ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14354
Μπάρμπας Ν., Φινοκαλιώτης Κ.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» περιλαμβάνει εβδομήντα πρακτικές ασκήσεις σχετικές με το φορολογικό δίκαιο, οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση των δυσνόητων και αδιάλειπτα τροποποιηθέντων φορολογικών διατάξεων.

Η θεματολογία των Πρακτικών Θεμάτων Φορολογικού Δικαίου καταλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό μέρος του φορολογικού δικαίου, δηλαδή, τις γενικές αρχές του φορολογικού δικαίου, τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και το διεθνές και κοινοτικό (ενωσιακό) φορολογικό δίκαιο.

Τα «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» αναφέρονται σε ζητήματα τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού φορολογικού δικαίου. Το περιεχόμενό τους διαρθρώνεται ως εξής: Προηγείται το ιστορικό (πραγματικά περιστατικά και το ισχύον κατά τον χρόνο αναφοράς νομικό καθεστώς). Ακολουθούν τα ερωτήματα που συνήθως αναφέρονται σε λόγους προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια κατά των καταλογιστικών πράξεων του φόρου και τέλος, παρέχονται οι ενδεικνυόμενες κατευθύνσεις για τις ορθές και αιτιολογημένες απαντήσεις στα εν λόγω ερωτήματα φορολογικού δικαίου.

Σκοπός των εν λόγω πρακτικών ασκήσεων φορολογικού δικαίου είναι τόσο η ερμηνεία και εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων όσο και η εξοικείωση του αναγνώστη με τον ορθό νομικό συλλογισμό. Το βιβλίο «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές νομικών σχολών, προκειμένου να εμβαθύνουν στις έννοιες του φορολογικού δικαίου που έχουν τεχνικό χαρακτήρα και συνήθως η κατανόησή τους προϋποθέτει σε κάποιο βαθμό γνώση της ευρύτερης δημοσιονομικής επιστήμης (δημόσιας οικονομικής), οι οποίες δεν διδάσκονται επαρκώς από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, όπως, επίσης, στους σπουδαστές των οικονομικών σχολών που παράλληλα με τα οικονομικά μαθήματα διδάσκονται και στοιχεία φορολογικού δικαίου, αλλά και εν γένει σε κάθε εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου.

Το βιβλίο «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» συμπληρώνει παράρτημα νομοθεσίας, προκειμένου να ανατρέχει ο αναγνώστης στις αντίστοιχες διατάξεις φορολογικών νόμων που αναφέρονται στις επιμέρους ασκήσεις.

ΠρόλογοςΣελ. VII
Πίνακας συντομογραφιώνΣελ. XIII
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Πρακτικό 1Σελ. 1
Πρακτικό 2Σελ. 7
Πρακτικό 3Σελ. 10
Πρακτικό 4Σελ. 13
Πρακτικό 5Σελ. 16
Πρακτικό 6Σελ. 17
Πρακτικό 7Σελ. 21
Πρακτικό 8Σελ. 25
Πρακτικό 9Σελ. 29
Πρακτικό 10Σελ. 36
Πρακτικό 11Σελ. 40
Πρακτικό 12Σελ. 43
Πρακτικό 13Σελ. 47
Πρακτικό 14Σελ. 50
Πρακτικό 15Σελ. 54
Πρακτικό 16Σελ. 58
Πρακτικό 17Σελ. 60
Πρακτικό 18Σελ. 64
Πρακτικό 19Σελ. 68
Πρακτικό 20Σελ. 72
Πρακτικό 21Σελ. 75
Πρακτικό 22Σελ. 78
ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
Πρακτικό 23Σελ. 81
Πρακτικό 24Σελ. 84
Πρακτικό 25Σελ. 88
Πρακτικό 26Σελ. 91
Πρακτικό 27 Σελ. 94
Πρακτικό 28Σελ. 97
Πρακτικό 29Σελ. 101
Πρακτικό 30Σελ. 104
Πρακτικό 31Σελ. 107
Πρακτικό 32Σελ. 109
Πρακτικό 33Σελ. 112
Πρακτικό 34Σελ. 115
Πρακτικό 35Σελ. 119
Πρακτικό 36Σελ. 123
Πρακτικό 37Σελ. 126
Πρακτικό 38Σελ. 129
Πρακτικό 39Σελ. 132
Πρακτικό 40Σελ. 136
Πρακτικό 41Σελ. 140
Πρακτικό 42Σελ. 143
Πρακτικό 43Σελ. 146
ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
Πρακτικό 44Σελ. 151
Πρακτικό 45Σελ. 154
Πρακτικό 46Σελ. 157
Πρακτικό 47Σελ. 160
Πρακτικό 48Σελ. 163
Πρακτικό 49Σελ. 165
Πρακτικό 50Σελ. 168
Πρακτικό 51Σελ. 173
Πρακτικό 52Σελ. 177
Πρακτικό 53Σελ. 181
Πρακτικό 54Σελ. 185
Πρακτικό 55Σελ. 190
Πρακτικό 56Σελ. 194
Πρακτικό 57Σελ. 197
IV. ΔΙΕΘΝΕΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΟ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Πρακτικό 58Σελ. 199
Πρακτικό 59Σελ. 202
Πρακτικό 60Σελ. 208
Πρακτικό 61Σελ. 212
Πρακτικό 62Σελ. 213
Πρακτικό 63Σελ. 217
Πρακτικό 64Σελ. 219
Πρακτικό 65Σελ. 222
Πρακτικό 66Σελ. 229
Πρακτικό 67 Σελ. 232
Πρακτικό 68Σελ. 235
Πρακτικό 69Σελ. 239
Πρακτικό 70Σελ. 241
V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
o ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [1975/1986/2001/2008] ['Αρθρα 4 (παρ.1), 5, 20 (παρ.1), 21 (παρ.1), 78]Σελ. 245
o Ν 2238/1994 - Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ['Αρθρα 2 (παρ. 1, 4), 4, 5, 6 (παρ. 2), 9, 10 (παρ. 1), 12, 13 (παρ. 1), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 (παρ. 1), 28 (παρ. 3), 31 (παρ. 1), 45, 48, 50, 61 (παρ. 4), 64 (παρ. 2), 68 (παρ. 2, 3), 84, 99 (παρ. 1), 100, 101 (παρ. 1), 103, 105, 109 (παρ. 1)]Σελ. 246
o Ν 2523/1997 - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 4, 5]Σελ. 301
o Ν 2717/1999 - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας ['Αρθρα 64, 68, 79, 131, 138, 197]Σελ. 308
o Ν 2362/1995 - Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού ['Αρθρο 86 (παρ. 1, 2)]Σελ. 311
o ΝΔ 356/1974 - Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ['Αρθρο 73 (παρ. 1, 2, 3)]Σελ. 311
o ΠΔ 456/1984 - Αστικός Κώδικας ['Αρθρα 51-56, 247, 280, 871, 961, 1397]Σελ. 313
o Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ['Αρθρα 30, 31, 32, 49, 54, 107, 108, 110, 113, 258, 267]Σελ. 314
o Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελώνΣελ. 318
o Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις Σελ. 322
o Σύμβαση 90/436/ΕΟΚ για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων Τελική πράξη - Κοινές δηλώσεις - Μονομερείς δηλώσειςΣελ. 333
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 345
Back to Top