Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Μία προσέγγιση υπό το πρίσμα των επιχειρηματικών συναλλαγών
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11503
Αργυροηλιόπουλος Η.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 350
  • ISBN: 960-272-356-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο προσεγγίζει το φαινόμενο της διαφθοράς στο πλαίσιο των επιχειρηματικών συναλλαγών, οι οποίες αποτελούν το φυσικό πεδίο, όπου κατ΄ εξοχήν εκδηλώνεται η προσπάθεια των οικονομικών παραγόντων να επιτύχουν ανταγωνιστικά οφέλη διαφθείροντας τη δημόσια διοίκηση ή την πολιτική εξουσία. Αυτή η προσπάθεια δεν έχει ως στόχο τη δημόσια διοίκηση και την πολιτική εξουσία, αλλά εκτείνεται σαφώς και στον ιδιωτικό τομέα, σε πρόσωπα εντασσόμενα λειτουργικά σε ιδιωτικούς φορείς, οι αρμοδιότητες των οποίων είναι τέτοιες ώστε να δύνανται θεσμικά να ασκήσουν επιρροή στις οικονομικές επιλογές του εργοδότη ή εντολέα τους. Στα επιμέρους κεφάλαια αναλύονται, μεταξύ άλλων, τα εξής θέματα: Ο ανταγωνισμός ως οικονομικός θεσμός, Το φαινόμενο της διαφθοράς, Η ποινική μεταχείριση της διαφθοράς στις επιχειρηματικές συναλλαγές υπό το πρίσμα του οικονομικού ανταγωνισμού, Η επίδραση της μορφής της συναλλαγής και της ιδιότητας του δράστη στην προσβολή του εννόμου αγαθού, Η αντιμετώπιση της διαφθοράς στις επιχειρηματικές συναλλαγές από την ελληνική έννομη τάξη, Η ύπαρξη νομοθετικών κενών σε ποινικό επίπεδο και οι δυνατότητες κάλυψής τους και, τέλος, Τα συμπεράσματα της ανάλυσης.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 11
Α. Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Σελ. 19
1. Εννοιολογικός Προσδιορισμός και Ρόλος του Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Οικονομίας της Αγοράς Σελ. 19
2. Ο Ρόλος του Δημοσίου Τομέα στη Σύγχρονη Οικονομική Λειτουργία και το φαινόμενο της «ιδιωτικοποίησης» της Διοίκησης Σελ. 24
3. Οικονομικός Ανταγωνισμός και Παγκοσμιοποίηση Σελ. 28
4. Σφαίρες Εκδήλωσης του Οικονομικού Ανταγωνισμού Σελ. 30
5. Αθέμιτος και Περιορισμένος Ανταγωνισμός Σελ. 32
Β. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Σελ. 35
1. Εννοιολογικό Περιεχόμενο της Διαφθοράς Σελ. 35
2. Παράγοντες, Πεδία, Μορφές και Ποιότητα Εκδήλωσης της Διαφθοράς Σελ. 39
3. Διάκριση της Διαφθοράς από Παρεμφερείς Εκδηλώσεις και Συναφείς Δραστηριότητες Σελ. 45
4. Διαφθορά και Οικονομικό Σύστημα Σελ. 49
5. Γενικότερες Εξελίξεις και Διαφθορά – Η Ανάδειξη του Προβλήματος στις Επιχειρηματικές Συναλλαγές Σελ. 53
Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελ. 57
1. Η Ενδιαφέρουσα προς Ρύθμιση Συμπεριφορά και το Προσβαλλόμενο από αυτή Έννομο Αγαθό Σελ. 57
1.1. Δωροδοκία στο Πεδίο των Επιχειρηματικών Συναλλαγών - Ιστορική Αναδρομή στην Δικαιική Προσέγγιση της προς Εξέταση Συμπεριφοράς Σελ. 59
1.2. Δωροδοκία στο Πεδίο των Επιχειρηματικών Συναλλαγών - Μια de lege lata συγκριτική επισκόπηση σε επίπεδο υπερκρατικής και διεθνούς εννόμου τάξεως Σελ. 64
1.2.α. Συμβάσεις και Πρωτόκολλα της Ε.Ε. Σελ. 64
1.2.β. Corpus juris Σελ. 65
1.2.γ. Κοινή Δράση της 22ας Δεκεμβρίου 1998 Σελ. 66
1.2.δ. Σύμβαση ΟΟΣΑ Σελ. 67
1.2.ε. Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης Σελ. 68
1.2.στ. Σύμβαση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών Σελ. 70
1.2.ζ. Συμβάσεις του Ο.Η.Ε. Σελ. 70
1.3. Δωροδοκία στο πεδίο των επιχειρηματικών συναλλαγών – Μια de lege lata συγκριτική επισκόπηση σε επίπεδο εθνικών εννόμων τάξεων Σελ. 71
1.3.α. Γερμανία Σελ. 71
1.3.β. Αυστρία Σελ. 74
1.3.γ. Ελβετία Σελ. 74
1.3.δ. Σουηδία Σελ. 75
1.3.ε. Γαλλία Σελ. 76
1.3.στ. Αγγλία και Ουαλλία Σελ. 78
1.3.ζ. Ολλανδία Σελ. 79
1.3.η. Ρωσία Σελ. 80
1.3.θ. Ιταλία Σελ. 82
1.3.ι. Ισπανία Σελ. 82
1.3.κ. Πορτογαλία Σελ. 82
1.3.λ. Βέλγιο Σελ. 83
1.3.μ. Πολωνία Σελ. 83
1.3.ν. Βουλγαρία Σελ. 83
1.3.ξ. Ρουμανία Σελ. 84
1.3.ο. Τουρκία Σελ. 84
1.3.π. Ιαπωνία Σελ. 85
1.3.ρ. Κίνα Σελ. 86
1.3.σ. ΗΠΑ Σελ. 87
2. Συμπεράσματα από τη Συγκριτική Επισκόπηση της Υφιστάμενης Διεθνούς και Αλλοδαπής Νομοθεσίας – Δύο Βασικές Προσεγγίσεις και η Αξιολόγησή τους Σελ. 88
2.1. Η υπό Εξέταση Συμπεριφορά ως Έγκλημα Προσβολής της Σχέσης Εμπιστοσύνης Εργοδότη - Εργαζομένου Σελ. 88
2.2. Η υπό Εξέταση Συμπεριφορά ως Έγκλημα Αθεμίτου Ανταγωνισμού Σελ. 92
2.2.1. Εξέταση της Ύπαρξης Υποχρέωσης του Εργοδότη – Επιχειρηματία και του Υπαλλήλου του Έναντι των Ανταγωνιστών για Αμερόληπτη Μεταχείριση Σελ. 92
2.2.2. Ο Θεμιτός και Αποδοτικός Ανταγωνισμός ως Προσβαλλόμενο Έννομο Αγαθό της Διαφθοράς στις Επιχειρηματικές Συναλλαγές και το Αξιόποινο αυτής Σελ. 98
2.3. Η σχέση των δύο βασικών προσεγγίσεων της υπό εξέταση συμπεριφοράς ως βάση για την de lege ferenda ρύθμισή της Σελ. 101
2.3.1. Η Συναίνεση του Εργοδότη και η Σχέση της Παράβασης Καθήκοντος με την Αθέμιτη Συμπεριφορά του Δωρολήπτη στις Επιχειρηματικές Συναλλαγές Σελ. 103
2.3.2. Η Παροχή Οφέλους από τον Ανταγωνιστή στον Εργοδότη Σελ. 110
Δ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΝΟΜΟΥ ΑΓΑΘΟΥ Σελ. 114
1. Ανταγωνισμός, Επιχειρηματικές Συναλλαγές και η Έννοια της Επιχείρησης Σελ. 114
2. Η Ιδιότητα του Δωρολήπτη Δράστη και η Επίδρασή της στην Προσβολή του Κρίσιμου Έννομου Αγαθού Σελ. 122
3. Η Αναγκαιότητα μιας Ενιαίας και Συστηματικής Ρύθμισης Σελ. 125
Ε. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ – Η ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥΣ Σελ. 127
1. Το Εν Γένει Υφιστάμενο Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο στο Πεδίο της Διαφθοράς Σελ. 127
1.1. Ουσιαστικές διατάξεις Σελ. 127
1.2. Δικονομικές και λοιπές διατάξεις Σελ. 129
2. Ειδικότερα: Διαφθορά και Επιχειρηματικές Συναλλαγές στην Ελληνική Έννομη Τάξη Σελ. 134
3. Η Ποινική Αντιμετώπιση της Διαφθοράς στις Επιχειρηματικές Συναλλαγές στην Ελληνική Έννομη Τάξη Σελ. 135
3.1. Οι Ρυθμίσεις της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές της 21.11.1997 και η Μεταφορά τους στο Ελληνικό Δίκαιο με τον ν. 2656/1998 Σελ. 135
3.2. Κριτική Αξιολόγηση των Ρυθμίσεων της Σύμβασης του ΟΟΣΑ – Η Σχετική Προβληματική εντός του Ελληνικού Νομοθετικού Πλαισίου Σελ. 143
3.3. Λοιπές Σχετικές Ποινικές Διατάξεις Σελ. 157
4. Κριτική Αξιολόγηση του Ελληνικού Νομοθετικού Πλαισίου – Κατάφαση της Ύπαρξης Νομοθετικών Κενών Σελ. 160
4.1. Αξιολόγηση του Ελληνικού Νομοθετικού Πλαισίου στις Σύγχρονες Συνθήκες και Τάσεις της Ανταγωνιστικής Διαφθοράς στις Επιχειρηματικές Συναλλαγές Σελ. 160
4.2. Η Δυνατότητα Κάλυψης της Εγκληματικής Συμπεριφοράς στο Πλαίσιο του Ισχύοντος Ποινικού Κώδικα Σελ. 170
4.3. Μορφές Εκδήλωσης της μη Ρυθμιζόμενης από το Ελληνικό Δίκαιο Εγκληματικής Συμπεριφοράς Σελ. 179
5. Επεξεργασία της Κάλυψης των Νομοθετικών Κενών με Σημείο Αναφοράς Σχετικές Διεθνείς και Αλλοδαπές Ρυθμίσεις Σελ. 184
5.1. Η Κοινή Δράση της 22ας Δεκεμβρίου 1998 κατά της Δωροδοκίας στον Ιδιωτικό Τομέα Σελ. 184
5.2. Η Σύμβαση Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη Διαφθορά (29.10.1998) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής Σελ. 191
5.3. Η Γερμανική Ρύθμιση του άρθρου 299 StGB Σελ. 201
6. Συμπεράσματα περί την Κάλυψη των Υφισταμένων Νομοθετικών Κενών Σελ. 207
ΣΤ. Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ DE LEGE FERENDA ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελ. 210
1. Η Δομή του Εγκλήματος: Αυτοτελής Διαμόρφωση των Διατάξεων της Ενεργητικής και Παθητικής Δωροδοκίας Σελ. 210
2.  
«Ενεργητική» και «Παθητική» Δωροδοκία – Μια Εννοιολογική Προσέγγιση υπό το Πρίσμα της Πρωτοβουλίας των Κινήσεων Σελ. 212
3. Η Αντικειμενική Υπόσταση των Εγκλημάτων της Ενεργητικής και Παθητικής Δωροδοκίας Σελ. 214
3.1. Τα Υποκείμενα της Αξιόποινης Συμπεριφοράς Σελ. 214
3.1.1. Δημόσιοι Υπάλληλοι - Λειτουργοί Σελ. 215
3.1.2. Ιδιωτικοί Υπάλληλοι Σελ. 220
3.1.3. Εντολοδόχοι Δημοσίων ή Ιδιωτικών Φορέων Σελ. 226
3.1.4. Τα Διευθυντικά Στελέχη Σελ. 227
3.1.5. Τα Νομικά Πρόσωπα Σελ. 228
3.1.6. Οι Κύριοι της Επιχείρησης Σελ. 228
3.1.7. Τα Μέλη Σωμάτων με Νομοθετική, Γνωμοδοτική, Αποφασιστική, Ελεγκτική, Κυρωτική και Δικαιοδοτική Αρμοδιότητα Σελ. 231
3.2. Η Περιγραφή των Συμπεριφορών της Ενεργητικής και Παθητικής Δωροδοκίας – Η Διαμεσολάβηση Τρίτου Προσώπου Σελ. 232
3.3. Το Αντικείμενο της Παροχής του Δωροδοκούντος - Ανάλυση της έννοιας του «οφέλους» και η Παροχή του υπέρ Τρίτου Προσώπου Σελ. 242
3.4. Η «Υπηρεσιακή» Πράξη ως Αντικείμενο Εξαγοράς - Το Μελλοντικό ή Τετελεσμένο της Υπηρεσιακής Πράξης και η Σχέση της με την Παροχή του Ωφελήματος Σελ. 250
3.5. Το Νόμιμο ή το Παράνομο της Επιδιωκόμενης Υπηρεσιακής Πράξης – Η Λήψη Ωφελήματος και η Επιδιωκόμενη Υπηρεσιακή Ενέργεια ως Πράξεις Παράβασης Καθήκοντος Σελ. 253
4. Η Υποκειμενική Υπόσταση Σελ. 260
4.1. Το Αντικείμενο του Δόλου – Ορισμένη Πράξη ή Γενική Διαθεσιμότητα Σελ. 260
4.2. Ο Σκοπός Ανταγωνισμού Σελ. 263
5. Η Απόπειρα Σελ. 264
6. Αυτουργία – Συμμετοχή Σελ. 265
7. Λόγοι Αποκλεισμού του Αξιοποίνου Σελ. 267
8. Ποινικές και Λοιπές Κυρώσεις Σελ. 271
8.1. Ποινικές και Λοιπές Κυρώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων Σελ. 271
8.2. Το Ζήτημα της Αφαίρεσης του Παράνομου Περιουσιακού Οφέλους ως Μέσου Τέλεσης ή Προϊόντος των Εγκλημάτων Δωροδοκίας Σελ. 278
9. Ζητήματα Συρροών Σελ. 283
10. Η Αυτεπάγγελτη ή κατ’ Έγκληση Δίωξη των Εγκλημάτων και το Δικαίωμα της Παράστασης Πολιτικής Αγωγής Σελ. 290
11. Ζητήματα Διεθνούς Δικαιοδοσίας – Δικαίου Εκδόσεως – Ne Bis in Idem Σελ. 299
12. Ζητήματα Αστικού Δικαίου - Ακυρότητες Συμβάσεων Διαφθοράς – Λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων - Δικαίωμα Αποζημίωσης – Δικαίωμα Προσβολής Συναφθεισών Συμβάσεων ένεκα Διαφθοράς Σελ. 306
Ζ. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ DE LEGE FERENDA ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Σελ. 312
1. Συμπεράσματα της Δομικής και Εννοιολογικής Ανάλυσης της De Lege Ferenda Ρύθμισης Σελ. 312
2. Η Διατύπωση της Προτεινόμενης Νομοθετικής Ρύθμισης Σελ. 319
3. Πεδίο Ένταξης των De Lege Ferenda Ρυθμίσεων Σελ. 322
4. Λοιπά Προτεινόμενα Μέτρα Καταπολέμησης της Διαφθοράς στο Πλαίσιο των Επιχειρηματικών Συναλλαγών Σελ. 327
Η. ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ Σελ. 330
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 331
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 345
Back to Top