ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


| Ερμηνευτική & Νομολογιακή Προσέγγιση

| Περιπτωσιολογία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 33,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17767
Αρχοντάκη Α.

Το έργο «Οι φορολογικά εκπιπτόμενες δαπάνες» αποσκοπεί στον προσδιορισμό των γενικών κανόνων για την έκπτωση ή μη των δαπανών και τη δημιουργία μιας, όσο το δυνατόν, εξαντλητικής λίστας των εκπιπτόμενων ή μη δαπανών. Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης κάλυψης της θεματικής αυτής παρουσιάζεται και η διαδικασία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ και των ενδίκων βοηθημάτων μέσων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Το βιβλίο έχει θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον αποτελώντας χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για δικηγόρους που ασχολούνται, κυρίως, με το Φορολογικό Δίκαιο, αλλά και για δικαστές, φοιτητές, λογιστές, καθώς και για εκείνους που υπηρετούν σε όργανα, όπως την ΑΑΔΕ κ.λπ.

Πρόλογος Σελ. IX
Ι. Εισαγωγή Σελ. 1
ΙΙ. Χρόνος έκπτωσης των δαπανών Σελ. 4
ΙΙΙ. Έκδοση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου Σελ. 5
ΙV. Βάρος απόδειξης της μη έκπτωσης της δαπάνης Σελ. 6
V. Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 7
VI. Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων Σελ. 19
VII. Προϋποθέσεις έκπτωσης των φορολογικών δαπανών
A. Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Σελ. 23
B. Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική Διοίκηση Σελ. 26
Γ. Εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Σελ. 27
VIII. Κατηγοριοποίηση των εκπιπτόμενων (ή μη) φορολογικών δαπανών
A. Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης Σελ. 30
1. Δαπάνες σε χρήμα, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης (άρ. 23, περ. ιδ΄ ΚΦΕ) Σελ. 31
α. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 34
β. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 36
2. Δαπάνες σε είδος Σελ. 37
α. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 39
β. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 42
B. Ασφαλιστικές εισφορές (άρ. 23, περ. γ΄ ΚΦΕ) Σελ. 42
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 42
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 45
Γ. Δαπάνες άνω 500 ευρώ (άρ. 23, περ. β΄ ΚΦΕ) Σελ. 46
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 46
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 49
Δ. Φορολογικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού (άρ. 24 ΚΦΕ) Σελ. 50
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 50
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 64
Ε. Οι προβλέψεις και οι διαγραφές απαιτήσεων (άρ. 23, περιπτ. δ ΚΦΕ) Σελ. 66
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 67
α. Τα ποσά των προβλέψεων για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων Σελ. 67
β. Oι διαγραφές των απαιτήσεων ανεπίδεκτων είσπραξης Σελ. 75
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 79
ΣΤ. Δαπάνες ενοικίων (άρ. 23, περ. ιε΄ ΚΦΕ) Σελ. 80
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 80
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 82
Ζ. Δαπάνες επί του ακινήτου Σελ. 83
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 83
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 87
Η. Δαπάνη τεκμαρτού μισθώματος σε περίπτωση ιδιόχρησης (άρ. 23, περ. η΄ ΚΦΕ) Σελ. 87
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 87
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 88
Θ. Δαπάνες σίτισης και διαμονής Σελ. 89
1. Δαπάνες σίτισης και διαμονής του προσωπικού ή των πελατών Σελ. 89
α. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 89
β. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 89
2. Δαπάνες σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων στο πλαίσιο της διεξαγωγής εορταστικών εκδηλώσεων (άρ. 23, περ. ι΄ ΚΦΕ) Σελ. 89
α. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 89
β. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 90
3. Δαπάνες σίτισης και διαμονής πελατών ή εργαζόμενων στο πλαίσιο της οργάνωσης και διεξαγωγής ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων (άρ. 23, περ. θ΄ ΚΦΕ) Σελ. 91
α. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 91
β. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 94
Ι. Δαπάνες ταξιδιού Σελ. 94
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 94
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 95
ΙΑ. Δαπάνες επί των οχημάτων Σελ. 95
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 95
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 96
ΙΒ. Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Σελ. 96
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 96
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 97
ΙΓ. Ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης, ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής, ή ανικανότητας στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ασφάλιστρα στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων Σελ. 97
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 97
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 97
ΙΔ. Δαπάνες θέρμανσης Σελ. 98
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 98
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 98
ΙΕ. Δαπάνες καθαριότητας Σελ. 98
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 98
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 98
ΙΣΤ. Δαπάνες ψυχαγωγίας (άρ. 23, περ. ια΄ ΚΦΕ) Σελ. 98
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 98
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 99
ΙΖ. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (άρ. 23, περ. ιβ΄ ΚΦΕ) Σελ. 99
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 99
ΙΗ. Δαπάνες διαφήμισης - Εργοδοτικές εισφορές επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας - Ειδική εισφορά επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου Σελ. 99
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 100
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 101
ΙΘ. Δώρα προς πελάτες – Δώρα προς προσωπικό Σελ. 102
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 102
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 103
Κ. Τόκοι δανείων (άρ. 23, περ. α΄ ΚΦΕ) Σελ. 104
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 104
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 106
ΚΑ. Οι φόροι και τα τέλη (άρ. 23, περ. ζ΄ ΚΦΕ) Σελ. 108
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 108
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 110
ΚΒ. Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων (άρ. 23, περ. ε΄ ΚΦΕ) Σελ. 111
1. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 111
ΚΓ. Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή σε είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα (άρ. 23, περ. στ΄ ΚΦΕ) Σελ. 112
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 112
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 112
ΚΔ. Δαπάνες που καταβάλλονται προς ΦΠ ή ΝΠ ή νομική οντότητα, που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρ. 23, περ. ιγ΄ ΚΦΕ) Σελ. 113
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 114
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 117
ΚΕ. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (άρ. 22Α ΚΦΕ) Σελ. 118
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 118
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 122
ΚΣΤ. Χρηματικά βραβεία (χρηματικά έπαθλα), χορηγίες, υποτροφίες, βοηθήματα - οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές Σελ. 123
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 123
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 124
ΚΖ. Δαπάνες που αφορούν στους εργαζομένους και στην προστασία του περιβάλλοντος (άρ. 22Β ΚΦΕ) Σελ. 124
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 124
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 125
ΚΗ. Συναλλαγματικές διαφορές Σελ. 125
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 125
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 125
ΚΘ. Ζημίες Σελ. 126
1. Ζημία λόγω εκχώρησης απαιτήσεων του ασκούντος επιχειρηματική δραστηριότητα i) σε ημεδαπή (Ν 1905/1990) ή αλλοδαπή εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) ή ii) σε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία (ΠΟΛ 1094/2016) Σελ. 126
α. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 126
β. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 126
2. Ζημία λόγω υποτίμησης των μετοχών του ασκούντος επιχειρηματική δραστηριότητα σε τρίτη εταιρεία (ΠΟΛ 1094/2016) Σελ. 126
α. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 126
β. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 127
3. Ζημία από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του Ν 3156/2003 Σελ. 127
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 127
Λ. Δαπάνες τις οποίες ο ασκών την επιχειρηματική δραστηριότητα επαναχρεώνει σε συνδεδεμένη σε αυτόν εταιρεία ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της) Σελ. 128
1. Εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 128
2. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Σελ. 128
Ευρετήριο Σελ. 129
Back to Top