Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΠΕΛΑΤΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 22,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17458
Πλιαβέσης Γ.
Μιχαλόπουλος Γ.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθανασίου Λ., † Μιχαλόπουλος Γ., Περάκης Ε. , Σωτηρόπουλος Γ., Τζουγανάτος Δ.

Η μελέτη «Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στη σχέση Τράπεζας – Πελάτη» αναλύει το νομικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα, μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 (GDPR) και του Ν 4624/2019.

Η μελέτη περιλαμβάνει αναπτύξεις σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται καθημερινά από τα πιστωτικά ιδρύματα, τους σκοπούς που εξυπηρετεί η συλλογή τους, τις νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, τους χρόνους τήρησής τους και τα δικαιώματα των πελατών στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας των δεδομένων τους. Επιπλέον, εξετάζει και αναλύει ζητήματα καθημερινής τραπεζικής πρακτικής, όπως η προστασία και άρση του τραπεζικού απορρήτου, η πώληση και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ενημέρωση των οφειλετών, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κ.ά., σε σχέση με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Στη μελέτη έχουν συμπεριληφθεί όλες οι τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον τομέα των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τον αναγνώστη ως εργαλείο για την πλήρη και σαφή εποπτεία του σύνθετου αυτού ζητήματος, ειδικότερα σε σχέση με τις Τράπεζες.

Το έργο απευθύνεται, κυρίως, στους ασχολούμενους με τις τραπεζικές συναλλαγές και το τραπεζικό δίκαιο δικηγόρους, στα τραπεζικά στελέχη, αλλά και γενικότερα στους συναλλασσόμενους που επιθυμούν μια εμβαθυμένη ενημέρωση ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις τράπεζες. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελ. IX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ Α΄
Γενικά ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων στα πιστωτικά ιδρύματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Η ΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΠΕΛΑΤΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α. Γενικά Σελ. 7
B. Η ιδιαιτερότητα της σχέσης Σελ. 7
Γ. Δογματική θεμελίωση των αυξημένων υποχρεώσεων της τράπεζας έναντι του πελάτη της Σελ. 8
Δ. Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πελατών τους Σελ. 10
1. Γενικές υποχρεώσεις Σελ. 10
2. Ειδικές υποχρεώσεις Σελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679
A. Γενικά Σελ. 21
Β. Βασικές έννοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 Σελ. 24
1. Η έννοια των «Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» Σελ. 24
2. Η επεξεργασία των δεδομένων Σελ. 27
3. Οι φορείς επεξεργασίας Σελ. 27
4. Η έννοια του «συστήματος αρχειοθέτησης» Σελ. 29
5. Η έννοια του «αποδέκτη» Σελ. 31
Γ. Αρχές που διέπουν κάθε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων Σελ. 31
1. Η αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας Σελ. 32
2. Η αρχή του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας Σελ. 32
3. Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων Σελ. 33
4. Η αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης Σελ. 35
5. Η αρχή της ακρίβειας Σελ. 35
6. H αρχή της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας Σελ. 36
7. Η αρχή της λογοδοσίας Σελ. 37
Δ. Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων Σελ. 38
1. Η συγκατάθεση Σελ. 39
2. Οι άλλες βάσεις επεξεργασίας Σελ. 43
Ε. Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό σε περιπτώσεις επεξεργασίας ευρείας κλίμακας Σελ. 47
1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων Σελ. 47
2. Η Εκτίμηση Αντικτύπου Σελ. 50
3. Το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας Σελ. 53
ΣΤ. Οι αρμοδιότητες της Εποπτικής Αρχής (ΑΠΔΠΧ) Σελ. 54
Ζ. Οι κυρώσεις Σελ. 56
Η. Η Δικαστική Προστασία Σελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
H ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
A. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τα πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 63
B. Οι σκοποί επεξεργασίας Σελ. 68
Γ. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων Σελ. 73
Δ. Η λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης & ασφάλειας εισόδου Σελ. 75
Ε. Η κατάρτιση προφίλ Σελ. 77
ΣΤ. Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από το πιστωτικό ίδρυμα Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α. Γενικά Σελ. 85
Β. Η διαφάνεια έναντι του υποκειμένου των δεδομένων Σελ. 86
Γ. Δικαιώματα πρόσβασης και εναντίωσης Σελ. 87
Δ. Το δικαίωμα διαγραφής – «δικαίωμα στη λήθη» Σελ. 89
Ε. Το δικαίωμα στη φορητότητα Σελ. 91
ΣΤ. Το δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στο profiling Σελ. 92
Ζ. Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης των δεδομένων Σελ. 93
Η. Το πλαίσιο θέσπισης εξαιρέσεων από τον εθνικό και τον ενωσιακό νομοθέτη Σελ. 94
Θ. Η αρχή της εγγύτητας Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ
A. Η έννοια και το περιεχόμενο του τραπεζικού απορρήτου Σελ. 99
Β. Η νομοθετική θεμελίωση Σελ. 100
Γ. Το τραπεζικό απόρρητο ως προσωπικό δεδομένο Σελ. 101
Δ. Οι περιπτώσεις άρσης του τραπεζικού απορρήτου Σελ. 102
1. Η άρση του γενικού τραπεζικού απορρήτου Σελ. 103
2. Η άρση του ειδικού τραπεζικού απορρήτου Σελ. 105
3. Ειδικά θέματα άρσης του τραπεζικού απορρήτου στο ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
A. Γενικά Σελ. 115
Β. Τα πληροφοριακά συστήματα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Σελ. 116
Γ. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από την «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» και η διαγραφή τους Σελ. 121
Δ. Οι αποδέκτες των δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ Σελ. 122
Ε. Νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4354/2015
Α. Οι μορφές διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το Ν. 4354/2015 Σελ. 127
Β. Τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων στις διαδικασίες του Ν. 4354/2015 Σελ. 129
Γ. Η ενημέρωση του οφειλέτη για τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων Σελ. 131
1. Γενικά Σελ. 131
2. Η ενημέρωση δια του τύπου Σελ. 132
3. Η παράλειψη της ενημέρωσης Σελ. 134
Δ. Η τήρηση των γενικών αρχών που διέπουν κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (PSD II) KAI ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MiFID II)
Α. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες πληρωμών (PSDII) Σελ. 137
Β. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (MiFID II) Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ;
Α. Η θέσπιση κωδίκων δεοντολογίας Σελ. 143
Β. Η παρακολούθηση των εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας Σελ. 144
Γ. Η σκοπιμότητα τήρησης ενός Κώδικα Δεοντολογίας από τα πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 145
ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 147
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Σελ. 149
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 153
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 159
Back to Top