ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Διάλογος με τη Νομολογία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16506
Φουντεδάκη Κ.

Το παρόν έργο «Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης – Διάλογος με τη Νομολογία» κινείται σε δύο άξονες: αφενός της ανάδειξης της συνολικής εξέλιξης της ιατρικής ευθύνης σε νομοθετικό, νομολογιακό και θεωρητικό επίπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αφετέρου της κάλυψης των ζητημάτων που έχουν αναδειχθεί ως εμφανίζοντα ενδιαφέρον και ιδίως πρακτική σημασία. Βασική επιλογή ήταν η προσπάθεια να κρατηθεί η παρουσίαση σύντομη και περιεκτική, χωρίς εκτεταμένες αναλύσεις και να δοθεί έμφαση στη σύνδεση με τη νομολογία. Όπως κι ο τίτλος του μαρτυρεί, το βιβλίο αποσκοπεί ως έναν βαθμό στην κάλυψη διδακτικών αναγκών. Κυρίως, όμως, επιχειρεί να αποδώσει με ευσύνοπτο, αλλά ολοκληρωμένο και σύμφωνο με το δόγμα του αστικού δικαίου τρόπο, τον βασικό προβληματισμό του ελληνικού δικαίου της αστικής ιατρικής ευθύνης. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν εξηγείται και η επιλογή να γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή μόνο σε δικαστικές αποφάσεις, και μάλιστα στις πιο πρόσφατες και ενδιαφέρουσες, ενώ η θεωρητική εξέλιξη αναδεικνύεται από τους βιβλιογραφικούς πίνακες.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XV
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I. Βιβλιογραφία στα ελληνικά Σελ. XIX
II. Ενδεικτική ξενόγλωσση βιβλιογραφία Σελ. XXΙV
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
Ι. Η έννοια της αστικής ιατρικής ευθύνης - Η «αποτυχημένη»
ιατρική πράξη και ο «θεραπευτικός κίνδυνος»
1. Η ιατρική ευθύνη ως τμήμα του «Ιατρικού Δικαίου»
και του Δικαίου της Επαγγελματικής Ευθύνης Σελ. 2
2. Η «αποτυχημένη» ιατρική πράξη και ο «θεραπευτικός κίνδυνος» Σελ. 4
ΙΙ. Αστική και ποινική ιατρική ευθύνη Σελ. 5
ΙΙΙ. Ιατρική ευθύνη χωρίς ιατρικό σφάλμα; Σελ. 6
ΙV. Άλλες παράμετροι κατανόησης της εξέλιξης
της ιατρικής ευθύνης - Η παρούσα κατάσταση στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 8
V. Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις δίκες της αστικής
ιατρικής ευθύνης Σελ. 14
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διατάξεις με ενδιαφέρον για την αστική ιατρική ευθύνη - Έννομη σχέση που συνδέει τον γιατρό με τον ασθενή
Ι. Το νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 15
II. Η έννομη σχέση που συνδέει τον γιατρό με τον ασθενή και η νομική
φύση της υποχρέωσης παροχής ιατρικής φροντίδας: Ενοχή από
διακινδύνευση, ενοχή μέσων ή αποτελέσματος
1. Γενικά Σελ. 18
2. Η νομική φύση των υποχρεώσεων του γιατρού Σελ. 20
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Βασικές έννοιες
§ 1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ι. Έννοια - Κατάρτιση - Συμβαλλόμενοι Σελ. 23
ΙΙ. Υποχρεώσεις - Αυτοπρόσωπη εκτέλεση - Νομική φύση της σύμβασης
1. Υποχρεώσεις Σελ. 26
2. Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβαση έργου Σελ. 28
ΙΙΙ. Ακυρότητα - Λήξη της σύμβασης Σελ. 30
§ 2. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ι. Εννοιολογική προσέγγιση Σελ. 33
ΙΙ. Η ιατρική πράξη ως νόμιμη ή παράνομη παρέμβαση
στη σωματική ακεραιότητα και υγεία
1. Το πρόβλημα Σελ. 34
2. Υποστηριζόμενες απόψεις και συνέπειες για την αστική ευθύνη Σελ. 35
3. Πόρισμα Σελ. 38
ΙΙΙ. Οι μη θεραπευτικές πράξεις Σελ. 40
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Νόμιμοι λόγοι ευθύνης
§ 1. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Σελ. 43
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 44
ΙΙ. Συστηματική ένταξη του ιατρικού σφάλματος
στο ελληνικό δίκαιο της αστικής ευθύνης
1. Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη Σελ. 47
2. Το ιατρικό σφάλμα ως παράνομη συμπεριφορά κατά την ΑΚ 914 -
Σχέση με την αμέλεια ως μορφή υπαιτιότητας Σελ. 47
ΙΙΙ. Το μέτρο της οφειλόμενης επιμέλειας - Αντικειμενικές περιστάσεις,
μειονεξίες και αυξημένα προσόντα του γιατρού
1. Αντικειμενικές περιστάσεις Σελ. 52
2. Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του γιατρού - Το ζήτημα
του γιατρού αυξημένων προσόντων Σελ. 53
IV. Η νομική και η ιατρική έννοια του ιατρικού σφάλματος
1. Γενικά - Η διάσταση αντιλήψεων μεταξύ γιατρών και νομικών Σελ. 55
2. Ειδικότερα η έννοια της «επιπλοκής» Σελ. 58
3. Ιατρικό σφάλμα και «θεμελιώδεις κανόνες της ιατρικής» Σελ. 60
V. Τα κριτήρια για την εξειδίκευση του ιατρικού σφάλματος Σελ. 61
VΙ. Τυπολογία ιατρικών σφαλμάτων
1. Κατηγορίες ιατρικών σφαλμάτων - Σφάλματα «ενέργειας» και «εκτίμησης» Σελ. 65
2. Διαγνωστικό σφάλμα Σελ. 67
3. Σφάλμα «περί την ανάληψη του ασθενούς» και οργανωτικό σφάλμα Σελ. 70
§ 2. Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Σελ. 73
I. Γενικά για τη συναίνεση και την ενημέρωση του ασθενούς Σελ. 75
ΙΙ. Η συναίνεση
1. Η νομική σημασία της συναίνεσης για την αστική ιατρική ευθύνη
και η πρακτική της διάσταση Σελ. 77
2. Νομική φύση της συναίνεσης Σελ. 80
3. Ικανότητα για συναίνεση Σελ. 80
4. Αδυναμία συναίνεσης Σελ. 85
5. Άρνηση της συναίνεσης Σελ. 87
6. Πορίσματα Σελ. 91
7. Άλλες προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη (ισχυρή) η συναίνεση Σελ. 93
ΙΙΙ. Η ενημέρωση του ασθενούς
1. Μορφές και ratio Σελ. 94
2. Υποκείμενα της ενημέρωσης - Παράλειψη ενημέρωσης
με επιλογή του αποδέκτη ή του γιατρού Σελ. 98
3. Περιεχόμενο και τύπος Σελ. 101
ΙV. Προγενέστερες οδηγίες (Advance Directives)
και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής
1. Το πρόβλημα Σελ. 103
2. Πληρεξούσιοι υγείας και διαθήκες ζωής Σελ. 106
3. Αναζήτηση άλλων λύσεων de lege lata εκτός του προβληματισμού
της δεσμευτικότητας των προγενέστερων επιθυμιών του ασθενούς Σελ. 108
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ιατρική ευθύνη για σφάλμα ως ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 2251/1994 Σελ. 111
Ι. Γενικά για το άρθρο 8 ν. 2251/1994 - Πεδίο εφαρμογής και λειτουργία
της διάταξης ως ειδικής ρύθμισης της αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 112
ΙΙ. Η ρύθμιση
1. Το τεκμήριο παρανομίας και υπαιτιότητας του παρέχοντος
υπηρεσίες ως τεκμήριο ιατρικού σφάλματος και
η ειδικότερη ρύθμιση του αιτιώδους συνδέσμου Σελ. 116
2. Η «ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια», τα κριτήρια
και η σχέση με το ιατρικό σφάλμα Σελ. 119
ΙΙΙ. Η σημασία του άρθρου 8 ν. 2251/1994 στο θέμα της ιστορικής βάσης
και του ορισμένου της αγωγής με αντικείμενο την αστική
ιατρική ευθύνη Σελ. 121
IV. Aποτίμηση Σελ. 124
V. Εφαρμογή του άρθρου 8 ν. 2251/1994 επί σύμπραξης περισσότερων γιατρών Σελ. 126
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο αιτιώδης σύνδεσμος και η ζημία
Ι. Γενικά
1. Εφαρμογή των γενικών διατάξεων και παραδοχών Σελ. 127
2. Ζητήματα ζημίας σε σχέση με το κυοφορούμενο Σελ. 128
ΙΙ. Ειδικά ζητήματα
1. Κοινή πράξη περισσοτέρων (ΑΚ 926 εδ. 1 περ. α΄) και άρθρο 8 § 6
ν. 2251/1994 Σελ. 131
2. Διακοπή του αιτιώδους συνδέσμου και προδιάθεση του παθόντος Σελ. 138
3. Υποθετική, σωρευτική και «διαζευκτική» (πιθανή) αιτιότητα Σελ. 143
4. Η «απώλεια ευκαιρίας» επιβίωσης ή θεραπείας Σελ. 145
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ειδικά ζητήματα
§ 1. ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
Ι. Σύμβαση ιατρικής αγωγής Σελ. 147
ΙΙ. Αδικοπρακτική ευθύνη
1. Ευθύνη λόγω πρόστησης Σελ. 148
2. Οργανωτικά σφάλματα Σελ. 153
§ 2. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Σελ. 154
Ι. Ανεπιθύμητες γεννήσεις και "wrongful life"
(γέννηση λόγω σφάλματος κατά τον προγεννητικό έλεγχο) Σελ. 155
ΙΙ. Το παιδί ως «ζημία» Σελ. 159
ΙΙΙ. Θεμελίωση και περιεχόμενο της αποζημίωσης στις γεννήσεις
που παραβιάζουν τον οικογενειακό προγραμματισμό
1. Προσβολή προσωπικότητας (ΑΚ 57) Σελ. 161
2. Περιουσιακή ζημία Σελ. 161
IV. Οι περιπτώσεις “wrongful life”
1. Αξιώσεις των γονέων - Και πάλι το παιδί ως «ζημία» Σελ. 163
2. Προσβολή της προσωπικότητας των γονέων. Σελ. 164
3. Αποζημίωση για περιουσιακή ζημία των γονέων -
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 168
4. Αξιώσεις του παιδιού; Σελ. 172
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 175
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) Σελ. 187
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Σύμβαση Οβιέδο (ν. 2619/1998 άρθρα 1-27) Σελ. 209
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Γνώμη του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ «Προγενέστερες οδηγίες για το τέλος της ζωής» Σελ. 215
ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 221
Back to Top