ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Σειρά: Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι)


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.95€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 27,00 € Ειδική Τιμή 22,95 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15957
Γιαννακούλα Α., Μηλαπίδου Μ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου Καστανίδου Ε.

Το έργο «Προσωπικά Δεδομένα» αποτελεί μια συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη χώρα μας. Το βασικό σχετικό νομοθέτημα (Ν 2472/1997) παρατίθεται ενημερωμένο με όλες τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί (Ν 3471/2006 και Ν 3917/2011), ενώ κάθε άρθρο του συνοδεύεται από πίνακα βιβλιογραφίας και νομολογία.

Ιδιαίτερα ως προς την τελευταία, σημειώνεται ότι η έρευνα ανατρέχει ήδη στην έναρξη εφαρμογής του Ν 2472/1997, καλύπτει αποφάσεις τόσο των δικαστηρίων της ουσίας όσο και του Ανώτατου Ακυρωτικού, επικεντρώνεται σε όσες έκριναν ζητήματα που αφορούν το ποινικό δίκαιο και συστηματοποιείται όχι μόνο κατ’ άρθρο αλλά και θεματικά (έννομο αγαθό, αντικειμενική υπόσταση, υποκειμενική υπόσταση, συρροή, αρχή της αναλογικότητας, αρχή της προσφορότητας, αρχή του σκοπού κ.λπ.).

Παράλληλα, καταγράφονται και εντάσσονται στη συστηματοποίηση και οι σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ συνολικά ανάλογη είναι η παρουσίαση και για τους Ν 3471/2006 και Ν 3917/2011. Επιπρόσθετα, ο αναγνώστης έχει πρόσβαση στις εισηγητικές εκθέσεις των νόμων, καθώς και σε κατάλογο όπου συγκεντρώνεται και απαριθμείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει θεσπιστεί στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τον νομικό της πράξης όσο και για τον θεωρητικό που ασχολείται με τα θέματα των προσωπικών δεδομένων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. IX
Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ 2472/1997: Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Αντικείμενο Σελ. 3
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 3
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 3
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 3
1. Σκοπός και αντικείμενο του Ν 2472/1997 Σελ. 3
2. Σχέση της προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την κατοχύρωση της ελευθερίας της έκφρασης Σελ. 5
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 6
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Σελ. 8
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 8
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 8
1. Έννοια των «δεδομένων» Σελ. 8
2. Έννοια των «ευαίσθητων δεδομένων» Σελ. 10
3. Έννοια της «επεξεργασίας» Σελ. 11
4. Έννοια του «αρχείου» Σελ. 12
5. Έννοια του «τρίτου» Σελ. 16
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 17
1. Δημοσιοποίηση στοιχείων προσώπου εμπλεκόμενου σε παράνομη δραστηριότητα Σελ. 17
2. Περιπτώσεις «δεδομένων» Σελ. 18
3. Περίπτωση «ευαίσθητων δεδομένων» Σελ. 19
4. Περιπτώσεις «επεξεργασίας» Σελ. 19
Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 20
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 21
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 21
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 22
1. Πεδίο εφαρμογής του Ν 2472/1997 Σελ. 22
2. Επεξεργασία δεδομένων από δικαστικές-εισαγγελικές αρχές Σελ. 23
3. Επεξεργασία δεδομένων και Διαδίκτυο Σελ. 25
4. Επεξεργασία δεδομένων και Τύπος - Τηλεόραση Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄– ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 4 – Χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 28
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 28
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 29
1. Αρχή αναλογικότητας Σελ. 29
2. Αρχή προσφορότητας - αναγκαιότητας Σελ. 29
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 29
1. Τήρηση της αρχής του σκοπού και της αναλογικότητας Σελ. 29
2. Προϋποθέσεις νομιμότητας Σελ. 32
Άρθρο 5 – Προϋποθέσεις επεξεργασίας Σελ. 32
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 33
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 33
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 33
1. Εκ των υστέρων συγκατάθεση Σελ. 33
2. Αναγκαιότητα Σελ. 34
3. Ικανοποίηση έννομου συμφέροντος που υπερέχει άλλων δικαιωμάτων και συμφερόντων Σελ. 34
4. Εξαίρεση από το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα Σελ. 36
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 37
1. Περιπτώσεις «έννομου συμφέροντος» Σελ. 37
2. Στάθμιση σε περίπτωση σύγκρουσης με το συμφέρον πληροφόρησης του κοινού Σελ. 38
Άρθρο 6 – Γνωστοποίηση Σελ. 40
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 40
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 40
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 41
Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 41
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 42
Υποχρέωση γνωστοποίησης Σελ. 42
Άρθρο 7 – Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων Σελ. 42
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 44
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 44
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 44
1. Συμβατότητα με τους σκοπούς του νόμου Σελ. 44
2. Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος Σελ. 45
3. Υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου Σελ. 46
4. Επεξεργασία από Δημόσια Αρχή για λόγους εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής Σελ. 49
5. Ευαίσθητα δεδομένα δημοσίων προσώπων Σελ. 50
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 51
1. Γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου των ευαίσθητων δεδομένων Σελ. 51
2. Ευαίσθητα δεδομένα δημοσίων προσώπων Σελ. 51
Άρθρο 7Α – Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας Σελ. 52
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 54
Άρθρο 8 – Διασύνδεση αρχείων Σελ. 54
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 54
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 55
Παραβίαση υποχρέωσης απάντησης σε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία Σελ. 55
Άρθρο 9 – Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 55
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 56
Άρθρο 10 – Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας Σελ. 57
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 57
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 57
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 57
1. Λήψη μέτρων ασφαλείας σε αναδημοσίευση Σελ. 57
2. Λήψη μέτρων ασφαλείας και διαφύλαξη των σκοπών της επιστημονικής έρευνας Σελ. 58
3. Παραβίαση υποχρέωσης λήψης μέτρων ασφαλείας Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄– ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 11 – Δικαίωμα ενημέρωσης Σελ. 59
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 60
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 60
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 61
Έλλειψη προηγούμενης ενημέρωσης υποκειμένου για την επεξεργασία – Παράνομο αποδεικτικό μέσο Σελ. 61
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 61
1. Προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των ευαίσθητων δεδομένων Σελ. 61
2. Ενημέρωση μέσω του Τύπου Σελ. 62
Άρθρο 12 – Δικαίωμα πρόσβασης Σελ. 62
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 63
Άρθρο 13 – Δικαίωμα αντίρρησης Σελ. 63
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 64
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 64
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 64
Παραβίαση υποχρέωσης απάντησης σε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία Σελ. 64
Άρθρο 14 – Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄– ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 15 – Σύσταση - Αποστολή - Νομική φύση Σελ. 65
Άρθρο 16 – Συγκρότηση της Αρχής Σελ. 66
Άρθρο 17 – Κωλύματα - Ασυμβίβαστα μελών της Αρχής Σελ. 67
Άρθρο 18 – Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών της Αρχής Σελ. 67
Άρθρο 19 – Αρμοδιότητες, λειτουργία και αποφάσεις της Αρχής Σελ. 69
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 73
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 73
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 73
1. Συμμόρφωση με εισαγγελικές διατάξεις Σελ. 73
2. Απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο Σελ. 73
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 74
1. Αρμοδιότητα ΑΠΔΠΧ και ΕΣΡ - Ne bis in idem Σελ. 74
2. Νομιμότητα πρωτογενούς κτήσης και επακόλουθης συλλογής πληροφοριών Σελ. 75
Άρθρο 20 – Γραμματεία της Αρχής Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 21 – Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 78
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 78
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 79
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΔΠΧ Σελ. 79
1. Επιβολή της κύρωσης της προειδοποίησης Σελ. 79
2. Επιβολή προστίμου Σελ. 79
3. Επιβολή προστίμου και της κύρωσης της διακοπής επεξεργασίας Σελ. 80
4. Επιβολή προστίμου και άλλων υποχρεώσεων Σελ. 81
Άρθρο 22 – Ποινικές κυρώσεις Σελ. 82
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 84
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 84
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 84
Ι. ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ. 4 Σελ. 84
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ. 4 - ΑΔΙΚΟ Σελ. 87
1. Βασικά δομικά στοιχεία - χαρακτήρας του εγκλήματος Σελ. 87
2. Έννοια του «αρχείου» Σελ. 89
3. Έννοια του «δικαιώματος» Σελ. 92
ΙΙΙ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ. 4 - ΕΝΟΧΗ Σελ. 93
IV. ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ - 22 ΠΑΡ. 6 Σελ. 93
V. ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ. 5 Σελ. 94
VΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ Σελ. 94
1. Συρροή εγκλημάτων Σελ. 94
2. Ρήτρα επικουρικότητας Σελ. 94
3. Λοιποί συσχετισμοί μεταξύ των εγκλημάτων Σελ. 95
VΙΙ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Σελ. 96
1. Δικαιώματα βάσει του ΚΠΔ για την αποκάλυψη της αλήθειας - Σχέση ειδικότητας ΚΠΔ προς Ν 2472/1997 Σελ. 96
2. Άλλοι λόγοι άρσης του αδίκου Σελ. 99
VIΙΙ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Σελ. 105
1. Αιτιολογία - Αρνητική υπέρβαση εξουσίας Σελ. 105
2. Προσωρινή κράτηση Σελ. 107
3. Παράσταση πολιτικής αγωγής Σελ. 108
Άρθρο 23 – Αστική ευθύνη Σελ. 108
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 108
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 108
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 109
Αποζημίωση λόγω περιουσιακής ή ηθικής βλάβης – Δικαιούχος το φυσικό πρόσωπο Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24 – Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας Σελ. 109
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 110
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 110
Άρθρο 25 – Έναρξη λειτουργίας της Αρχής Σελ. 110
Άρθρο 26 – Έναρξη ισχύος Σελ. 111
ΝΟΜΟΣ 3471/2006: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997
Άρθρο 1 – Σκοπός Σελ. 113
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 113
Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 115
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 115
Άρθρο 4 – Απόρρητο Σελ. 115
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 116
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 117
1. Χρήση «απαγορευμένων αποδεικτικών μέσων» - Άρση απορρήτου Σελ. 117
2. Προστασία απορρήτου επικοινωνίας και Διαδίκτυο Σελ. 118
3. Προστασία επικοινωνίας και εξυβριστικές, συκοφαντικές, απειλητικές ή εκβιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα Σελ. 126
Άρθρο 5 – Κανόνες επεξεργασίας Σελ. 128
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 129
Άρθρο 6 – Δεδομένα κίνησης και θέσης Σελ. 129
Άρθρο 7 – Αναλυτική χρέωση Σελ. 131
Άρθρο 8 – Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισμός αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεμένης γραμμής Σελ. 131
Άρθρο 9 – Αυτόματη προώθηση κλήσεων Σελ. 133
Άρθρο 10 – Κατάλογοι συνδρομητών Σελ. 133
Άρθρο 11 – Μη ζητηθείσα επικοινωνία Σελ. 134
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 136
Αποστολή μη ζητηθείσας επικοινωνίας Σελ. 136
Άρθρο 12 – Ασφάλεια επεξεργασίας Σελ. 137
Άρθρο 13 – Αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Σελ. 139
Άρθρο 14 – Αστική ευθύνη Σελ. 140
Άρθρο 15 – Ποινικές κυρώσεις Σελ. 140
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 141
Άρθρο 16 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 141
ΝΟΜΟΣ 3917/2011: Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Ή ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/58/ΕΚ
Άρθρο 1 – Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Σελ. 143
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 144
Άρθρο 3 – Υποχρεώσεις παρόχων ως προς τη διατήρηση των δεδομένων Σελ. 144
Άρθρο 4 – Πρόσβαση στα δεδομένα Σελ. 145
Άρθρο 5 – Κατηγορίες διατηρούμενων δεδομένων Σελ. 145
Άρθρο 6 – Τόπος και διάρκεια διατήρησης Σελ. 147
Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις παρόχων ως προς την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων Σελ. 148
Άρθρο 8 – Τρόπος διατήρησης και διαβίβασης δεδομένων Σελ. 149
Άρθρο 9 – Εποπτικές Αρχές Σελ. 149
Άρθρο 10 – Στατιστικά στοιχεία Σελ. 149
Άρθρο 11 – Ποινικές κυρώσεις Σελ. 150
Άρθρο 12 – Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 150
Άρθρο 13 – Αστική ευθύνη Σελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄– ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ Ή ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ Ή ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14 – Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους Σελ. 152
Β΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελ. 155
Γ΄ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Σελ. 161
ΝΟΜΟΣ 2472/1997: Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» Σελ. 163
ΝΟΜΟΣ 2819/2000: Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Εταιρίας “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004”, προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» Σελ. 173
ΝΟΜΟΣ 3090/2002: Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις» Σελ. 175
ΝΟΜΟΣ 3471/2006: Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997» Σελ. 177
ΝΟΜΟΣ 3917/2011: Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» Σελ. 187
ΝΟΜΟΣ 4139/2013: Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Νόμος περί ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» Σελ. 205
Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 207
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 229
Back to Top