ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 15€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15995
Σγουρινάκης Ν.

Mε τον Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εισάγονται γνωστές μεν έννοιες που υφίσταντο μέχρι τη δημοσίευση του νόμου στη λογιστική επιστήμη, ωστόσο, δίδεται διαφορετικό περιεχόμενο, σε σχέση με ό, τι μέχρι τώρα ήταν εφαρμοστέο, όπως έννοιες που αφορούν στα λογιστικά αρχεία (βιβλία), στα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αλλά και στο απλοποιημένο τιμολόγιο, στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στην εύλογη αξία, στις οντότητες και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 Στο ανά χείρας έργο «Λογιστικές εφαρμογές με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» έχουν επιλεγεί και επικαιροποιηθεί οι εφαρμογές φορολογίας και λογιστικής, με αναφορά στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ από τον Νοέμβριο 2014 και μετά. Υπό την έννοια αυτή, επιχειρείται μια προσέγγιση  στα κυριότερα θέματα που εισήγαγαν οι διατάξεις του Ν 4308/2014, με στόχο την ανάλυση και ερμηνεία του νέου πλαισίου της Λογιστικής.

 Στην αρχή του βιβλίου παρατίθεται μία εκτενής εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ώστε να παρουσιασθούν οι νέες έννοιες και να επεξηγηθούν εξαρχής τα σημεία και οι όροι που θα αναλυθούν στην επιμέρους παρουσίαση των λογιστικών εφαρμογών, που πραγματεύονται τα ακόλουθα θέματα:

  • Οντότητες και Λογιστικά συστήματα
  • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Αποτίμηση - Επιμέτρηση
  • Αποσβέσεις - Απομειώσεις παγίων
  • Αναβαλλόμενη Φορολογία
  • Λογιστική και Φορολογική βάση
  • Επισφαλείς απαιτήσεις
  • Διάθεση κερδών


Στο Παράρτημα που βρίσκεται στο τέλος, παρατίθεται το νέο Σχέδιο Λογαριασμών και τα υποδείγματα των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ώστε ο αναγνώστης να ανατρέχει κάθε φορά που αυτό καθίσταται αναγκαίο κατά την μελέτη των επιμέρους θεμάτων.  

Η παρούσα έκδοση απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό επαγγελματιών της λογιστικής επιστήμης, όπως λογιστές, φοροτεχνικούς, προϊσταμένους λογιστηρίου, ορκωτούς ελεγκτές, οικονομολόγους και στελέχη επιχειρήσεων, που επιθυμούν να έχουν μία σαφή και σωστή μεθοδολογικά και κανονιστικά ενημέρωση πάνω σε θέματα που απασχολούν όλο το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης μετά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
1. Καθορισμός των οντοτήτων Σελ. 1
2. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία (βιβλία) Σελ. 6
3. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά) Σελ. 8
4. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) Σελ. 9
5. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων Σελ. 9
6. Τα υπόλοιπα λογιστικά αρχεία (βιβλία) Σελ. 10
7. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 10
8. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 12
9. Κανόνες επιμέτρησης - Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων Σελ. 14
Α. Πάγια περιουσιακά στοιχεία Σελ. 14
Β. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων Σελ. 16
Γ. Χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 19
Δ. Λειτουργική μίσθωση Σελ. 20
Ε. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 21
ΣΤ. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών Σελ. 22
Ζ. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 24
Η. Αποτίμηση υποχρεώσεων Σελ. 25
Θ. Κρατικές επιχορηγήσεις Σελ. 26
Ι. Αναβαλλόμενοι φόροι Σελ. 26
ΙΑ. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Σελ. 27
10. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων Σελ. 29
11. Στοιχεία της καθαρής θέσης Σελ. 30
12. Το προσάρτημα Σελ. 30
13. Απλοποιήσεις και απαλλαγές Σελ. 34
14. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος Σελ. 37
ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
1. Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Σελ. 41
Α. Γενικά Σελ. 41
Β. Βασικές αρχές κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 43
2. Η κατάσταση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Σελ. 48
Α. Γενικά Σελ. 48
Β. Έξοδα κατά λειτουργικό προορισμό Σελ. 49
Γ. Έξοδα κατ’ είδος Σελ. 51
Δ. Άσκηση εφαρμογής Σελ. 51
3. Η αρχή του δεδουλευμένου Σελ. 61
Α. Γενικά Σελ. 61
Β. Διπλογραφικά βιβλία Σελ. 62
Γ. Απλογραφικά βιβλία Σελ. 69
4. Αποσβέσεις παγίων και αναβαλλόμενη φορολογία Σελ. 71
Α. Εισαγωγικές έννοιες Σελ. 71
Β. Διαφορές λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας Σελ. 74
5. Το πλαίσιο της διάθεσης των κερδών Σελ. 78
Α. Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει του ΚΝ 2190/1920 Σελ. 78
Β. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η αντιμετώπιση της διανομής των κερδών Σελ. 79
Γ. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το ΕΓΛΣ Σελ. 81
Δ. Εφαρμογή Σελ. 82
6. Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της χρηματοδοτικής ή χρηματοοικονομικής μίσθωσης Σελ. 86
Α. Χρηματοδοτική και χρηματοοικονομική μίσθωση Σελ. 86
Β. Φορολογικές αποσβέσεις βάσει του ΚΦΕ Σελ. 87
Γ. Επισημάνσεις επί των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό της μίσθωσης ως χρηματοοικονομικής Σελ. 88
Δ. Η χρηματοδοτική μίσθωση κατά τα ΕΛΠ Σελ. 90
Ε. Παραδείγματα Σελ. 92
7. Η χρησιμότητα της ανάλυσης της παρούσας αξίας Σελ. 97
Α. Η έννοια της παρούσας αξίας Σελ. 97
Β. Η μαθηματική έκφραση της παρούσας αξίας Σελ. 98
Γ. Η χρήση της παρούσας αξίας στον ΚΦΕ Σελ. 100
Δ. Λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 103
Ε. Το πραγματικό επιτόκιο Σελ. 104
8. Η αντιμετώπιση των αυτοπαραδόσεων στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Σελ. 105
Α. Το προηγούμενο καθεστώς του ΕΓΛΣ Σελ. 105
Β. Τι ισχύει με τα ΕΛΠ Σελ. 107
Γ. Ιδιοπαραγωγή και έξοδα σε ιδιοπαραγωγή Σελ. 107
Δ. Δωρεάν χορήγηση εμπορεύσιμων αγαθών στο προσωπικό Σελ. 108
9. Λογιστικοί χειρισμοί κατά το κλείσιμο της χρήσης σε οντότητα με διπλογραφικά βιβλία Σελ. 111
Α. Κατηγορίες οντοτήτων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Σελ. 111
Β. Οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Σελ. 112
Γ. Εφαρμογή: Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσης Σελ. 112
10. Οι «υποχρεώσεις» μίας οντότητας και η εμφάνισή τους στον Ισολογισμό, σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 123
Α. Γενικά Σελ. 123
Β. Το νέο Σχέδιο Λογαριασμών των ΕΛΠ Σελ. 124
Γ. Σύνδεση Σχεδίου λογαριασμών υποχρεώσεων με τον Ισολογισμό Σελ. 125
Δ. Επιμέτρηση των υποχρεώσεων και η αξία εμφάνισής τους στον Ισολογισμό Σελ. 127
Ε. Προβλέψεις Σελ. 128
11. Αποσβέσεις και χρηματοοικονομική μίσθωση πάγιου εξοπλισμού Σελ. 129
Α. Φορολογικές αποσβέσεις, σύμφωνα με τον ΚΦΕ Σελ. 129
Β. Οι αποσβέσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Σελ. 130
Γ. Μέθοδοι αποσβέσεων Σελ. 131
Δ. Εφαρμογή: Χρηματοδοτική μίσθωση και φθίνουσα απόσβεση Σελ. 135
12. Η επιμέτρηση έντοκων χρηματοοικονομικών στοιχείων στο αποσβέσιμο κόστος Σελ. 139
Α. Εισαγωγή Σελ. 139
Β. Έντοκα χρηματοοικονομικά στοιχεία Σελ. 139
Γ. Αποσβέσιμο κόστος Σελ. 140
Δ. Επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος Σελ. 142
13. Η έννοια της απομείωσης ενσώματου παγίου στο πλαίσιο των ΕΛΠ Σελ. 146
Α. Εισαγωγή Σελ. 146
Β. Απομείωση παγίου Σελ. 147
Γ. Παράδειγμα απομείωσης ενσώματου παγίου Σελ. 150
14. Η έννοια της απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των ΕΛΠ Σελ. 154
Α. Εισαγωγή Σελ. 154
Β. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 154
Γ. Απόκτηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Σελ. 156
Δ. Απομείωση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου Σελ. 157
Ε. Αναγνώριση των ζημιών απομείωσης του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου Σελ. 159
ΣΤ. Απομείωση με προεξόφληση ή χωρίς προεξόφληση Σελ. 160
15. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και η έκδοση παραστατικών πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 163
Α. Ο ΦΠΑ, ως επιρριπτόμενος φόρος στον καταναλωτή Σελ. 163
Β. Οι διατάξεις για την έκδοση του τιμολογίου με τα ΕΛΠ Σελ. 164
Γ. Τι ισχύει για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης Σελ. 167
Δ. Ο ΦΠΑ στην παροχή των υπηρεσιών Σελ. 168
16. Μόνιμη και προσωρινή διαφορά μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης Σελ. 170
Α. Εισαγωγή Σελ. 170
Β. Φορολογική αναμόρφωση Σελ. 170
Γ. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία Σελ. 171
Δ. Μόνιμες και προσωρινές διαφορές, σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 172
Ε. Εφαρμογή Σελ. 174
17. Παρακράτηση και προκαταβολή φόρου, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Σελ. 179
Α. Φορολογικές διατάξεις Σελ. 179
Β. Νέο σχέδιο λογαριασμών (ΕΛΠ) Σελ. 182
Γ. Εφαρμογή Σελ. 183
18. Ο λογιστικός χειρισμός των τελών κυκλοφορίας Σελ. 188
19. Τα στοιχεία της καθαρής θέσης μίας οντότητας Σελ. 190
20. Ο λογιστικός χειρισμός των ασώματων ακινητοποιήσεων (άυλων παγίων) κατά τα ΕΛΠ Σελ. 192
21. Οι φορολογικές προβλέψεις για τις επισφαλείς απαιτήσεις και η αναβαλλόμενη φορολογία Σελ. 195
Α. Γενικά περί της αναβαλλόμενης φορολογίας Σελ. 195
Β. Η Φορολογική πρόβλεψη και η λογιστική απομείωση των επισφαλών απαιτήσεων Σελ. 198
Γ. Υποχρεώσεις των λογιστικών οντοτήτων για καταγραφή των διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης Σελ. 200
Δ. Λογιστικοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου από τις επισφαλείς απαιτήσεις Σελ. 201
Ε. Πρακτική Εφαρμογή Σελ. 204
22. Λογιστική ζημιά και φορολογικά κέρδη Σελ. 208
23. Απογραφή περιουσιακών στοιχείων με απλογραφικά βιβλία Σελ. 211
24. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση του Κεφαλαίου Σελ. 214
25. Μεταβίβαση ακινήτου για εξόφληση χρέους Σελ. 217
Α. Εισαγωγή Σελ. 217
Β. Επισφαλείς απαιτήσεις Σελ. 217
Γ. Δεδομένα της εφαρμογής Σελ. 218
Δ. Επισημάνσεις Σελ. 222
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Σελ. 223
Β. Σχέδιο Λογαριασμών ΕΛΠ Σελ. 247
Γ. Πηγές και προτεινόμενη βιβλιογραφία Σελ. 259
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 261
Back to Top