ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ OFF-HIRE ΣΤΑ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΑ

Σύγκριση αγγλικού και ελληνικού δικαίου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17587
Μητσάκος Δ.
Αθανασίου Λ.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αθανασίου Λ.

Το έργο «Ζητήματα από την εφαρμογή της ρήτρας Off-hire στα ναυλοσύμφωνα. Συγκριτική μελέτη αγγλικού και ελληνικού δικαίου» εξετάζει ένα σύγχρονο και με σπουδαίο πρακτικό ενδιαφέρον θέμα στον χώρο του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Στις συμβάσεις ναύλωσης κατά χρόνο (time charters), σχεδόν χωρίς εξαίρεση, προβλέπονται οι λεγόμενες off-hire clauses, σύμφωνα με τις οποίες, ο ναυλωτής δικαιούται να αναστέλλει τη διαρκή υποχρέωσή του προς καταβολή του ναύλου, όταν και για όσο χρονικό διάστημα συντρέχει κάποιο ή κάποια από τα περιγραφόμενα σε αυτές πραγματικά περιστατικά, εξαιτίας των οποίων παρεμποδίζεται η πλήρης λειτουργία του πλοίου.

Η μελέτη στοχεύει να αναδείξει τα σημαντικότερα νομικά και πραγματικά ζητήματα που εγείρονται εκ της εφαρμογής της ρήτρας off-hire, η οποία έχει αναπτυχθεί από το αγγλικό δίκαιο των συμβάσεων, έχοντας βασιστεί για τον σκοπό αυτόν στην ανάλυση της αγγλικής κυρίως νομολογίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του συγκεκριμένου έργου έγκειται στο ότι συγχρόνως εξετάζονται οι συνέπειες της συγκεκριμένης ρήτρας, σε περίπτωση που, ως εφαρμοστέο δίκαιο σε αυτή, κριθεί το ελληνικό δίκαιο. 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης αναλύονται διάφορα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ρήτρας, ενώ, στο δεύτερο μέρος διερευνάται ο τρόπος αλληλεπίδρασης και η σχέση της ρήτρας off-hire με τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ναύλωσης, δίνοντας έμφαση σε εκείνα του ναυλωτή, τόσο κατά το αγγλικό όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

Το έργο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους δικηγόρους, τους ακαδημαϊκούς, τα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς και τους νομικούς, εν γένει, που ασχολούνται με το ναυτικό δίκαιο.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. VII
Προλογικό Σημείωμα Σελ. IX
Πίνακας Συντομογραφιών Σελ. XVΙΙ
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
I. Προσέγγιση του προβλήματος - Αντικείμενο της μελέτης Σελ. 1
II. Η σύμβαση της ναύλωσης Σελ. 3
Α. Χρονοναύλωση και ρήτρα off - hire: έννοια και νομική φύση Σελ. 5
Β. Η υποχρέωση καταβολής του ναύλου Σελ. 8
III. Βασικές μορφές τυποποιημένων ρητρών off-hire Σελ. 10
Α. NYPE 1946 (ρήτρα 15) Σελ. 10
Β. Baltime 1939 (ρήτρα 11) Σελ. 12
Γ. Shelltime 3 και 4 (ρήτρα 21) Σελ. 12
IV. Γενικές αρχές της ρήτρας off-hire Σελ. 12
Α. Βάρος απόδειξης Σελ. 12
Β. Εφαρμογή της ρήτρας ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του εκναυλωτή Σελ. 16
V. Μεθοδολογία - Βασικές αρχές ερμηνείας των συμβατικών όρων και συμπλήρωσης των κενών μιας σύμβασης σε σύστημα common law και σε σύστημα civil law Σελ. 17
Α. Η αυστηρή γραμματική ερμηνεία Σελ. 17
Β. Η συστηματική ερμηνεία Σελ. 18
Γ. Η στενή και contra proferentem ερμηνεία Σελ. 19
Δ. Ο ρόλος της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών Σελ. 20
VI. Διάρθρωση της ύλης Σελ. 22
Μέρος Πρώτο
Οι προϋποθέσεις επίκλησης της ρήτρας off - hire
Κεφάλαιο Α
Η παρεμπόδιση της «πλήρους» διάθεσης του πλοίου
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 25
ΙΙ. Οι εκδοχές βάσει των οποίων λογίζεται εάν παρεμποδίζεται ή όχι η χρήση του πλοίου Σελ. 26
Α. Πρώτη εκδοχή - Υπόθεση “The Aquacharm” Σελ. 26
Β. Δεύτερη εκδοχή - Υπόθεση “The Laconian Confidence” Σελ. 28
Γ. Θέση επί της προκριτέας, βάσει του αγγλικού δικαίου, εκδοχής Σελ. 30
Δ. Σημαντική παράμετρος: η ζητούμενη από τον ναυλωτή υπηρεσία προς εκτέλεση από το πλοίο Σελ. 31
ΙΙΙ. Ο χρόνος έναρξης της παρεμπόδισης Σελ. 33
IV. Η έννοια της παρεμπόδισης της «πλήρους» λειτουργίας του πλοίου - Υπόθεση “The Westfalia” Σελ. 34
V. Η έννοια της φράσης “the efficient working of the vessel” στο πλαίσιο του ναυλοσυμφώνου Shelltime 3 και 4 Σελ. 38
Α. Η θέση της αγγλικής νομολογίας - Από την υπόθεση “The Manhattan Prince” στην υπόθεση “The Bridgestone Maru No. 3” Σελ. 38
Β. Κριτικές παρατηρήσεις Σελ. 40
Κεφάλαιο Β
Οι απαριθμούμενες στη ρήτρα off-hire αιτίες ή περιστατικά και η τριπλή τους διάκριση
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 42
II. Η διάκριση των αιτιών σε ενδογενείς (internal causes), εξωγενείς (external causes) και απόλυτα εξωγενείς (totally extraneous causes) Σελ. 44
Α. Η προέλευση των ενδογενών αιτιών (internal causes) Σελ. 45
1. Η έννοια του όρου “Deficiency of men” - Εξαίρεση των ένοπλων φρουρών του πλοίου από το πεδίο εφαρμογής του - Η σημασία της “Piracy clause” Σελ. 46
2. Η έννοια του όρου “Default of men” και η διαφοροποίηση από τον όρο “Deficiency of men” Σελ. 50
i. Το στοιχείο της υπαιτιότητας στην έννοια του όρου “default” - Η θέση της αγγλικής νομολογίας Σελ. 51
ii. Κριτικές παρατηρήσεις - Διάκριση της αμέλειας σε ενσυνείδητη (luxuria) και στην άνευ συνειδήσεως αμέλεια (negligentia) Σελ. 52
III. Η έννοια των εξωγενών αιτιών (external causes) - Η διαφορά από τις απόλυτα εξωγενείς αιτίες (totally extraneous causes) Σελ. 54
Α. Η αναγκαιότητα του σωστού τρόπου ερμηνείας του όρου “any other cause” («κάθε άλλη αιτία») Σελ. 56
Β. H ερμηνευτική προσέγγιση του αγγλικού δικαίου - Εφαρμογή του κανόνα “ejusdem generis” Σελ. 57
1. Αξιολόγηση της θέσης του αγγλικού δικαίου Σελ. 58
Γ. Η ερμηνεία του όρου “any other cause” υπό το πρίσμα του ελληνικού δικαίου - Άρθρα 173, 200, 288, 388 ΑΚ Σελ. 61
IV. Μπορεί ένα πλήρως λειτουργικό πλοίο να τεθεί off - hire; - Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 65
Α. Η έννοια, ο ρόλος και η σημασία του πρόσθετου όρου “whatsoever” στη φράση “or any other cause” Σελ. 66
1. Η διφορούμενη θέση της αγγλικής θεωρίας Σελ. 67
2. Η θέση της αγγλικής νομολογίας - Από την υπόθεση “The Mastro Giorgis” στην υπόθεση “The Roachbank” Σελ. 68
3. Η προκριτέα θέση - Το παράδειγμα της πειρατείας Σελ. 70
Β. Το τελικό συμπέρασμα Σελ. 72
Γ. Πρόταση βελτίωσης της ρήτρας Σελ. 73
Κεφάλαιο Γ
Το στοιχείο του χρόνου στην εκτέλεση της σύμβασης ναύλωσης και η αλληλεπίδρασή του με τη ρήτρα off-hire
I. Το στοιχείο της απώλειας χρόνου (loss of time) Σελ. 75
II. Ρήτρες «καθαρής απώλειας χρόνου» (net loss of time clauses) και ρήτρες «περιόδου» (period clauses) Σελ. 76
Α. Ο τρόπος λειτουργίας της ρήτρας «περιόδου» (period clause) Σελ. 78
1. Η ερμηνευτική προσέγγιση της ρήτρας «περιόδου» κατά το ελληνικό δίκαιο (ΑΚ 281) Σελ. 80
Β. Ο τρόπος λειτουργίας της ρήτρας «καθαρής απώλειας χρόνου» (net loss of time clause) - Το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη Σελ. 81
1. Το κριτήριο “the charter service overall” Σελ. 83
2. Το κριτήριο “the service immediately required” - Υπόθεση “The Athena” Σελ. 84
III. Η περίπτωση της μερικής βλάβης του πλοίου Σελ. 87
Α. Υπόθεση εργασίας - Κρίσιμα ερωτήματα Σελ. 87
Β. Οι απαντήσεις, υπό το πρίσμα των ρητρών «περιόδου» και «καθαρής απώλειας χρόνου» Σελ. 88
Γ. Τα τελικά συμπεράσματα Σελ. 91
Μέρος Δεύτερο
Η σχέση της ρήτρας off-hire με τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών κατά το αγγλικό και το ελληνικό δίκαιο
Κεφάλαιο Α
Αντιπαραβολή μεταξύ του αγγλοσαξονικού και του ελληνικού ενοχικού δικαίου - Η παρακράτηση ναύλου και η στέρηση χρήσης του πλοίου
I. Βασικές διαφορές μεταξύ του αγγλοσαξονικού και του ελληνικού (ηπειρωτικού) ενοχικού δικαίου Σελ. 94
A. Ως προς την ανώμαλη εξέλιξη των ενοχών Σελ. 94
B. Η διάκριση των συμβατικών όρων σε: conditions, warranties και intermediate terms Σελ. 95
Γ. Ο χαρακτηρισμός των συμβάσεων ως απόλυτα ακριβόχρονης εκτέλεσης ή σχετικά ακριβόχρονης εκτέλεσης Σελ. 98
II. Η παρακράτηση ναύλου (deduction of hire) Σελ. 99
III. Το δικαίωμα του εκναυλωτή να στερήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του τη χρήση του πλοίου (right of withdrawal of the vessel) Σελ. 103
A. Ο ρόλος της λεγόμενης “anti-technicality clause” Σελ. 104
Κεφάλαιο Β
Η ρήτρα off-hire και τα δικαιώματα της υπαναχώρησης, της καταγγελίας και της αποζημίωσης
I. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης από τη σύμβαση της ναύλωσης - Η σημασία της προσωρινής ή της υπέρμετρης διάρκειας του κωλύματος Σελ. 105
Α. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης κατά τον ΚΙΝΔ Σελ. 106
1. Η υπαναχώρηση κατά τα άρθρα 155 - 158 ΚΙΝΔ Σελ. 106
2. Υπαναχώρηση και ανυπαίτια αδυναμία παροχής (άρθρο 161 ΚΙΝΔ) Σελ. 108
i. Η περίπτωση του άρθρου 161 εδ. α’ ΚΙΝΔ Σελ. 109
ii. Η περίπτωση του άρθρου 161 εδ. β΄ ΚΙΝΔ Σελ. 111
Β. Η υπαναχώρηση κατ’ άρθρο 401 ΑΚ Σελ. 113
Γ. Η ρήτρα ακύρωσης της σύμβασης (Cancelling Clause) Σελ. 114
II. Η αξίωση του ναυλωτή προς αποζημίωση Σελ. 118
Α. Η αποζημίωση κατά το αγγλικό δίκαιο (Claim for damages) Σελ. 118
Β. Η αξίωση αποζημίωσης κατά το ελληνικό δίκαιο Σελ. 120
III. Το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης ναύλωσης Σελ. 123
Α. Η καταγγελία κατ’ άρθρο 700 ΑΚ Σελ. 123
Β. Κατά το αγγλικό δίκαιο - “Repudiation” Σελ. 125
IV. Οι λοιπές υποχρεώσεις του ναυλωτή Σελ. 128
Α. Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων Σελ. 128
Β. Η πληρωμή των λιμενικών τελών Σελ. 130
Επίλογος - Συμπεράσματα Σελ. 131
Παράρτημα Σελ. 135
Οι βασικές ρήτρες Off-hire των κυριότερων τυποποιημένων χρονοναυλοσυμφώνων Σελ. 135
NYPE 1946 (ρήτρα 15) Σελ. 135
NYPE 1993 (ρήτρα 17) Σελ. 135
NYPE 2015 (ρήτρα. 17) Σελ. 136
Baltime 1939 (όπως αναθεωρήθηκε το 2001) (ρήτρα 11) Σελ. 137
Shelltime 3 (ρήτρα 21) Σελ. 137
Shelltime 4 (ρήτρα 21) Σελ. 139
Βιβλιογραφία Σελ. 143
Ελληνική Σελ. 143
Αλλοδαπή Σελ. 144
Νομολογία (Αγγλική) Σελ. 147
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 151
Back to Top