Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ


Ενημέρωση με τον Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016)

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

e-book   + 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15844
Χρυσανθάκης Χ.
Παπαθωμάς Α.

Η ανά χείρας τρίτη έκδοση του έργου «Ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων» είναι ενημερωμένη μέχρι τον πρόσφατο Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016), δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές που επήλθαν μετά τον Ν 4285/2014 μέχρι τον οποίο ήταν ενημερωμένη η 2η έκδοση.

Σκοπός της  ανά τακτά κατά το δυνατόν διαστήματα επανέκδοσής του είναι να συμβάλλει στην έγκαιρη ενημέρωση του μαχόμενου δικηγόρου με τις αλλαγές που επέρχονται στο επαγγελματικό του δίκαιο που αποτελεί την βάση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Από την θέσπισή του μέχρι σήμερα ο νέος Κώδικας έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις με αξιοσημείωτες εκείνες των Ν 4205/2013 (ΕτΚ Α΄ 242/6.11.2013) και Ν 4285/2014 (ΕτΚ Α΄ 191/10.9.2014).

Όσον αφορά στην δομή του έργου, κάτω από κάθε διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων παρατίθεται η επίσημη αντιστοιχία με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος κώδικα περί δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954), όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 19.11.2013, ενώ γίνονται και οι απαραίτητες παραπομπές σε σχετικές ή συναφείς διατάξεις άλλων νομοθετικών κειμένων.

Επίσης, στην έκδοση περιλαμβάνονται ο Κανονισμός Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος, ο Κανονισμός Λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως εγκρίθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, δυνάμει του άρθρου 147 παρ. 5 του Νέου Κώδικα Δικηγόρων και δημοσιεύθηκε στο Νομικό Βήμα (τόμος 61, τεύχος 10, σελ. 2806-2817), ενώ για λόγους έρευνας και κατανόησης των δικαιοπολιτικών επιλογών παρατίθενται η αιτιολογική έκθεση και η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.   

 

Κώδικας Δικηγόρων

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
Γενικό Μέρος  
Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας Σελ. 1
Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Σελ. 2
Άρθρο 3 - Το επάγγελμα του δικηγόρου Σελ. 2
Άρθρο 4 - Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας Σελ. 2
Άρθρο 5 - Θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην άσκηση  
της δικηγορίας Σελ. 3
Άρθρο 6 - Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - Κωλύματα Σελ. 3
Άρθρο 7 - Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της ιδιότητας  
του δικηγόρου Σελ. 4
Άρθρο 8 - Έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο Σελ. 5
Άρθρο 9 - Αντιποίηση της δικηγορίας Σελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ -  
ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
TMHMA A΄: ΑΣΚΗΣΗ  
Άρθρο 10 - Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης Σελ. 7
Άρθρο 11 - Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας  
του ασκούμενου δικηγόρου - Κωλύματα Σελ. 8
Άρθρο 12 - Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου δικηγόρου Σελ. 9
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Άρθρο 13 - Διάρκεια της άσκησης - Περιεχόμενο Σελ. 9
Άρθρο 14 - Ειδική επιτροπή εποπτείας κατά την άσκηση Σελ. 11
TMHMA Β΄: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ  
ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ  
ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ  
Άρθρο 15 - Ειδικές προϋποθέσεις Σελ. 12
Άρθρο 16 - Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας Σελ. 14
Άρθρο 17 - Δοκιμασία Επάρκειας και περιεχόμενό της Σελ. 15
TMHMA Γ΄: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Άρθρο 18 - Συμμετοχή στο διαγωνισμό Σελ. 16
Άρθρο 19 - Μορφή και διαδικασία του διαγωνισμού Σελ. 17
Άρθρο 20 - Επιτροπές Εξετάσεων Σελ. 18
Άρθρο 21 - Διαδικασία και μέθοδοι βαθμολόγησης Σελ. 19
Άρθρο 22 - Έκδοση των αποτελεσμάτων Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Άρθρο 23 - Διορισμός δικηγόρων Σελ. 20
Άρθρο 24 - Ορκοδοσία - Δήλωση Σελ. 22
Άρθρο 25 - Μετάθεση - Παραίτηση Δικηγόρου Σελ. 23
Άρθρο 26 - Τήρηση βιβλίου διοριζομένων δικηγόρων -  
Μητρώου - Ατομικού φακέλου Σελ. 24
Άρθρο 27 - Επαναδιορισμός Δικηγόρου Σελ. 24
Άρθρο 28 - Αρμοδιότητες δικηγόρου και προαγωγή του Σελ. 26
Άρθρο 29 - Ταυτότητα δικηγόρου Σελ. 27
Άρθρο 30 - Υποβολή ετήσιων δηλώσεων Σελ. 27
Άρθρο 31 - Αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος Σελ. 29
Άρθρο 32 - Μερική αναστολή άσκησης του δικηγορικού  
λειτουργήματος Σελ. 30
Άρθρο 33 - Παύση δικηγόρων Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  
Άρθρο 34 - Υποχρέωση σεβασμού και τιμής στο λειτούργημα  
του δικηγόρου Σελ. 30
Άρθρο 35 - Θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου Σελ. 32
Άρθρο 36 - Περιγραφή του έργου του δικηγόρου Σελ. 32
Άρθρο 37 - Αποδοχή εντολής - Τήρηση επιμέλειας  
και ευπρέπειας Σελ. 33
Άρθρο 38 - Απόρρητο και εχεμύθεια Σελ. 33
Άρθρο 39 - Δικονομικό πλαίσιο άσκησης της δικηγορίας Σελ. 34
Άρθρο 40 - Επαγγελματική προβολή Σελ. 35
Άρθρο 41 - Τήρηση των αρχών δεοντολογίας Σελ. 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ  
TMHMA Α΄: ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ  
Άρθρο 42 - Έμμισθος δικηγόρος Σελ. 37
Άρθρο 43 - Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου Σελ. 38
Άρθρο 44 - Αποδοχές έμμισθου δικηγόρου Σελ. 40
Άρθρο 45 - Περιορισμοί στους έμμισθους δικηγόρους Σελ. 40
Άρθρο 46 - Διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής - αποζημίωση Σελ. 41
TMHMA Β΄: ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Άρθρο 47 - Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους  
συνταξιούχους άλλων κλάδων Σελ. 43
Άρθρο 48 - Παροχή υπηρεσιών προς δικηγόρους και  
Δικηγορικές Εταιρίες Σελ. 45
TMHMA Γ΄: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
Άρθρο 49 - Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας - Έδρα -  
Υποκαταστήματα - Νομική προσωπικότητα -  
Εταιρική επωνυμία Σελ. 46
Άρθρο 50 - Καταστατικό Δικηγορικής Εταιρείας και  
διαδικασία έγκρισής του Σελ. 47
Άρθρο 51 - Είσοδος, έξοδος και αποβολή εταίρου Σελ. 48
Άρθρο 52 - Εισφορές - Εταιρική Περιουσία - Εταιρικές Μερίδες Σελ. 49
Άρθρο 53 - Διοίκηση, Διαχείριση και εκπροσώπηση  
της Εταιρείας Σελ. 50
Άρθρο 54 - Δικαιώματα - Διανομή εσόδων -  
Ευθύνη των Εταίρων - Διαφορές μεταξύ  
των Εταίρων - Σχέσεις με εντολείς Σελ. 51
Άρθρο 55 - Σχέσεις Εταιρείας προς τρίτους Σελ. 52
Άρθρο 56 - Διάρκεια - Λύση και εκκαθάριση Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Άρθρο 57 - Δικαίωμα σε αμοιβή - Ανάλογη προκαταβολή Σελ. 53
Άρθρο 58 - Αμοιβή δικηγόρου Σελ. 54
Άρθρο 59 - Χρονοχρέωση - Αμοιβή ανάλογη με το χρόνο  
απασχόλησης Σελ. 55
Άρθρο 60 - Εργολαβικό δίκης Σελ. 56
Άρθρο 61 - Προκαταβολή εισφορών - κρατήσεων Σελ. 57
Άρθρο 62 - Διανεμητικοί λογαριασμοί Σελ. 60
Άρθρο 63 - Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία  
του αντικειμένου της δίκης Σελ. 61
Άρθρο 64 - Αμοιβή στη σώρευση αγωγών Σελ. 62
Άρθρο 65 - Αμοιβή για ανταγωγή, παρέμβαση, ανακοπή Σελ. 62
Άρθρο 66 - Αμοιβή για ανακοίνωση δίκης και για ανακοπή Σελ. 63
Άρθρο 67 - Αμοιβή για παρεμπίπτουσα αγωγή που αφορά  
σε τόκους κ.λπ. Σελ. 63
Άρθρο 68 - Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων κατά  
την πρώτη συζήτηση Σελ. 63
Άρθρο 69 - Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον  
του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου Σελ. 64
Άρθρο 70 - Αμοιβή για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών  
μέτρων νομής, για αγωγή λογοδοσίας και αίτηση  
διαιτησίας Σελ. 64
Άρθρο 71 - Αμοιβή για συμβιβασμό κατά τη διάρκεια δίκης ή  
μέσω εξωδικαστικής ή δικαστικής επίλυσης της  
διαφοράς (εξωδικαστική διαμεσολάβηση -  
δικαστική μεσολάβηση) Σελ. 65
Άρθρο 72 - Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση Σελ. 65
Άρθρο 73 - Αμοιβή για έλεγχο τίτλων Σελ. 66
Άρθρο 74 - Αμοιβή στις δικαιοπραξίες Σελ. 66
Άρθρο 75 - Αμοιβή εργασιών με περισσότερους εντολείς Σελ. 67
Άρθρο 76 - Αμοιβή δικηγόρων από κοινό εντολέα Σελ. 67
Άρθρο 77 - Αμοιβή σε περίπτωση ανάκλησης εντολής Σελ. 67
Άρθρο 78 - Αμοιβή σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντολής Σελ. 68
Άρθρο 79 - Αμοιβή για εντολή που δεν περατώθηκε  
εξαιτίας ανωτέρας βίας Σελ. 68
Άρθρο 80 - Αμοιβή για σύνταξη εγγράφου από δικηγόρο Σελ. 68
Άρθρο 81 - Αμοιβή δικηγόρου για αυτοπρόσωπη υπεράσπιση  
προσωπικών του υποθέσεων Σελ. 69
Άρθρο 82 - Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένη αμοιβή Σελ. 69
Άρθρο 83 - Δεσμευτικότητα εκκαθάρισης εξόδων και  
δικηγορικής αμοιβής Σελ. 69
Άρθρο 84 - Δικαστική εκκαθάριση εξόδων και δικηγορικής  
αμοιβής Σελ. 70
Άρθρο 85 - Αμοιβές - Κοινωνική Αλληλεγγύη Δικηγόρων Σελ. 70
Άρθρο 86 - Δικαστική προστασία αμοιβών δικηγόρων Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  
ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  
TMHMA Α΄: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Άρθρο 87 - Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Σελ. 72
Άρθρο 88 - Έδρα δικηγορικού Συλλόγου Σελ. 73
Άρθρο 89 - Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια Σελ. 73
Άρθρο 90 - Σκοποί και αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων Σελ. 74
Άρθρο 91 - Όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων Σελ. 75
Άρθρο 92 - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Σελ. 75
Άρθρο 93 - Αρμοδιότητες Προέδρου και εκπροσώπηση  
Δικηγορικού Συλλόγου Σελ. 75
Άρθρο 94 - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 76
Άρθρο 95 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 76
Άρθρο 96 - Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας  
των Δικηγορικών Συλλόγων Σελ. 78
Άρθρο 97 - Αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
και θητεία Σελ. 78
TMHMA Β΄: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
Άρθρο 98 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Σελ. 79
Άρθρο 99 - Απαρτία Γενικής Συνέλευσης Σελ. 80
Άρθρο 100 - Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης Σελ. 81
Άρθρο 101 - Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση Σελ. 83
Άρθρο 102 - Αποφάσεις Σελ. 84
TMHMA Γ΄: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  
Άρθρο 103 - Εκλογικό δικαίωμα Σελ. 84
Άρθρο 104 - Εκλογιμότητα Σελ. 85
Άρθρο 105 - Περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας Σελ. 85
Άρθρο 106 - Έναρξη και λήξη θητείας Προέδρου και  
Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 86
Άρθρο 107 - Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών Σελ. 86
Άρθρο 108 - Χρόνος ψηφοφορίας Σελ. 86
Άρθρο 109 - Υποβολή υποψηφιοτήτων - Μεμονωμένοι  
υποψήφιοι και συνδυασμοί Σελ. 87
Άρθρο 110 - Ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων Σελ. 87
Άρθρο 111 - Προϋποθέσεις έγκυρης δήλωσης υποψηφίων Σελ. 88
Άρθρο 112 - Ανακήρυξη υποψήφιων προέδρων και συμβούλων Σελ. 88
Άρθρο 113 - Κατάλογος υποψήφιων και δημοσιεύσεις Σελ. 89
Άρθρο 114 - Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών - Ψηφοφορία Σελ. 89
Άρθρο 115 - Η διενέργεια της ψηφοφορίας και  
οι σταυροί προτιμήσεως Σελ. 90
Άρθρο 116 - Άκυρα ψηφοδέλτια Σελ. 91
Άρθρο 117 - Εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού  
Συμβουλίου Σελ. 91
Άρθρο 118 - Σύστημα αναλογικής και συνδυασμοί Σελ. 92
Άρθρο 119 - Κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας Σελ. 93
Άρθρο 120 - Το αποτέλεσμα της εκλογής Σελ. 93
Άρθρο 121 - Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών Σελ. 93
Άρθρο 122 - Μη αποδοχή της εκλογής από τον πρόεδρο ή  
θάνατος ή παραίτησή του Σελ. 94
Άρθρο 123 - Μη αποδοχή της εκλογής του από σύμβουλο,  
θάνατός του ή παραίτησή του Σελ. 94
Άρθρο 124 - Μη διενέργεια εκλογών ή ακύρωσής τους Σελ. 94
Άρθρο 125 - Αποβολή της ιδιότητας του προέδρου ή  
του συμβούλου - Έκπτωση από το αξίωμα Σελ. 95
Άρθρο 126 - Παραίτηση από το αξίωμα Σελ. 96
Άρθρο 127 - Η άμισθη παροχή υπηρεσιών του Διοικητικού  
Συμβουλίου και η συγκρότησή του σε σώμα -  
Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Σελ. 96
TMHMA Δ΄: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  
Άρθρο 128 - Σύσταση και οργάνωση επιτροπών Σελ. 97
Άρθρο 129 - Έργο Επιτροπών Μητρώου Σελ. 97
TMHMA Ε΄: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  
Άρθρο 130 - Διαμεσολάβηση Σελ. 99
Άρθρο 131 - Μόνιμη διαιτησία στους δικηγορικούς συλλόγους Σελ. 100
Άρθρο 132 - Αντικείμενο και διαδικασία διαιτησίας  
στους δικηγορικούς συλλόγους Σελ. 101
TMHMA ΣΤ΄: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ  
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Άρθρο 133 - Η Ολομέλεια ως συντονιστικό όργανο Σελ. 101
Άρθρο 134 - Έργο της Ολομέλειας Σελ. 102
Άρθρο 135 - Συνεδριάσεις της Ολομέλειας Σελ. 103
Άρθρο 136 - Οργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου  
Δικηγορικών Συλλόγων Σελ. 103
Άρθρο 137 - Συντονιστική Επιτροπή Σελ. 104
Άρθρο 138 - Δημοψηφίσματα Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
TMHMA Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  
Άρθρο 139 - Γενικές αρχές Σελ. 105
Άρθρο 140 - Πειθαρχικά παραπτώματα Σελ. 107
Άρθρο 141 - Παραγραφή Σελ. 108
TMHMA Β΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ  
Άρθρο 142 - Πειθαρχικές ποινές Σελ. 108
Άρθρο 143 - Συνέπειες παύσης - Απαγόρευση εκπροσώπησης Σελ. 109
Άρθρο 144 - Επιμέτρηση ποινής Σελ. 110
Άρθρο 145 - Δημοσιότητα Σελ. 110
TMHMA Γ΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  
Άρθρο 146 - Πειθαρχικά Συμβούλια Σελ. 111
Άρθρο 147 - Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια Σελ. 111
Άρθρο 148 - Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Σελ. 113
Άρθρο 149 - Συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων Σελ. 114
Άρθρο 150 - Εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου Σελ. 115
Άρθρο 151 - Τοπική αρμοδιότητα των πειθαρχικών  
συμβουλίων Σελ. 116
TMHMA Δ΄: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
Άρθρο 152 - Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση Σελ. 116
Άρθρο 153 - Άσκηση πειθαρχικής δίωξης Σελ. 117
Άρθρο 154 - Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων Σελ. 117
Άρθρο 155 - Πειθαρχικά παραπτώματα ενώπιον δικαστηρίων Σελ. 119
Άρθρο 156 - Έκδοση της πειθαρχικής απόφασης Σελ. 119
Άρθρο 157 - Έφεση Σελ. 120
Άρθρο 158 - Έλεγχος των πειθαρχικών συμβουλίων Σελ. 121
Άρθρο 159 - Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων Σελ. 121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄  
ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ  
Άρθρο 160 - Υποχρέωση αποζημίωσης από δικηγόρο Σελ. 122
Άρθρο 161 - Παραγραφή Σελ. 123
Άρθρο 162 - Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 123
Άρθρο 163 - Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 123
Άρθρο 164 - Συνέπειες απόρριψης Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Άρθρο 165 - Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 124
Άρθρο 166 - Τελικές διατάξεις Σελ. 126
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Σελ. 127
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Σελ. 145
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 61 παρ. 2 Σελ. 146
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Σελ. 167
EΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ  
ΤΗΣ ΒΟΥΛHΣ Σελ. 177
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Σελ. 195
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ Σελ. 219
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 237
Back to Top