ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


Διαγράμματα – Ερμηνευτικά σχόλια – Υποδείγματα

Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15491
Κοριατοπούλου Π., Τσίγκου Χ.
Μάνθος Α.

Το έργο Πνευματική Ιδιοκτησία περιλαμβάνει 42 διαγράμματα και ανάλυση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στα ακόλουθα κεφάλαια: Βασικές έννοιες - Πηγές του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας - Ο δημιουργός - Το έργο - Το περιεχόμενο, η διάρκεια και η μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας - Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος - Παραχώρηση της εκμετάλλευσης - Συλλογική διαχείριση - Σχέση μεταξύ συγγενικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας - Οι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων - Προγράμματα Η/Υ - Βάσεις δεδομένων - Σύγχρονα έργα νέων τεχνολογιών - Δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση - Προστασία - Ασφαλιστικά μέτρα - Διεθνής δικαιοδοσία.

Το βιβλίο πραγματεύεται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο και οδηγό πράξης για τον εφαρμοστή του δικαίου. Στην ανάλυση και ερμηνεία των βασικών θεματικών του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας προτάσσεται η παράθεση αναλυτικών διαγραμμάτων, που στόχο έχουν να αποτυπώσουν σχηματικά όχι μόνο το κείμενο του βασικού Ν 2121/1993 αλλά και τα δογματικά ζητήματα που αναδεικνύουν οι παραπάνω θεματικές.

Όσον αφορά στην ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων, πρέπει να επισημάνουμε ότι στόχος υπήρξε να αποκτήσει ο αναγνώστης μία επίκαιρη, σφαιρική και πλήρη εικόνα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσα από την έρευνα και αξιοποίηση τόσο θεωρητικών όσο και σύγχρονων νομολογιακών πηγών. Στο τέλος προστέθηκε μία ακόμη ενότητα, η οποία περιέχει σχολιασμένα υποδείγματα δικογράφων και συμβάσεων που καλύπτουν στις βασικότερες αναφορές τις ανάγκες της πράξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, κατά την εκπόνηση του έργου στη μελέτη και ενσωμάτωση του πλούσιου νομολογιακού υλικού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κατά περίπτωση θεματικές ενότητες του βιβλίου. Το ενωσιακό δίκαιο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το εθνικό δίκαιο σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, οπότε κρίθηκε αναγκαίο οι παραπάνω δικαστικές αποφάσεις να αξιοποιηθούν σε διάφορα τμήματα του πονήματος.

Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
[1] Διανοητική ιδιοκτησία 
ΔιάγραμμαΣελ. 3
ΑνάλυσηΣελ. 7
Ι. Διανοητική ιδιοκτησία και άυλα αγαθάΣελ. 7
1. Τα άυλα αγαθά ως αντικείμενο δικαιωμάτων (διανοητική ιδιοκτησία)Σελ. 7
2. Η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 9
3. Νομική φύση του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 9
ΙΙ. Σχέση της πνευματικής ιδιοκτησίας με συγγενείς θεσμούς Σελ. 10
1. Βιομηχανική ιδιοκτησίαΣελ. 10
2. Σύμβαση «merchandising»Σελ. 11
3. Αθέμιτος ανταγωνισμόςΣελ. 12
4. Δίκαιο της προσωπικότηταςΣελ. 14
[2] Γενικά για την πνευματική ιδιοκτησία 
ΔιάγραμμαΣελ. 17
ΑνάλυσηΣελ. 20
Ι. Σκοποί της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 20
ΙΙ. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)Σελ. 20
1. Ίδρυση και νομική φύσηΣελ. 20
2. Σκοποί και αρμοδιότητες του ΟΠΙΣελ. 21
3. Επιχορήγηση του ΟΠΙΣελ. 21
α. Εισφορά επί των εσόδων των ΟΣΔΣελ. 21
β. Άλλοι πόροιΣελ. 22
ΙΙΙ. Προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του διαδικτύουΣελ. 22
1. Η αναπαραγωγή μέσω του διαδικτύουΣελ. 22
α. ΓενικάΣελ. 22
β. Η ευθύνη του χρήστη του διαδικτύουΣελ. 23
2. Προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του διαδικτύουΣελ. 24
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
[3] Εθνικό δίκαιο 
ΔιάγραμμαΣελ. 25
ΑνάλυσηΣελ. 27
Ι. ΣύνταγμαΣελ. 27
1. Προστασία με βάση τις διατάξεις του ΣυντάγματοςΣελ. 27
2. Σύγκρουση με άλλα ατομικά δικαιώματαΣελ. 28
ΙΙ. Ν 2121/1993Σελ. 28
ΙΙΙ. Αστικό δίκαιοΣελ. 28
[4] Διεθνές Δίκαιο 
ΔιάγραμμαΣελ. 31
ΑνάλυσηΣελ. 33
Ι. Διεθνείς συμβάσειςΣελ. 33
1. ΣκοποίΣελ. 33
2. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 33
α. ΔημιουργοίΣελ. 33
β. Δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτωνΣελ. 35
ΙΙ. Το ενωσιακό κεκτημένοΣελ. 36
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
[5] Η ιδιότητα του δημιουργού 
ΔιάγραμμαΣελ. 41
ΑνάλυσηΣελ. 46
Ι. Πρωτογενής κτήση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 46
1. Κτήση με τη δημιουργίαΣελ. 46
α. Η έννοια της δημιουργίαςΣελ. 46
β. Η αρχή της αλήθειαςΣελ. 47
γ. ΔιατυπώσειςΣελ. 47
2. Τεκμήρια για τον δημιουργόΣελ. 48
α. Αναγραφή του ονόματοςΣελ. 48
β. Δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων και κατασκευαστές βάσης δεδομένωνΣελ. 49
γ. Μαχητά τεκμήριαΣελ. 49
ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις δημιουργώνΣελ. 50
1. Ορφανά έργαΣελ. 50
α. «Άγνωστος» δημιουργόςΣελ. 50
β. Τα είδη των ορφανών έργωνΣελ. 51
γ. Οι φορείς χρήσης των ορφανών έργωνΣελ. 51
δ. Εμφάνιση του δημιουργούΣελ. 52
2. Έργα ανώνυμα ή με ψευδώνυμοΣελ. 52
α. Πλασματικός δικαιούχοςΣελ. 52
β. Εμφάνιση του δημιουργούΣελ. 54
3. Αδημοσίευτα έργαΣελ. 55
[6] Έργα με περισσότερους δημιουργούς 
ΔιάγραμμαΣελ. 57
ΑνάλυσηΣελ. 61
Ι. Έργα συνεργασίαςΣελ. 61
1. ΈννοιαΣελ. 61
2. Κοινωνία δικαιώματοςΣελ. 63
ΙΙ. Συλλογικά έργαΣελ. 65
1. ΈννοιαΣελ. 66
α. Τα χαρακτηριστικά των συλλογικών έργωνΣελ. 66
β. Διάκριση από τα συλλεκτικά έργα Σελ. 66
2. ΔικαιούχοιΣελ. 67
α. Συλλογικό έργο ως σύνολοΣελ. 67
β. Επιμέρους συμβολέςΣελ. 67
ΙΙΙ. Σύνθετα έργαΣελ. 67
1. ΈννοιαΣελ. 67
2. ΔικαιούχοιΣελ. 68
IV. ΔιακρίσειςΣελ. 69
1. Τρόπος δημιουργίας του έργουΣελ. 69
2. Ο ρόλος τρίτου προσώπουΣελ. 70
3. Ο καθορισμός των δικαιούχωνΣελ. 70
[7] Ο μισθωτός δημιουργός 
ΔιάγραμμαΣελ. 71
ΑνάλυσηΣελ. 76
Ι. Γενικά για τον μισθωτό δημιουργόΣελ. 76
1. Δημιουργία έργου από μισθωτό δημιουργόΣελ. 76
2. ΔικαιούχοιΣελ. 77
α. ΜισθωτόςΣελ. 77
β. ΕργοδότηςΣελ. 78
3. Απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέαΣελ. 85
4. ΑμοιβήΣελ. 86
5. Μισθωτοί ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνεςΣελ. 86
ΙΙ. Προγράμματα Η/ΥΣελ. 87
1. Ο μισθωτός ως αρχικός δικαιούχοςΣελ. 87
2. Ο εργοδότης ως δευτερογενής δικαιούχοςΣελ. 87
α. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματοςΣελ. 88
β. Εκτέλεση της σύμβασης εργασίας και οδηγίες του εργοδότηΣελ. 88
ΙΙΙ. Διάκριση από την παραγγελία έργουΣελ. 88
1. ΈννοιαΣελ. 88
2. Νομική ρύθμισηΣελ. 89
α. Ο υλικός φορέας ως αντικείμενο της σύμβασης παραγγελίαςΣελ. 89
β. Το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ως αντικείμενο της σύμβασης παραγγελίαςΣελ. 90
3. ΔικαιούχοιΣελ. 91
[8] Ο δημιουργός οπτικοακουστικού έργου 
ΔιάγραμμαΣελ. 93
ΑνάλυσηΣελ. 94
Ι. ΣκηνοθέτηςΣελ. 94
ΙΙ. ΠαραγωγόςΣελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΕΡΓΟ 
[9] Η έννοια του έργου 
ΔιάγραμμαΣελ. 97
ΑνάλυσηΣελ. 101
Ι. Στοιχεία του έργουΣελ. 101
1. Πνευματικό δημιούργημαΣελ. 101
2. ΠρωτοτυπίαΣελ. 101
α. Στατιστική μοναδικότηταΣελ. 103
β. Δημιουργικό ύψοςΣελ. 105
γ. Έκταση του έργουΣελ. 106
3. Η μορφή του έργουΣελ. 108
α. Διάκριση από την ιδέαΣελ. 108
β. ΠροϋποθέσειςΣελ. 110
4. Αξία και προορισμός του έργουΣελ. 110
α. Η αξία του έργουΣελ. 111
β. Ο προορισμός του έργουΣελ. 111
 
ΙΙ. Εξαιρέσεις από την προστασίαΣελ. 112
1. Επίσημα κείμενα της πολιτείαςΣελ. 112
2. Εκφράσεις της λαϊκής παράδοσηςΣελ. 113
3. Ειδήσεις και απλά γεγονότα ή στοιχείαΣελ. 114
α. ΕιδήσειςΣελ. 114
β. Απλά γεγονότα ή στοιχείαΣελ. 114
4. Έργα της αρχαιότηταςΣελ. 114
[10] Είδη έργων 
ΔιάγραμμαΣελ. 116
ΑνάλυσηΣελ. 120
Ι. Ενδεικτική απαρίθμηση κατηγοριών έργωνΣελ. 120
1. Γραπτά ή προφορικά κείμεναΣελ. 120
2. Μουσικές συνθέσειςΣελ. 121
3. Θεατρικά έργαΣελ. 121
4. Χορογραφίες και παντομίμεςΣελ. 122
5. Οπτικοακουστικά έργαΣελ. 122
6. Έργα των εικαστικών τεχνώνΣελ. 123
7. Αρχιτεκτονικά έργαΣελ. 124
8. ΦωτογραφίεςΣελ. 124
9. Έργα των εφαρμοσμένων τεχνώνΣελ. 126
10. ΕικονογραφήσειςΣελ. 126
11. ΧάρτεςΣελ. 127
12. Τρισδιάστατα έργαΣελ. 127
ΙΙ. Παράγωγα και συλλεκτικά έργα ή συλλογέςΣελ. 127
1. Παράγωγα έργαΣελ. 127
α. ΜεταφράσειςΣελ. 128
β. Διασκευές, προσαρμογές και άλλες μετατροπέςΣελ. 128
γ. Η προστασία των παράγωγων έργωνΣελ. 129
2. Συλλεκτικά έργα ή συλλογέςΣελ. 131
α. ΓενικάΣελ. 131
β. Βάσεις δεδομένωνΣελ. 132
γ. Η προστασία των συλλεκτικών έργων και των βάσεων δεδομένωνΣελ. 134
ΙΙΙ. Προγράμματα Η/ΥΣελ. 135
1. ΈννοιαΣελ. 135
2. ΠρωτοτυπίαΣελ. 135
3. Αντικείμενο της προστασίαςΣελ. 137
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
[11] Το περιουσιακό δικαίωμα 
ΔιάγραμμαΣελ. 141
ΑνάλυσηΣελ. 147
Ι. Αυτοτέλεια και μερισμός των εξουσιώνΣελ. 147
1. Αυτοτέλεια των εξουσιώνΣελ. 147
2. Μερισμός των εξουσιώνΣελ. 147
II. ΕξουσίεςΣελ. 148
1. Εγγραφή και αναπαραγωγήΣελ. 148
α. ΕγγραφήΣελ. 148
β. ΑναπαραγωγήΣελ. 149
2. ΜετάφρασηΣελ. 151
3. Διασκευή, προσαρμογή ή άλλη μετατροπήΣελ. 151
4. Διανομή στο κοινόΣελ. 151
α. Περιεχόμενο της εξουσίαςΣελ. 151
β. Ανάλωση του δικαιώματοςΣελ. 152
5. Εκμίσθωση και δημόσιος δανεισμόςΣελ. 153
α. Περιεχόμενο της εξουσίαςΣελ. 153
β. Ανάλωση των δικαιωμάτωνΣελ. 154
6. Δημόσια εκτέλεσηΣελ. 155
α. ΈννοιαΣελ. 155
β. ΠεριπτώσειςΣελ. 157
7. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοσηΣελ. 158
8. Παρουσίαση στο κοινόΣελ. 160
α. Περιεχόμενο της εξουσίαςΣελ. 160
β. Ανάλωση των δικαιωμάτωνΣελ. 162
9. Εισαγωγή αντιτύπωνΣελ. 164
[12] Το ηθικό δικαίωμα 
ΔιάγραμμαΣελ. 165
ΑνάλυσηΣελ. 169
Ι. Έννοια και διακρίσειςΣελ. 169
1. ΟρισμόςΣελ. 169
2. Σχέση με το δικαίωμα της προσωπικότηταςΣελ. 169
3. Σχέση με το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργούΣελ. 171
ΙΙ. ΕξουσίεςΣελ. 171
1. ΔημοσίευσηΣελ. 172
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 172
β. Πρώτη δημοσίευσηΣελ. 172
γ. Περιπτώσεις προσβολώνΣελ. 173
2. ΠατρότηταΣελ. 173
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 173
β. Περιπτώσεις προσβολώνΣελ. 175
3. ΑκεραιότηταΣελ. 176
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 176
β. Σύγκρουση με το δικαίωμα κυριότητας πάνω στον υλικό φορέαΣελ. 176
γ. Περιπτώσεις προσβολώνΣελ. 177
4. ΠροσπέλασηΣελ. 178
5. ΥπαναχώρησηΣελ. 179
α. ΠροϋποθέσειςΣελ. 179
β. Άσκηση και έννομες συνέπειεςΣελ. 180
γ. Υποχρέωση προσφοράςΣελ. 181
ΙΙΙ. Η συναίνεση του δημιουργούΣελ. 181
1. ΈννοιαΣελ. 181
2. Νομική φύσηΣελ. 182
3. ΤύποςΣελ. 183
[13] Δικαίωμα παρακολούθησης 
ΔιάγραμμαΣελ. 185
ΑνάλυσηΣελ. 187
Ι. Έννοια, νομική φύση, προϋποθέσειςΣελ. 187
1. Έννοια και νομική φύσηΣελ. 187
α. ΈννοιαΣελ. 187
β. Νομική φύσηΣελ. 187
2. ΠροϋποθέσειςΣελ. 188
ΙΙ. Η αμοιβή του δημιουργούΣελ. 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
[14] Διάρκεια του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 
ΔιάγραμμαΣελ. 191
ΑνάλυσηΣελ. 194
Ι. Διάρκεια προστασίαςΣελ. 194
1. Χρονική διάρκειαΣελ. 194
2. Λήξη της προστασίαςΣελ. 194
ΙΙ. Ειδικές περιπτώσειςΣελ. 195
1. Έργα με περισσότερους δημιουργούςΣελ. 195
2. Ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργαΣελ. 196
3. Δημοσιεύσεις κατά τμήματαΣελ. 196
4. Οπτικοακουστικά έργαΣελ. 197
5. Προηγουμένως αδημοσίευτα έργαΣελ. 197
[15] Μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 
ΔιάγραμμαΣελ. 198
ΑνάλυσηΣελ. 202
Ι. Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας ως αντικείμενο δικαιοπραξίαςΣελ. 202
1. Υποσχετική και εκποιητική σύμβασηΣελ. 202
α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 202
β. Υποσχετική σύμβασηΣελ. 203
γ. Εκποιητική σύμβασηΣελ. 206
2. Εμπράγματα δικαιώματαΣελ. 209
3. ΕγκατάλειψηΣελ. 209
ΙΙ. Η μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του Ν 2121/1993Σελ. 209
1. Περιουσιακό δικαίωμαΣελ. 209
2. Ηθικό δικαίωμαΣελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
[16] Γενικές παρατηρήσεις 
ΔιάγραμμαΣελ. 211
ΑνάλυσηΣελ. 213
Ι. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 213
1. ΈννοιαΣελ. 213
α. ΟρισμόςΣελ. 213
β. Διάκριση από αναγκαστική ή νόμιμη άδειαΣελ. 214
2. Δικαιοπολιτικοί λόγοιΣελ. 214
3. Ερμηνεία των περιορισμώνΣελ. 214
ΙΙ. Γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής των περιορισμών (έλεγχος τριών σταδίων)Σελ. 215
 
[17] Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση 
ΔιάγραμμαΣελ. 217
ΑνάλυσηΣελ. 220
Ι. Ελεύθερη αναπαραγωγή χωρίς αμοιβήΣελ. 220
1. ΠροϋποθέσειςΣελ. 220
2. ΕξαιρέσειςΣελ. 222
ΙΙ. Εύλογη αμοιβήΣελ. 222
1. Αναπαραγωγή με τεχνικά μέσαΣελ. 222
2. Καταβολή εύλογης αμοιβήςΣελ. 224
3. Υποχρεωτική συλλογική διαχείρισηΣελ. 225
[18] Άλλοι νόμιμοι περιορισμοί 
ΔιάγραμμαΣελ. 228
ΑνάλυσηΣελ. 234
Ι. Παράθεση αποσπασμάτωνΣελ. 234
ΙΙ. Σχολικά βιβλία και ανθολογίεςΣελ. 235
ΙΙΙ. ΔιδασκαλίαΣελ. 236
IV. Βιβλιοθήκες και αρχείαΣελ. 237
V. Εθνικό Κινηματογραφικό ΑρχείοΣελ. 238
VI. Δικαστικοί ή διοικητικοί σκοποίΣελ. 238
VII. Λόγοι ενημέρωσηςΣελ. 239
VIII. Έργα σε δημόσιους χώρουςΣελ. 240
IX. Επίσημες τελετές και σχολικές παραστάσειςΣελ. 240
Χ. Εικαστικά έργαΣελ. 241
ΧΙ. Τυφλοί και κωφάλαλοιΣελ. 241
ΧΙΙ. Προσωρινή αναπαραγωγήΣελ. 242
ΧΙΙΙ. Ορφανά έργαΣελ. 242
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ 
[19] Μορφές και είδη εκμετάλλευσης 
ΔιάγραμμαΣελ. 245
ΑνάλυσηΣελ. 248
Ι. Σύμβαση εκμετάλλευσηςΣελ. 248
1. ΈννοιαΣελ. 248
2. Νομική φύσηΣελ. 248
ΙΙ. Άδεια εκμετάλλευσηςΣελ. 250
1. ΈννοιαΣελ. 250