ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν 4172/2013


  • Διαγράμματα 
  • Ερμηνευτικά σχόλια 
  • Υποδείγματα 
  • Παράρτημα νομοθεσίας

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15335
Αθανασάκη Β., Κουκούτσης Γ.

Το έργο με τίτλο «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» παρουσιάζει σχηματικά, υπό μορφή διαγραμμάτων μαζί με σχετική ερμηνεία, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N 4172/2013 . Είναι δομημένο θεματικά ανά ενότητες άρθρων των επιμέρους κεφαλαίων του Κώδικα και ειδικότερα στις εξής:

[1] Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί – Υποκείμενα φόρου – Εισόδημα ημεδαπής – Φορολογητέο εισόδημα – Φορολογικό έτος – Πίστωση φόρου αλλοδαπής (άρθρα 1-9)

[2] Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – Εξαρτώμενα μέλη (άρθρα 10-11)

[3] Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Παροχές σε είδος – Απαλλαγές – Φορολογικός συντελεστής – Μείωση φόρου – Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη , ιατρικές δαπάνες, δωρεές – Πίστωση φόρου (άρθρα 12-20)

[4] Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29)

[5] Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρα 30-34)

[6] Εισόδημα από κεφάλαιο και μερίσματα (άρθρα 35-40)

[7] Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43)

[8] Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (άρθρα 44-58)

[9] Παρακράτηση φόρου (άρθρα 59-64)

[10] Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (άρθρα 65-66)

[11] Υποβολή δηλώσεων και προκαταβολή φόρου(άρθρα 67-71)

[12] Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 72 )

Στην ερμηνευτική προσέγγιση του Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που έχουν εκδοθεί για την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα. Όπου αυτό είναι αναγκαίο και οι σχετικές ρυθμίσεις είναι συναφείς, παρατίθενται νομολογιακές αναφορές στα αντίστοιχα άρθρα του παλαιού ΚΦΕ (Ν 2238/1994). Στη συνέχεια παρατίθενται αντιπροσωπευτικά υποδείγματα εγγράφων και ενδίκων βοηθημάτων σχετικών με διαδικασίες του Κώδικα, με συνοπτικές παρατηρήσεις καθώς και παράρτημα νομοθεσίας το οποίο περιλαμβάνει το Ν 4172/2013 ενημερωμένο μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015). Το έργο συμπληρώνεται από αλφαβητικό ευρετήριο το οποίο βοηθάει τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που κάθε φορά τον απασχολεί.

Η έκδοση αυτή, με την λεπτομερή και πλήρως ενημερωμένη, σύμφωνα με τα νέα νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα, προσέγγιση των σχετικών θεμάτων αλλά και με την πρακτική αντιμετώπισή τους, μέσω των σχετικών υποδειγμάτων, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ενημέρωση του νομικού της πράξης, του λογιστή, του οικονομικού και φορολογικού συμβούλου και εν γένει κάθε επαγγελματία που ασχολείται καθημερινά με το φορολογικό δίκαιο, προσφέροντάς του ένα εύχρηστο, πρακτικό και πλήρες βοήθημα.

[1] Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί - Υποκείμενα φόρου - Εισόδημα ημεδαπής - Φορολογητέο εισόδημα - Φορολογικό έτος - Πίστωση φόρου αλλοδαπής  
ΔιάγραμμαΣελ. 3
Ερμηνευτικά σχόλια 
Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 9
Πεδίο εφαρμογής ΚΦΕ (άρθρο 1)Σελ. 9
Νομοθετικοί ορισμοί φορολογικών εννοιών (άρθρο 2)Σελ. 9
Νομική ΟντότηταΣελ. 10
Συνδεδεμένα ΠρόσωπαΣελ. 10
Υποκείμενα του φόρου (άρθρο 3)Σελ. 17
Φορολογική Κατοικία (άρθρο 4)Σελ. 17
Φυσικά πρόσωπαΣελ. 18
Νομικά πρόσωπα Σελ. 19
Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή (άρθρο 5) Σελ. 24
Μόνιμη Εγκατάσταση (άρθρο 6)Σελ. 26
Φορολογητέο Εισόδημα (άρθρο 7)Σελ. 29
Φορολογικό Έτος (άρθρο 8)Σελ. 30
Πίστωση φόρου αλλοδαπής (άρθρο 9)Σελ. 32
[2] Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων - Εξαρτώμενα μέλη  
ΔιάγραμμαΣελ. 37
Ερμηνευτικά σχόλια 
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (άρθρα 10-11)Σελ. 39
Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (άρθρο 10)Σελ. 39
Εξαρτώμενα μέλη (άρθρο 11)Σελ. 39
[3] Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Παροχές σε είδος - Απαλλαγές - Φορολογικός συντελεστής - Μείωση φόρου - Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη, για ιατρικές δαπάνες, για δωρεές - Πίστωση φόρου  
ΔιάγραμμαΣελ. 41
Ερμηνευτικά σχόλια 
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (άρθρα 12-20)Σελ. 48
Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 12)Σελ. 48
Παροχές σε είδος (άρθρο 13)Σελ. 51
Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 14)Σελ. 57
Φορολογικός Συντελεστής (άρθρο 15)Σελ. 59
Μειώσεις Φόρου Εισοδήματος (άρθρα 16-19)Σελ. 61
Πίστωση φόρου και ρυθuίσεις για τους φορολογούuενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (άρθρο 20)Σελ. 62
[4] Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα  
ΔιάγραμμαΣελ. 63
Ερμηνευτικά σχόλια 
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29)Σελ. 74
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 21)Σελ. 74
Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 22)Σελ. 76
Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α)Σελ. 79
Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 23)Σελ. 80
Τόκοι ΔανείωνΣελ. 80
Λοιπές μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνεςΣελ. 80
Φορολογικές Αποσβέσεις (άρθρο 24)Σελ. 86
Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων (άρθρο 25) Σελ. 91
Επισφαλείς απαιτήσεις (άρθρο 26)Σελ. 91
Μεταφορά ζημιών (άρθρο 27)Σελ. 96
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση (άρθρο 27Α)Σελ. 98
Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων (άρθρο 28)Σελ. 100
Φορολογικός Συντελεστής (άρθρο 29)Σελ. 104
[5] Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας  
ΔιάγραμμαΣελ. 107
Ερμηνευτικά σχόλια 
Εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια - άρθρα 30-34) Σελ. 117
[6] Εισόδημα από κεφάλαιο και μερίσματα  
ΔιάγραμμαΣελ. 121
Ερμηνευτικά σχόλια 
Εισόδημα από ΚεφάλαιοΣελ. 125
Ορισμοί (άρθρα 35-38)Σελ. 125
ΜερίσματαΣελ. 125
ΤόκοιΣελ. 126
ΔικαιώματαΣελ. 127
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39)Σελ. 132
Φορολογικοί Συντελεστές (άρθρο 40)Σελ. 134
[7] Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου  
ΔιάγραμμαΣελ. 137
Ερμηνευτικά σχόλια 
Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43)Σελ. 141
Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 41)Σελ. 141
Έννοια υπεραξίαςΣελ. 142
Έννοια τιμής κτήσηςΣελ. 142
Έννοια τιμής πώλησηςΣελ. 143
Χρόνος ΚτήσηςΣελ. 143
Μεταβίβαση τίτλων (άρθρο 42)Σελ. 148
Έννοια υπεραξίαςΣελ. 150
Έννοιες τιμής κτήσης και τιμής πώλησης Σελ. 150
Φορολογικός συντελεστής (άρθρο 43)Σελ. 153
Υπεραξία που αποκτά αλλοδαπό νομικό πρόσωποΣελ. 154
Υπεραξία που αποκτά αλλοδαπό φυσικό πρόσωποΣελ. 154
Φορολογητέα υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος ημεδαπήςΣελ. 155
Απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίαςΣελ. 155
Προσδιορισμός της υπεραξίαςΣελ. 156
[8] Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων  
ΔιάγραμμαΣελ. 157
Ερμηνευτικά σχόλια 
Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (άρθρα 44-57)Σελ. 168
Αντικειμενικό και υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 44-46) Σελ. 168
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47) Σελ. 171
ΑποθεματικάΣελ. 173
Κέρδη του φορολογικού έτους που έληξεΣελ. 174
Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων (άρθρο 48)Σελ. 176
Υποκεφαλαιοδότηση (άρθρο 49) Σελ. 180
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (άρθρο 50)Σελ. 185
Μεταφορά λειτουργιών (άρθρο 51)Σελ. 195
Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων (Άρθρο 52)Σελ. 197
Ανταλλαγή τίτλων (Άρθρο 53)Σελ. 198
Συγχωνεύσεις και διασπάσεις (άρθρο 54)Σελ. 199
Μεταφορά καταστατικής έδρας SE ή SCE (άρθρο 55)Σελ. 202
Ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας μη εφαρuογής ευεργετηuάτων (άρθρο 56)Σελ. 202
Εκκαθάριση (άρθρο 57)Σελ. 203
Φορολογικός συντελεστής (άρθρο 58)Σελ. 204
[9] Παρακράτηση φόρου  
ΔιάγραμμαΣελ. 207
Ερμηνευτικά σχόλια 
Παρακρατούμενοι Φόροι (άρθρα 59-64)Σελ. 212
Φορολόγηση στην πηγή (άρθρο 59)Σελ. 212
Φορολογικός συντελεστής (άρθρο 60)Σελ. 213
Υπόχρεοι σε παρακράτηση (άρθρο 61)Σελ. 216
Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση (άρθρο 62)Σελ. 216
Απαλλαγές (άρθρο 63)Σελ. 220
Συντελεστές παρακράτησης φόρου (άρθρο 64)Σελ. 225
[10] Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής  
ΔιάγραμμαΣελ. 229
Ερμηνευτικά σχόλια 
Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (άρθρα 65-66)Σελ. 232
Μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 65) Σελ. 232
Αλλοδαπές Ελεγχόμενες Εταιρείες (άρθρο 66)Σελ. 235
[11] Υποβολή δηλώσεων και προκαταβολή φόρου  
ΔιάγραμμαΣελ. 241
Ερμηνευτικά σχόλια 
Υποβολή δηλώσεων και προκαταβολή φόρου (άρθρα 67-71)Σελ. 248
[12] Μεταβατικές διατάξεις  
ΔιάγραμμαΣελ. 261
Ερμηνευτικά σχόλια 
Μεταβατικές διατάξεις - Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών (άρθρο 72)Σελ. 265
Υπoδείγματα 
1. Απάντηση σε κλήση προς ακρόαση - Ορισμός συνδεδεμένων προσώπωνΣελ. 273
ΠαρατηρήσειςΣελ. 280
2. Ενδικοφανής προσφυγή - Ενδοομιλικές ΣυναλλαγέςΣελ. 283
ΠαρατηρήσειςΣελ. 287
3. Νομικός χαρακτηρισμός αμοιβής ως δικαίωμα ή επιχειρηματικό κέρδοςΣελ. 289
ΠαρατηρήσειςΣελ. 294
4. Προσφυγή - Επιστροφή παρακρατούμενου φόρου εισοδήματοςΣελ. 297
ΠαρατηρήσειςΣελ. 302
5. Προσφυγή - Εκπιπτόμενες δαπάνες και μη εκπιπτόμενες δαπάνεςΣελ. 315
ΠαρατηρήσειςΣελ. 311
Παράρτημα Νομοθεσίας 
Ν 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72]Σελ. 313
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 395
Back to Top