ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΤΑ


Εισαγωγή - Μελέτες - Νομολογία - Νομοθεσία - Υποδείγματα

Σε απόθεμα

Τιμή: 90,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 90,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11184
Λεκέας Σ.
  • Έκδοση: 2004
  • Σελίδες: 896
  • ISBN: 960-272-238-X
Το έργο αυτό καλύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο της νομικής πρακτικής που αφορά τα πράγματα κοινής χρήσεως και κοινωφελούς εξυπηρετήσεως του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνεται η ισχύουσα νομοθεσία σε ζητήματα προορισμού, παραχώρησης, δημιουργίας και κατάργησης κοινόχρηστων χώρων, τελών χρήσεως, εισφορών, απαλλοτριώσεων, δικονομικών, ποινικών θεμάτων κ.λπ. Επιπλέον, παρατίθενται νομολογία της τελευταίας εικοσαετίας ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες και κατάλογος των σχετικών με τα ζητήματα αυτά μελετών για τη διευκόλυνση της έρευνας του αναγνώστη. Τέλος, το έργο συμπληρώνεται με 28 υποδείγματα δικογράφων για πρακτικά θέματα, όπως αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για παρεμπόδιση χρήσης κοινόχρηστης οδού, αίτηση ακυρώσεως για αλλαγή χρήσης χώρου, λήψη αδείας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, προσβολή πράξης εγκατάστασης σταθμού αιολικής ενέργειας, κατάτμηση δασικής έκτασης και ακύρωσης οικοδομικής άδειας, κήρυξη έκτασης αναδασωτέας, μήνυση για διατάραξη, παρακώλυση των συγκοινωνιών και παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων κ.ά.
<
Back to Top
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ|1 
1. Έννοια, γενικά, δημιουργία / κατάργηση κοινοχρήστων χώρων, απαλλοτριώσεις (1-14)|9 
2. Οδοί, πλατείες, άλση, πάρκα (15-21)|15 
3. Αιγιαλός, παραλία, θάλασσα (22-31)|19 
4. Δάση (32-39)|23 
5. Πολεοδομία (40-47)|25 
6. Ρέοντα ύδατα (48-52)|31 
7. Προσωπικότητα (53-58)|33 
8. Παραχώρηση κοινοχρήστων κ.λπ., δικαιώματα (59-71)|37 
9. Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (72-79)|41 
10. Αγροτικά, βοσκή, εποικιστικά (80-92)|45 
11. Ιεροί Ναοί, θρησκευτικές δραστηριότητες (93-98)|49 
12. ΟΤΑ, χρησικτησία, παρέμβαση (99-107)|51 
13. Εκλογές (108-110)|53 
14. Εμπορικές μισθώσεις (111-116)|55 
15. Δικονομία, ποινικά θέματα, κυρώσεις (117-127)|57 
ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣ|63 
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|81 
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ|83 
1. Γενικά θέματα, Ιδιότητες κοινοχρήστων, προορισμός χρήσης κοινοχρήστου χώρου, χρήση του χώρου|107 
α. Ιδιότητες - χαρακτηριστικά κοινοχρήστων χώρων (1-26)|110 
β. Ο πολίτης και οι κοινόχρηστοι χώροι (27-32)|116 
γ. Απώλεια κυριότητας και κοινοχρηστοποίηση χώρων (33-46)|117 
δ. Δρόμοι, πλατείες, στοές (47-58)|120 
ε. Αιγιαλός, ύδατα, κοιμητήρια (59-60)|122 
στ. Προορισμός/χρήση των κοινοχρήστων χώρων (61-91)|122 
ζ. Παρεμπόδιση χρήσεως κοινοχρήστου (92-93)|129 
η. Πολεοδομικές ρυθμίσεις (94-98)|130 
θ. Μη κοινόχρηστοι χώροι (99)|132 
ι. Αναδασμός (100)|132 
ια. Διάφορα θέματα (101-103)|132 
2. Ρυθμίσεις πολεοδομίας στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων|133 
α. Διαφύλαξη - Επαύξηση κοινόχρηστων χώρων (104-144)|137 
β. Κοινωφελής χώροι, κοινή ωφέλεια (145-170)|149 
γ. Κοινόχρηστος χαρακτήρας, Ιδιωτική βούληση (171-188)|158 
δ. Πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, οικοδομική άδεια (189-209)|162 
ε. Μόνη δίοδος σε κοινόχρηστο χώρο (210-211)|169 
στ. Ρυμοτομικό σχέδιο (212-214)|169 
ζ. Οικοδομικοί συνεταιρισμοί (215-218)|170 
η. Διάφορα θέματα (219-244)|170 
3. Οδοί, πλατείες, άλση, πάρκα|175 
α. Χαρακτήρας κοινοχρήστου (245-269)|177 
β. Βούληση ιδιοκτήτη (270-277)|183 
γ. Κατάργηση, προσκύρωση (278-280)|184 
δ. Δίοδος, δουλεία (281-288)|185 
ε. Ιδιωτική οδός (289-304)|187 
στ. Αγροτική οδός (305-310)|191 
ζ. Πλατεία (311-313)|192 
η. Διάφορα (314-318)|193 
4. Αιγιαλός, παραλία, θάλασσα|195 
α. Ιδιότητα, όρια (319-332)|197 
β. Κοινόχρηστο, δημοσίου (333-351)|199 
γ. Διαπλάτυνση (352-353)|202 
δ. Παραλία (354-355)|203 
ε. Αμφισβητήσεις ιδιωτών (356-357)|203 
στ. Παραχώρηση χρήσης (358-368)|203 
ζ. Δικονομικά θέματα, κυρώσεις (369-387)|206 
5. Ρέοντα ύδατα, ρέματα, κοίτη ποταμού|211 
α. Αέναη ροή, κοινόχρηστα (388-397)|212 
β. Ποταμός μη πλεύσιμος (398-401)|214 
γ. Πηγές, βρύση (402-404)|215 
δ. Ελκόμενο νερό (405-406)|216 
ε. Ρέματα (407-420)|216 
στ. Χείμαρρος (421-423)|219 
ζ. Διάφορα θέματα (424-426)|220 
6. Δικαίωμα προσωπικότητας και κοινόχρηστοι χώροι|221 
α. Έννοια, προστασία (427-451)|222 
β. Δικονομικά θέματα (452-463)|226 
7. Παραχώρηση χρήσεως, δικαιώματα|229 
α. Παραχώρηση, ανάκληση, μη αναίρεση κοινής χρήσης (464-474)|230 
β. Όχι μεταβίβαση παραχώρησης (475-478)|232 
γ. Παραχώρηση, μίσθωση (479-482)|233 
δ. Περιπτώσεις παραχώρησης (483-487)|234 
ε. Προστασία, αποζημίωση (488-491)|234 
στ. Εκτελεστή διοικητική πράξη (492-501)|235 
8. Τέλη χρήσεως - εισφορές|239 
α. Γενικά, υπόχρεοι (502-523)|240 
β. Αέρας άνω του κ.χ. (524-526)|244 
γ. Υπέδαφος (527-540)|244 
δ. Τέλη διαφήμισης (541-545)|247 
ε. Αυθαίρετη χρήση, πρόστιμο (546-551)|248 
στ. Αιτιολογημένη κρίση (552-554)|249 
ζ. Εισφορές, σε γη, χρήμα (555-562)|249 
9. Πολιτικά κόμματα, εκλογές (563-569)|253 
10. Ιεροί ναοί, θρησκευτικέςδραστηριότητες (570-574)|257 
11. Αγροτικά, βοσκή, εποικιστικά|259 
α. Εποικιστικές εκτάσεις (575-587)|260 
β. Αγροκτήματα, βοσκή (588-591)|262 
γ. Αγροτικός κώδικας (592-594)|263 
12. Απαλλοτριώσεις προς δημιουργία κοινοχρήστων χώρων|265 
α. Συντέλεση απαλλοτρίωσης (595-603)|266 
β. Ανοχή ιδιοκτήτη (604-607)|268 
γ. Κυριότητα στους ΟΤΑ, δημόσιο (608-611)|269 
δ. Μεταφορά συντελεστή δόμησης (612-614)|270 
ε. Υπόχρεοι αποζημίωσης (615-625)|270 
13. Χρησικτησία υπέρ ΟΤΑ (626-630)|275 
14. Παρέμβαση ΟΤΑ (631-634)|277 
15. Παραχώρηση χώρων σε κοινή χρήση|279 
α. Βούληση ιδιοκτήτη, αποζημίωση (ν. 1337/82) (635-648)|280 
β. Επίσπευση, τεκμήριο παραχώρησης (649-664)|283 
γ. Σχηματισθέντες κ.χ. (665-674)|286 
δ. Διάφορα θέματα (675-683)|288 
16. Κατεδάφιση αυθαιρέτων (684-693)|291 
17. Δάση (694-700)|295 
18. Δικονομικά θέματα, ποινικά, πρόστιμα|299 
α. Πολιτικά δικαστήρια (701-714)|301 
β. Ειρηνοδικείο (715-724)|303 
γ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών (725-729)|305 
δ. Συμβούλιο Επικρατείας, τ.δ.δ. (730-751)|306 
ε. Ποινικά, πρόστιμα (752-756)|311 
19. Εμπορικές μισθώσεις (757-762)|313 
20. Διάφορα θέματα (763-787)|315 
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|321 
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ|323 
1. Γενικά|337 
[1] Σύνταγμα|337 
‘Αρθ. 5|337 
‘Αρθ. 24|338 
‘Αρθ. 117|339 
[2] Αστικός Κώδικας|340 
‘Αρθ. 57 [Δικαίωμα στην προσωπικότητα]|340 
‘Αρθ. 281 [Κατάχρηση δικαιώματος]|341 
‘Αρθ. 369 [Εμπράγματες συμβάσεις για ακίνητο]|341 
‘Αρθ. 948 [Κινητά και ακίνητα]|341 
‘Αρθ. 966 [Πράγματα εκτός συναλλαγής]|341 
‘Αρθ. 967 [Κοινόχρηστα]|341 
‘Αρθ. 968 [Κυριότητα σε κοινόχρηστα]|341 
‘Αρθ. 969|341 
‘Αρθ. 970|342 
‘Αρθ. 971|342 
‘Αρθ. 972 [Αδέσποτα, έρημος κλήρος]|342 
‘Αρθ. 1012 [Υποχρέωση παροχής διόδου]|342 
‘Αρθ. 1033 [Κτήση ακινήτου με σύμβαση]|342 
‘Αρθ. 1073|342 
‘Αρθ. 1076|342 
[3] Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα|343 
‘Αρθ. 51|343 
‘Αρθ. 55|343 
[4] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας|344 
‘Αρθ. 15 [Εξαιρετική αρμοδιότητα ειρηνοδικείου χωρίς διάκριση αξίας]|344 
‘Αρθ. 29 [Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων]|344 
[5] Ποινικός Κώδικας|345 
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών  
‘Αρθ. 290 [Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών]|345 
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Τελικές διατάξεις  
‘Αρθ. 458 [Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων]|345 
[6] ΝΟΜΟΣ 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»|346 
‘Αρθ. 2 § 1 [Ορισμοί]|347 
‘Αρθ. 4 [Σήμανση οδών με πινακίδες]|350 
‘Αρθ. 10 [Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης]|364 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ - Κανόνες Οδικής Συμπεριφοράς 
‘Αρθ. 12 [Γενικές διατάξεις]|367 
‘Αρθ. 29 [Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους,οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες]|369 
‘Αρθ. 34 § 2 [Στάση και στάθμευση]|371 
‘Αρθ. 47 [Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς]|372 
‘Αρθ. 48 [Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου]|373 
‘Αρθ. 49 [Αγώνες στις οδούς και στις πίστες]|374 
‘Αρθ. 50 [Τεκμήριο υπαιτιότητας]|375 
[7] ΝΟΜΟΣ 2052/1992 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις»|376 
‘Αρθ. 8 §§ 1-7|376 
[8] ΝΟΜΟΣ 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»|381 
‘Αρθ. 98 § 9 [Οικιστική ανάπτυξη]|381 
[9] ΝΟΜΟΣ 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»|382 
‘Αρθ. 3 [Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων]|382 
[10] ΝΟΜΟΣ 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»|388 
‘Αρθ. 48 [Οδοί] |388 
[11] Α.Ν. 1539/1938 «Περί Προστασίας των δημοσίων κτημάτων»|390 
‘Αρθ. 22|390 
‘Αρθ. 23|391 
[12] Π.Δ. της 16/23.8.1977 «Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των ρυμοτομικών σχεδίων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας (Αττικής)»|392 
‘Αρθ. 3 §§ 4, 5, 10|392 
[13] Ν.Δ. 1044/1971 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του α.ν. 1324/1949 "περί προστασίας και αποκαταστήσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου" κυρωθέντος διά του ν. 1487/1950, ως ούτος ισχύει νυν»|395 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ~ - Περίπτερα Δικαιούχοι 
‘Αρθ. 13|395 
[14] Ν.Δ. 917/1971 «Περί εγκαταστάσεωςδημοσίων εν γένει θεαμάτων εις κοινοχρήστους χώρους»|397 
‘Αρθ. 1|397 
‘Αρθ. 2|397 
‘Αρθ. 3|398 
[15] Ν.Δ. 690/1948 «Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων»|399 
‘Αρθ. 1|399 
[16] Ν.Δ. της 17 Ιουλ./16 Αυγ. 1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών»|405 
‘Αρθ. 20|405 
2. Πολεοδομία|409 
[17] ΝΟΜΟΣ 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις»|409 
‘Αρθ. 16 [Εξασφάλιση σημαντικών κοινόχρηστων χώρων σε παλιά σχέδια πόλεως]|409 
‘Αρθ. 20 [Εισφορά σε γη]|414 
‘Αρθ. 21 [Εισφορά σε χρήμα]|416 
‘Αρθ. 29 §§ 1α-γ|417 
‘Αρθ. 30|418 
‘Αρθ. 31|419 
[18] ΝΟΜΟΣ 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 "Γενικός Oικοδομικός Κανονισμός" και άλλες σχετικές διατάξεις»|421 
‘Αρθ. 2 §§ 1, 3|421 
‘Αρθ. 6 § 3|422 
[19] ΝΟΜΟΣ 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» |423 
ΜΕΡΟΣ Α~ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
‘Αρθ. 2 §§ 1-6 [Ορισμοί]|423 
‘Αρθ. 6 § 3 [Αρτιότητα οικοπέδων]|424 
‘Αρθ. 10 §§ 1-2 [Πλάτος δρόμου - Αφετηρία μέτρησης υψών]|424 
‘Αρθ. 25 § 1 [Δουλείες σε ακίνητα]|425 
[20] ΝΟΜΟΣ 1337/1983 «Επέκταση τωνπολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξηκαι σχετικές ρυθμίσεις»|426 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Επεκτάσεις σχεδίων πόλεων Περιοχές επεκτάσεων - Πολεοδομικές ενότητες 
‘Αρθ. 8 [Εισφορά σε γη]|426 
‘Αρθ. 12 §§ 1-4, 7 [Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης]|432 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Αυθαίρετες κατασκευές 
‘Αρθ. 15 [Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων]|437 
‘Αρθ. 22 [Κύρωση αποφάσεων]|440 
‘Αρθ. 28 [Κοινόχρηστοι χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων]|440 
‘Αρθ. 42 § 4 [Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί - Δεύτερη κατοικία μέσα στις Ζ.Ο.Ε.]|441 
[21] ΝΟΜΟΣ 947/1979 «Περί οικιστικών περιοχών»|442 
‘Αρθ. 22 §§ 4-5 [Αναγκαστικαί απαλλοτριώσεις] |442 
[22] ΝΟΜΟΣ 4060/1960 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού νομοθεσίας»|443 
‘Αρθ. 9 εδ. β~|443 
[23] Π.Δ. της 14.7/27.7.1999 «Κώδικας βασικήςπολεοδομικής νομοθεσίας»|444 
‘Αρθ. 153 [Περιεχόμενο σχεδίων Τρόπος σύνταξης διαγραμμάτων]|445 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η~ - Δόμηση εκτός εγκεκριμένων σχεδίων 
‘Αρθ. 162 §§ 1-2 [Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης]|453 
‘Αρθ. 190 [Ίδρυση κοιμητηρίων και περιορισμοί στη δόμηση γύρω από αυτό]|455 
‘Αρθ. 242 §§ 2-6 [Ορισμοί]|461 
‘Αρθ. 246 [Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους]|461 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - Απαλλοτριώσεις ακινήτωνγια πολεοδομικούς σκοπούς 
‘Αρθ. 276 [Απαλλοτρίωση ακινήτων για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και χώρων για κτίρια κοινής ωφέλειας]|464 
‘Αρθ. 282 [Απαλλοτρίωση ακινήτων για δημιουργία χώρων κτιρίων κοινής ωφέλειας]|465 
‘Αρθ. 287 [Απαλλοτρίωση κτιρίων που προβλέπονται για χρήση στάθμευσης αυτοκινήτων]|465 
‘Αρθ. 291 [Αναλογισμός αποζημίωσης για τη διάνοιξη και τη διαπλάτυνση οδών]|466 
‘Αρθ. 292 [Αναλογισμός αποζημίωσης για τη διάνοιξη και διαπλάτυνση πλατειών και ευρέωνκοινόχρηστων χώρων]|467 
‘Αρθ. 293 [Αναλογισμός αποζημίωσης σε ειδικές περιπτώσεις]|469 
‘Αρθ. 315 [Δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων ή προαιρετικών ΧΣΑ]|470 
‘Αρθ. 316 [Εξουσιοδότηση για καθορισμό όρων διαμόρφωσης ΧΣΑ]|473 
‘Αρθ. 317 [Έναρξη επιβολής υποχρεώσεων δημιουργίας ΧΣΑ]|474 
‘Αρθ. 318 [Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΧΣΑ]|474 
‘Αρθ. 323 [Κριτήρια, όροι και διαδικασία δημιουργίας ΧΣΑ άνω των 50 θέσεων]|475 
‘Αρθ. 367 [Πεζοδρόμια]|481 
‘Αρθ. 411 [Απαγόρευση δημιουργίας κοινόχρηστωνχώρων]|484 
‘Αρθ. 415 [Κοινοχρησία ρυμοτομουμένων ακινήτων χωρίς αποζημίωση]|485 
‘Αρθ. 416 [Εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι με επίσπευση των ιδιοκτητών]|486 
[24] Π.Δ. της 20.8.1985 «Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24.4.1985 π.δ./τος (ΦΕΚ Δ~ 181)»|489 
‘Αρθ. 3 §§ 1, 4|489 
‘Αρθ. 5|490 
‘Αρθ. 6|492 
‘Αρθ. 8 §§ 2-3|492 
[25] Ν.Δ. 8 της 9/9.6.1973 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού»|494 
Στοαί 
‘Αρθ. 25 Α~) Εσωτερικαί στοαί|494 
Β~) Εξωτερικαί στοαί|495 
[26] Π.Δ. της 3/22 Απρ. 1929 «Περί γενικού οικοδομικού κανονισμού του Κράτους»|496 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ - Γενικοί κανόνες δια την σύνταξιν και έγκρισιν των σχεδίων ρυμοτομίας 
‘Αρθ. 18 § 6|496 
‘Αρθ. 20|497 
[27] Ν.Δ. της 17 Ιουλ./16 Αυγ. 1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών»|500 
‘Αρθ. 21|500 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ~ - Γενικές Διατάξεις 
‘Αρθ. 70|501 
[28] Απόφ. οικ. 52488/2002 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΕμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»|502 
‘Αρθ. 1ο|502 
‘Αρθ. 2ο|503 
‘Αρθ. 3ο|503 
‘Αρθ. 4ο|504 
‘Αρθ. 5ο|505 
‘Αρθ. 6ο|505 
‘Αρθ. 7ο|505 
‘Αρθ. 8ο|505 
[29] Απόφ. οικ. 52716/2001 «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής»|506 
[30] Εγκύκλιος 56990/12/28.3.2002 «ΓΟΚ - ‘Αρθρο 19 - Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής»|508 
3. Οδοί|509 
[31] ΝΟΜΟΣ 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών»|509 
‘Αρθ. 1 [Γενική διαίρεσις των οδών]|510 
‘Αρθ. 2 [Χαρακτηρισμός Εθνικών οδών]|510 
‘Αρθ. 3 [Χαρακτηρισμός επαρχιακών οδών]|510 
‘Αρθ. 4 [Χαρακτηρισμός Δημοτικών και Κοινοτικών οδών]|510 
‘Αρθ. 5 [Υπόχρεοι προς κατασκευήν, ανακαίνισιν-συντήρησιν οδών]|511 
‘Αρθ. 6 [Ταμεία Οδοποιίας Νομών]|512 
‘Αρθ. 7 [Πόροι Ταμείων Οδοποιίας]|513 
‘Αρθ. 8 [Ειδικόν τέλος χρήσεως οδών]|514 
‘Αρθ. 9 [Εισφοραί Δήμων και κοινοτήτων υπέρ της Επαρχιακής οδοποιίας]|515 
‘Αρθ. 10 [Διοικούσα Επιτροπή Τ.Ο.]|515 
‘Αρθ. 11 [Προσωπικόν Τ.Ο.]|516 
‘Αρθ. 12 [Εξουσιοδότησις ρυθμίσεως δια β.δ. ωρισμένων θεμάτων]|516 
‘Αρθ. 13 [Ατέλειαι και Προνομίαι]|517 
‘Αρθ. 14 [Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας]|518 
‘Αρθ. 15 [Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις]|518 
[32] ΝΟΜΟΣ 6317/1934 «Περί χαρακτηρισμού εθνικών οδών επί πλέον των χαρακτηρισθεισών κατά τας διατάξεις των ν. 3406 και 4098»|519