ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ


Βιβλιογραφία - Νομολογία

Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12849
Δαλακούρας Θ.
Η ανάγκη πληρέστερης και ορθολογικότερης προσέγγισης της ποινικής δικονομικής νομοθεσίας αποτελεί την προφανή νομιμοποιητική παραδοχή για την καταγραφή και συσχέτιση των δικονομικού περιεχομένου διατάξεων των διεθνών κειμένων, ώστε να συμπληρωθεί και να αξιοποιηθεί ερμηνευτικά το ζητούμενο δικονομικό ποινικό σύστημα και οι ειδικότεροι κανόνες του. Η τρίτη έκδοση του έργου Δικονομικές Διατάξεις Ειδικών Ποινικών Νόμων & Ειδικοί Δικονομικοί Νόμοι, αποτελεί μια συλλογή νομοθεσίας - η οποία περιλαμβάνει συνολικά 268 νομοθετήματα πλήρως ενημερωμένα μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2011 τόσο νομολογιακά όσο και βιβλιογραφικά - όπου παρουσιάζονται οι κυριότερες ποινικές δικονομικές διατάξεις που βρίσκονται διάσπαρτες σε πληθώρα νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Ως χαρακτηριστικά σημεία της έκδοσης αυτής εγγράφονται αφενός η ανά λήμμα καταχώριση των κυριότερων τίτλων της βιβλιογραφίας και αφετέρου η παράθεση ενδεικτικής νομολογίας ανά θεματική ενότητα, ενώ ο χρονολογικός πίνακας, διευκολύνει τον αναγνώστη στην κατʼ έτος έρευνά του. Η παρουσίαση της βιβλιογραφίας προβάλλει ως αυτόδηλη επιλογή για τη διοχέτευση ερεθισμάτων έρευνας, αλλά και την πρόσκτηση σαφέστερης εικόνας αναφορικά προς τα τεθέντα ζητήματα θεωρητικής ή πρακτικής υφής της κατά περίπτωση νομοθετικής αποτύπωσης. Ομοίως, η παράθεση ενδεικτικής νομολογίας ανά νομοθετικό κείμενο αποτελεί αφετηριακό οδοδείκτη για τις δικονομικές θεματικές που απασχόλησαν τα δικαστήριά μας και την ευρύτητα των σχετικών προβληματισμών.
Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται και στις οποίες παρατίθεται το ισχύον δικονομικό πλαίσιο είναι οι εξής:
Αεροπορία, Αθλητισμός, Ανταγωνισμός, Ανήλικοι, Αστυνομική Συνεργασία - Europol, Ασυλία, Ασφάλιση Οχημάτων, Bιoϊατρική - Κλωνοποίηση, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Διαφθορά, Διεθνής Δικαιοδοσία, Δικαιώματα του Ανθρώπου, Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια, Δικαστική συνδρομή, Δήμοι - Κοινότητες, Δημόσια Κτήματα, Διαδίκτυο, Δημόσιες Συμβάσεις (Βασικός Μέτοχος), Δωροδοκία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Επιταγή, Ευρωαπάτη, Ιατροί, Ισότητα, Καταχραστές του Δημοσίου, Κτηματολόγιο, ΚΟΚ, Λαθρεμπορία, Μεταμοσχεύσεις, Ναρκωτικά, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), Όπλα, Παίγνια, Πόθεν Έσχες, Πολεοδομία, Περιβάλλον, Ποινική ευθύνη υπουργών, Πτωχευτικό Δίκαιο, Στρατός - Στρατιωτικοί, Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, Σωματεία, Τρομοκρατία, Τύπος, Φοροδιαφυγή, Χρέη προς το Δημόσιο, Χρηματιστήριο, κ.ά.
Η εν λόγω έκδοση επιδιώκει - παράλληλα με την κάλυψη των διδακτικών αναγκών - να καταστεί χρηστικό εργαλείο για τον εφαρμοστή του δικαίου, καθόσον η επίκληση και εφαρμογή των αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεων επηρεάζει και διαμορφώνει ευθέως την εσωτερική δικαστηριακή πραγματικότητα.
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  
ΝΔ 10/1926 «Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους 'Αθω» ['Αρθρα 7-10, 41-44, 47]Σελ. 1
ΠΔ 227/1998 «Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους» ['Αρθρο 3 παρ. 1]Σελ. 4
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑΣελ. 5
ΝΔ 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 ΝΔ "περί Αγορανομικού Κώδικος"» ['Αρθρα 30, 34, 35 παρ. 4, 47, 48, 52, 56, 57α-64, 66]Σελ. 6
Ν 1290/1982 «Για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη δίωξη και την εκδίκαση των αγορανομικών αδικημάτων και την τροποποίηση ορισμένων άλλων διατάξεων» ['Αρθρα 2-4]Σελ. 11
Ν 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρα 1 παρ. 1, 6, 10, 5 παρ. 6, 7, 11-13]Σελ. 12
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  
Ν 3585/2007 «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 37-48, 49-51]Σελ. 14
Ν 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 21 παρ. 1, 5, 25 παρ. 3, 28]Σελ. 19
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
Ν 480/1976 «Περί προλήψεως και καταστολής πράξεών τινων στρεφομένων κατά της ασφαλείας της αεροπλοΐας» ['Αρθρα 8-15, 17]Σελ. 20
Ν 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» ['Αρθρα 158-160]Σελ. 23
Ν 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 27 παρ. 2ΣΤ]Σελ. 25
Ν 2912/2001 «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 24, 25]Σελ. 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
Ν 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 41ΣΤ, 128, 128Θ]Σελ. 27
ΑΥΔικΠολιτΔημΤαξ 24232/2003 «Εκτέλεση των παρεπομένων ποινών που προβλέπονται από το άρθρο 41ΣΤ Ν 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν 3057/2002» ['Αρθρα 1-3]Σελ. 34
ΑΙΓΙΑΛΟΣ  
Ν 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 29]Σελ. 37
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ-ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ  
Ν 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας, και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρο 13]Σελ. 38
ΑΛΙΕΙΑ  
ΝΔ 420/1970 «Περί Αλιευτικού Κώδικος» ['Αρθρα 5 παρ. 4, 7, 8 παρ. 1, 17 παρ. 1-3, 20 παρ. 2]Σελ. 39
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Ν 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» ['Αρθρα 10 παρ. 1-2, 12-14 παρ. 11]Σελ. 42
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙΣελ. 46
Ν 3064/2002 «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών» ['Αρθρα 12, 13]Σελ. 47
Ν 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ['Αρθρα 1 παρ. 1 περ. ι-ια, 2 περ. α'-β', 7 παρ. 3, 4, 46-52, 74, 76, 82-88, 97, 98]Σελ. 49
ΠΔ 80/2006 «Προσωρινή προστασία επί μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» ['Αρθρο 29]Σελ. 67
Ν 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρα 16-20, 22-26, 32, 41, 47]Σελ. 68
ΑΜΜΟΛΗΨΙΑ  
ΑΝ 1219/1938 «Περί καταργήσεως του δικαιώματος αμμοληψίας και αντικαταστάσεως αυτού διά προσθέτου τέλους επί των αδειών ανεγέρσεως οικοδομών» ['Αρθρον 3]Σελ. 76
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΑΝ 376/1936 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» ['Αρθρα 7, 14]Σελ. 78
Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις ['Αρθρο 30]Σελ. 80
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ  
Ν 674/1977 «Περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» ['Αρθρο 24]Σελ. 81
ΑΝΑΠΗΡΟΙ-ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ  
ΝΔ 1044/1971 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του ΑΝ 1324/1949 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και θυμάτων πολέμου" κυρωθέντος διά του Ν 1487/1950, ως ούτος ισχύει νυν» ['Αρθρο 30]Σελ. 82
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Αθέμιτος - Ελεύθερος)  
Ν 146/1914 «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού» ['Αρθρα 8, 15, 21-22]Σελ. 84
Ν 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» ['Αρθρα 36 παρ. 6, 38-41, 44]Σελ. 86
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  
Ν 2882/2001 «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων» ['Αρθρο 28]Σελ. 93
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣελ. 94
ΝΔ 1059/1971 «Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων» ['Αρθρα 1-3]Σελ. 95
Ν 1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 40 παρ. 2, 3]Σελ. 97
Ν 1969/1991 «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 76 παρ. 12-13]Σελ. 98
Ν 2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 3-5]Σελ. 100
Ν 2396/1996 «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» ['Αρθρο 55]Σελ. 107
Ν 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» ['Αρθρο 58]Σελ. 109
Ν 2915/2001 «Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς διατάξεις» ['Αρθρο 24]Σελ. 110
Ν 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 52]Σελ. 111
Ν 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» ['Αρθρα 1, 6, 9-11] Σελ. 113
N 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 19]Σελ. 118
ΠΔ 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του»Σελ. 119
Ν 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρα 60, 64, 80 παρ. 5]Σελ. 132
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ  
Ν 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» ['Αρθρο 24 παρ. 1]Σελ. 138
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ  
Ν 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» ['Αρθρο 18 παρ. 1]Σελ. 139
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  
ΚΝ 5351/1932 «Περί αρχαιοτήτων» ['Αρθρα 5-8, 20, 22, 46, 49, 54, 58, 59, 61, 62]Σελ. 140
Ν 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ['Αρθρα 53-69, 71-73 παρ. 2, 3]Σελ. 144
Ν 3658/2008 «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 6, 13]Σελ. 150
ΑΣΕΜΝΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΙ ΝΟΣΟΙ  
Ν 1193/1981 «Περί καταπολέμησης αφροδισίων νόσων και συναφών θεμάτων» ['Αρθρο 13]Σελ. 151
Ν 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 5]Σελ. 152
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
ΒΔ 31/1958 «Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων» ['Αρθρα 145, 146, 148, 149 παρ. 1, 150, 154, 163]Σελ. 153
ΠΔ 342/1977 «Περί κυρώσεως του Κανονισμού λειτουργίας της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών αυτής Υπηρεσιών» ['Αρθρα 1 παρ. 1, 27 παρ. 1-2, 4]Σελ. 157
Ν 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» ['Αρθρα 14, 18, 40]Σελ. 159
ΠΔ 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» ['Αρθρα 123 παρ. 3-4, 6-7, 11]Σελ. 161
Ν 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1, 3, 5, 6, 9]Σελ. 163
Ν 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 16]Σελ. 168
ΠΔ 254/2004 «Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού» ['Αρθρα 3, 4]Σελ. 169
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Ν 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας - Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 8]Σελ. 171
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΣελ. 173
ΑΝ 86/1967 «Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως» ['Αρθρα 1, 2]Σελ. 174
Ν 3262/2004 «Τροποποιήσεις άρθρων του Ν 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού» ['Αρθρο 19 παρ. 7]Σελ. 176
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  
ΝΔ 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» ['Αρθρα 6, 9]Σελ. 177
Ν 803/1978 «Περί επιβαλλομένων κυρώσεων εις κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων και φορτηγών μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως διά παραβάσεις τινάς της περί των οχημάτων τούτων κειμένης νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ['Αρθρο 4]Σελ. 178
Ν 1073/1980 «Περί αντικαταστάσεως των κυκλοφορούντων τριτρόχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως (μοτοσυκλεττών) διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» ['Αρθρον 8]Σελ. 179
Ν 1437/1984 «Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 8]Σελ. 180
Ν 3181/2003 «Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 7]Σελ. 181
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ  
Ν 1782/1988 «Κύρωση της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας»Σελ. 182
ΒΙΒΛΙΑ  
Ν 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» ['Αρθρο 1 παρ. 3 περ. θ']Σελ. 186
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΝΔ 3077/1954 «Περί Γενικών Αποθηκών» ['Αρθρα 70, 71]Σελ. 187
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Ν 3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1 παρ. 1, 2 περ. στ', 3 περ. ε']Σελ. 189
Ν 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» ['Αρθρο 12]Σελ. 195
Ν 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» ['Αρθρο 14 παρ. 3, 4]Σελ. 197
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  
Ν 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 9]Σελ. 198
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΝΔ 3424/1955 «Περί ευθύνης των αγοραστών γεωργικών προϊόντων» ['Αρθρον 1]Σελ. 199
Ν 3475/1955 «Περί τυποποιήσεως νωπών αγροτικών προϊόντων και ιδρύσεως κεντρικών και τοπικών αγορών αυτών» ['Αρθρον 13]Σελ. 200
ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 201
ΝΔ 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος» ['Αρθρα ]Σελ. 202
Ν 663/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ΚΠΔ, του ΠΚ και του Κώδικος περί τελών χαρτοσήμων κ.λπ.» ['Αρθρα 19-21]Σελ. 209
Ν 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» ['Αρθρα 68-71]Σελ. 212
Ν 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 114 παρ. 1]Σελ. 217
Ν 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1 παρ. 2, 5, 6, 8]Σελ. 218
Ν 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 26 παρ. 2-3]Σελ. 220
Ν 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 6]Σελ. 221
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣελ. 222
Ν 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ['Αρθρα 7Α, 9, 11 παρ. 4, 22 παρ. 10-14, 24 παρ. 5]Σελ. 223
Ν 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» ['Αρθρο 11]Σελ. 228
Ν 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997» ['Αρθρο 15]Σελ. 229
Ν 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» ['Αρθρα 3, 4, 6, 11-14]Σελ. 230
ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  
Ν 1069/1980 «Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» ['Αρθρο 27]Σελ. 235
Ν 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ['Αρθρα 112, 118, 153]Σελ. 237
Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ['Αρθρα 235-236]Σελ. 239
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ  
ΑΝ 1539/1938 «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» ['Αρθρα 22, 23 παρ. 1]Σελ. 241
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  
Ν 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ['Αρθρα 1-7]Σελ. 243
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ  
ΝΔ 794/1971 «Περί δημοσίων συναθροίσεων» ['Αρθρα 4 παρ. 1-2, 5 παρ. 1, 6 παρ. 1-5, 9]Σελ. 259
ΒΔ 269/1972 «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων»Σελ. 261
ΠΔ 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών» ['Αρθρο 130]Σελ. 263
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΔ 343/2002 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδρομητικές υπηρεσίες] (ΕΕ L 320/28.11.1998)» ['Αρθρο 5 παρ. 1]Σελ. 265
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΑΦΙΣΣΟΚΟΛΛΗΣΗ  
Ν 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 10]Σελ. 266
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Ν 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» ['Αρθρο 1, 2, 4-17, 23-27, 80, 81, 84-87]Σελ. 268
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
Ν 2656/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές» ['Αρθρα δεύτερο, τέταρτο]Σελ. 303
Ν 2802/2000 «Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ['Αρθρα τέταρτο παρ. 1, έκτο]Σελ. 305
Ν 2803/2000 «Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων» ['Αρθρα δεύτερο, τρίτο]Σελ. 306
Ν 3560/2007 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου» ['Αρθρα τρίτο-έκτο, όγδοο-δέκατο τέταρτο]Σελ. 307
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
Ν 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 5]Σελ. 311
ΕΚΚΛΗΣΙΑ  
Ν 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» ['Αρθρο 57 παρ. 1, 3, 4]Σελ. 313
ΕΚΛΟΓΕΣ  
ΠΔ 96/2007 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» ['Αρθρα 66, 111, 121-124]Σελ. 314
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ  
Ν 682/1977 «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» ['Αρθρον 42 παρ. 2, 4]Σελ. 317
Ν 1966/1991 «Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 16 παρ. 1]Σελ. 318
Ν 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ['Αρθρο 3] Σελ. 319
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ  
Ν 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 11-13, 16-20]Σελ. 320
ΕΠΙΤΑΓΗ  
Ν 5960/1933 «Περί επιταγής» ['Αρθρον 79]Σελ. 325
Ν 454/1976 «Περί επιβολής κυρώσεων κατά παραβατών των περί διγράμμων επιταγών διατάξεων» ['Αρθρα 1, 3]Σελ. 327
Ν 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 35]Σελ. 328
ΕΡΑΝΟΙ  
Ν 5101/1931 «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» ['Αρθρα 20, 21]Σελ. 329
Ν 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 19]Σελ. 330
ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΒΔ 25/1920 «Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων» ['Αρθρον 3]Σελ. 331
ΠΔ 8/1932 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον του Ν 5288 "περί ρυθμίσεως της αγοράς εργασίας" μετά του άρθρου 1 του Ν 5598 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινων νόμων"» ['Αρθρον 20 παρ. 1-4]Σελ. 333
ΑΝ 690/1945 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν 28/1944 "περί εξουσιοδοτήσεως των Υπ. Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων"» ['Αρθρον μόνον]Σελ. 334
ΝΔ 1037/1971 «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών» ['Αρθρον 15]Σελ. 336
Ν 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» ['Αρθρο 23]Σελ. 337
Ν 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 21 παρ. 1]Σελ. 338
Ν 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 42 παρ. 7]Σελ. 339
Ν 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 25]Σελ. 340
Ν 3144/2003 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» ['Αρθρο 4 παρ. 4]Σελ. 341
ΠΔ 42/2003 «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/92/ΕΚτης 16ηςΔεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. Ι 23/57/28.1.2000)» ['Αρθρο 11]Σελ. 342
Ν 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ['Αρθρα μόνο, 50, 67, 72]Σελ. 343
ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
Ν 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» ['Αρθρα 54-63γ]Σελ. 345
Ν 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» ['Αρθρο 60]Σελ. 350
ΝΔ 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» ['Αρθρα 43, 45-50]Σελ. 351
Ν 1569/1985 «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 21α]Σελ. 354
Ν 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 1 παρ. 9-10]Σελ. 355
Ν 3182/2003 «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 39]Σελ. 356
Ν 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 46]Σελ. 357
ΠΔ 190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» ['Αρθρο 9]Σελ. 360
ΕΥΡΩ  
Ν 2943/2001 «Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» ['Αρθρα 3-5]Σελ. 361
ΕΥΡΩΑΠΑΤΗ  
Ν 2803/2000 «Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων» ['Αρθρα πρώτο-όγδοο, δέκατο, ενδέκατο, δέκατο τρίτο]Σελ. 364
ΖΩΑ  
Ν 1197/1981 «Περί Προστασίας των Ζώων»Σελ. 368
Ν 1300/1982 «Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας» ['Αρθρα 1-9]Σελ. 372
ΠΔ 374/2001 «Προστασία των ζώων στα εκτροφεία», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής» ['Αρθρα 1, 2, 8]Σελ. 376
Ν 3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» ['Αρθρο 12]Σελ. 378
ΠΔ 98/2004 «Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων» (σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου) ['Αρθρο 13]Σελ. 379
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Ν 332/1947 «Περί αδικημάτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενεργείας» ['Αρθρα 1-2]Σελ. 380
Ν 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρο 32]Σελ. 381
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  
Ν 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» ['Αρθρο 9]Σελ. 382
ΘΥΜΑΤΑ  
ΠΔ 233/2003 «Προστασία και αρωγή κατά το άρθρο 12 του Ν 3064/2002 (ΦΕΚ Α' 248) στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 87 παρ. 5 και 6 και 88 του Ν 3386/2005» ['Αρθρα 1-8]Σελ. 383
ΙΑΤΡΟΙ  
ΑΝ 1565/1939 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» ['Αρθρο 23]Σελ. 386
ΝΔ 4111/1960 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημοσίας Υγείας διατάξεων» ['Αρθρον 2 παρ. 4]
Back to Top