ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11573
Σταματούδη Ε.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 288
  • ISBN: 960-272-374-2
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο διερευνά τους χειρισμούς και τις αποφάσεις της Κοινότητας στα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού, κυρίως στα πλαίσια αποφάσεων της Επιτροπής και του ΔΕΚ. Χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι βασικές αρχές του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας και του ανταγωνισμού στην Κοινότητα, η μεταξύ τους σχέση και τα συμφέροντα που εξυπηρετούν στην Ενιαία Αγορά, ενώ εξετάζονται και οι σχετικές διατάξεις της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το δεύτερο μέρος έχει ως αντικείμενο την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης δικαιούχου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, όπου διερευνώνται οι κύριες υποθέσεις του ΔΕΚ που σχετίζονται με το εν λόγω ζήτημα. Στο τρίτο μέρος, που περιλαμβάνεται το παράδειγμα των ΗΠΑ, εξετάζονται τα βασικά θεμέλια προστασίας του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού των ΗΠΑ, οι «Οδηγίες για την Παραχώρηση Αδειών Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας» που εξέδωσαν από κοινού το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, καθώς και μια σειρά αποφάσεων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου και των αμερικανικών δικαστηρίων. Τέλος, αναλύεται πώς το δίκαιο του ανταγωνισμού συμφιλιώνεται με αυτό της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κοινότητα και ο βαθμός στον οποίο η συμφιλίωση αυτή είναι απαραίτητη για τη σωστή, αποτελεσματική και γόνιμη λειτουργία της Κοινής Αγοράς. Το έργο συμπληρώνεται με κατάλογο της χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφίας και νομολογίας και πλούσια βιβλιογραφία - αρθρογραφία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελ. 31
Α. Η έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 31
Β. Ανταγωνισμός και Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σελ. 34
1. Αποτελεσματικός Ανταγωνισμός Σελ. 39
2. Δίκαιος ανταγωνισμός Σελ. 41
3. Ενσωμάτωση στην Ενιαία Αγορά Σελ. 43
Γ. Σχέση διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαίου του ανταγωνισμού Σελ. 48
1. Διανοητική ιδιοκτησία και ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών Σελ. 48
2. Ο ρόλος του άρθρου 295 ΣυνθΕΚ Σελ. 55
3. Η διάκριση μεταξύ «ύπαρξης» και «άσκησης» δικαιώματος Σελ. 59
4. Η «βασική λειτουργία» του δικαιώματος Σελ. 63
α. Ευρεσιτεχνίες Σελ. 64
β. Σήματα Σελ. 65
γ. Πνευματική Ιδιοκτησία Σελ. 66
5. Το «ειδικό αντικείμενο» του δικαιώματος Σελ. 68
α. Ευρεσιτεχνίες Σελ. 69
β. Σήματα Σελ. 72
γ. Πνευματική ιδιοκτησία Σελ. 79
δ. Μία εκτίμηση της θεωρίας του «ειδικού αντικειμένου» και σχετικές εξελίξεις Σελ. 82
6. Αναλογική εφαρμογή των ανωτέρω αρχών στο δίκαιο του ανταγωνισμού και μία οικονομική προσέγγιση της σχέσης διανοητικής ιδιοκτησίας και ελεύθερου ανταγωνισμού Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ Σελ. 91
Εισαγωγή Σελ. 91
Α. Δεσπόζουσα θέση Σελ. 92
1. Η έννοια της «σχετικής αγοράς» Σελ. 97
2. Η σχετική γεωγραφική αγορά Σελ. 103
3. Ο χρονικός παράγοντας Σελ. 105
Β. Κατάχρηση Σελ. 106
1. Βασικοί παράμετροι του ζητήματος Σελ. 106
2. 'Αρνηση παροχής αδειών εκμετάλλευσης: η βασική θεωρία Σελ. 111
α. Η υπόθεση Volvo Σελ. 114
β. Η υπόθεση Maxicar Σελ. 115
3. Υποθέσεις «βασικών διευκολύνσεων» Σελ. 118
α. Η υπόθεση Magill Σελ. 118
i. Πραγματικά περιστατικά Σελ. 120
ii. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης Σελ. 121
(αα) Η θέση του ΔΕΚ Σελ. 121
(i) Δεσπόζουσα θέση: Σελ. 121
(ii) Το κατασκεύασμα των «εξαιρετικών συνθηκών»: Σελ. 123
(ββ) Η Γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα Σελ. 124
(γγ) Μία κριτική θεώρηση της απόφασης Σελ. 126
iii. Η πληροφορία ως «έργο του λόγου και της τέχνης» Σελ. 132
(αα) Η απόφαση του ΔΕΚ Σελ. 132
(ββ) Η εναλλακτική προσέγγιση του Γενικού Εισαγγελέα Σελ. 132
(γγ) Μία άλλη ερμηνεία της απόφασης Σελ. 133
(δδ) Ο ρόλος της Magill στην εποχή των νέων τεχνολογιών Σελ. 137
(εε) Συμπέρασμα Σελ. 140
β. Τα όρια της θεωρίας περί «βασικών διευκολύνσεων» Σελ. 143
i. Η Υπόθεση Ladbroke Σελ. 143
ii. Η Υπόθεση Oscar Bronner Σελ. 146
iii. Η υπόθεση IMS Health Σελ. 149
(αα) Ομοιότητες και διαφορές με τα πραγματικά περιστατικά της Magill και με κάποια από τα κριτήρια της Bronner Σελ. 152
(ββ) Η απόφαση του ΔΕΚ Σελ. 155
(γγ) Συμπεράσματα, ασάφειες και ενδεχόμενα προβλήματα Σελ. 158
(i) Η άρνηση παροχής αδείας κρίνεται με βάση αντικειμενικές εκτιμήσεις: Σελ. 160
(ii) Η προϋπόθεση της ύπαρξης παρεπόμενης αγοράς και της δημιουργίας ενός «νέου» προϊόντος Σελ. 161
γ. 'Αλλες υποθέσεις «βασικών διευκολύνσεων» στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών Σελ. 164
4. Σύζευξη προϊόντων (tie-ins) Σελ. 166
5. 'Αλλες περιπτώσεις κατάχρησης στα πλαίσια άσκησης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 170
α. Ενδυνάμωση δεσπόζουσας θέσης μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 171
β. Η χρέωση δικαιώματος ανεξάρτητα από την πραγματική χρήση της υπηρεσίας Σελ. 171
γ. Απαγόρευση παράλληλης εισαγωγής προϊόντων εκτός ΕΕ Σελ. 172
6. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης με συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 174
α. Η φύση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού Σελ. 176
β. Η δεσπόζουσα θέση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και η καταχρηστική συμπεριφορά τους Σελ. 179
i. Δεσπόζουσα θέση Σελ. 179
ii. Καταχρηστικοί όροι προσχώρησης μελών σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης Σελ. 179
(αα) Διακρίσεις βάσει εθνικότητας Σελ. 179
(ββ) Υπέρμετρα επαχθείς υποχρεώσεις Σελ. 183
iii. Καταχρηστικοί όροι σε σχέση με τους χρήστες Σελ. 188
(αα) Καταχρηστικά τέλη Σελ. 188
(ββ) 'Αρνηση παροχής αδειών χρήσης για μέρος μόνον του ρεπερτορίου Σελ. 191
γ. Συμπέρασμα Σελ. 197
7. Ενδεχόμενη επιρροή στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών Σελ. 200
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ Σελ. 203
Α. Θεμέλια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και του δικαίου του ανταγωνισμού Σελ. 203
1. Θεμελιώδεις αρχές και τάσεις Σελ. 203
2. Θεμελιώδεις αρχές του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Σελ. 208
3. Θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Σελ. 211
Β. Οδηγίες για την Παραχώρηση Αδειών Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο Πλαίσιο του Δικαίου του Ανταγωνισμού Σελ. 215
1. Προϋποθέσεις διερεύνησης αδειών Σελ. 218
Γ. Υποθέσεις άρνησης παροχής αδειών Σελ. 221
1. Αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου Σελ. 221
α. Η Υπόθεση Mylan Σελ. 221
β. Η Υπόθεση Intel (FTC) Σελ. 222
γ. Η υπόθεση Dell Σελ. 225
2. Συμπέρασμα Σελ. 226
Δ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Σελ. 227
1. Η υπόθεση Lasercomb Σελ. 228
α. Περιεχόμενο απόφασης Σελ. 228
β. Διαφορές μεταξύ δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 232
γ. Λόγοι δημοσίου συμφέροντος Σελ. 235
2. Το υπάρχον καθεστώς κατάχρησης Σελ. 236
3. Δικαστικές αποφάσεις Σελ. 239
α. Η υπόθεση Data General Σελ. 239
β. Η υπόθεση Kodak II Σελ. 241
γ. Η Υπόθεση Intel (FCC) Σελ. 243
δ. Η υπόθεση Xerox Σελ. 246
4. Μία γενική θεώρηση Σελ. 250
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σελ. 255
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 259
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 285
Back to Top