ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16263
Τζώρτζη Β.

Το έργο «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» πραγματεύεται το σύνθετο και πολύπτυχο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το οποίο, υπό το φως των διαρκών τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων, έχει δικαίως αναχθεί σε εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα του σύγχρονου συναλλακτικού βίου.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της πληροφορίας και της εξόρυξης δεδομένων έχουν καταστήσει ιδιαίτερα προσιτή τη δημιουργία και διατήρηση βάσεων δεδομένων, ικανών να αποθηκεύουν αναρίθμητες πληροφορίες, υποκείμενες σε κάθε λογής επεξεργασία. Κατά λογική ακολουθία, η ευρεία διάδοση των τεχνικών αποθήκευσης και επεξεργασίας επέτεινε αντίστοιχα και τον κίνδυνο καταχρήσεων.  Εξαιτίας, μάλιστα, της ιδιαίτερης φύσης τους, η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της κατοχύρωσης του ατόμου έναντι κάθε μορφής καταχρήσεων ενδέχεται να ανακύψει με αφορμή κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτόν, εξάλλου, κανένας κλάδος δικαίου δεν διεκδικεί κατ’ αποκλειστικότητα το συναφές πεδίο, αλλά αυτό εφάπτεται αναλόγως σε όλους.

Το παρόν σύγγραμμα παρακολουθεί τις πρόσφατες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις στο πεδίο της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προσεγγίζει με μεθοδικότητα και επιστημονική ακρίβεια ποικίλα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό, όπως έχει ιστορικά συνδιαμορφωθεί από τον νομοθέτη, τα δικαστήρια και λοιπούς θεσμικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Κεντρικοί άξονες και σημεία αναφοράς του έργου αποτελούν: ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ), το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και η νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.

Η συγγραφέας, καταγράφοντας διεξοδικά τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιχειρεί με κριτική ματιά να επισημάνει καίρια ζητήματα σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις συναφείς διαδικασίες, και να απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα, όπως:

[α] Πώς διαμορφώνεται από τη νομολογία του ΔΕΕ η σχέση ανάμεσα στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, [β] Ποια είναι τα όρια της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου, όπως η Europol και η Eurojust σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα Ευρωπαϊκά Συστήματα Πληροφοριών [λ.χ. SIS ΙΙ, CIS, VIS, Eurodac], [γ] Εάν η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ Οργανισμών, στο πλαίσιο του ΧΕΑΔ, [λ.χ. Europol, Eurojust, Frontex, OLAF] συνοδεύεται από τις αναγκαίες εγγυήσεις για την προστασία τους [δ] Κατά πόσον οι Συμφωνίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ε.Ε. και των Οργανισμών της με τις Η.Π.Α. σέβονται τους θεμελιώδεις ενωσιακούς κανόνες προστασίας δεδομένων, [ε] Ποια νομικά προβλήματα προκαλεί η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στον αστυνομικό τομέα αναφορικά με την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες της αστυνομικής συνεργασίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, [στ] Πώς αντιμετωπίζει η νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ το βασικό δίλημμα «ασφάλεια έναντι ελευθερίας», [ζ] Πώς διαμορφώνεται η σχέση ανάμεσα στις δύο έννοιες στο πλαίσιο του ΧΕΑΔ κ.α.

Τέλος, εξαντλητική αναφορά επιχειρείται σε σχέση με το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δηλ. τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και την Οδηγία για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τις Αστυνομικές και Ποινικές Υποθέσεις.  

 Δεδομένης της διαρκούς εξέλιξης και της ευρύτητας εφαρμογής του επίμαχου αντικειμένου σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, καθώς και σε δημόσιους Οργανισμούς, το εν λόγω σύγγραμμα συνιστά έναν εξαιρετικά επίκαιρο και χρήσιμο νομικό σύμβουλο, απευθυνόμενο όχι μόνο στον νομικό, αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί για τα ζητήματα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. 11
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 17
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 21
ΙΙ. Το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Το νομικό πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων
προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 25
1.1. Πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 25
1.1.1. Γενικά Σελ. 25
1.1.2. Το πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης Σελ. 27
1.1.2.1. To άρθρο 8 ΕΣΔΑ και η σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 27
1.1.2.2. Η Σύμβαση 108 Σελ. 30
1.1.2.3. Η Σύσταση R (87) 15 Σελ. 32
1.1.3. Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελ. 35
1.1.3.1. Η Οδηγία 95/46 για την προστασία των δεδομένων Σελ. 35
1.1.3.2. Η Απόφαση – πλαίσιο 2008/977 για
την Προστασία των Δεδομένων Σελ. 42
1.1.3.3. Άλλες πράξεις του παράγωγου ενωσιακού δικαίου Σελ. 49
1.2. Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 53
1.2.1. Αλλαγές από τη Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 53
α) Κατάργηση της δομής των πυλώνων Σελ. 53
β) Νέα γενική διάταξη για την προστασία των δεδομένων Σελ. 59
γ) Η αντιστροφή της προτεραιότητας μεταξύ εμπορικών
σκοπών και σκοπών που έχουν ως επίκεντρο το άτομο Σελ. 61
δ) Αναγνώριση του νομικά δεσμευτικού καθεστώτος του Χάρτη Σελ. 63
1.2.2. Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και το Σχέδιο Δράσης Σελ. 65
2. Οι θεσμικοί παράγοντες της προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 67
2.1. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Σελ. 67
2.2. Η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 Σελ. 68
2.3. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 68
3. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης σχετικά
με τη σχέση ανάμεσα στο δικαίωμα σεβασμού
της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 70
3.1. H νομολογία του Δικαστηρίου πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 70
3.2. Η νομολογία του Δικαστηρίου μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 74
4. Συνοψίζοντας: οι κανόνες προστασίας των δεδομένων
στον ΧΕΑΔ εξακολουθούν να αποτελούν μείγμα μέτρων Σελ. 85
ΙΙI. Η Διάσταση της ασφάλειας
1. Η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης
στον χώρο ποινικής δικαιοσύνης Σελ. 87
2. Η εξόρυξη και η διατήρηση δεδομένων: οι υποθέσεις
Liberty και Marper ενώπιον του ΕΔΔΑ Σελ. 91
3. Η χρήση νέων τεχνολογιών: βάσεις δεδομένων Σελ. 96
4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
προς τρίτες χώρες Σελ. 113
4.1. Αρχές διαβίβασης δεδομένων προς τρίτες χώρες Σελ. 113
4.2. Συμφωνίες για ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ε.Ε.,
των οργανισμών της και των Η.Π.Α. Σελ. 122
α) Συμφωνία Europol – Η.Π.Α. Σελ. 123
β) Συμφωνία Eurojust - Η.Π.Α. Σελ. 124
γ) Συμφωνίες PNR (Μητρώα Ονομάτων Επιβατών) Σελ. 125
δ) Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα (Privacy Shield) Σελ. 132
ε) Συμφωνία – Ομπρέλα (Umbrella Agreement) Σελ. 142
5. Η αστυνομική συνεργασία: Συνθήκη Prüm Σελ. 148
6. Ο βαθμός συμμόρφωσης της διαβίβασης δεδομένων
προς τρίτους με τους ενωσιακούς κανόνες Σελ. 153
7. Ασφάλεια έναντι ελευθερίας: οι συνέπειες για
τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων
του ανθρώπου μέσα από τη νομολογία
των ευρωπαϊκών δικαστηρίων Σελ. 155
ΙV. Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου
1. Η πορεία προς τη μεταρρύθμιση Σελ. 165
2. Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των προσωπικών
δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 171
2.1. Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 171
α) Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων Σελ. 174
β) Συμμόρφωση Σελ. 177
γ) Παρακολούθηση και αποζημίωση Σελ. 177
δ) Διαβίβαση σε τρίτη χώρα. Σελ. 181
2.2. Η Οδηγία για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για τις αστυνομικές
και ποινικές υποθέσεις Σελ. 181
3. Θετικά και αρνητικά σημεία της νέας νομοθεσίας Σελ. 182
V. Συμπεράσματα Σελ. 195
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 201
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 211
Back to Top