ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


Κατʼ άρθρο Eρμηνεία & λογιστική αντιμετώπιση

Σε απόθεμα

Τιμή: 68,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15691
Μέντης Γ., Μιχελινάκης Β.
Αγγελόπουλος Ι., Ασημακόπουλος Κ., Καραντάνα Α., Μάλαμας Φ., Μέντης Γ., Μιχελινάκης Β., Παπανδρέου Π., Πουλάκος Χρ., Σγουρινάκης Ν.
Αντωνόπουλος Ε.

O Kώδικας Φορολογικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με τον Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013) αποτελεί ένα καινοτόμο για τα φορολογικά δεδομένα νομοθέτημα στη χώρα μας, καθώς ενσωμάτωσε και απλοποίησε διάσπαρτες διατάξεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που αφορούν τις φορολογικές διαδικασίες, τη σχέση μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικής διοίκησης και τις διαδικασίες είσπραξης των φόρων. Επίσης, εισήγαγε νέους και σύγχρονους τρόπους προσδιορισμού του φόρου, επαναξιολόγησε τα προνόμια του Δημοσίου και επαναθεμελίωσε τις σχέσεις μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και του φορολογούμενου σε υγιέστερη και δικαιότερη βάση. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ήδη, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη θέση του σε ισχύ υπέστη πολλές και αξιόλογες τροποποιήσεις, οι οποίες κατέστησαν ακόμη περισσότερο επιτακτική την ούτως ή άλλως αναγκαία ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του νεωτεριστικού και νεότευκτου νομοθετήματος. Μάλιστα, με τον Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015) επήλθαν σπουδαίες αλλαγές στο καθεστώς των προστίμων για τις παραβάσεις της φοροδιαφυγής και προστέθηκε νέο κεφάλαιο δωδέκατο για τα φορολογικά εγκλήματα.

Στο ως άνω πλαίσιο, η παρούσα έκδοση «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Ερμηνεία κατ΄ άρθρο & λογιστική αντιμετώπιση» αποτελεί την πρώτη συλλογική, συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια ερμηνείας των διατάξεων του Ν 4174/2013. Ειδικότερα, ειδικευμένοι νομικοί, λογιστές και στελέχη της Διοίκησης αναλύουν περιεκτικά και στοχευμένα κάθε άρθρο του Κώδικα, παραθέτοντας όπου είναι αναγκαίο σχετική νομολογία και παραδείγματα κατανόησης και αναδεικνύοντας τα σπουδαία ζητήματα που πηγάζουν από αυτόν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι συγγραφείς δεν περιορίζονται σε απλή παράθεση ερμηνευτικών λύσεων που προκύπτουν από τη νομολογία ή τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, αλλά αντιμετωπίζουν με κριτικό πνεύμα πολλές από τις ρυθμίσεις του νομοθετήματος επισημαίνοντας τυχόν κενά ή προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν από την εφαρμογή τους. Ενδεικτικά, ερμηνεύονται τα εξής ζητήματα στο πλήρες φάσμα τους: To πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και οι μεταβατικές διατάξεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων, το καθεστώς υποβολής των δηλώσεων, οι ενδοομιλικές συναλλαγές, ο φορολογικός έλεγχος, ο προσδιορισμός του φόρου, η διάταξη περί φοροαποφυγής, ο τρόπος είσπραξης και πληρωμής του φόρου, τα πρόστιμα και οι τόκοι που επιβάλλονται, τα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, τα φορολογικά εγκλήματα, η ενδικοφανής προσφυγή και οι ειδικές διοικητικές διαδικασίες.

Το βιβλίο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Ερμηνεία κατ΄ άρθρο & λογιστική αντιμετώπιση φιλοδοξεί να σταθεί αρωγός για όλους του επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, καθώς αποτελεί ένα σοβαρό, αξιόπιστο και χρήσιμο εγχειρίδιο ερμηνείας, ανάλυσης και εφαρμογής του Ν 4174/2013.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 1 - Γενικά Σελ. 1
Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 1
Άρθρο 3 - Ορισμοί Σελ. 2
Άρθρο 4 - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής Σελ. 3
Άρθρο 5 - Κοινοποίηση πράξεων Σελ. 4
Άρθρο 6 - Έντυπα Σελ. 6
Άρθρο 7 - Προθεσμίες Σελ. 6
Άρθρο 8 - Φορολογικός εκπρόσωπος Σελ. 7
Άρθρο 9 - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες Σελ. 7
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
Α. Αντικείμενο του Κώδικα και πεδίο εφαρμογής Σελ. 9
Β. Ορισμοί, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής Σελ. 12
Γ. Κοινοποίηση πράξεων της φορολογικής διοίκησης σε φορολογούμενους Σελ. 14
Δ. Έντυπα Σελ. 19
Ε. Προθεσμίες Σελ. 20
ΣΤ. Έννοια φορολογικού εκπροσώπου Σελ. 21
Ζ. Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες Σελ. 22
ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορολογούμενων έναντι των φορολογικών αρχών (άρθρα 10-17)  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 10 - Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο Σελ. 25
Άρθρο 11 - Αριθμός φορολογικού μητρώου Σελ. 26
Άρθρο 12 - Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής Σελ. 28
Άρθρο 13 - Βιβλία και στοιχεία Σελ. 29
Άρθρο 14 - Πληροφορίες από τον φορολογούμενο Σελ. 30
Άρθρο 15 - Πληροφορίες από τρίτους Σελ. 31
Άρθρο 16 - Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα Σελ. 33
Άρθρο 17 - Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο Σελ. 33
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
Α. Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο Σελ. 36
1. Γενικά Σελ. 36
2. Η χρήση του ΑΦΜ Σελ. 37
3. Διαδικασία εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο Σελ. 39
4. Δηλώσεις έναρξης - μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας Σελ. 40
5. Ειδική διαδικασία για την έναρξη επιχείρησης της οποίας ο φορέας είναι οφειλέτης του Δημοσίου Σελ. 46
6. Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας Σελ. 47
7. Διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας Σελ. 49
8. Αναστολή χρήσης ΑΦΜ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές Σελ. 52
Β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) και βεβαίωση οφειλής Σελ. 54
1. Αποδεικτικό Ενημερότητας Σελ. 54
2. Βεβαίωση οφειλής Σελ. 61
Γ. Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων Σελ. 63
Δ. Πληροφορίες προς αρχές και τρίτους Σελ. 68
1. Πληροφορίες από τους φορολογούμενους προς τις αρχές Σελ. 68
2. Υπόχρεοι υποβολής - Χρόνος και τρόπος υποβολής Σελ. 70
3. Περιεχόμενο Σελ. 71
4. Υποχρεώσεις υπαγόμενων στο ειδικό καθεστώς άρθρου 39Β του ΦΠΑ Σελ. 78
5. Διασταύρωση - Συμφωνία - Κυρώσεις Σελ. 79
Ε. Πληροφορίες από τρίτους - απόρρητο Σελ. 80
1. Πληροφορίες από τρίτους Σελ. 80
2. Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα Σελ. 81
3. Φορολογικό απόρρητο Σελ. 82
IΙΙ. Υποβολή δηλώσεων (άρθρα 18-20)  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 18 - Υποβολή φορολογικής δήλωσης Σελ. 87
Άρθρο 19 - Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης Σελ. 88
Άρθρο 20 - Δήλωση με επιφύλαξη Σελ. 88
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
Α. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Σελ. 90
1. Χρόνος και τρόπος υποβολής Σελ. 90
α. Τρόπος υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων Σελ. 92
β. Τρόπος υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων Σελ. 99
γ. Χρόνος και τρόπος υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Σελ. 104
δ. Δήλωση με επιφύλαξη Σελ. 107
2. Χρόνος και τρόπος πληρωμής Σελ. 108
Β. Δηλώσεις ΦΠΑ Σελ. 110
1. Χρόνος και τρόπος υποβολής Σελ. 110
2. Κυρώσεις Σελ. 112
Γ. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σελ. 115
1. Χρόνος και τρόπος υποβολής Σελ. 115
2. Κυρώσεις Σελ. 116
Δ. Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι Σελ. 116
ΙV. Ενδοομιλικές συναλλαγές (άρθρα 21-22)  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 21 - Φάκελος Τεκμηρίωσης Σελ. 119
Άρθρο 22 - Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης Σελ. 121
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
Α. Αρχή των ίσων αποστάσεων: Τυπικές υποχρεώσεις και διεθνές υπόβαθρο Σελ. 124
Β. Καινοτομίες Σελ. 131
Γ. Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών Σελ. 133
Δ. Επαλήθευση πληρότητας και επάρκεια του Φακέλου Τεκμηρίωσης και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Σελ. 133
Ε. Συμφωνίες προέγκρισης μεθοδολογίας τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών Σελ. 136
1. Διεθνές και ευρωπαϊκό υπόβαθρο Σελ. 136
2. Διαδικασία υποβολής και έγκρισης ΑΡΑ Σελ. 138
3. Επιμέρους θέματα ερμηνείας Σελ. 141
V. Φορολογικός έλεγχος (άρθρα 23-29)  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 23 - Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης Σελ. 145
Άρθρο 24 - Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία Σελ. 146
Άρθρο 25 Σελ. 147
Άρθρο 26 - Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο Σελ. 149
Άρθρο 27 - Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης Σελ. 151
Άρθρο 28 - Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου Σελ. 151
Άρθρο 29 - Αμοιβαία διοικητική συνδρομή Σελ. 152
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
Α. Εισαγωγή Σελ. 154
Β. Είδη ελέγχων Σελ. 155
Γ. Τα στάδια του ελέγχου Σελ. 156
1. Επιλογή υπόθεσης προς έλεγχο Σελ. 157
2. Συλλογή στοιχείων και πληροφοριών Σελ. 158
3. Διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων Σελ. 161
4. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου Σελ. 165
1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας Σελ. 169
2. Τεχνική καθαρής θέσης Σελ. 179
3. Τεχνική ύψους τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά Σελ. 184
4. Συμπεράσματα και σύνταξη πράξεων προσδιορισμού του φόρου και εκθέσεων ελέγχου Σελ. 185
Δ. Οι δυνατότητες του ελεγκτικού μηχανισμού Σελ. 186
Ε. Το διαχρονικό δίκαιο στη φορολογική διαδικασία Σελ. 187
ΣΤ. Οι μεταβατικές διαδικαστικές διατάξεις του ΚΦΔ στη φορολογική διαδικασία Σελ. 189
1. Οι φορολογικοί έλεγχοι Σελ. 189
2. Οι καταλογιστικές πράξεις Σελ. 191
Ζ. Ο διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός Σελ. 195
Η. Η διαδικασία εκδόσεως καταλογιστικής πράξεως Σελ. 196
1. Εισαγωγή Σελ. 196
2. Η εντολή ελέγχου Σελ. 197
3. Σύνταξη και παράδοση έκθεσης κατάσχεσης Σελ. 198
4. Η προηγούμενη ακρόαση Σελ. 199
5. Αποτελέσματα ελέγχου - Προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός Σελ. 203
6. Η σύνταξη έκθεσης ελέγχου Σελ. 204
7. Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου Σελ. 205
VI. Προσδιορισμός φόρου (άρθρα 30-39)  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 30 - Προσδιορισμός φόρου Σελ. 209
Άρθρο 31 - Άμεσος προσδιορισμός φόρου Σελ. 209
Άρθρο 32 - Διοικητικός προσδιορισμός φόρου Σελ. 210
Άρθρο 33 Σελ. 210
Άρθρο 34 - Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου Σελ. 211
Άρθρο 35 - Προληπτικός προσδιορισμός φόρου Σελ. 211
Άρθρο 36 - Παραγραφή Σελ. 212
Άρθρο 37 - Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου Σελ. 214
Άρθρο 38 - Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής Σελ. 215
Άρθρο 39 - Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας Σελ. 216
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
Α. Προσδιορισμός του φόρου Σελ. 218
1. Άμεσος προσδιορισμός Σελ. 219
2. Διοικητικός προσδιορισμός Σελ. 219
3. Εκτιμώμενος προσδιορισμός Σελ. 220
4. Διορθωτικός προσδιορισμός Σελ. 220
5. Προληπτικός προσδιορισμός Σελ. 221
Β. Παραγραφή Σελ. 227
1. Εισαγωγή Σελ. 227
2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις Σελ. 228
Γ. Ερμηνεία του άρθρου 38 ΚΦΔ Σελ. 242
1. Εισαγωγή Σελ. 242
2. Ειδικότερα θέματα Σελ. 247
VΙΙ. Είσπραξη και πληρωμή φόρου (άρθρα 40-52)  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 40 - Αρμόδια όργανα Σελ. 265
Άρθρο 41 - Πληρωμή φόρου Σελ. 266
Άρθρο 42 - Επιστροφή φόρου Σελ. 267
Άρθρο 43 - Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις Σελ. 267
Άρθρο 44 - Σειρά εξόφλησης Σελ. 270
Άρθρο 45 - Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων Σελ. 270
Άρθρο 46 Σελ. 271
Άρθρο 47 - Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας Σελ. 273
Άρθρο 48 - Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 275
Άρθρο 49 - Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης Σελ. 276
Άρθρο 50 - Αλληλέγγυα ευθύνη Σελ. 277
Άρθρο 51 - Παραγραφή είσπραξης φόρων Σελ. 279
Άρθρο 52 Σελ. 280
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
Ι. Είσπραξη και πληρωμή του φόρου  
Α. Αρμόδια όργανα για την είσπραξη και πληρωμή του φόρου Σελ. 281
Β. Πληρωμή του φόρου Σελ. 287
Γ. Επιστροφή φόρου Σελ. 297
Δ. Η ρύθμιση των φορολογικών οφειλών προς το Δημόσιο Σελ. 309
Ε. Σειρά εξόφλησης Σελ. 313
ΣΤ. Εκτελεστοί τίτλοι Σελ. 314
Ζ. Ενέργειες της Διοίκησης προς διασφάλιση της είσπραξης των φόρων Σελ. 316
1. Μέτρα διασφάλισης σε περίπτωση φοροδιαφυγής Σελ. 318
2. Μέτρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής Σελ. 322
3. Πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα Σελ. 322
4. Περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής Σελ. 325
5. Διαδικασία εφαρμογής των μέτρων Σελ. 326
6. Ενδικοφανής προσφυγή και αίτημα αναστολής εφαρμογής των μέτρων ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας Σελ. 327
7. Τροπή σε αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 328
8. Περιπτώσεις ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων Σελ. 329
Η. Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 334
Θ. Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 338
1. Συμψηφισμός Σελ. 339
2. Λόγοι ανασταλτικοί της αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 341
Ι. Διασφαλιστικά μέτρα για την είσπραξη των φόρων Σελ. 342
Κ. Αγωγή Διάρρηξης και Δικαστική Μεσεγγύηση Σελ. 343
ΙΙ. Αλληλέγγυα και προσωπική ευθύνη διευθυντών, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων κ.ά νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων  
1. Εισαγωγή Σελ. 347
2. Πρόσωπα που ευθύνονται Σελ. 347
3. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις - νομολογιακή προσέγγιση Σελ. 350
i. Χρόνος ισχύος Σελ. 350
ii. Ιδιότητες προσώπων Σελ. 351
iii. Χρόνος Σελ. 353
iv. Είδος οφειλής Σελ. 356
4. Δικαιώματα των ευθυνομένων προσώπων Σελ. 358
5. Αντίστοιχος θεσμός στο πεδίο του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου Σελ. 360
ΙΙΙ. Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης των φόρων Σελ. 362
1. Παραγραφή είσπραξης φόρων Σελ. 362
2. Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Σελ. 362
3. Διακοπή παραγραφής Σελ. 364
4. Αναστολή παραγραφής Σελ. 364
5. Πειθαρχική ευθύνη της φορολογικής διοίκησης Σελ. 365
6. Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 365
α. Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 366
β. Διαδικασία συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων των κρατών μελών της ΕΕ Σελ. 369
γ. Διαδικασία συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων του ελληνικού Δημοσίου Σελ. 371
δ. Νομολογία Σελ. 374
VIII. Πρόστιμα και τόκοι (άρθρα 53-62)  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 53 - Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής Σελ. 377
Άρθρο 54 - Διαδικαστικές παραβάσεις Σελ. 378
Άρθρο 54Α - Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων Σελ. 382
Άρθρο 54Β - Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝΦΙΑ Σελ. 384
Άρθρο 55 - Παραβάσεις φοροδιαφυγής Σελ. 384
Άρθρο 55Α - Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη Σελ. 385
Άρθρο 56 - Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 386
Άρθρο 57 Σελ. 387
Άρθρο 58 - Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης Σελ. 388
Άρθρο 58Α - Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Σελ. 389
Άρθρο 59 - Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους Σελ. 390
Άρθρο 60 - Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια Σελ. 390
Άρθρο 61 - Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας Σελ. 390
Άρθρο 62 Σελ. 391
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
Ι. Πρόστιμα και τόκοι  
Α. Επιβολή τόκων Σελ. 394
Β. Παραβάσεις διαδικασίας Σελ. 396
Γ. Καθορισμός προστίμων για τις παραβάσεις διαδικασίας Σελ. 397
Δ. Παραβάσεις φοροαποφυγής - φοροδιαφυγής Σελ. 403
1. Φοροαποφυγή Σελ. 403
2. Φοροδιαφυγή Σελ. 405
Ε. Παραβάσεις που αφορούν ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 408
1. Γενικά Σελ. 408
2. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΚΦΔ Σελ. 409
3. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης Σελ. 412
4. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς-ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών Σελ. 415
ΣΤ. Υποχρεώσεις και παραβάσεις που αφορούν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σελ. 416
1. Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σελ. 416
2. Συμβολαιογράφοι Σελ. 417
3. Φύλακες μεταγραφών ή Προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων Σελ. 418
4. Πρόστιμο εμπλεκομένων στις πράξεις επί ακινήτων Σελ. 419
5. Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝΦΙΑ Σελ. 419
Ζ. Ειδικές περιπτώσεις προστίμων Σελ. 419
1. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης και πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης Σελ. 419
2. Πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν τον ΦΠΑ Σελ. 420
3. Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων Σελ. 422
4. Πρόστιμο σε περιπτώσεις παρεμπόδισης, υπόθαλψης και συνέργειας Σελ. 422
5. Ευεργετικές διατάξεις Σελ. 423
6. Έκδοση και επίδοση της πράξης επιβολής φόρου Σελ. 423
II. Εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία  
Α. Στοιχειοθέτηση πλαστότητας και εικονικότητας εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων Σελ. 426
B. Νομικό πλαίσιο ποινών πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων Σελ. 433
1. Καθεστώς για παραβάσεις έως 25.7.2013 Σελ. 433
2. Παραβάσεις από 26.7.2013 έως 17.10.2015 για έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων Σελ. 434
3. Παραβάσεις από 26.7.2013 έως 17.10.2015 για έκδοση ή λήψη εικονικών φορ. στοιχείων Σελ. 435
Γ. Ευνοϊκότερες (επιεικέστερες) διατάξεις του Ν 4174/2013 Σελ. 440
Δ. Λοιπές σχετικές διατάξεις του Ν 4174/2013 Σελ. 441
Ε. Νομολογία επί της εικονικότητας φορολογικών στοιχείων Σελ. 447
ΣΤ. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και φορολογικός έλεγχος κατά τον Ν 4174/2013 Σελ. 451
ΙΙΙ. Το διαχρονικό δίκαιο στις φορολογικές κυρώσεις  
Α. Οι μεταβατικές διατάξεις του ΚΦΔ ως προς τα πρόστιμα για διαδικαστικές παραβάσεις και παραβάσεις φοροδιαφυγής Σελ. 453
Β. Οι μεταβατικές διατάξεις του Ν 4337/2015 στις φορολογικές κυρώσεις Σελ. 458
Γ. Η εφαρμογή της αρχής της επιεικεστέρας κυρώσεως σε περίπτωση ισχύος περισσοτέρων διατάξεων στον κρίσιμο χρόνο Σελ. 461
IX. Ενδικοφανής προσφυγή (άρθρα 63-65Α)  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 63 - Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή Σελ. 467
Άρθρο 64 - Επαρκής αιτιολογία Σελ. 470
Άρθρο 65 - Βάρος απόδειξης Σελ. 470
Άρθρο 65Α - Φορολογικό πιστοποιητικό Σελ. 470
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
Ι. Η ενδικοφανής προσφυγή  
Α. Εισαγωγή Σελ. 474
Β. Πεδίο και προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 475
1. Αντικείμενο προσβολής Σελ. 475
2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 476
i. Προθεσμία Σελ. 479
ii. Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται Σελ. 480
iii. Περιεχόμενο Σελ. 481
iv. Όργανο της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 482
v. Εξουσία του οργάνου της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 483
vi. Αιτιολογία - Βάρος απόδειξης Σελ. 487
vii. Έννομες συνέπειες Σελ. 488
3. Η απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 493
i. Η αρμοδιότητα της ΔΕΔ - Η προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη Σελ. 494
ii. Η ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος - Το έννομο συμφέρον αυτού Σελ. 494
iii. Η προθεσμία Σελ. 494
iv. Το περιεχόμενο Σελ. 494
4. Η αποδοχή Σελ. 502
5. Η αίτηση αναστολής Σελ. 502
i. Νομιμοποίηση για την υποβολή Σελ. 502
ii. Προθεσμία Σελ. 503
iii. Τρόπος κατάθεσης Σελ. 503
iv. Περιεχόμενο Σελ. 503
v. Η απόφαση - έννομες συνέπειες Σελ. 505
ΙΙ. Το φορολογικό πιστοποιητικό  
Α. Έννοια Σελ. 506
Β. Περιεχόμενο Σελ. 512
Γ. Επιμέρους ανάλυση - τεκμηρίωση του ελέγχου Σελ. 513
Δ. Περιεχόμενο και τύπος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης Σελ. 515
Ε. Οργανωτικό πλαίσιο, διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθηση των ελέγχων Σελ. 527
ΣΤ. Λοιπά θέματα Σελ. 527
X. Φορολογικά εγκλήματα (άρθρα 66-71)  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 66 - Εγκλήματα φοροδιαφυγής Σελ. 533
Άρθρο 67 - Αυτουργοί και συνεργοί Σελ. 535
Άρθρο 68 Σελ. 536
Άρθρο 69 Σελ. 537
Άρθρο 70 Σελ. 538
Άρθρο 71 Σελ. 538
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  
Α. Αντικείμενο ρυθμίσεων και πεδίο εφαρμογής Σελ. 539
Β. Ουσιαστικό φορολογικό ποινικό δίκαιο - Τυποποιούμενα εγκλήματα Σελ. 543
Γ. Έννοιες πλαστού και εικονικού φορολογικού στοιχείου Σελ. 547
Δ. Αυτουργοί και συνεργοί Σελ. 548
Ε. Δικονομικό φορολογικό δίκαιο - Αρμοδιότητα - Πολιτική αγωγή - Αυτόφωρη διαδικασία Σελ. 549
ΣΤ. Παραγραφή φορολογικών αδικημάτων Σελ. 552
Ζ. Εκκρεμείς υποθέσεις Σελ. 553
ΧΙ. Μεταβατικές διατάξεις και Παράρτημα (άρθρα 72-73)  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Άρθρο 72 - Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 555
Άρθρο 73 - Έναρξη ισχύος Σελ. 566
Παράρτημα Σελ. 567
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 569
 
Back to Top