ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


Δικαστική Προστασία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11690
Γαζέτας Κ.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 208
  • ISBN: 978-960-272-418-7
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, εγκαταστάσεων ή τμημάτων αυτής.

Συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με ειδική αναφορά στη διατήρηση των δικαιωμάτων και των όρων εργασίας τους.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την ιστορική εξέλιξη του θεσμού της μεταβίβασης της επιχείρησης στο εργατικό δίκαιο με αναφορές στη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ.1 του Ν 2112/1920, στο προϊσχύσαν ΠΔ 572/1988 και στη σχέση του με την Οδηγία 77/187/ΕΟΚ, καθώς και στις επιπτώσεις στην εθνική νομολογία από τις σχετικές αποφάσεις του ΔΕΚ.

Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο γίνεται μία περιεκτική αναφορά στο ισχύον κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το ΠΔ 178/2002 και γίνεται λεπτομερής ανάλυση των επί μέρους διατάξεών του, με παραπομπές στη θεωρία και στη νομολογία (ελληνική και του ΔΕΚ).

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σελ. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 5
Ι. Η Οδηγία 77/187/ΕΟΚ Σελ. 5
ΙΙ. Σχέση της Οδηγίας 77/187/ΕΟΚ και του προϊσχύσαντος ΠΔ/τος 572/1988 Σελ. 7
ΙΙΙ. Σκοπός και πεδίον εφαρμογής του άρθρου 1 της Οδηγίας 77/187/ΕΟΚ Σελ. 9
IV. Χρησιμότητα της Οδηγίας 77/187/ΕΟΚ και ερμηνεία αυτής με βάση τη Νομολογία του ΔΕΚ Σελ. 16
V. Επιπτώσεις στην Ελληνική Νομολογία από τις αποφάσεις του ΔΕΚ Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σελ. 39
I. Η Οδηγία 98/50/ΕΚ Σελ. 39
II. Τροποποιήσεις σε σχέση με την Οδηγία 77/187/ΕΟΚ Σελ. 42
ΙΙΙ. Η Οδηγία 2001/23/ΕΚ Σελ. 45
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΟ ΠΔ 178/2002 Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 47
Ι. Πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 178/2002 Σελ. 47
II. Η νομική φύση των διατάξεων του ΠΔ 178/2002 και οι συνέπειές της Σελ. 51
III. Ρήτρα της ευνοϊκότερης μεταχείρισης Σελ. 52
IV. Νομοθετικοί ορισμοί Σελ. 53
V. Ισχύς του ΠΔ 178/2002 Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σελ. 60
Ι. Έννοια επιχείρησης και τμήματος Σελ. 60
1. Έννοια επιχείρησης κατά τη Νομολογία του ΔΕΚ Σελ. 60
2. Έννοια επιχείρησης (Ελληνική θεωρία και νομολογία) Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ/ΤΟΣ 178/2002 Σελ. 68
I. Έννοια τμήματος επιχείρησης και εγκατάστασης Σελ. 70
II. Έννοια μεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος εγκατάστασης ή επιχείρησης και πεδίον εφαρμογής Σελ. 72
III. Έννοια της (συμβατικής) μεταβίβασης Σελ. 76
IV. Τρόπος μεταβίβασης Σελ. 79
V. Περιεχόμενο της μεταβίβασης Σελ. 82
VI. Το χρονικό σημείο της μεταβίβασης Σελ. 86
VII. Έκταση της ευθύνης του μεταβιβάζοντος και του διαδόχου - Το πρόβλημα εφαρμογής του άρθρου 479 ΑΚ - Συσχέτιση με το άρθρο 4 ΠΔ/τος 178/2002 Σελ. 88
VIII. Η σχέση των όρων «μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης, τμήματος εγκατάστασης ή επιχείρησης» και «μεταβολή του προσώπου του εργοδότη» Σελ. 93
IX. Μεταβίβαση δραστηριοτήτων - Συγχώνευση επιχειρήσεων - Το πρόβλημα εφαρμογής του ΠΔ/τος 178/2002 Σελ. 94
1. Σχέση των όρων «μεταβίβαση δραστηριοτήτων» και «μεταβίβαση επιχειρήσεων» Σελ. 95
2. Σχέση των όρων «συγχώνευση επιχειρήσεων» και «μεταβίβαση επιχειρήσεων» Σελ. 102
3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σελ. 108
Ι. Διατήρηση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας κατά και μετά τη μεταβίβαση Σελ. 111
1. Στο επίπεδο της ατομικής σύμβασης εργασίας (παρ. 1 άρθρου 4) Σελ. 111
α. Το δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου Σελ. 120
2. Στο επίπεδο των συλλογικών ρυθμίσεων (παρ. 2 άρθρου 4) Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σελ. 141
Ι. Καταγγελία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη Σελ. 141
1. Περιορισμός δικαιώματος καταγγελίας - Απαγόρευση απόλυσης Σελ. 141
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 1 Σελ. 142
3. Παρατηρήσεις επί της παρ. 1 του άρθρου 5 του ΠΔ/τος 178/2002 Σελ. 145
ΙΙ. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή της σχέσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου, λόγω μεταβολής των όρων της εργασίας Σελ. 149
1. Βάρος απόδειξης Σελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ Σελ. 153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σελ. 161
I. Υποχρέωση μεταβιβάζοντος και διαδόχου για πληροφόρηση και διαβούλευση με τους εργαζομένους Σελ. 161
II. Κυρώσεις, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων για πληροφόρηση και διαβούλευση Σελ. 171
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 177
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. 185
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 187
 
Back to Top