Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11536
Αρτινοπούλου Β., Παπαθεοδώρου Θ.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 190
  • ISBN: 960-272-367-X
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, η οποία, παρά τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομική τυποποίησή της, παραμένει για τον Έλληνα νομοθέτη όρος άγνωστος και ασαφής. Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία αποτελεί πρόβλημα αντικειμενικό και υποκειμενικό: αντικειμενικό, γιατί πλέον αναγνωρίζεται παντού στην Ευρώπη ως μορφή διάκρισης λόγω φύλου, άνισης μεταχείρισης, προσβολής της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος των θυμάτων· υποκειμενικό, γιατί τα θύματα αυτής της συμπεριφοράς βιώνουν τις συνέπειές της στο επαγγελματικό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Στην αρχή του έργου προσεγγίζεται θεωρητικά η σεξουαλική παρενόχληση, ενώ εξετάζονται ζητήματα ορισμού και ποινικοποίησης. Στη συνέχεια, ερευνάται η νομική διάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης και ειδικότερα η ποινικοποίησή της σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ισχύον νομικό καθεστώς στην Ελλάδα, ενώ επισημαίνονται οι πολιτικές πρόληψης του φαινομένου με τη βοήθεια και εμπειρικών δεδομένων. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, με Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με αλλοδαπή νομολογία και με εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση μοντέλων κατάλληλης συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 15
I. H οριοθέτηση της έννοιας της σεξουαλικής παρενόχλησης από τα ευρωπαϊκά όργανα 
Α. Η αρχική αναγνώριση του φαινομένου από τα ευρωπαϊκά όργανα Σελ. 18
Β. Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ Σελ. 26
Γ. Η Οδηγία 2002/73/ΕΚ Σελ. 30
Δ. Η Οδηγία 2004/113/ΕΚ Σελ. 35
Συμπέρασμα Σελ. 37
II. Θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης 
A. Σεξουαλική παρενόχληση και κοινωνικό φύλο Σελ. 39
B. Η εγκληματολογική θεώρηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία 
1. Το ζήτημα του ορισμού Σελ. 57
2. Το ζήτημα της ποινικοποίησης Σελ. 61
3. Η θέση της φεμινιστικής εγκληματολογίας Σελ. 63
4. Οι ερμηνευτικές- ερευνητικές προσεγγίσεις του φαινομένου Σελ. 66
III. Η νομική διάσταση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία 
Α. Η ποινικοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία σε χώρες της Ε.Ε. 
1. Ιρλανδία Σελ. 73
2. Βρετανία Σελ. 74
3. Ισπανία Σελ. 75
4. Γαλλία Σελ. 77
5. Βέλγιο Σελ. 80
Συμπέρασμα Σελ. 81
Β. Το ισχύον νομικό καθεστώς στην Ελλάδα ιδιαίτερα Σελ. 81
1. Η κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης στην εργασία Σελ. 82
2. Η κατάχρηση δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ) Σελ. 83
3. Η θέση της ελληνικής νομολογίας Σελ. 84
4. Η θέση της ΓΣΕΕ Σελ. 87
5. Το ισχύον καθεστώς κατά τον Ποινικό Κώδικα Σελ. 89
Γ. Πρόταση ποινικοποίησης της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία Σελ. 91
IV. Πολιτικές πρόληψης της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία Σελ. 95
V. Η εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου: 1η πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα 
Α. Η ταυτότητα της έρευνας 
1. Αντικείμενο και στόχοι της έρευνας Σελ. 100
2. Μεθοδολογία και στάδια της έρευνας Σελ. 100
3. Το δείγμα της έρευνας Σελ. 101
4. Μέθοδος της έρευνας Σελ. 102
Β. Τα ευρήματα της έρευνας Σελ. 103
Συμπεράσματα Σελ. 129
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 133
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελ. 137
Ι. Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
1. Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 Σελ. 137
2. Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 Σελ. 151
3. Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία Σελ. 164
ΙΙ. Αλλοδαπή νομολογία Σελ. 180
ΙΙΙ. Καλές Πρακτικές 
Α) Εκπαίδευση Προσωπικού Σελ. 186
Β) Εκπαίδευση ανώτατων στελεχών, διευθυντών και προισταμένων τμημάτων της επιχείρησης Σελ. 187
Back to Top