Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11935
Αναγνώστου Δεδούλη Α., Γαληνού Ε.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 432
  • ISBN: 978-960-272-511-5
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Με το παρόν έργο επιχειρείται η συστηματική καταγραφή του πολύπλοκου και πολλές φορές επικαλυπτόμενου νομικού καθεστώτος για την ίση μεταχείριση των φύλων, το οποίο σχολιάζεται συνοπτικώς με βάση τη νομολογία του ΔΕΚ και των εθνικών δικαστηρίων. Από άποψη ευρωπαϊκού δικαίου και εκκινώντας από το άρθρο 119 ΣυνθΕΟΚ (νυν 141 ΣυνθΕΚ), το οποίο επιβάλλει την παροχή ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρουσιάζεται η εξέλιξη της αρχής της ισότητας (με την παράθεση των σχετικών Οδηγιών), τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος από το ΔΕΚ. Αναφορικά με το Διεθνές Δίκαιο, παρουσιάζονται τόσο οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (ΔΣΕ-100), όσο και άλλα διεθνή κείμενα (Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ, κ.ά.), τα οποία απαγορεύουν τις φυλετικές διακρίσεις. Τέλος, από πλευράς Εθνικού Δικαίου, παρατίθενται οι συνταγματικές προβλέψεις, τα θεσμικά νομοθετήματα καθώς και οι νομοθετικές παρεμβάσεις αναφορικά με την ισότητα και την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Το έργο συμπληρώνεται με Παραρτήματα κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), καθώς και χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 1
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 4
Το άρθρο 119 ΣυνθΕΟΚ (νυν 141 ΣυνθΕΚ)Σελ. 4
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 8
Οδηγία 75/117/ΕΟΚΣελ. 8
Οδηγία 76/207/ΕΟΚΣελ. 9
Οδηγία 79/7/ΕΟΚΣελ. 11
Οδηγία 86/378/ΕΟΚΣελ. 13
Οδηγία 86/613/ΕΚΣελ. 15
Οδηγία 92/85/ΕΟΚΣελ. 16
Οδηγία 96/34/ΕΚΣελ. 17
Οδηγία 97/80/ΕΚΣελ. 18
Οδηγία 2002/73/ΕΚΣελ. 19
Οδηγία 2004/113/ΕΚΣελ. 21
Οδηγία 2006/54/ΕΚΣελ. 22
Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΣελ. 25
Η ερμηνεία και η έκταση εφαρμογής του άρθρου 119 ΣυνθΕΟΚ (νυν 141 ΣυνθΕΚ)Σελ. 25
Η εφαρμογή του άρθρου 119 ΣυνθΕΟΚ (νυν 141 ΣυνθΕΚ) στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισηςΣελ. 31
Τα «Θετικά μέτρα» και η αντιμετώπισή τους από τη νομολογία του ΔΕΚΣελ. 37
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 51
Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας - η ΔΣΕ 100Σελ. 51
'Αλλα Διεθνή ΚείμεναΣελ. 53
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 57
Η συνταγματική πρόβλεψη αναφορικά με την ισότητα των φύλωνΣελ. 57
Θεσμικά νομοθετήματα για την ισότητα των φύλωνΣελ. 65
Νομοθετικές παρεμβάσεις για την ισότητα ανδρών και γυναικών στην Κοινωνική ΑσφάλισηΣελ. 71
ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΣελ. 76
Η κοινωνική πολιτική σε επίπεδο ΕΕΣελ. 77
Σημαντικές (Νομοθετικές) παρεμβάσεις των τελευταίων ετώνΣελ. 87
Εθνικές Δράσεις και Προγράμματα Κοινωνικής ΠολιτικήςΣελ. 90
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 96
Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Σελ. 104
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
Οδηγία (ΕΟΚ) υπ' αριθμ. 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητος των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικώνΣελ. 107
Οδηγία υπ' αριθμ. 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίαςΣελ. 111
Οδηγία (ΕΟΚ) υπ' αριθμ. 7/1979 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως.Σελ. 117
Οδηγία υπ' αριθμ. 86/378/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισηςΣελ. 122
Οδηγία υπ' αριθμ. 86/613/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότηταςΣελ. 131
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)Σελ. 137
Οδηγία υπ' αριθμ. 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 που τροποποιεί την Οδηγία 86/378/ΕΟΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισηςΣελ. 151
Οδηγία υπ' αριθμ. 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEPΣελ. 162
Οδηγία υπ' αριθμ. 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλουΣελ. 172
Οδηγία υπ' αριθμ. 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίαςΣελ. 178
Οδηγία υπ' αριθμ. 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτώνΣελ. 191
Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 806/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την προαγωγή της ισότητας των φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξηΣελ. 206
Οδηγία υπ' αριθμ. 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)Σελ. 218
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ν 46/1975 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ' αριθ. 100 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι' εργασίαν ίσης αξίαςΣελ. 247
Ν 1302/1982 Για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της μητρότητας»Σελ. 253
Ν 1342/1983 Για την κύρωση της Σύμβασης των Ενωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικώνΣελ. 263
Ν 1414/1984 Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξειςΣελ. 279
Ν 1423/1984 Επικύρωση της 122 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «για την πολιτική της απασχόλησης»Σελ. 288
Ν 1424/1984 Για την επικύρωση της 111 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα»Σελ. 293
Ν 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμωνΣελ. 298
Ν 1576/1985 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ. 156, για την ισότητα των ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων και των δύο φύλων: Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσειςΣελ. 309
Ν 2462/1997 Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτουΣελ. 317
ΠΔ 176/1997 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/85/ΕΟΚΣελ. 320
Ν 2952/2001 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικώνΣελ. 332
Ν 2956/2001 Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις.Σελ. 340
Ν 3029/2002 Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.Σελ. 341
ΠΔ 87/2002 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα Κοινωνικής ασφάλισης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚΣελ. 351
ΠΔ 41/2003 Τροποποίηση του ΠΔ 176/97 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/85/ΕΟΚ»Σελ. 358
ΠΔ 105/2003 Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15.12.1997 (ΕΕ L 14 της 20.1.1998, σελ. 6) «σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου»Σελ. 363
Ν 3232/2004 Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.Σελ. 366
Ν 3227/2004 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.Σελ. 372
Ν 3385/2005 Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξειςΣελ. 374
ΠΔ 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργαναΣελ. 376
Ν 3488/2006 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξειςΣελ. 379
Ν 3491/2006 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.Σελ. 393
Ν 3454/2006 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξειςΣελ. 397
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 417
 
Back to Top