Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ


Μία συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 211 επ. ΑΚ
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11537
Πουρνάρας Ε.
Δωρής Φ.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 328
  • ISBN: 960-272-363-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο ένα από τα δυσχερέστερα ζητήματα του Αστικού Δικαίου, την καταχρηστική άσκηση της εξουσίας αντιπροσώπευσης από τον πληρεξούσιο και τις συνέπειές της. Στην αρχή εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη του θέματος, η οποία ξεκινάει από το Ρωμαϊκό Δίκαιο και φθάνει μέχρι την εισαγωγή του Αστικού μας Κώδικα. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο το ελληνικό δίκαιο ρυθμίζει το θεσμό της άμεσης εκούσιας αντιπροσώπευσης, με έμφαση στη διάκριση της πληρεξουσιότητας από την υποκείμενή της σχέση και στον ανεξάρτητο χαρακτήρα της. Περαιτέρω, αναλύεται η ερμηνεία της δήλωσης βούλησης της πληρεξουσιότητας (εσωτερικής και εξωτερικής) και η θεωρία περί καταχρήσεως αυτής. Η προβληματική της κατάχρησης της εξωτερικής πληρεξουσιότητας αποτελεί το αντικείμενο του τελευταίου κεφαλαίου του έργου, το οποίο παράλληλα αντιμετωπίζει την περίπτωση σύναψης μιας δικαιοπραξίας κατόπιν συμπαιγνίας αντιπροσώπου-τρίτου, καθώς και την ανεπάρκεια του άρθρου 281 ΑΚ προς αντιμετώπιση των αναφυομένων προβλημάτων. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση.
Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Αντi Προλόγου Σελ. ΧVIΙ
Περιεχόμενα Σελ. ΧΙX
§ 1. Αντικείμενο έρευνας και μέθοδος προσέγγισης Σελ. 1
Kεφάλαιο Πρώτο Εισαγωγή 
§ 2. Η προβληματική της κατάχρησης της πληρεξουσιότητας στην ιστορική της διάσταση Σελ. 5
Ι. Η κατάχρηση της πληρεξουσιότητας στο Ρωμαϊκό Δίκαιο Σελ. 5
ΙΙ. Η κατάχρηση της πληρεξουσιότητας στο Μεσαίωνα έως τις πρώτες ευρωπαϊκές Κωδικοποιήσεις του Αστικού Δικαίου (11ος-19ος αιώνας) Σελ. 15
ΙΙΙ. Η κατάχρηση της πληρεξουσιότητας από την εμφάνιση της θεωρίας του Laband έως την εισαγωγή του Αστικού μας Κώδικα Σελ. 25
ΙV. Ανακεφαλαίωση Σελ. 31
Κεφάλαιο Δεύτερο Η ρύθμιση του θεσμού της άμεσης εκούσιας αντιπροσώπευσης από τον Αστικό Κώδικα 
§ 3. Συνοπτική παρουσίαση της νομοθετικής ρύθμισης Σελ. 33
§ 4. Η διάκριση της πληρεξουσιότητας από την υποκείμενή της σχέση Σελ. 34
Ι. Ο ρόλος της πληρεξουσιότητας Σελ. 35
1. Η δημιουργική της εξουσίας προς αντιπροσώπευση λειτουργία της δήλωσης βούλησης της πληρεξουσιότητας Σελ. 35
2. Η ενιαία νομική φύση της εξουσίας προς αντιπροσώπευση κατά τον Αστικό Κώδικα Σελ. 42
α) Η κατανόηση της πληρεξουσιότητας ως νομικής ικανότητας Σελ. 44
β) Η κατανόηση της πληρεξουσιότητας ως ιδιόρρυθμου διαπλαστικού δικαιώματος Σελ. 46
γ) Η κατανόηση της πληρεξουσιότητας ως συναλλακτικής νομιμοποίησης Σελ. 57
ΙΙ. Ο ρόλος της εσωτερικής σχέσης αντιπροσωπευομένου-αντιπροσώπου Σελ. 65
1. Η λειτουργία της συμβατικής σχέσης του κυρίου της υπόθεσης με το διοικητή αυτής Σελ. 65
2. Η λειτουργία των οδηγιών και των συστάσεων του κυρίου της υπόθεσης Σελ. 74
3. Η λειτουργία του καθήκοντος πίστης του αντιπροσώπου Σελ. 79
4. Οι προϋποθέσεις παρέκκλισης από την εσωτερική σχέση Σελ. 81
5. Συμπέρασμα Σελ. 84
§ 5. Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της πληρεξουσιότητας Σελ. 84
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 84
ΙΙ. Η θέση του Αστικού Κώδικα Σελ. 85
1. Η ανεξαρτησία της πληρεξουσιότητας κατά τη γένεση και ύπαρξη-έκτασή της Σελ. 88
2. Η ανεξαρτησία της πληρεξουσιότητας κατά την παύση της Σελ. 95
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Σελ. 99
Κεφάλαιο Τρίτο Η ερμηνεία της δήλωσης βούλησης της πληρεξουσιότητας και η θεωρία περί καταχρήσεως αυτής  
§ 6. Η ερμηνεία της δήλωσης βούλησης της πληρεξουσιότητας Σελ. 101
Ι. Η ανάγκη ερμηνείας της δήλωσης βούλησης της πληρεξουσιότητας Σελ. 101
ΙΙ. Η μέθοδος ερμηνείας της δήλωσης βούλησης της πληρεξουσιότητας Σελ. 104
§ 7. Η ερμηνεία της δήλωσης βούλησης της εσωτερικής πληρεξουσιότητας Σελ. 110
Ι. Η κατά κανόνα σύμπτωση της έκτασης της εσωτερικής πληρεξουσιότητας με την έκταση της υποκείμενής της σχέσης Σελ. 110
ΙΙ. Η έννομη θέση-προστασία των τρίτων στο πλαίσιο της εσωτερικής πληρεξουσιότητας Σελ. 122
ΙΙΙ. Είναι νοητή η κατάχρηση της εσωτερικής πληρεξουσιότητας; Σελ. 124
§ 8. Η ερμηνεία της δήλωσης βούλησης της εξωτερικής πληρεξουσιότητας Σελ. 127
I. H ερμηνεία της δήλωσης βούλησης της εξωτερικής πληρεξουσιότητας κατά τις ΑΚ 173 και 200 Σελ. 127
ΙΙ. Ο προσδιορισμός της έκτασης της εξωτερικής πληρεξουσιότητας Σελ. 132
ΙΙΙ. Η σχέση της ερμηνείας της εξωτερικής πληρεξουσιότητας και της θεωρίας περί καταχρήσεώς της Σελ. 149
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 149
2. Η θέση της νομολογίας Σελ. 150
3. Η οριοθέτηση του πεδίου δράσης της ερμηνείας της εξωτερικής πληρεξουσιότητας και της θεωρίας περί καταχρήσεώς της Σελ. 158
Κεφάλαιο Τέταρτο Η κατάχρηση της εξωτερικής πληρεξουσιότητας 
§ 9. Το προκρινόμενο μοντέλο προσέγγισης της προβληματικής της κατάχρησης της εξωτερικής πληρεξουσιότητας Σελ. 163
§ 10. Το πραγματικό της κατάχρησης της εξωτερικής πληρεξουσιότητας Σελ. 173
Ι. Γενικά Σελ. 173
ΙΙ. Η απαιτούμενη συμπεριφορά του αντιπροσώπου Σελ. 173
1. Η σύναψη δικαιοπραξίας αντίθετης με την πραγματική ή εικαζόμενη βούληση του κυρίου της υπόθεσης Σελ. 173
2. Οι θέσεις της θεωρίας και της νομολογίας Σελ. 188
α) Οι προτάσεις για έναν στενότερο προσδιορισμό της έννοιας της «κακής χρήσης» της πληρεξουσιότητας Σελ. 189
αα. Η πρόκληση περιουσιακής ζημίας στον κύριο της υπόθεσης. Κριτική αξιολόγηση Σελ. 189
ββ. Η συνδρομή πταίσματος στο πρόσωπο του αντιπροσώπου Σελ. 197
i. Οι προβαλλόμενες στη θεωρία τοποθετήσεις Σελ. 197
ii. Κριτική αξιολόγηση των προβαλλόμενων τοποθετήσεων Σελ. 205
ii.α. Κριτική αξιολόγηση απαίτησης ελαφράς αμέλειας του αντιπροσώπου Σελ. 205
ii.β. Κριτική αξιολόγηση της απαίτησης βαριάς αμέλειας ή δόλου του αντιπροσώπου Σελ. 208
β) Η πρόταση για έναν ευρύτερο προσδιορισμό της έννοιας της «κακής χρήσης» της πληρεξουσιότητας. Κριτική αξιολόγηση Σελ. 223
3. Τελικό συμπέρασμα Σελ. 231
ΙΙΙ. Η απαιτούμενη συμπεριφορά του συναλλασσόμενου με τον αντιπρόσωπο τρίτου Σελ. 232
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 232
2. Οι προβαλλόμενες στη θεωρία και νομολογία θέσεις Σελ. 233
3. Η προσωπική μου τοποθέτηση Σελ. 241
α) Γενικά Σελ. 241
β) Η ανάγκη τελολογικής συστολής της ΑΚ 211 Σελ. 242
γ) Η τελολογική συστολή της ΑΚ 211 παρ. 1 εδ. 1 επί τη βάσει της ΑΚ 1036 παρ. 1 Σελ. 253
ΙV. Συμπέρασμα Σελ. 272
§ 11. Η σύναψη μιας δικαιοπραξίας κατόπιν συμπαιγνίας αντιπροσώπου- τρίτου Σελ. 273
§ 12. Η ανεπάρκεια της ΑΚ 281 προς αντιμετώπιση της προβληματικής της κατάχρησης της πληρεξουσιότητας Σελ. 282
Βιβλιογραφία Σελ. 295
Α. Ελληνική Σελ. 295
Β. Ξενόγλωσση Σελ. 302
Aλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 321
Back to Top