Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ


Ερμηνεία διατάξεων - Παραδείγματα - Συμπληρωμένα έντυπα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18433
Σγουρινάκης Ν., Στεφανής Λ.

Το βιβλίο «Φορολογία Δικηγόρων» αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα κατανόησης και πρακτικής εφαρμογής για δικηγόρους, αλλά και λογιστές-φοροτεχνικούς που τους εξυπηρετούν, ώστε να παρακολουθούν ορθά τις φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις τους. Οι συγγραφείς, έμπειροι λογιστές - φοροτεχνικοί, καταγράφουν όλες τις λογιστικές, φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις των δικηγόρων, ως ασκούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και μελών δικηγορικών εταιρειών, από την πλευρά της φορολογίας εισοδήματος, του ΦΠΑ και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Θεωρήθηκε σκόπιμο να προστεθεί στην ύλη της 4η έκδοσης ιδιαίτερο κεφάλαιο με ασφαλιστικά θέματα που αφορούν το δικηγορικό επάγγελμα, μετά τις αλλαγές που επήλθαν στην κοινωνική ασφάλιση, από 1.1.2020.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΝΑΡΞΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. Έναρξη εργασιών Σελ. 19
1. Δήλωση έναρξης εργασιών δικηγόρου Σελ. 20
2. Δήλωση έναρξης εργασιών δικηγορικής εταιρείας Σελ. 26
Β. Μεταβολή εργασιών Σελ. 33
1. Αλλαγή έδρας Σελ. 33
3. Πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών Σελ. 38
4. Μετάταξη καθεστώτος ΦΠΑ Σελ. 40
Γ. Διακοπή εργασιών Σελ. 42
Δ. Μεταβολή ατομικών στοιχείων φυσικών προσώπων Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Α. Περιουσία και οικονομική οντότητα Σελ. 45
Β. Ισολογισμός Σελ. 47
Γ. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ΕΛΠ (Ν 4308/2014) Σελ. 48
1. Οι δικηγόροι ως οικονομικές οντότητες Σελ. 48
α. Πολύ μικρές οντότητες Σελ. 50
β. Μικρές οντότητες Σελ. 50
γ. Μεσαίες οντότητες Σελ. 51
δ. Μεγάλες οντότητες Σελ. 51
2. Πολύ μικρές οντότητες βάσει κύκλου εργασιών Σελ. 51
Δ. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία (βιβλία) Σελ. 52
Ε. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά) Σελ. 54
α. Παραστατικό στις αμοιβές των δικηγόρων Σελ. 55
β. Παράδειγμα Σελ. 56
Στ. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) Σελ. 57
Ζ. Διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων Σελ. 58
Η. Λοιπά λογιστικά αρχεία (βιβλία) Σελ. 58
Θ. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 59
Ι. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 60
ΙΑ. Κανόνες επιμέτρησης - Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων Σελ. 62
1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία Σελ. 62
2. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων Σελ. 63
α. Λογιστικές αποσβέσεις Σελ. 63
β. Φορολογικές αποσβέσεις, σύμφωνα με τον ΚΦΕ (Ν 4172/2013) Σελ. 66
γ. Η έννοια της απομείωσης Σελ. 68
3. Χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 69
α. Η επιχείρηση ως μισθωτής Σελ. 69
β. Η επιχείρηση ως εκμισθωτής Σελ. 69
4. Λειτουργική μίσθωση Σελ. 70
α. Η επιχείρηση ως μισθωτής Σελ. 70
β. Η επιχείρηση ως εκμισθωτής Σελ. 70
5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 70
6. Αποτίμηση υποχρεώσεων Σελ. 72
α. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Σελ. 72
β. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Σελ. 72
γ. Προβλέψεις Σελ. 73
7. Κρατικές επιχορηγήσεις Σελ. 73
8. Αναβαλλόμενοι φόροι Σελ. 74
9. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων Σελ. 74
10. Στοιχεία της καθαρής θέσης Σελ. 75
11. Το προσάρτημα Σελ. 75
α. Αρχές κατάρτισης του προσαρτήματος Σελ. 79
12. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος Σελ. 79
13. Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2 (γ) του άρθρου 1 Σελ. 80
14. Άσκηση για την συμπλήρωση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Α. Πηγές εισοδήματος
1. Εισαγωγή Σελ. 91
2. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 91
i. Περιπτώσεις εισοδημάτων από μισθωτή εργασία Σελ. 91
α. Πάγια αντιμισθία Σελ. 91
β. Αμοιβή ασκούμενου δικηγόρου Σελ. 92
γ. Δικηγόρος - οιονεί μισθωτός Σελ. 92
ii. Φορολογική κλίμακα εισοδήματος από μισθωτή εργασία Σελ. 93
iii. Μείωση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία - Συλλογή καταναλωτικών δαπανών Σελ. 94
iv. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 97
3. Εισόδημα από κεφάλαιο Σελ. 98
i. Μερίσματα Σελ. 98
ii. Τόκοι Σελ. 99
iii. Δικαιώματα Σελ. 99
iv. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα) Σελ. 100
α. Ανείσπρακτα μισθώματα Σελ. 100
4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Σελ. 100
i. Εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Σελ. 101
ii. Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων Σελ. 101
5. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 102
i. Έννοια εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 102
ii. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος του δικηγόρου Σελ. 102
iii. Μέρισμα δικηγόρων Σελ. 103
iv. Προσδιορισμός κερδών από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας - Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 104
v. Φορολογικές αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 106
α. Εφάπαξ απόσβεση παγίου στοιχείου Σελ. 107
β. Μετάθεση χρόνου διενέργειας αποσβέσεων νέου δικηγόρου Σελ. 108
vi. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Σελ. 108
α. Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων Σελ. 108
β. Ανάκτηση προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων Σελ. 111
γ. Διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας Σελ. 112
δ. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού Σελ. 113
vii. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 113
viii. Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης - Φορολογική αναμόρφωση Σελ. 116
α. Μόνιμες διαφορές Σελ. 116
β. Προσωρινές διαφορές Σελ. 117
ix. Φορολογική κλίμακα εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 118
α. Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση νέων δικηγόρων Σελ. 118
x. Δυνατότητα μεταφοράς ζημίας Σελ. 119
xi. Παρακράτηση φόρου στη δικηγορική αμοιβή Σελ. 120
xii. Παρακράτηση φόρου σε αμοιβές που καταβάλλουν οι δικηγόροι σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 121
xiii. Προκαταβολή φόρου επί των αμοιβών των δικηγόρων Σελ. 122
Β. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας - Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
1. Γενικά Σελ. 123
2. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες Σελ. 123
i. Αντικειμενική δαπάνη κατοικίας Σελ. 123
ii. Αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης Σελ. 125
iii. Αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης Σελ. 127
iv. Αντικειμενική δαπάνη ιδιωτικών σχολείων Σελ. 128
v. Αντικειμενική δαπάνη δεξαμενών κολύμβησης Σελ. 128
vi. Αντικειμενική δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων Σελ. 129
vii. Αντικειμενική δαπάνη αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων Σελ. 129
viii. Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης Σελ. 130
3. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 130
i. Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων οχημάτων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας Σελ. 130
ii. Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς Σελ. 130
iii. Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης Σελ. 131
iv. Χορήγηση δανείων Σελ. 131
v. Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες Σελ. 131
vi. Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής Σελ. 132
4. Κάλυψη διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος Σελ. 132
i. Χρήσιμες επισημάνσεις για την ανάλωση κεφαλαίου Σελ. 133
5. Περιπτώσεις μη εφαρμογής τεκμηρίων διαβίωσης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων Σελ. 134
6. Διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος - Υπολογισμός φόρου στο ακάλυπτο ποσό Σελ. 134
Γ. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Σελ. 135
2. Πότε υποβάλλεται χωριστή δήλωση Σελ. 135
3. Πού υποβάλλεται δήλωση Σελ. 136
4. Τρόπος υποβολής δήλωσης Σελ. 136
5. Υπογραφή δήλωσης από λογιστή - φοροτεχνικό Σελ. 136
6. Χρόνος υποβολής δήλωσης Σελ. 136
7. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Σελ. 137
8. Περιεχόμενο δήλωσης και προσδιορισμός του φόρου Σελ. 138
9. Δαπάνες που μειώνουν τον φόρο Σελ. 138
10. Καταβολή του φόρου Σελ. 140
11. Προκαταβολή φόρου Σελ. 141
i. Μείωση προκαταβλητέου φόρου Σελ. 141
ii. Προκαταβολή φόρου σε περίπτωση διακοπής εργασιών Σελ. 142
Δ. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Τέλος επιτηδεύματος
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Σελ. 142
i. Πού επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης Σελ. 143
ii. Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Σελ. 143
iii. Εισοδήματα που εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης Σελ. 144
2. Τέλος επιτηδεύματος Σελ. 145
i. Παύση εργασιών Σελ. 146
Ε. Δικηγορικές εταιρείες
1. Εισαγωγή Σελ. 146
2. Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος Σελ. 146
3. Φορολογικός συντελεστής Σελ. 147
4. Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που λαμβάνει η δικηγορική εταιρεία Σελ. 148
5. Προκαταβολή φόρου Σελ. 148
6. Χρόνος και τρόπος υποβολής της δήλωσης Σελ. 148
7. Καταβολή του φόρου Σελ. 148
8. Δεν υπάρχει υπεραξία κατά τη μεταβίβαση μεριδίου δικηγορικής εταιρείας Σελ. 149
9. Διανομή κερδών Σελ. 149
i. Δικηγορική εταιρεία που τηρεί απλογραφικά βιβλία Σελ. 149
ii. Δικηγορική εταιρεία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία Σελ. 149
10. Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή - κατανομή κερδών στους εταίρους - μέλη των δικηγορικών εταιρειών Σελ. 150
11. Φορολογική μεταχείριση έκτακτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών εταιρειών Σελ. 151
ΣΤ. Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις - Υποβολή στοιχείων
1. Υποβολή στοιχείων για αμοιβές από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα Σελ. 152
i. Βεβαιώσεις αμοιβών από μισθωτή εργασία Σελ. 152
ii. Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 152
iii. Βεβαίωση εισοδήματος από μερίσματα Σελ. 152
2. Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών Σελ. 153
3. Υποβολή εργολαβικού δίκης Σελ. 153
Ζ. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου - Προσαύξηση περιουσίας
1. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου Σελ. 153
2. Προσαύξηση περιουσίας Σελ. 155
3. Χρήσιμες επισημάνσεις για διάφορες περιπτώσεις προσαύξησης περιουσίας Σελ. 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
Α. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ (Ν 2859/2000)
1. Η έννοια και το αντικείμενο του φόρου Σελ. 161
2. Εισροές - Εκροές, στο πλαίσιο του ΦΠΑ Σελ. 162
3. Οι υποκείμενοι στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Σελ. 163
4. Η οικονομική δραστηριότητα Σελ. 165
Β. Φορολογητέες πράξεις
1. Παράδοση αγαθών Σελ. 166
2. Παροχή υπηρεσιών Σελ. 167
3. Παράδοση ακινήτων Σελ. 168
4. Εισαγωγή αγαθών Σελ. 169
5. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Σελ. 169
Γ. Φορολογητέα αξία - Υπολογισμός του φόρου - Συντελεστές Σελ. 169
1. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών Σελ. 169
α. Οι χορηγούμενες εκπτώσεις Σελ. 170
β. Οι επιστροφές πωλήσεων αγαθών, σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης της παράδοσής τους Σελ. 172
2. Φορολογητέα αξία στην περίπτωση της αυτοπαράδοσης Σελ. 172
3. Συντελεστές ΦΠΑ Σελ. 173
Δ. Απαλλαγές από τον φόρο
1. Γενικές απαλλαγές Σελ. 173
2. Απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας Σελ. 173
Ε. Έκπτωση - Επιστροφή - Υπόχρεοι στον φόρο
1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου Σελ. 177
2. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata) Σελ. 178
3. Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ Σελ. 182
4. Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικού αγαθού Σελ. 182
Ζ. Οι δηλώσεις του ΦΠΑ
1. Ποιοι εξαιρούνται από την υποβολή Σελ. 185
2. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
A. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων
1. Εισαγωγή Σελ. 191
2. Γενικά περί ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρου Σελ. 191
3. Έναρξη και λήξη ασφαλιστικής υποχρέωσης Σελ. 192
4. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρου αυτοπασχολούμενου Σελ. 193
i. Ποσά εισφορών Σελ. 194
α. Εισφορά κλάδου σύνταξης Σελ. 194
β. Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης Σελ. 194
γ. Εισφορά επικουρικής ασφάλισης Σελ. 195
δ. Εισφορά εφάπαξ Σελ. 195
ε. Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ Σελ. 196
ii. Παραδείγματα υπολογισμού της συνολικής μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Σελ. 196
iii. Εισφορά επί του γραμματίου προείσπραξης Σελ. 197
iv. Ειδικές ρυθμίσεις για νέους δικηγόρους (κάτω 5ετίας) Σελ. 197
v. Ειδικές περιπτώσεις μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών Σελ. 198
vi. Τρόπος και χρόνος καταβολής των εισφορών Σελ. 198
5. Ασφάλιση εταίρου δικηγορικής εταιρείας Σελ. 198
6. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων με έμμισθη εντολή Σελ. 198
i. Ποσοστά εισφορών Σελ. 199
α. Εισφορά κλάδου σύνταξης Σελ. 199
β. Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης Σελ. 199
γ. Εισφορά επικουρικής ασφάλισης Σελ. 199
δ. Εισφορά εφάπαξ Σελ. 200
ii. Βάση υπολογισμού εισφορών εμμίσθων δικηγόρων Σελ. 201
iii. Απεικόνιση στην ΑΠΔ Σελ. 201
iv. Επισημάνσεις σχετικά με τις παρακρατηθείσες εισφορές ΕΦΚΑ μέσω των γραμματίων προείσπραξης Σελ. 202
7. Παράλληλη ασφάλιση Σελ. 205
i. Βάση υπολογισμού εισφορών στην πολλαπλή δραστηριότητα Σελ. 205
Β. Εργατικά θέματα
1. Εισαγωγή Σελ. 206
2. Έναρξη εργασιακής σχέσης Σελ. 206
i. Ενέργειες προς εργαζόμενο Σελ. 206
ii. Ενέργειες προς ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) Σελ. 208
iii. Ενέργειες προς ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ Σελ. 209
α) Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης (E3 - Ε4) Σελ. 210
β) Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας (Ε9) Σελ. 210
3. Μεταβολή εργασιακής σχέσης Σελ. 211
i. Πίνακας προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου (Ε4) Σελ. 211
ii. Πίνακας προσωπικού - Τροποποιητικός αποδοχών (Ε4) Σελ. 212
iii. Μεταβολή όρων σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας (Ε9) Σελ. 213
4. Λήξη εργασιακής σχέσης Σελ. 213
i. Βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Ε7) Σελ. 214
ii. Οικειοθελής αποχώρηση (Ε5) Σελ. 214
iii. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση, Ε6) Σελ. 214
5. Περιοδικές υποχρεώσεις εργοδότη Σελ. 217
i. Υποχρέωσεις προς ΕΦΚΑ Σελ. 217
ii. Υποχρεώσεις προς ΣΕΠΕ Σελ. 218
α) Ετήσιος πίνακας προσωπικού (Ε4) Σελ. 218
β) Τεχνικός ασφαλείας Σελ. 219
γ) Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής αδείας (Ε11) Σελ. 220
δ) Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Σελ. 221
iii. Υποχρεώσεις προς ΑΑΔΕ Σελ. 221
6. Υποχρεώσεις προς εργαζόμενο Σελ. 221
i. Καταβολή μηνιαίων αποδοχών Σελ. 221
ii. Καταβολή επιδομάτων εορτών Σελ. 222
iii. Χορήγηση αδείας και επιδόματος αδείας Σελ. 222
iv. Εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών Σελ. 224
7. Κατώτατα όρια αποδοχών εργαζομένων Σελ. 224
8. Πρόστιμα - κυρώσεις παραβίασης εργατικής νομοθεσίας Σελ. 225
i. Πρόστιμα για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις (ΥΑ 27397/122/19-08-2013) Σελ. 225
α) Αδήλωτη εργασία Σελ. 225
β) Μη επίδειξη συγκεκριμένων στοιχείων Σελ. 226
ii. Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας Σελ. 227
iii. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α. Γενικά - Υπόχρεοι υποβολής Σελ. 233
Β. Χρόνος και τρόπος υποβολής Σελ. 234
Γ. Συναλλαγές που εξαιρούνται Σελ. 234
Δ. Διασταύρωση - συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο και κυρώσεις Σελ. 237
Ε. My DATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Α. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής Σελ. 239
Β. Διαδικαστικές παραβάσεις Σελ. 239
Γ. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης Σελ. 241
Δ. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας Σελ. 241
Ε. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους Σελ. 242
Στ. Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια Σελ. 242
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 243
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 245
Back to Top