Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 33.9€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 74,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18482
Δημόπουλος Χ.

Το έργο «Εγκληματολογική, Αστυνομική & Δικανική Ανακριτική» παρουσιάζει και αναλύει επιστημονικές θεωρίες και μεθοδεύσεις που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και διαπίστωση του εγκλήματος και την επιτυχή δίωξή του. Προς τον σκοπό αυτό προσεγγίζονται και καταγράφονται οι επιστημονικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για την εξακρίβωση μιας εγκληματικής πράξης, όπως διαμορφώνονται μέσα από πρόσφατες πρακτικές και τεχνολογικές καινοτομίες. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κατανόηση βασικών τεχνικών συλλογής και διατήρησης των αποδεικτικών στοιχείων από τους ανακριτές. Το βιβλίο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, φοιτητές της Νομικής, Αστυνομικούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ιστορία και η φύση της Ανακριτικής - Τα θεσμικά και μη, όργανα της ανάκρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Α. Συνοπτικά ιστορικά στοιχεία για την Ανάκριση, έως τον 19ο αιώνα Σελ. 7
Β. Η διεπιστηµονική ιστορική προοπτική: Η σύγχρονη εξέλιξη της Ανακριτικής Σελ. 18
1. Οι προγενέστεροι εγκληµατολόγοι - ανακριτικολόγοι και τα φυσικά γνωρίσµατα των εγκληµατιών Σελ. 18
2. Οι ανακριτικολόγοι - εγκληµατολόγοι Σελ. 21
3. Η αποσπασµατική συγκρότηση της ανακριτικής επιστήµης Σελ. 26
4. Περιεχόµενο και οριοθέτηση της Ανακριτικής Σελ. 27
5. O Στέργιος Αλεξιάδης και η Ανακριτική Επιστήμη Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Οι φορείς της ανάκρισης
Α. Οι Εισαγγελείς Σελ. 47
Β. Η Ελληνική Εισαγγελία Σελ. 55
Γ. Αρμοδιότητες και Αρχές οργάνωσης της Εισαγγελίας Σελ. 58
Δ. Εισαγγελείς Ειδικών Καθηκόντων Σελ. 61
1. Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Σελ. 61
2. Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς Σελ. 63
Ε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Σελ. 64
ΣΤ. Οι Ανακριτές Σελ. 68
1. Το θεσµικό καθεστώς Σελ. 68
2. Τα προσόντα του ανακριτή Σελ. 71
α. Η ειδίκευση του ανακριτή Σελ. 74
β. Κανόνες και µέθοδοι της ανακριτικής διεργασίας Σελ. 84
1) Η επιστηµονική µέθοδος και η λογική κατά τη σκιαγράφηση του εγκληµατία Σελ. 85
2) Η νοµοθετική και η ιδιογραφική ανακριτική µέθοδος Σελ. 90
γ. Η ποινική ανακριτική ανάλυση και η σκιαγράφηση του δράστη Σελ. 91
1) Το πρότυπο των πέντε παραγόντων Σελ. 92
2) Το γεωγραφικό προφίλ Σελ. 93
3) Η θεωρία του κύκλου Σελ. 102
δ. Η ανάλυση της συµπεριφορικής ένδειξης Σελ. 103
Ζ. Οι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι Σελ. 107
1. Το προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 107
2. Οι παλαιότεροι γενικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την εξερεύνηση του τόπου του εγκλήµατος Σελ. 110
3. Το ισχύον δίκαιο Σελ. 113
4. Η σύγχρονη εργασία του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου Σελ. 116
Η. Η Αστυνομία Σελ. 117
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 117
2. Η ιεραρχία Σελ. 120
3. Η οργανωτική δοµή της αστυνοµίας ειδικότερα Σελ. 121
4. Η τυπολογία της αστυνοµικής οργάνωσης Σελ. 124
α. Ο δοµικός τύπος της «γραµµής» (Line) Σελ. 124
β. Ο δοµικός τύπος της «γραµµής» και του «προσωπικού υποστήριξης» (Line and Staff) Σελ. 125
γ. Ο λειτουργικός δοµικός τύπος (Functional structure) Σελ. 126
δ. Ο δοµικός τύπος του «καλουπιού» (Matrix structure) Σελ. 126
ε. Η αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας: Αποστολή και συγκρότησή της Σελ. 127
5. Ανακριτική και Αστυνοµία Σελ. 130
6. Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Συνεργασία Σελ. 136
7. Η Ευρωπαϊκή Δικαστική συνεργασία Σελ. 148
8. Η Διεθνής Αστυνοµία Σελ. 152
Θ. Οι πληροφορίες ανακριτικού ενδιαφέροντος: Συλλογή και χρήση τους Σελ. 159
1. Μεταχείριση των πληροφοριοδοτών Σελ. 169
2. Η διατήρηση του ελέγχου των πληροφοριοδοτών Σελ. 172
3. Η προστασία της ταυτότητας του πληροφοριοδότη Σελ. 172
4. Πρόσθετα προβλήµατα µε τους πληροφοριοδότες Σελ. 173
5. Η Διαχείριση και Ανάλυση των πληροφοριών κατά το ελληνικό δίκαιο Σελ. 174
Ι. Οι ειδικές αστυνομικές υπηρεσίες και η προανάκριση Σελ. 176
1. Τροχαία Αστυνόμευση Σελ. 176
2. Λιμενική Αστυνομία Σελ. 177
3. Πυροσβεστική Αστυνομία Σελ. 181
4. Αστυνομία Αλλοδαπών Σελ. 182
5. Οικονομική Αστυνομία Σελ. 189
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ανακριτική ταυτοποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Α. Η διαπίστωση της ταυτότητας Σελ. 195
Β. Ο στιγµατισµός των εγκληµατιών Σελ. 200
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Α. Η περιγραφική µέθοδος Σελ. 209
Β. Η ανθρωποµετρική µέθοδος Σελ. 211
Γ. Η φωτογραφική µέθοδος Σελ. 214
1. Η φωτογράφιση της σκηνής του εγκλήµατος Σελ. 215
2. Η βιντεοσκόπηση της σκηνής του εγκλήµατος Σελ. 222
3. Το σχεδιάγραµµα στη σκηνή του εγκλήµατος Σελ. 223
Δ. Η φωτογραφική σήµανση στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 225
Ε. Η Δακτυλοσκοπική Μέθοδος και τα αποτυπώµατα Σελ. 230
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 230
2. Ιστορία της δακτυλοσκοπικής Σελ. 231
3. Οι φυσιολογικές ιδιότητες των θηλοειδών γραµµών των δακτύλων Σελ. 241
4. Η κατάταξη των δακτυλικών αποτυπωµάτων Σελ. 243
5. Η αναζήτηση, η περαιτέρω διάκριση και η εξασφάλιση των δακτυλικών αποτυπωµάτων Σελ. 249
6. Η χρήση των δακτυλικών αποτυπωµάτων και η εξακρίβωση της ταυτότητας Σελ. 265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Α. Ο modus operandi του εγκληµατία Σελ. 275
Β. Ο modus operandi ειδικότερα Σελ. 275
Γ. Τα στοιχεία του modus operandi Σελ. 279
Δ. Παράγοντες διαµόρφωσης του modus operandi Σελ. 284
1. Η εκπαιδευτική (και τεχνική) κατάρτιση Σελ. 285
2. Η επιτήδευση και η επαγγελµατική εµπειρία Σελ. 285
3. Η επαφή µε το ποινικό και το σωφρονιστικό σύστηµα Σελ. 286
4. Η επιρροή των ΜΜΕ Σελ. 286
5. Η διάθεση του δράστη Σελ. 287
6. Οι απροσδιόριστοι παράγοντες Σελ. 287
7. Η υπογραφή του εγκλήµατος από τον δράστη Σελ. 288
8. Η έκθεση του δράστη Σελ. 291
α. Η έκθεση του modus operandi Σελ. 291
β. Η καταστασιακή έκθεση του δράστη Σελ. 292
Ε. Ο modus operandi κατά το ελληνικό δίκαιο Σελ. 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Α. Ανακριτική και Ηλεκτρονικό Έγκλημα: Εισαγωγική προσέγγιση Σελ. 301
Β. Η ανακριτική εξέταση των ηλεκτρονικών εγκλημάτων Σελ. 310
Γ. Η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος - Ψηφιακή ταυτοποίηση Σελ. 314
Δ. Η παγκόσμια φύση του διαδικτυακού εγκλήματος Σελ. 318
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η Απόδειξη τέλεσης του εγκλήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Α. Ο Τόπος (η σκηνή) του εγκλήματος Σελ. 323
Β. Η Απόδειξη στην (Εγκληματολογική και Δικανική) Ανακριτή Σελ. 328
Γ. Η ηθική συνείδηση του ποινικού δικαστή Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Οι ενδείξεις
Α. Προβληματική των ενδείξεων Σελ. 345
Β. Ίχνη του εγκλήματος Σελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
A. Οι προσωπικές ενδείξεις και τα μέσα τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 371
Β. Οι επιμέρους οργανικές ενδείξεις Σελ. 372
1. Τα αποτυπώματα των οδόντων Σελ. 372
2. Οι τρίχες και τα νύχια Σελ. 373
3. Η φωνή Σελ. 374
4. Το αίμα Σελ. 375
α. Η φύση του αίματος Σελ. 378
β. Η «ανακριτική» ανάλυση του αίματος Σελ. 380
1) Η ανακριτική έρευνα του αίματος από το θύμα Σελ. 381
2) Η ανακριτική έρευνα του αίματος από τον δράστη Σελ. 382
3) Τα δείγματα διάχυσης του αίματος Σελ. 382
γ. Ο καθορισμός της περιοχής και σύγκλισης των κηλίδων αίματος Σελ. 387
δ. Οι διαγνωστικές μέθοδοι των κηλίδων αίματος Σελ. 389
Γ. Άλλες βιολογικές κηλίδες και ίχνη Σελ. 391
1. Το σπέρμα Σελ. 393
2. Τα στοιχεία σάλιου Σελ. 394
3. Οι κηλίδες ούρων Σελ. 394
4. Κηλίδες μηκωνίου Σελ. 395
Δ. Οι επιμέρους ανόργανες ενδείξεις Σελ. 395
1. Η ανακριτική εξέταση των υάλινων αντικειμένων και του εδάφους Σελ. 395
α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 395
β. Οι φυσικές ιδιότητες Σελ. 397
γ. Η σύγκριση των υαλικών θραυσμάτων Σελ. 399
δ. Τα ανακριτικά χαρακτηριστικά του εδάφους Σελ. 402
2. «Η ανακριτική εξέταση» του χρώματος Σελ. 403
α. Τα φυσικά στοιχεία του χρώματος Σελ. 406
β. Η χημική σύσταση του χρώματος Σελ. 407
γ. Η συλλογή, η διατήρηση και η εξέταση της χρωματικής ένδειξης Σελ. 407
3. Η ανακριτική εξέταση των υφάνσιμων ινών και των υφασμάτων Σελ. 408
α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 408
β. Η ταυτοποίηση και η σύγκριση των υφάνσιμων ινών Σελ. 409
Ε. Ο εργαστηριακός έλεγχος των ιχνών Σελ. 411
ΣΤ. Το μικροσκόπιο Σελ. 413
1. Το σύνθετο μικροσκόπιο Σελ. 413
2. Το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο Σελ. 414
3. Το πολωτικό μικροσκόπιο Σελ. 415
4. Το μικροφασματοφωτόμετρο Σελ. 416
5. Το μικροσκόπιο ηλεκτρονικής ανίχνευσης Σελ. 417
Ζ. Τα μέσα τέλεσης του εγκλήματος Σελ. 418
1. Όργανα ή εργαλεία του εγκλήματος Σελ. 418
2. Πειστήρια ως προϊόντα εγκλήματος Σελ. 419
Η. Όπλα του εγκλήματος Σελ. 420
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
A. Το φαινόμενο της γραφής και Γραφολογία Σελ. 431
1. Συνοπτική ιστορία της γραφής Σελ. 431
2. Οι νόμοι της γραφής Σελ. 435
3. Η παθολογία της γραφήs Σελ. 436
4. Οι διακρίσεις των γραφών και των γραμμάτων Σελ. 437
Β. Η δικαστική γραφογνωμοσύνη Σελ. 439
Γ. Η έρευνα της χειρόγραφης γραφής Σελ. 446
1. Η μέθοδος της τυπικής παραβολής Σελ. 446
2. Η γραφομετρική μέθοδος Σελ. 449
3. Η συγκριτική ή αναλυτική γραφική μέθοδος Σελ. 452
Δ. Εφαρμοσμένη Δικαστική Γραφολογία Σελ. 454
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Α. Εγκληματολογικά Εργαστήρια και Τεχνικές Υπηρεσίες - Γενική προσέγγιση Σελ. 459
Β. Η εφαρμογή της Ανακριτικής επιστήμης στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια Σελ. 475
Γ. Εμπειροτέχνης και Αστυνομική Τεχνική Σελ. 494
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Α. Η Ελληνική Εγκληματολογική Αστυνομία στην επιστημονική έρευνα του εγκλήματος Σελ. 499
1. Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων (Υ.Β.Β.Ε.Α.) Σελ. 500
2. Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών Σελ. 503
3. Το Τμήμα Δακτυλοσκοπίας Σελ. 504
4. Το Τμήμα Εξερευνήσεων Σελ. 504
α. Γραφείο Εξερευνητών Σελ. 505
β. Γραφείο Αλληλογραφίας Σελ. 506
5. Το Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων Σελ. 508
6. Το Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών Σελ. 510
7. Το Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων Σελ. 511
8. Το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων Σελ. 516
9. Το Τμήμα Οπτικοακουστικού Υλικού, Φωτογραφίας και Μεθοδικοτήτων, έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως και 47 και 80 του ΠΔ 342/1977 - οι οποίες, αναφέρονται στην ενότητα περί «φωτογράφισης» της σκηνής του εγκλήματος Σελ. 517
10. Το Τμήμα Καταδιωκτικών - Στατιστικής Σελ. 518
α. Τμήμα Καταδιωκτικών Σελ. 518
β. Οργανωτική διάρθρωση Σελ. 519
Β. Η Εγκληµατολογική σήµανση της Αστυνοµίας Σελ. 522
1. Τα Συνεργεία Εγκληµατολογικής Σηµάνσεως Σελ. 522
2. Τα Συνεργεία Σηµάνσεως Φυλακών Σελ. 525
α. Ο προορισµός Σελ. 525
β. Η λειτουργία των Συνεργείων Σηµάνσεως των Φυλακών του Κράτους Σελ. 526
γ. Τα συνεργεία Σηµάνσεως ετέρων Αρχών Σελ. 526
δ. Διαµεταγωγή και Σήµανση Σελ. 526
ε. Το Γραφείο Σεσηµασµένων (κατά το άρθρο 72 του ΠΔ 342/1977) Σελ. 527
ζ. Καταστροφή - Ανακοίνωση στοιχείων Σηµάνσεως Σελ. 529
3. Το Τµήµα Στατιστικής Σελ. 531
4. Το Τµήµα Αρχείων - Η Αρχειοθέτηση Σελ. 532
Γ. Τεχνικοεπιστημονική κατάσταση της Δ.Ε.Ε. Σελ. 534
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Οι υπόλοιπες Αποδείξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Οι πραγματογνώμονες
Α. Η Πραγματογνωμοσύνη Σελ. 541
Β. Ουσιώδη και καινοτόμα σημεία της πραγματογνωμοσύνης Σελ. 547
Γ. Ειδικές μορφές πραγματογνωμοσύνης Σελ. 550
1. Η προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη (άρθρο 187) Σελ. 550
2. Πραγματογνωμοσύνη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή το αίσθημα αιδούς (άρθρο 199) Σελ. 551
3. Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη Σελ. 551
4. Η πραγµατογνωµοσύνη επί ναρκωτικών Σελ. 553
5. Η Ιατροδικαστική πραγµατογνωµοσύνη Σελ. 554
6. Η ανάλυση του DNA Σελ. 555
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Οι μάρτυρες
Α. Συστηματική αποσαφήνιση της εμμάρτυρης απόδειξης Σελ. 559
Β. Το δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων, κατά την Ε.Σ.Δ.Α. Σελ. 575
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 575
2. Η έννοια του «μάρτυρα» Σελ. 576
3. Οι περιορισμοί το δικαιώματος του άρθρου 6 παρ. 3 περ. δ’ της ΕΣΔΑ Σελ. 577
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ομολογία
Α. Η Ομολογία του κατηγορουμένου Σελ. 581
Β. Ο επιτρεπτός τρόπος εξέτασης του κατηγορουμένου Σελ. 590
1. Η εξέταση του κατηγορουμένου Σελ. 590
2. Η χρησιμότητα λήψης της ομολογίας Σελ. 593
Γ. Το παράνομο της ομολογίας Σελ. 595
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Η Ανακριτική Διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Ανάκριση
Α. Η Ανακριτική (ανάκριση και ανακριτές) στην ελληνική αρχαιότητα Σελ. 607
Β. Οι κεφαλαιώδεις βάσεις της ανακριτικής ενέργειας Σελ. 609
Γ. Η Ανακριτική (δικονομική) διαδικασία Σελ. 617
Δ. Η Ανάκριση των ανηλίκων Σελ. 620
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Μορφές ανάκρισης
Α. Προκαταρκτική εξέταση Σελ. 623
1. Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής Σελ. 624
2. Δικαιώματα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση Σελ. 626
Β. Η Προανάκριση Σελ. 629
1. Η «τακτική» προανάκριση Σελ. 630
2. Η αυτεπάγγελτη προανάκριση Σελ. 632
Γ. Κύρια ανάκριση Σελ. 634
Δ. Ενέργειες του ανακριτή Σελ. 637
Ε. Εξουσία του ανακριτή Σελ. 640
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Α. Οι Ανακριτικές Πράξεις Σελ. 643
Β. Οι Έρευνες Σελ. 653
1. Διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία Σελ. 657
2. Οι Σωματικές έρευνες Σελ. 664
Γ. Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας Σελ. 666
Δ. Η κατάσχεση Σελ. 668
1. Δικονομικές μορφές κατάσχεσης Σελ. 671
2. Κατάσχεση στις τράπεζες και άλλα ιδρύματα Σελ. 671
3. Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων Σελ. 673
4. Κατάσχεση πειστηρίων Σελ. 674
5. Κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων Σελ. 675
6. Η κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων Σελ. 677
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις
Α. Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις (άρθρα 254 και 255 ΚΠΔ) Σελ. 681
1. Προϋποθέσεις διενέργειας των ειδικών ανακριτικών πράξεων Σελ. 684
2. Οι επιμέρους ειδικές ανακριτικές πράξεις Σελ. 687
α. Η συγκαλυμμένη έρευνα Σελ. 687
β. Η ανακριτική διείσδυση Σελ. 690
γ. Οι ελεγχόμενες μεταφορές Σελ. 699
δ. Η άρση του απορρήτου των τηλεκπικοινωνιών Σελ. 702
ε. Ηχητική και οπτική παρακολούθηση άρθρου 6 παρ. 4 Ν 2713/1999 Σελ. 710
στ. Συσχέτιση ή συνδυασμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 717
3. Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς Σελ. 729
Β. Κριτική επισκόπηση των ειδικών ανακριτικών πράξεων Σελ. 733
Back to Top