. 234
iv. Ως προς το σεβασμό της αυτονομίας της προσφυγής ακυρότητας Σελ. 235
γ. Δυνατότητα και υποχρέωση παραπομπής Σελ. 236
δ. Διαδικασία Σελ. 237
ε. Οι έννομες συνέπειες της απόφασης Σελ. 238
i. Επί ερωτήματος ερμηνείας Σελ. 238
ii. Επί ερωτήματος περί του κύρους πράξεων της Ε.Ε. Σελ. 239
5. Προσφυγή αποζημίωσης της Ένωσης Σελ. 239
α. Συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη Σελ. 240
β. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 241
γ. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 241
δ. Προϋποθέσεις Σελ. 242
i. Ζημία Σελ. 242
ii. Πταίσμα Σελ. 242
iii. Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 243
ε. Παραγραφή Σελ. 244
6. Προσφυγή πλήρους δικαιοδοσίας Σελ. 245
7. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα Σελ. 246
Γ. Διαδικασία ενώπιον του ενωσιακού δικαστή και εκτέλεση των αποφάσεων Σελ. 247
1. Η εισαγωγή της υπόθεσης Σελ. 247
α. Εκπροσώπηση των διαδίκων Σελ. 247
β. Το έγγραφο της προσφυγής Σελ. 247
2. Η εκδίκαση της υπόθεσης Σελ. 248
α. Γραπτή φάση της διαδικασίας Σελ. 248
β. Εξέταση και απόδειξη Σελ. 248
γ. Προφορική φάση της διαδικασίας Σελ. 248
δ. Παρέμβαση Σελ. 249
ε. Επιτάχυνση της διαδικασίας Σελ. 250
3. Η διάταξη ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 250
α. Έννοια και λειτουργία Σελ. 251
β. Προϋποθέσεις Σελ. 252
γ. Η διαδικασία Σελ. 252
4. Η απόφαση και η εκτέλεσή της Σελ. 253
α. Περιεχόμενο, δομή και δημοσίευση της απόφασης Σελ. 253
β. Εκτέλεση της απόφασης Σελ. 254
γ. Λήξη της διαδικασίας χωρίς έκδοση απόφασης Σελ. 254
Δ. Ένδικα μέσα και βοηθήματα Σελ. 254
1. Ένδικα μέσα Σελ. 255
α. Αίτηση αναίρεσης κατ’ αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου Σελ. 255
β. Αίτηση επανεξέτασης κατ’ αποφάσεων ειδικευμένου δικαστηρίου
και κατ’ αποφάσεων του ΓΔ Σελ. 256
2. Ένδικα βοηθήματα Σελ. 256
α. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 256
β. Τριτανακοπή Σελ. 257
γ. Αίτηση ερμηνείας απόφασης Σελ. 257
δ. Αίτηση αναθεώρησης Σελ. 257
ε. Αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης Σελ. 258
στ. Αίτηση επίλυσης διαφοράς κατ΄ άρθρο 35 παρ. 7 ΣυνθΕΕ
(όπως ίσχυε προ της ΣυνθΛΕΕ) Σελ. 258
ζ. Προσεπίκληση Σελ. 259
η. Παρέμβαση Σελ. 260
Ευρετήριο Σελ. 261
Τόμος II
Πρόλογος 4ης έκδοσης Σελ. VII
Πρόλογος 3ης έκδοσης Σελ. VIII
Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. IX
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. X
Συντομογραφίες Σελ. XIX
Ι. Το αντικείμενο του Ουσιαστικού Δικαίου της ΕΕ
Α. Η έννοια του «ουσιαστικού» δικαίου της ΕΕ Σελ. 3
Β. Ουσιαστικό και θεσμικό δίκαιο της ΕΕ Σελ. 6
Γ. Το οικονομικό σύνταγμα της ΕΕ Σελ. 7
Δ. Ελευθερίες και πολιτικές της ΕΕ Σελ. 9
ΙΙ. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση
Α. Εγχειρίδια Σελ. 10
Β. Συλλογές και σχολιασμοί κειμένων Σελ. 11
Γ. Περιοδικά Σελ. 11
Δ. Ιστοσελίδες Σελ. 12
Ι. Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων Σελ. 15
Α. Οριοθέτηση Σελ. 16
Β. Η δημιουργία τελωνειακής ένωσης Σελ. 17
1. Η απαγόρευση δασμών και επιβάρυνσης ισοδυνάμου αποτελέσματος Σελ. 18
2. Το κοινό δασμολόγιο Σελ. 21
2.1. Γενικό Καθεστώς Σελ. 21
2.2. Ειδικά Καθεστώτα Σελ. 23
3. Οι θεσμικές πτυχές της τελωνειακής ένωσης Σελ. 24
Γ. Ποσοτικοί περιορισμοί Σελ. 25
Δ. Η απαγόρευση φορολογικών διακρίσεων Σελ. 31
Ε. Η πρόληψη εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων Σελ. 34
ΙΙ. Η ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων
Α. Γενικά Σελ. 37
Β. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων Σελ. 38
1. Οι φορείς του δικαιώματος Σελ. 38
1.1. Η έννοια του εργαζόμενου Σελ. 38
1.2. Ο κύκλος των φορέων του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας
και η σταδιακή διεύρυνσή του Σελ. 39
1.3. Η διασυνοριακότητα Σελ. 41
2. Το περιεχόμενο της ελευθερίας Σελ. 42
2.1. Από την αρχή της μη διάκρισης (απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης)
στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων Σελ. 42
2.2. Τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων Σελ. 43
α. Τα βασικά δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων Σελ. 44
β. Τα επικουρικά δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων Σελ. 49
3. Οι περιορισμοί του δικαιώματος Σελ. 51
3.1. Επιφυλάξεις υπέρ της εθνικής εξουσίας Σελ. 51
3.2. Εξαίρεση: η απασχόληση στη δημόσια διοίκηση Σελ. 53
4. Η κοινωνική ασφάλιση στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας Σελ. 54
4.1. Το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 55
α. Το προσωπικό (ratione personae) πεδίο εφαρμογής Σελ. 56
β. Το καθ’ ύλην (ratione materiae) πεδίο εφαρμογής Σελ. 56
4.2. Οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Ένωσης για την κοινωνική ασφάλιση Σελ. 57
Γ. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Σελ. 59
1. Γενικά Σελ. 59
2. Οι πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο
και τη μετανάστευση Σελ. 62
2.1 Οι έλεγχοι στα σύνορα Σελ. 62
α. Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν Σελ. 62
β. Η θεώρηση ενιαίου τύπου Σελ. 63
2.2. Η πολιτική για το άσυλο Σελ. 66
α. Προδιαγραφές για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα
και του καθεστώτος δικαιούχου διεθνούς προστασίας Σελ. 67
β. Ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης
του καθεστώτος του πρόσφυγα Σελ. 68
γ. Ο προσδιορισμός του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο
για την εξέταση αίτησης ασύλου. Ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙ» Σελ. 70
γ. Το σύστημα Eurodac Σελ. 72
2.3. Η μεταναστευτική πολιτική Σελ. 73
α. Άδειες διαμονής ενιαίου τύπου Σελ. 74
β. Καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών, κατοίκων μακράς διάρκειας Σελ. 75
γ. Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης Σελ. 77
3. Η Αστυνομική και η Δικαστική Συνεργασία στις Ποινικές Υποθέσεις
και η Δικαστική Συνεργασία στις Αστικές Υποθέσεις Σελ. 79
3.1. Η Δικαστική Συνεργασία στις Αστικές Υποθέσεις Σελ. 79
3.2. Η Δικαστική Συνεργασία στις Ποινικές Υποθέσεις Σελ. 80
3.3. Η Αστυνομική Συνεργασία Σελ. 83
3.4. Εξαιρέσεις Σελ. 83
III. Η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών
Α. Η ελευθερία εγκατάστασης Σελ. 85
Β. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών Σελ. 87
1. Σχέση μεταξύ ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ελευθερίας εγκατάστασης Σελ. 87
2. Πεδίο εφαρμογής - Φορείς Σελ. 88
3. Περιεχόμενο ελευθερίας Σελ. 90
4. Περιορισμοί Σελ. 92
IV. Ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και πληρωμών Σελ. 93
Α. Περιεχόμενο της ελευθερίας Σελ. 95
Β. Πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας Σελ. 96
Γ. Περιορισμοί Σελ. 97
Δ. Εναρμόνιση των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών Σελ. 102
Ι. Εισαγωγή
Α. Πολιτική ανταγωνισμού Σελ. 107
Κοινή Αγορά και ελευθερία ανταγωνισμού Σελ. 107
Β. Οι κανονιστικές βάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού Σελ. 108
II. Περιορισμοί ιδιωτικής προέλευσης Σελ. 108
Α. Απαγόρευση αντιανταγωνιστικών συμπράξεων Σελ. 109
1. Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο Σελ. 109
2. Παράγωγο ενωσιακό δίκαιο Σελ. 109
3. Η απαγόρευση των αντιανταγωνιστικών συμπράξεων
κατά το άρθρο 101 παρ. 1 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 111
4. Επηρεασμός του διαευρωπαϊκού εμπορίου Σελ. 114
5. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 101 παρ. 3 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 115
6. Συνέπειες παραβίασης του άρθρου 101 ΣυνθΛΕΕ - ακυρότητα Σελ. 116
Β. Απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 ΣυνθΛΕΕ) Σελ. 117
1. Έννοια της δεσπόζουσας θέσης Σελ. 117
1.1. Ατομική δεσπόζουσα θέση Σελ. 117
1.2. Συλλογική δεσπόζουσα θέση Σελ. 118
2. Η έννοια της «σχετικής αγοράς» Σελ. 118
2.1. Γεωγραφική οριοθέτηση Σελ. 119
3. Απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης Σελ. 120
3.1. Έννοια και περιεχόμενο απαγόρευσης Σελ. 120
4. Συνέπειες παραβίασης της απαγόρευσης του άρθρου 102 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 121
Γ. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Σελ. 121
1. Κανονιστικό πλαίσιο και πεδίο εφαρμογής του ελέγχου Σελ. 121
2. Προϋποθέσεις απαγόρευσης των συγκεντρώσεων Σελ. 123
3. Κοινοποίηση μιας πράξης συγκέντρωσης και έννομες συνέπειες Σελ. 125
4. Διαδικασία ελέγχου συγκεντρώσεων Σελ. 126
ΙΙΙ. Περιορισμοί δημόσιας προέλευσης
Α. Δημόσιες και προνομιούχες επιχειρήσεις Σελ. 127
1. Η κατ’ αρχήν υπαγωγή των δημόσιων επιχειρήσεων
στους κανόνες ανταγωνισμού Σελ. 127
2. Η δυνατότητα εξαιρέσεων: Άρθρο 106 παρ. 2 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 129
3. Τα κρατικά μονοπώλια Σελ. 130
Β. Κρατικές ενισχύσεις Σελ. 131
1. Ο κανόνας της βασικής απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων Σελ. 131
2. Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης Σελ. 132
2.1. Η παραδοσιακά ευρεία εννοιολογική-νομική οριοθέτηση
και η δικαιολόγησή της Σελ. 132
2.2. Ο νομικός ορισμός Σελ. 133
3. Ο βασικός απαγορευτικός κανόνας
του άρθρου 107 παρ. 1 ΣυνθΛΕΕ και οι εξαιρέσεις του Σελ. 135
3.1. Συμβατές ενισχύσεις Σελ. 135
3.2. Συμβιβάσιμες ενισχύσεις Σελ. 135
4. Διαδικασία ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων Σελ. 137
4.1. Υφιστάμενες ενισχύσεις Σελ. 139
5. Η υποχρέωση ανάκτησης των παρανόμων κρατικών ενισχύσεων Σελ. 139
Ι. Ο σχεδιασμός κοινών πολιτικών για την επίτευξη της κοινής αγοράς Σελ. 145
Α. Η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική αλιείας Σελ. 145
Β. Η πολιτική μεταφορών Σελ. 148
Γ. Η βιομηχανική πολιτική Σελ. 152
Δ. Απασχόληση Σελ. 154
Ε. Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη Σελ. 160
ΣΤ. Οικονομική και κοινωνική συνοχή Σελ. 164
Ζ. Ενεργειακή πολιτική Σελ. 168
1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Σελ. 168
2. Οι βασικοί κανονιστικοί πυλώνες
της σύγχρονης κοινής ενεργειακής πολιτικής Σελ. 170
3. Κοινή ενεργειακή πολιτική και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Σελ. 172
4. Ενεργειακή πολιτική μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας Σελ. 173
ΙΙ. Η εμβάθυνση της οικονομικής διάστασης της ενοποίησης
Α. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση Σελ. 173
1. Η Οικονομική πολιτική Σελ. 176
1.1. Οι γενικές αρχές της οικονομικής πολιτικής Σελ. 176
1.2. Ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών Σελ. 177
1.3. Έκτακτα μέτρα Σελ. 179
1.4. Απαγόρευση υπεραναλήψεων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων Σελ. 180
1.5. Απαγόρευση προνομιακής πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Σελ. 181
1.6. Μη ευθύνη της Ένωσης και των κρατών μελών
από υποχρεώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα εν γένει Σελ. 182
1.7. Αρχές δημοσιονομικής πειθαρχίας Σελ. 183
1.8. Η Τραπεζική Ένωση Σελ. 193
2. Η νομισματική πολιτική Σελ. 195
2.1. Στόχος και αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών (εφεξής ΕΣΚΤ) Σελ. 195
2.2. Το εκδοτικό δικαίωμα της ΕΚΤ Σελ. 198
2.3. Οργάνωση και διοίκηση του ΕΣΚΤ Σελ. 198
2.4. Ανεξαρτησία της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών Σελ. 199
2.5. Η υποχρέωση προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας
στις συνθήκες και το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ Σελ. 201
2.6. Εξουσιοδότηση έκδοσης πράξεων από την ΕΚΤ Σελ. 201
2.7. Συναλλαγματική πολιτική Σελ. 202
2.8. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) Σελ. 205
2.9. Το ειδικό καθεστώς των κρατών μελών της ευρωζώνης Σελ. 205
2.10. Το ειδικό μεταβατικό καθεστώς των κρατών μελών με παρέκκλιση Σελ. 207
Β. Φορολογική πολιτική Σελ. 213
1. Η έμμεση φορολογία Σελ. 213
2. Άμεση φορολογία Σελ. 215
ΙΙΙ. Η εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης της ενοποίησης Σελ. 217
Α. Περιβάλλον Σελ. 217
Β. Δημόσια Υγεία Σελ. 223
Γ. Προστασία Καταναλωτών Σελ. 226
Δ. Πολιτισμός Σελ. 228
Ε. Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία Σελ. 232
Ι. Η κοινή εμπορική πολιτική Σελ. 240
Α. Γενικά Σελ. 240
Β. Το πεδίο εφαρμογής Σελ. 240
Γ. Η αρμοδιότητα Σελ. 244
Δ. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων Σελ. 247
Ε. Ο ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 248
ΣΤ. Η σύναψη διεθνών συμφωνιών Σελ. 249
ΙΙ. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας Σελ. 250
Α. Γενικά Σελ. 250
Β. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Σελ. 250
Γ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Σελ. 254
Δ. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας Σελ. 256
1. Γενικά Σελ. 256
2. Η ιδιαίτερη φύση της ΚΕΠΠΑ Σελ. 256
2.1. Δομή Σελ. 256
2.2. Αρμοδιότητα Σελ. 256
2.3. Πράξεις Σελ. 257
2.4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων Σελ. 258
2.5. Περιθωριακός ρόλος της Επιτροπής,
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου Σελ. 260
3. Περιοριστικά μέτρα Σελ. 262
4. Ενισχυμένη συνεργασία Σελ. 265
Ε. Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας Σελ. 266
1. Γενικά Σελ. 266
2. Ειδικότερες ρυθμίσεις Σελ. 268
2.1. Διεύρυνση αποστολών Petersberg Σελ. 268
2.2. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας Σελ. 268
2.3. Ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής Σελ. 269
2.4. Ρήτρα αλληλεγγύης Σελ. 269
2.5. Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία Σελ. 270
2.6. Εκτέλεση αποστολής από ομάδα κρατών μελών Σελ. 271
ΙΙΙ. Η συνεργασία για την ανάπτυξη Σελ. 272
1. Γενικά Σελ. 272
2. Στόχος της συνεργασίας για την ανάπτυξη Σελ. 273
3. Aρμοδιότητα Σελ. 274
4. Διαδικασία θέσπισης νομοθετικών μέτρων Σελ. 276
5. Χρηματοδοτικά μέσα Σελ. 276
6. Μορφές βοήθειας από την Ένωση Σελ. 277
7. Aνθρωπιστική βοήθεια Σελ. 279
IV. H ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας Σελ. 281
Α. Η πολιτική γειτονίας γενικά Σελ. 281
1. Περιεχόμενο και στόχος Σελ. 281
2. Τρόπος λειτουργίας Σελ. 282
3. Χρηματοδότηση Σελ. 283
Β. Η πολιτική γειτονίας ως προενταξιακός μηχανισμός Σελ. 284
Γ. Η πολιτική γειτονίας ως εναλλακτικός μηχανισμός διάπλασης σχέσεων με τρίτα κράτη Σελ. 285
Ευρετήριο Σελ. 287
Back to Top