ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Εύκαμπτο


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 39€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 79,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18141
Πανταζόπουλος Π., Σαββαΐδου Κ., Τσουρουφλής Α., Φορτσάκης Θ.
Στην 6η έκδοση του βιβλίου «Φορολογικό Δίκαιο» εξετάζεται συστηματικά όλη η ύλη του φορολογικού δικαίου, ήτοι η έννοια και οι διακρίσεις των φόρων, η συνταγματική βάση και τα όρια της φορολογικής εξουσίας, το ελληνικό φορολογικό σύστημα, το διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο, η διοικητική φορολογική διαδικασία και το πλαίσιο της δικαστικής προστασίας στις φορολογικές διαφορές. Αποτελεί χρήσιμο και πλήρως επικαιροποιημένο νομοθετικά και νομολογιακά εγχειρίδιο αναφοράς για τους φοιτητές, τους νομικούς και τους επαγγελματίες εν γένει που ασχολούνται με το φορολογικό δίκαιο.
Πρόλογος Στ’ έκδοσης Σελ. IX
Πρόλογος Ε’ έκδοσης Σελ. XI
Πρόλογος Δ’ έκδοσης Σελ. XIII
Πρόλογος Γ’ έκδοσης Σελ. XV
Πρόλογος Β’ έκδοσης Σελ. XVII
Πρόλογος A’ έκδοσης Σελ. XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§1 - ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σελ. 1
§2 - ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 1
A. Το φορολογικό δίκαιο και δημοσιονομικό δίκαιο Σελ. 1
B. Το φορολογικό δίκαιο και το διοικητικό δίκαιο Σελ. 2
§3 - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 2
A. Η σύνδεση του φορολογικού δικαίου με τους άλλους κλάδους του δικαίου Σελ. 2
B. H «αυτονομία» του φορολογικού δικαίου Σελ. 3
Γ. O «ρεαλισμός» του φορολογικού δικαίου Σελ. 3
Δ. O «εμπειρισμός» του φορολογικού δικαίου Σελ. 5
§4 - ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΙ «ΠΛΗΘΩ­ΡΙΚΟΣ» ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Σελ. 5
§5 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
§1 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ Σελ. 9
§2 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Σελ. 10
§3 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Σελ. 10
§4 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Σελ. 12
Α. Η έλλειψη ειδικής αντιπαροχής Σελ. 12
Β. Η διάκριση φόρου και ανταποδοτικού τέλους Σελ. 13
§5 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ Σελ. 19
§6 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Σελ. 21
Α. Ο ταμιευτικός σκοπός του φόρου Σελ. 21
Β. Οι μη ταμιευτικοί σκοποί του φόρου Σελ. 22
§7 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σελ. 24
Α. Το αντικείμενο του φόρου Σελ. 24
Β. Το υποκείμενο του φόρου Σελ. 24
Γ. Ο προσδιορισμός του ποσού του φόρου που οφείλεται Σελ. 25
Δ. Η διαδικασία καταβολής του φόρου Σελ. 25
§8 - ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ Σελ. 26
Α. Φόροι και άλλα δημοσιονομικά βάρη φορολογικού χαρακτήρα Σελ. 26
Β. Δημοσιονομικά βάρη μη φορολογικού χαρακτήρα Σελ. 27
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
§1 - ΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΑΝΑ­ΛΟΓΙΚΟΙ - ΠΑΓΙΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ-ΠΡΟ­ΣΩΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΙ Σελ. 29
Α. Άμεσοι και έμμεσοι φόροι Σελ. 29
Β. Προοδευτικοί, αναλογικοί, πάγιοι φόροι Σελ. 29
Γ. Πραγματικοί και προσωπικοί φόροι Σελ. 30
Δ. Ειδικοί και κατ’ αξία φόροι Σελ. 30
§2 - ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΗΣ Σελ. 31
Α. Φόροι εισοδήματος Σελ. 32
Β. Φόροι περιουσίας ή κεφαλαίου Σελ. 32
Γ. Φόροι επί της δαπάνης ή φόροι κατανάλωσης Σελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
§1 - Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σελ. 35
Α. Η δημοκρατική συναίνεση Σελ. 35
Β. Η ανάγκη της βεβαιότητας του φόρου Σελ. 37
Γ. Η συνταγματική πρόβλεψη της αρχής της νομιμότητας του φόρου Σελ. 37
§2 - ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σελ. 38
Α. Η απαίτηση τυπικού νόμου Σελ. 38
Β. Η κατ’ αρχήν απαγόρευση της κανονιστικής αρμοδιότητας για τον καθορισμό των αντικειμενικώς ουσιωδών στοιχείων του φόρου Σελ. 42
Γ. Η απαγόρευση της αναδρομικής νομοθετικής κύρωσης φορολογικών κανονιστικών πράξεων που καθορίζουν τα αντικειμενικώς ουσιώδη στοιχεία του φόρου Σελ. 49
Δ. Το ανεπίτρεπτο των φορολογικών ρυθμίσεων με σύμβαση Σελ. 50
Ε. Η στενή ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων Σελ. 51
ΣΤ. Η επιστροφή των φόρων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως Σελ. 52
§3 - ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σελ. 61
Α. Η άμεση εφαρμογή δασμολογικών διατάξεων ή διατάξεων για φόρους κατανάλωσης με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή Σελ. 61
Β. Η επιβολή φόρων με πράξεις νομοθετικού περιεχο­μένου Σελ. 62
Γ. Η κατ’ εξαίρεση κανονιστική φορολογική αρμοδιότητα Σελ. 64
Δ. Υπερεθνικοί περιορισμοί της αρχής της νομιμότητας του φόρου Σελ. 69
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
§1 - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Σελ. 71
Α. Η συνταγματική καθιέρωση της φορολογικής ισότητας Σελ. 71
Β. Η καθολικότητα της φορολογικής υποχρέωσης Σελ. 73
Γ. Η φορολογία με βάση τη φοροδοτική ικανότητα Σελ. 74
§2 - ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Σελ. 76
Α. Διαφοροποιήσεις της φορολογίας με βάση τη διαφορά των καταστάσεων Σελ. 77
B. Η παροχή φορολογικών κινήτρων Σελ. 80
Γ. Ο προσδιορισμός της φοροδοτικής ικανότητας βάσει τεκμηρίων Σελ. 81
ΤΜΗΜΑ ΙIΙ - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
§1 - Η ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Σελ. 86
Α. Η αντίθεση της αναδρομικής ισχύος των φορολογικών διατάξεων προς την αρχή του κράτους δικαίου και τη δημοκρατική αρχή Σελ. 86
Β. Τα είδη της αναδρομικότητας Σελ. 86
§2 - Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σελ. 91
Α. Το άρθρο 78§2 του Συντάγματος Σελ. 91
Β. Η αναδρομική νομοθετική κύρωση φορολογικών κανονιστικών πράξεων και το άρθρο 78§2 του Συντάγματος Σελ. 93
Γ. Το άρθρο 78§2 του Συντάγματος και οι ερμηνευτικοί φορολογικοί νόμοι Σελ. 94
Δ. Το άρθρο 78§2 του Συντάγματος και το ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 95
ΤΜΗΜΑ IV - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
§1 - Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Σελ. 96
Α. Ο φόρος και η ουσία της ιδιοκτησίας Σελ. 96
Β. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 98
§2 - Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σελ. 99
Α. Η διαμόρφωση της φορολογικής υποχρέωσης Σελ. 99
Β. Η επιβολή περιορισμών στην άσκηση της επαγγελματικής ελευθερίας ως μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής Σελ. 100
§3 - Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σελ. 104
§4 - Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σελ. 108
§5 - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
§1 - Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σελ. 113
A. Κύρια χαρακτηριστικά Σελ. 114
B. Τα φυσικά πρόσωπα, υποκείμενα του φόρου εισοδήματος Σελ. 115
Γ. Το φορολογητέο εισόδημα, αντικείμενο του φόρου Σελ. 118
Δ. Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος Σελ. 141
Ε. Υπολογισμός και καταβολή του φόρου Σελ. 150
§2 - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Σελ. 164
§3 - Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Σελ. 165
§4 - Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σελ. 166
Α. Το υποκείμενο του φόρου Σελ. 166
Β. Το φορολογητέο εισόδημα - Το αντικείμενο του φόρου Σελ. 168
Γ. Χρόνος επιβολής του φόρου Σελ. 169
Δ. Απαλλαγές από το φόρο Σελ. 169
Ε. O προσδιορισμός του εισοδήματος Σελ. 171
ΣΤ. Ο υπολογισμός και η καταβολή του φόρου Σελ. 174
§3 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σελ. 177
§5 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ Σελ. 179
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Υποτμήμα Ι - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
§1 - Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ) Σελ. 188
Α. Αντικείμενο του ΕΝΦΙΑ Σελ. 188
Β. Υποκείμενο του ΕΝΦΙΑ Σελ. 189
Γ. Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ Σελ. 191
Δ. Υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ Σελ. 192
Ε. Προσδιορισμός και καταβολή του ΕΝΦΙΑ Σελ. 194
§2 - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) Σελ. 197
Α. Αντικείμενο και υποκείμενο του ΤΑΠ Σελ. 197
Β. Απαλλαγές από το ΤΑΠ Σελ. 198
Γ. Βεβαίωση και είσπραξη του ΤΑΠ Σελ. 199
§3 - Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σελ. 200
Υποτμήμα ΙΙ - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΛΑΧΕΙΩΝ
§1 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Σελ. 205
Α. Υποκείμενο του φόρου κληρονομιών Σελ. 205
Β. Αντικείμενο του φόρου κληρονομιών Σελ. 205
Γ. Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών Σελ. 207
Δ. Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας και υπολογισμός του φόρου κληρονομιών Σελ. 209
§2 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ Σελ. 213
§3 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Σελ. 217
§4 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ Σελ. 218
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
§1 - ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ Σελ. 221
Α. Γενικά Σελ. 221
Β. Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ΕνΤΚ) Σελ. 222
§2 - Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Σελ. 226
Α. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 226
Β. Πεδίο εφαρμογής του φόρου Σελ. 229
Γ. Υποκείμενοι στο ΦΠΑ και υπόχρεοι Σελ. 238
Δ. Η βάση επιβολής και το απαιτητό του φόρου Σελ. 242
Ε. Φορολογικοί συντελεστές Σελ. 244
ΣΤ. Έκπτωση και επιστροφή του φόρου Σελ. 245
Ζ. Ειδικά καθεστώτα Σελ. 247
§3 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Σελ. 258
Α. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί ορισμένων κατηγοριών αγαθών Σελ. 258
Β. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών Σελ. 270
§4 - Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ Σελ. 273
Α. Αντικείμενο του ΦΜΑ Σελ. 273
Β. Υποκείμενο του ΦΜΑ Σελ. 276
Γ. Απαλλαγές από το ΦΜΑ Σελ. 276
Δ. Βάση υπολογισμού του ΦΜΑ Σελ. 281
Ε. Οι συντελεστές του ΦΜΑ Σελ. 282
ΣΤ. Η φορολόγηση της μεταβίβασης πλοίων Σελ. 283
§5 - ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Σελ. 283
§6 - Ο ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σελ. 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΜΗΜΑ Ι - ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§1 - ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 292
§2 - ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Σελ. 296
Α. Γενικές διατάξεις και ορισμοί Σελ. 297
Β. Η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος και κεφαλαίου Σελ. 302
Γ. Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας Σελ. 309
Δ. Ειδικές διατάξεις Σελ. 311
Ε. Η Πρότυπη Σύμβαση του ΟΗΕ Σελ. 314
§3 - Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ Σελ. 314
Α. Διάβρωση της Φορολογητέας Βάσης και Μεταφορά Κερδών στην αλλοδαπή (BEPS) Σελ. 315
B. Διεθνής ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 317
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§1 - Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ Σελ. 323
Α. Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων κατά την κυκλοφορία των προϊόντων Σελ. 323
Β. Η απαγόρευση των φορολογικών περιορισμών κατά την κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων Σελ. 336
§2 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Σελ. 346
Α. Η εναρμόνιση των έμμεσων φόρων - Η εναρμόνιση των φόρων κύκλου εργασιών: η καθιέρωση του κοινού συστήματος ΦΠΑ Σελ. 346
Β. Η εναρμόνιση των άμεσων φόρων Σελ. 348
§3 - Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟ­ΛΟΓΙΑΣ Σελ. 370
Α. Η Οδηγία Διοικητικής Συνεργασίας (Directive on Administrative Cooperation) Σελ. 370
Β. Ο Κανονισμός 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ Σελ. 372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ Ι - ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
§1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Σελ. 379
Α. Το αντικείμενο της διοικητικής φορολογικής διαδικασίας Σελ. 379
Β. Η διοικητική φορολογική διαδικασία στο πλαίσιο της διαδικασίας προσδιορισμού και είσπραξης των φόρων Σελ. 380
Γ. Η μέχρι προσφάτως έλλειψη ενιαίων διαδικαστικών ρυθμίσεων για το σύνολο των φορολογιών και η υιοθέτηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Σελ. 381
Δ. Η σημασία της φορολογικής διαδικασίας Σελ. 383
§2 - Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 383
Α. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Σελ. 383
Β. Οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ Σελ. 387
Γ. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ Σελ. 389
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ OI ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
§1 - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Σελ. 392
§2 - ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Σελ. 393
Α. Υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Σελ. 393
Β. Υπόχρεοι σε δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων Σελ. 395
Γ. Υπόχρεοι σε δηλώσεις ΦΠΑ Σελ. 395
Δ. Υπόχρεοι σε δήλωση ΦΜΑ Σελ. 396
Ε. Υπόχρεοι σε δήλωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σελ. 396
ΣΤ. Υπόχρεοι σε δήλωση ειδικού φόρου ακίνητης περιουσίας εταιρειών Σελ. 396
Ζ. Υπόχρεοι σε δήλωση φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία Σελ. 397
§3 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Σελ. 398
§4 - ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ Σελ. 403
§5 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Σελ. 404
§6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Σελ. 407
Α. Η υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά Σελ. 407
Β. Η υποβολή δήλωσης έγχαρτα Σελ. 408
§7 - Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελ. 409
Α. Η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο Σελ. 409
Β. Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Σελ. 410
Γ. Ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου Σελ. 414
§8 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σελ. 415
Α. Η υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών Σελ. 415
Β. Η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικών συναλλαγών Σελ. 417
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
§1 - ΜΟΡΦΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Σελ. 419
Α. Ο πλήρης φορολογικός έλεγχος Σελ. 420
Β. Ο μερικός φορολογικός έλεγχος Σελ. 421
§2 - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Σελ. 423
Α. Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Σελ. 424
Β. Tα ελεγκτικά κέντρα Σελ. 425
Γ. Οι ΔΟΥ Σελ. 426
Δ. Άλλα όργανα με ελεγκτικές αρμοδιότητες Σελ. 427
Ε. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία Σελ. 429
ΣΤ. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Σελ. 431
§3 - Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 432
§4 - ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Σελ. 449
Α. Το φορολογικό απόρρητο - Έννοια και περιεχόμενο Σελ. 449
Β. Το τραπεζικό απόρρητο Σελ. 454
Γ. Το δικαίωμα γνώσης και πληροφόρησης του φορολογουμένου Σελ. 456
§5 - Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελ. 457
§6 - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Σελ. 460
Α. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης Σελ. 460
Β. Οι κυρώσεις για παραβάσεις των φορολογικών νόμων Σελ. 463
ΤΜΗΜΑ IV - Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
§1 - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σελ. 496
Α. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου Σελ. 496
Β. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια κατά την έκδοση της πράξης επιβολής του φόρου Σελ. 502
§2 - ΟΡΟΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. 504
Α. Τύπος της πράξης και αρμοδιότητα του οργάνου Σελ. 504
Β. Η προηγούμενη ακρόαση Σελ. 507
Γ. Η αιτιολογία Σελ. 513
§3 - ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Σελ. 516
§4 - ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Σελ. 527
§5 - ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σελ. 529
Α. Το μη ανακλητό της πράξης επιβολής του φόρου Σελ. 530
Β. Η απουσία ιεραρχικού ελέγχου Σελ. 530
Γ. Περιορισμοί της αρχής της ιδιαίτερης σταθερότητας Σελ. 531
ΤΜΗΜΑ V - Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
§1 - ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σελ. 538
§2 - ΟΙ ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΣΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Σελ. 539
Α. Η ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Σελ. 540
ΤΜΗΜΑ VI - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Σελ. 546
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΤΜΗΜΑ Ι - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
§1 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Σελ. 553
Α. Η οργάνωση της φορολογικής δικαιοσύνης Σελ. 553
Β. Η δικονομία στις φορολογικές διαφορές Σελ. 554
§2 - ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 554
Α. Η έννοια της φορολογικής διαφοράς Σελ. 555
Β. Η φύση της φορολογικής διαφοράς Σελ. 560
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
§1 - ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Σελ. 561
Α. Η προσφυγή Σελ. 561
Β. Η έφεση Σελ. 573
Γ. Η ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 581
Δ. Η τριτανακοπή Σελ. 582
Ε. Η αίτηση αναθεώρησης Σελ. 583
ΣΤ. Η αίτηση αναίρεσης Σελ. 584
Ζ. Η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας Σελ. 588
§2 - ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Σελ. 588
Α. Αυτεπάγγελτη πρόοδος της δίκης Σελ. 589
Β. Ελεύθερη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων Σελ. 589
§3 - Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελ. 592
§4 - ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ Σελ. 595
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
§1 - Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΑΞΗΣ Σελ. 597
§2 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σελ. 601
§3 - Η ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελ. 602
ΤΜΗΜΑ IV - Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Σελ. 604
ΤΜΗΜΑ V - Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 605
ΤΜΗΜΑ VΙ - Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σελ. 609
Γενική βιβλιογραφία Σελ. 611
Θεματικό ευρετήριο Σελ. 621
Back to Top