Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ


Σε απόθεμα

Τιμή: 20,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 20,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11513
Τομαράς Δ.
  • Έκδοση: 2006
  • Σελίδες: 128
  • ISBN: 960-272-358-0
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία, αντιθέτως από την ατομική, θεσπίζει έναν γενικό κανόνα δικαίου, στον οποίο θα υπαχθεί ένας αδιευκρίνιστος αριθμός καταστάσεων και προσώπων. Ο συγγραφέας, μετά την οριοθέτηση της εννοίας των κανονιστικών πράξεων, επιμερίζει τη μελέτη του σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη θέσπιση των κανονιστικών πράξεων και ειδικότερα στην αρμοδιότητα εκδόσεως, στη διαδικασία παραγωγής και στη θέση σε ισχύ αυτών. Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τον δικαστικό έλεγχο των κανονιστικών πράξεων και ειδικότερα τις απόπειρες ματαιώσεώς του, τον δικαστικό έλεγχο ως διαδικασία (ευθύ και παρεμπίπτοντα έλεγχο) και τις συνέπειες ακυρώσεως των κανονιστικών πράξεων. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και αλλοδαπή, και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο για τον ερμηνευτή και εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 13
Α. ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 13
Β. Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Σελ. 15
Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 18
ΜΕΡΟΣ 1ο Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ Σελ. 19
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ Σελ. 20
α. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σελ. 20
1. Τα αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων διατάγματα Σελ. 20
2. Τα εις εκτέλεσιν ειδικής νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως εκδιδόμενα διατάγματα Σελ. 21
3. Διατάγματα εκδιδόμενα εις εκτέλεσιν γενικής εξουσιοδοτήσεως νόμου-πλαισίου Σελ. 24
β. Λοιπά όργανα Σελ. 25
1. Η θέσπιση κανονιστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφ. β΄ του Συντάγματος Σελ. 26
ι) Ειδικότερα θέματα Σελ. 26
ιι) Θέματα λεπτομερειακά Σελ. 28
ιιι) Τεχνικά θέματα Σελ. 29
ιν) Θέματα τοπικού ενδιαφέροντος Σελ. 30
2. Η υπεξουσιοδότηση Σελ. 30
Β. Διαδικασία παραγωγής της κανονιστικής πράξεως Σελ. 32
α. Η υποχρέωση εκδόσεως κανονιστικής πράξεως Σελ. 32
1. Το πολιτικό πρόβλημα Σελ. 32
2. Ο νομικός προβληματισμός Σελ. 34
3. Η νομολογία Σελ. 35
β. Η συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων στην έκδοση κανονιστικής πράξεως και αιτιολογία αυτής Σελ. 37
1. Περί της συμμετοχής ιδιωτικών φορέων στην διαδικασία παραγωγής Σελ. 38
2. Η αιτιολογία των κανονιστικών πράξεων Σελ. 40
γ. Η κανονιστική επεξεργασία των προεδρικών διαταγμάτων Σελ. 44
1. Το πεδίο εφαρμογής της συνταγματικής διατάξεως Σελ. 44
2. Η διαδικασία της επεξεργασίας Σελ. 45
3. Το ζήτημα της δεσμευτικότητος των γνωμοδοτήσεων Σελ. 46
Γ. Η θέση εν ισχύι της κανονιστικής πράξεως Σελ. 48
α. Η δημοσίευση της κανονιστικής πράξεως Σελ. 48
1. Τρόποι δημοσιεύσεως των κανονιστικών πράξεων Σελ. 48
2. Πλημμέλειες περί την δημοσίευση Σελ. 51
ι) Ημερομηνία δημοσιεύσεως Σελ. 52
ιι) Διόρθωση ημαρτημένων Σελ. 53
ιιι) Βεβαίωση υπάρξεως σχετικής πιστώσεως Σελ. 54
3. Οι συνέπειες της μη δημοσιεύσεως Σελ. 55
ι) Οι μη δημοσιευτέες κανονιστικές πράξεις των Ενόπλων Δυνάμεων Σελ. 55
ιι) Η ακύρωση των ανυποστάτων κανονιστικών πράξεων Σελ. 56
β. Η διάρκεια ισχύος των κανονιστικών πράξεων Σελ. 58
1. Η έναρξη ισχύος των κανονιστικών πράξεων Σελ. 58
ι) Από του χρόνου δημοσιεύσεως Σελ. 58
ιι) Αναδρομική ισχύς κανονιστικών πράξεων Σελ. 59
ιιι) Αναστολή εφαρμογής των κανονιστικών πράξεων Σελ. 60
2. Λήξη ισχύος των κανονιστικών πράξεων Σελ. 61
ι) Λήξη ισχύος διά της καταργήσεως Σελ. 61
ιι) Η ανάκληση των κανονιστικών πράξεων Σελ. 63
ιιι) Η αχρησία κανονιστικής πράξεως Σελ. 64
ΜΕΡΟΣ 2ον Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Σελ. 67
Α. Οι απόπειρες ματαιώσεως του δικαστικού ελέγχου Σελ. 67
α. Ιστορικά – συγκριτικά στοιχεία Σελ. 67
1. Η προληπτική δράση του νομοθέτη Σελ. 67
ι) Απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων Σελ. 68
ιι) Αποκλεισμός ορισμένων λόγων Σελ. 69
2. Η επέμβαση του νομοθέτη μετά την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 70
ι) Απλή ισχυροποίηση κανονιστικών πράξεων Σελ. 70
ιι) Οι εν στενή εννοία νομοθετικές κυρώσεις Σελ. 71
β. Η μακροχρόνια ανοχή της νομολογίας (1945-1991) Σελ. 73
1. Η υποπερίοδος 1945-1975 Σελ. 73
ι) Ο κανόνας της περιόδου αυτής Σελ. 73
ιι) Η οριοθέτηση της επιμάχου πρακτικής Σελ. 74
2. Η υποπερίοδος 1975-1991 Σελ. 75
ι) Οι επικρίσεις της θεωρίας Σελ. 75
ιι) Η πεπατημένη οδός της νομολογίας Σελ. 76
γ. Η νομολογιακή στροφή Σελ. 78
1. Ο νέος νομολογιακός κανόνας Σελ. 78
ι) Η επιχειρηματολογία της αποφάσεως Σελ. 78
ιι) Η στάση της θεωρίας Σελ. 79
2. ʼλλες μέθοδοι ματαιώσεως του δικαστικού ελέγχου Σελ. 80
ι) Θέματα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος Σελ. 81
ιι) Θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως Σελ. 82
Β. Ο δικαστικός έλεγχος των κανονιστικών πράξεων Σελ. 83
α. Ο ευθύς έλεγχος των κανονιστικών πράξεων Σελ. 83
1. Ζητήματα παραδεκτού Σελ. 84
2. Έλεγχος του βασίμου Σελ. 87
ι) Τα όρια του ακυρωτικού ελέγχου επί των κανονιστικών πράξεων Σελ. 87
ιι) Συμφωνία των κανονιστικών πράξεων με τις αρχές του Δικαίου Σελ. 89
β. Ο παρεμπίπτων έλεγχος των κανονιστικών πράξεων Σελ. 93
1. Επί αγωγής αποζημιώσεως Σελ. 93
ι) Επί παρανόμου κανονιστικής πράξεως Σελ. 93
ιι) Επί νομίμου κανονιστικής πράξεως Σελ. 95
2. Επί προσβολής ατομικής διοικητικής πράξεως Σελ. 98
ι) Παρανομία χωρίς ακύρωση Σελ. 98
ιι) Δικονομικοί περιορισμοί στον παρεμπίπτοντα έλεγχο Σελ. 99
Γ. Οι συνέπειες ακυρώσεως των κανονιστικών πράξεων Σελ. 102
α. Οι υποχρεώσεις της Διοικήσεως Σελ. 102
1. Ως προς το αντικείμενο Σελ. 102
ι) Έκταση της ακυρώσεως και δεδικασμένο Σελ. 102
ιι) Δυνατότητα επανόδου της Διοικήσεως Σελ. 104
2. Ως προς τις πράξεις που στηρίζονταν επί της ακυρωθείσης κανονιστικής Σελ. 106
β. Ο μηχανισμός συμμορφώσεως της Διοικήσεως Σελ. 108
1. Η επιτροπή του άρθρου 5 του ν. 1470/1984 Σελ. 109
2. Ο νόμος 3068/2002 Σελ. 112
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 117
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σελ. 119
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΗ Σελ. 124
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 127
Back to Top