ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 19 του Συντάγματος της Ελλάδας

Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12156
Παπαδόπουλος Ν.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 544
  • ISBN: 978-960-272-549-8
Κύριος σκοπός του έργου αυτού είναι η ερμηνεία του άρθρου 19 του Συντάγματος της Ελλάδας, με το οποίο κατοχυρώνεται το απόρρητο της επικοινωνίας. Ειδικότερα η παρούσα μελέτη ασχολείται με το απόρρητο της stricto sensu επικοινωνίας. Στο Κεφάλαιο Α΄  αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο του όρου «επικοινωνία» ως αναγκαίος αυτοπεριορισμός της εργασίας. Το Κεφάλαιο Β΄ αναφέρεται στην ιστορία του απορρήτου της επικοινωνίας και θέτει παράλληλα τους προβληματισμούς για την ανάγκη κατοχύρωσής του και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει στη σύγχρονη κοινωνία. Η κατάταξη των συνταγματικών διατάξεων που αφορούν στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών σε τέσσερις ιστορικές γενεές, αποτελεί ερμηνευτικό πόρισμα που ξεκινά από το κεφάλαιο Β΄, συμπληρώνεται στο Κεφάλαιο Ε΄ και χρησιμοποιείται εργαλειακώς σε όλο το έργο. Στο Κεφάλαιο Γ΄ παρουσιάζονται οι διατάξεις του διεθνούς δικαίου, ενώ στο Κεφάλαιο Δ΄ αναλύεται η νομολογία του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Στο Κεφάλαιο Ε΄ ερευνώνται οι αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις αλλοδαπών Συνταγμάτων. Στην ερμηνεία καθεαυτή του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγματος επικεντρώνονται τα κεφάλαια Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄, εξηγώντας τους χρησιμοποιούμενους όρους, το περιεχόμενό τους και αναλύοντας ποιοι είναι οι φορείς και οι αποδέκτες του δικαιώματος. Αντικείμενο του Κεφαλαίου ΙΓ΄ αποτελεί η συνταγματική πρόβλεψη περιορισμών στο απόρρητο της επικοινωνίας. Ανάλυση των διατάξεων του Ν 3115/2003 που αφορούν στην ανεξάρτητη Αρχή της Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών γίνεται στο Κεφάλαιο ΙΖ΄. Οι διαδικαστικές κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 19 Συντ., οι σχετικές ποινικές κυρώσεις και η αστική ευθύνη που δημιουργείται από τις παραβιάσεις του απορρήτου της επικοινωνίας παρουσιάζονται στα Κεφάλαια ΙΘ΄, Κ΄ και ΚΑ΄ αντίστοιχα. Το έργο εμπλουτίζεται από ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αναλυτικό ευρετήριο. Επιπλέον  γίνεται μνεία σε αριθμούς δικαστικών αποφάσεων που σχετίζονται με το δικαίωμα.
ΚEΦΑΛΑΙΟ Α'  
Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
1. Προσδιορισμός της έννοιας «επικοινωνία»Σελ. 1
2. Τα στοιχεία της επικοινωνίαςΣελ. 1
2.1. Τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας Σελ. 2
2.2. Tα δευτερεύοντα στοιχεία της επικοινωνίαςΣελ. 2
3. Εννοιολογικές διαιρέσεις της επικοινωνίας Σελ. 3
3.1. 'Αμεση και έμμεση επικοινωνία Σελ. 3
3.2. Απόρρητη (μυστική) επικοινωνία, μη απόρρητη επικοινωνία και δημόσια επικοινωνίαΣελ. 5
3.3. Μονόδρομη επικοινωνία και αμφίδρομη επικοινωνίαΣελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
H ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  
1. Ο σεβασμός του απορρήτου της επικοινωνίας (επιστολών) από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους ως τη Γαλλική ΕπανάστασηΣελ. 7
2. Η διαμόρφωση του απορρήτου των επιστολών ως ατομικού δικαιώματος στα τέλη του 18ου αιώναΣελ. 11
3. Η θεώρηση τεσσάρων «γενεών» συνταγματικών διατάξεων προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας Σελ. 13
4. Η θέση του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ περισσότερων ελευθεριών και η αναγκαιότητά της κατοχύρωσής του στη σύγχρονη κοινωνίαΣελ. 16
5. Οι κίνδυνοι κατά του απορρήτου των επικοινωνιών στις αρχές του 21ου αιώναΣελ. 20
5.1. ΓενικάΣελ. 20
5.2. H ανάδειξη νέας διεθνούς πολιτικής παρακολούθησης των επικοινωνιώνΣελ. 20
5.3. «Μαύρα κουτιά» (black boxes) και «καταγραφείς κτυπημάτων πλήκτρων» (key logers)Σελ. 22
5.4. Ωτακουστικές συσκευές («μικροπομποί») και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV)Σελ. 23
5.5. Παρακολούθηση μέσω δορυφόρωνΣελ. 23
5.6. Διεθνή συστήματα κατασκοπευτικής παρακολούθησης- Το σύστημα «Εchelon»Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  
1. Το άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακηρύξεως Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 27
2. Το άρθρο 17 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων Σελ. 29
3. Το άρθρο 16 της Διεθνούς Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Παιδιού Σελ. 34
4. Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών στα πλαίσια του άρθρου 8 ΕΣΔΑΣελ. 34
5. Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 38
6. Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας στο αμερικανικό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπουΣελ. 43
7. Το ζήτημα προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας σε διεθνή κείμενα Αφρικανικών και Ισλαμικών Κρατών. Η αφρικανική και ισλαμική «ιδιαιτερότητα» Σελ. 44
8. Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας σε διεθνείς τηλεπικοινωνιακές συμβάσεις Σελ. 46
9. Eθιμικοί κανόνες διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιώνΣελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  
1. Η σημασία της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο εφαρμοζόμενος δικανικός συλλογισμόςΣελ. 49
2. Εξελικτική παρουσίαση της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔAΣελ. 52
2.1. Η εγκατάλειψη της θεωρίας των «εγγενών περιορισμών» και η εξέταση του θεμιτού της επεμβάσεως με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 8§2 ΕΣΔΑΣελ. 52
2.2. H νομοθεσία καθεαυτή ως «επέμβαση» - έλεγχος της γερμανικής νομοθεσίας (G10) που επέτρεπε τη μυστική παρακολούθηση των επικοινωνιώνΣελ. 53
2.3. Ο σεβασμός της αλληλογραφίας των κρατουμένων σε βρετανικές φυλακέςΣελ. 54
2.4. Η πρώτη διάγνωση της παραβίασης του τηλεφωνικού απορρήτου και το «metering» ως επέμβαση Σελ. 57
2.5. Ο σεβασμός της αλληλογραφίας προσωρινώς κρατουμένου με δικηγόροΣελ. 58
2.6. Οι ελλείψεις της γαλλικής νομοθεσίας παγίδευσης των τηλεφωνικών επικοινωνιώνΣελ. 59
2.7. Η λογοκρισία επιστολών μεταξύ κρατουμένωνΣελ. 60
2.8. «Επέμβαση» δημόσιας αρχής με καθοδήγηση ιδιώτη-συμμετέχοντος στην επικοινωνίαΣελ. 60
2.9. Ο σεβασμός της αλληλογραφίας κρατουμένων σε ψυχιατρικά ιδρύματαΣελ. 61
2.10. Η διεύρυνση του περιεχομένου των όρων της §1 του άρθρου 8 ΕΣΔΑ («ιδιωτική ζωή», «κατοικία», «αλληλογραφία»)Σελ. 62
2.11. Η αλληλογραφία των κρατουμένων στις ιταλικές φυλακέςΣελ. 63
2.12. Μη επάρκεια της συνταγματικής πρόβλεψης και έλλειψη «ποιότητας» της κοινής νομοθεσίας για κατ' εξαίρεση προσβολή του απορρήτου των επικοινωνιών στην Ισπανία Σελ. 64
2.13. Επέμβαση στο τηλεφωνικό απόρρητο μέσω παγίδευσης τηλεφωνικής γραμμής τρίτου και χρησιμοποίηση προϊόντων τηλεφωνικής παρακολούθησης σε διαφορετική ποινική υπόθεσηΣελ. 65
2.14. H παρακολούθηση της αλληλογραφίας του πτωχού από τους συνδίκους Σελ. 68
2.15. Η δημοσιοποίηση των παρακολουθούμενων τηλεφωνικών συνομιλιών του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Σελ. 69
2.16. Έλλειψη νόμιμης βάσης στο Ηνωμένο Βασίλειο για παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύγχρονου τύπουΣελ. 71
2.17. Χρήση «κρυφών συσκευών» για την υποκλοπή προφορικών συνομιλιώνΣελ. 71
2.18. Επεμβάσεις στην αλληλογραφία κρατουμένων με τα όργανα του Στρασβούργου, δημόσιες αρχές και με συνηγόρους υπεράσπισηςΣελ. 73
2.19. Έλλειψη νόμιμης βάσης για την παρακολούθηση τηλεφωνικών επικοινωνιών στην Τουρκία Σελ. 75
2.20. Έλλειψη «ποιότητας δικαίου» για την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στη ΡουμανίαΣελ. 76
2.21. Η βουλγαρική νομοθεσία για τα μέτρα μυστικής παρακολούθησης ως «επέμβαση» «μη προβλεπόμενη από τον νόμο»Σελ. 76
3. Συμπέρασμα Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ  
1. Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών στα Συντάγματα των χωρών της Ηπειρωτικής Δυτικής ΕυρώπηςΣελ. 80
1.1. Χώρες με διατάξεις β' γενιάς για την προστασία του απορρήτου της έμμεσης επικοινωνίας και υπαγωγή του απορρήτου της άμεσης επικοινωνίας σε διάταξη με ευρύτερο περιεχόμενο Σελ. 80
1.1.1. Γερμανία Σελ. 80
1.1.2. ΙσπανίαΣελ. 83
1.2. Φινλανδία- Ελβετία: διατάξεις γ' γενιάςΣελ. 84
1.3. Χώρες με ενιαία συνταγματική προστασία του απορρήτου επικοινωνίας και της ελευθερίας της επικοινωνίαςΣελ. 85
1.3.1. ΙταλίαΣελ. 85
1.3.2. ΠορτογαλίαΣελ. 86
1.4. Χώρες με συντηρητικές διατάξεις προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιώνΣελ. 86
1.4.1. Κάτω ΧώρεςΣελ. 86
1.4.2. ΔανίαΣελ. 87
1.5. Χώρες χωρίς ρητή συνταγματική διάταξη προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας Σελ. 88
1.5.1. ΓαλλίαΣελ. 88
1.5.2. Αυστρία-Σουηδία-ΝορβηγίαΣελ. 90
2. Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας στη δικαιική οικογένεια του αγγλοαμερικανικού δικαίου (common law)Σελ. 91
2.1. Μεγάλη ΒρετανίαΣελ. 91
2.2. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Σελ. 94
2.3. 'Αλλες χώρες του common lawΣελ. 98
2.4. Κύπρος Σελ. 100
3. Η συνταγματική προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής ΕυρώπηςΣελ. 101
3.1. Συντάγματα χωρών κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης Σελ. 101
3.2. Συντάγματα χωρών της πρώην ΕΣΣΔΣελ. 103
4. H προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας στα Συντάγματα των χωρών της Λατινικής ΑμερικήςΣελ. 105
5. H προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας στα Συντάγματα των αφρικανικών χωρώνΣελ. 109
6. Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας στα Συντάγματα των ισλαμικών χωρών (της Ασίας)Σελ. 111
7. H προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας στα Συντάγματα των κρατών της 'Απω ΑνατολήςΣελ. 112
8. ΣυμπέρασμαΣελ. 114
KEΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'  
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ-1974)  
1. Ανυπαρξία νομικής προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας Σελ. 115
2. Η απουσία ρητής πρόβλεψης προστασίας του απορρήτου στα κείμενα του ΡήγαΣελ. 116
3. Η απουσία διατάξεως προστασίας του απορρήτου στα τοπικά πολιτεύματα του Αγώνα και η (μόνον) ερμηνευτική συναγωγή της προστασίας του απορρήτου των επιστολών στα Συντάγματα της Επιδαύρου (1822) και του 'Αστρους (1823) Σελ. 117
4. Η έμμεση προστασία του απορρήτου στο Σύνταγμα της Τροιζήνας (1827) και στο Ηγεμονικό Σύνταγμα (1832)Σελ. 118
5. Η πρωτόλεια ρητή κατοχύρωση του απορρήτου της επικοινωνίας στο Σύνταγμα του 1844. Απαραβίαστο του απορρήτου των επιστολών (άρθρο 14)Σελ. 119
6. Η πανηγυρική διακήρυξη της απόλυτης συνταγματικής προστασίας του απορρήτου των επιστολών στο Σύνταγμα του 1864 (άρθρο 20)Σελ. 122
7. Οι προστατευτικές του απορρήτου των επιστολών διατάξεις των Συνταγμάτων της Κρητικής ΠολιτείαςΣελ. 125
8. Η δυνατότητα αναστολής της ισχύος του άρθρου 20 του Συντάγματος ως αποτέλεσμα της συνταγματικής αναθεώρησης του 1911Σελ. 126
9. Προτάσεις αναθεώρησης του άρθρου 20 στα πλαίσια της «Γ' Εν Αθήναις Συντακτικής των Ελλήνων Συνελεύσεως»Σελ. 127
10. Η επανάληψη της σχετικής με την προστασία του απορρήτου των επιστολών διατάξεως και η δυνατότητα αναστολής της στο Σύνταγμα του 1926 Σελ. 128
11. Η επέκταση της συνταγματικής προστασίας στο απόρρητο των τηλεγραφημάτων και των τηλεφωνημάτων Σελ. 130
12. H αναστολή του άρθρου 20 του Συντάγματος 1863/1911 από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936Σελ. 131
13. Η τυπική λήξη της δικτατορίας και η αναγνώριση ως άκυρου του ΒΔ της 4.8.1936 «περί αναστολής των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 11, 12, 14, 20 και 95 του Συντάγματος καθ' όλον το Κράτος»Σελ. 133
14. To απόρρητο των ανταποκρίσεων μετά την κατοχήΣελ. 133
14.1. Οι πτυχές του «παρασυντάγματος» σχετικά με το απόρρητο των ανταποκρίσεωνΣελ. 133
14.2. Προτάσεις, στα πλαίσια της Δ' Αναθεωρητικής Εθνοσυνέλευσης για τη θέσπιση περιορισμών στο απόρρητοΣελ. 135
14.3. Η προστασία του απορρήτου των ανταποκρίσεων στο Σύνταγμα του 1952Σελ. 139
15. To απόρρητο των ανταποκρίσεων στα συνταγματικά κείμενα του 1968 και 1973: εξαιρέσεις και «δαμόκλειος σπάθη» Σελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'  
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  
1. Η τροποποίηση του άρθρου 20 του Συντάγματος 1952 με την από 1.8.1974 συντακτική πράξηΣελ. 146
2. Η επαναφορά της συνταγματικής προστασίας του απορρήτου των ανταποκρίσεων (άρση της αναστολής ισχύος της) Σελ. 147
3. Η νομοπαρασκευαστική διαδικασία στα πλαίσια της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής σχετικά με τη θέσπιση του άρθρου 19 του ισχύοντος ΣυντάγματοςΣελ. 148
3.1. Το άρθρο 13 του Κυβερνητικού Σχεδίου ΣυντάγματοςΣελ. 148
3.2. Οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν σχετικά με το άρθρο 13 του Κυβερνητικού Σχεδίου ΣυντάγματοςΣελ. 148
3.3. Η επεξεργασία του άρθρου 13 του Κυβερνητικού Σχεδίου από τη Β' Υποεπιτροπή και την Ολομέλεια της Επιτροπής επί του ΣυντάγματοςΣελ. 149
3.4. Η συζήτηση και ψήφιση του άρθρου 19 του ισχύοντος Συντάγματος από την Ε'Αναθεωρητική ΒουλήΣελ. 152
3.5. Αποτίμηση- ΣυμπεράσματαΣελ. 154
4. Το άρθρο 19Σ παρέμεινε αμετάβλητο κατά την αναθεώρηση του 1985/1986-Μεταφορά του κειμένου στη δημοτικήΣελ. 155
5. Η αναθεώρηση του άρθρου 19 από την Ζ' Αναθεωρητική Βουλή - προσθήκη δύο νέων παραγράφωνΣελ. 156
5.2. Η επανέναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας από τη Βουλή της Θ' Κοινοβουλευτικής ΠεριόδουΣελ. 157
5.3. Η συζήτηση και ψήφιση των αναθεωρητέων διατάξεων του άρθρου 19Σ από την Ζ' Αναθεωρητική ΒουλήΣελ. 158
KEΦΑΛΑΙΟ Η'  
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 Σ  
1. H γραμματική πρωτοτυπία του άρθρου 19 Σ Σελ. 163
1.1. Βραχυλογία - λακωνικότητα και μετριασμός της ύστερα από την αναθεώρηση του 2001Σελ. 163
1.2. Χρήση μοναδικών στο κείμενο του Συντάγματος όρωνΣελ. 164
1.3. Η ιδιόρρυθμη σύνταξη και διατύπωση του 19§1 εδ. α' ΣΣελ. 164
1.4. Η ιδιαίτερη φύση των παραγράφων §§2, 3 Σελ. 165
1.5. Σκοπιμότητα διαπίστωσης της γραμματικής πρωτοτυπίας Σελ. 165
2. Η γραμματική έννοια των όρων «απόρρητο(ν)» και «απαραβίαστο(ν)» και η σημασία αντιδιαστολής τουςΣελ. 165
3. Η έννοια των όρων «επιστολές», «ανταπόκριση», «επικοινωνία»Σελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'  
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ»  
1. Ο καταρχήν προσδιορισμός του απορρήτου με βάση τις πραγματικές συνθήκες Σελ. 172
2. Kωδικοποίηση και κρυπτογράφηση της επικοινωνίας Σελ. 175
3. Η διασφάλιση του απορρήτου της άμεσης επικοινωνίας στο άρθρο 19 ΣΣελ. 176
4. Η συμβολή του κοινού νομοθέτη στο πρόβλημα προσδιορισμού του απορρήτουΣελ. 179
5. Το τεκμήριο «υπέρ του απορρήτου (της επικοινωνίας)»Σελ. 181
6. Το απόρρητο αφορά πρώτιστα το «μήνυμα»Σελ. 183
7. Στο «απόρρητο» εμπίπτουν και τα «εξωτερικά στοιχεία» της επικοινωνίαςΣελ. 184
7.1. Αποσαφήνιση όρωνΣελ. 184
7. 2. Αιτιολόγηση της υπαγωγής των εξωτερικών στοιχείων στη συνταγματική προστασίαΣελ. 185
7.3. Η γνώση «εξωτερικών στοιχείων» από τους παρόχους της ταχυδρομικής ή τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας και τα χρονικά όρια διατήρησής τουςΣελ. 188
7.4. Η προστασία των εξωτερικών στοιχείων από το Κοινοτικό Δίκαιο και την κοινή νομοθεσίαΣελ. 188
8. Χρονικό σημείο έναρξης και λήξης του απορρήτουΣελ. 189
9. Αντιδιαστολή ταχυδρομικού και επιστολικού απορρήτουΣελ. 193
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'  
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ «ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ»  
1. Ο όρος «απολύτως» στο κείμενο του άρθρου 19 του ΣυντάγματοςΣελ. 195
1.1. Υπενθύμιση της ιστορίας του «απολύτως»Σελ. 195
1.2. Ερμηνευτικές συνέπειες της παρουσίας του όρου «απολύτως» στο άρθρο 19ΣΣελ. 196
1.3. Ο όρος «απολύτως» ως κριτήριο κατά τη στάθμιση αγαθών και την επίλυση της συγκρούσεως θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 197
2. Η έννοια της παραβιάσεως του απορρήτου- Η «αρνητική» (αμυντική) διάσταση της συνταγματικής προστασίας Σελ. 200
2.1. Ορισμός (γενικός) της παραβιάσεως του απορρήτου της επικοινωνίαςΣελ. 200
2.2. Η «επέμβαση» στο κανάλι επικοινωνίας (καθεαυτή) ως «παραβίαση»Σελ. 201
2.3. Η προσβολή των «εξωτερικών στοιχείων» της επικοινωνίας ως παραβίασηΣελ. 201
2.4. Η απαγόρευση της χρήσης κρυπτογραφίαςΣελ. 202
2.5. Η απαγόρευση παράνομης ανταπόκρισης, με έλεγχο του περιεχομένου της, ως παραβίασηΣελ. 202
2.6. Η ύπαρξη αντισυνταγματικής νομοθεσίας (καθεαυτή) ως παραβίασηΣελ. 203
2.7. Η κατά το άρθρο 19Σ ερμηνεία κανόνων που προβλέπουν ενέργειες εθνικών και κοινοτικών αρχώνΣελ. 203
2.8. Η παραβίαση δεν μπορεί να καταστεί συνταγματικώς ανεκτή από διατάξεις που αίρουν το ποινικό άδικό της ή τον καταλογισμόΣελ. 206
2.9. Διάφορες σύγχρονες τεχνικές παραβιάσεωνΣελ. 207
2.9.1. Αναρίθμητες οι τεχνικές παραβίασηςΣελ. 207
2.9.2. Παραβίαση απόρρητων επιστολώνΣελ. 207
2.9.3. Παραβίαση προφορικών επικοινωνιών με τη χρήση «μικροπομπών»Σελ. 207
2.9.4. Παρακολούθηση συνδιαλέξεων με κινητά τηλέφωναΣελ. 208
2.9.5. Παρακολούθηση από παγκόσμια κατασκοπευτικά συστήματαΣελ. 209
2.9.6. «Ενεργητικές» επιθέσειςΣελ. 209
2.9.7. Ανάλυση τηλεπικοινωνιακού φορτίουΣελ. 210
2.9.8. Βιντεοσκόπηση-Παρακολούθηση μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) Σελ. 210
2.9.9. Η προώθηση ανεπίκλητων μηνυμάτων (spam) δεν συνιστά καθεαυτή παραβίαση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέλεση παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιώνΣελ. 211
2.9.10. Πράξεις που δεν συνιστούν παραβίασηΣελ. 211
3. «Παραίτηση» από το δικαίωμα του απορρήτου της επικοινωνίας και «συναίνεση» στην προσβολή τουΣελ. 216
4. Η υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει με θετικά μέτρα το απόρρητο της επικοινωνίας-H «θετική» διάσταση της συνταγματικής προστασίαςΣελ. 218
4.1. Η υπέρβαση της ένταξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε «status»Σελ. 218
4.2. Το ζήτημα της κρατικής υποχρέωσης για θετική προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα του απορρήτου της επικοινωνίας, στη διεθνή διάστασή τουΣελ. 218
4.3. H γενική θεμελίωση της υποχρέωσης θετικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο ισχύον ΣύνταγμαΣελ. 220
4.4. Μια τελική απάντηση ως προς τη θετική διάσταση του απορρήτου της επικοινωνίαςΣελ. 221
5. Η «ενεργητική» (πολιτική) διάσταση του απορρήτου της επικοινωνίαςΣελ. 224
5.1. Η μαζική παρακολούθηση-παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών ως υπονόμευση του δημοκρατικού πολιτεύματοςΣελ. 224
5.2. Η διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας ως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή μορφών ηλεκτρονικής δημοκρατίας (εκλογικές διαδικασίες, δημοψηφίσματα)Σελ. 225
5.3. Η μυστικότητα των διασκέψεων συλλογικών οργάνων ως πολιτική πτυχή του απορρήτου της επικοινωνίας Σελ. 226
6. Τελικό συμπέρασμαΣελ. 226
1396927554  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'  
ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
1. Η σχέση των ρυθμίσεων του άρθρου 9§1εδ. β'Σ και του άρθρου 19Σ Σελ. 227
2. Η κατοχύρωση της ελευθερίας της επικοινωνίας (ελεύθερη διεξαγωγή των επικοινωνιών)- η σύνδεση του άρθρου 19Σ με τα άρθρα 14, 5 και 5Α ΣΣελ. 229
3. Ζητήματα συρροής ή σύγκρουσης άλλων δικαιωμάτων με το απόρρητο της επικοινωνίας (άσυλο κατοικίας, δικαίωμα πληροφόρησης, ελευθερία τύπου)Σελ. 236
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'  
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
1. Oι φορείς του δικαιώματος απορρήτου της επικοινωνίαςΣελ. 238
2. Η προστασία του απορρήτου επικοινωνίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και του Κράτους, κατά την άσκηση κρατικής δράσης- το απόρρητο της επικοινωνίας ως θεσμική εγγύησηΣελ. 243
3. Οι αποδέκτες του ατομικού δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίαςΣελ. 246
3.1. Η νέα διάταξη του άρθρου 25§1 του ΣυντάγματοςΣελ. 246
3.2. Η γερμανική θεωρία της «τριτενέργειας» και σύγχρονες θεωρήσεις για την προστασία των προσβολών των ανθρώπινων δικαιωμάτων από ιδιώτεςΣελ. 247
3.3. Η θεώρηση της δέσμευσης των ιδιωτών από τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕλλάδαΣελ. 249
3.4. Οι αποδέκτες του δικαιώματος απορρήτου των επικοινωνιώνΣελ. 252
3.4.1. Η σχετική αυτονομία του ζητήματος ως προς το δικαίωμα απορρήτου της επικοινωνίαςΣελ. 252
3.4.2. Η δεσμευτικότητα έναντι των ιδιωτών του δικαιώματος απορρήτου της επικοινωνίας κατά την ελληνική νομολογίαΣελ. 253
3.4.3. Οι ειδικές κοινωνικές συνθήκες Σελ. 256
3.4.3.1. Η άρση του Κρατικού Μονοπωλίου Σελ. 256
3.4.3.2. H ευχέρεια του ιδιώτη να παραβιάσει το απόρρητο των επικοινωνιών Σελ. 257
3.5. Η «απόλυτη ισχύς» του άρθρου 19Σ και εφαρμογές τηςΣελ. 260
4. Tελικό συμπέρασμα: Η συνταγματική εγγύηση του άρθρου 19Σ ισχύει υπέρ όλων και έναντι όλωνΣελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'  
Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
1. Το εδάφιο β' του άρθρου 19§1 ΣΣελ. 263
1.1. Ένταξη του 19§1εδ. β' Σ στις κατηγορίες περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτωνΣελ. 264
1.2. Η ρυθμιστική λειτουργία της επιφυλάξεως Σελ. 265
1.3. "Νόμος ορίζει …": Ερμηνεία του όρου «νόμος» (νόμος τυπικός ή νόμος ουσιαστικός;)Σελ. 266
1.4. "… τας εγγυήσεις υπό τας οποίας … ": Ερμηνεία του όρου «εγγυήσεις»Σελ. 271
1.5. "... η δικαστική αρχή... ": Ερμηνεία του όρουΣελ. 274
1.6. "… δεν δεσμεύεται εκ του απορρήτου …": η έννοια «της μη δεσμεύσεως (της δικαστικής αρχής) από το απόρρητο»Σελ. 278
1.7. "... διά λόγους εθνικής ασφαλείας ή προς διακρίβωσιν ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων": Οι σκοποί του περιορισμού Σελ. 280
1.7.1. Λόγοι εθνικής ασφάλειαςΣελ. 281
1.7.2. Διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτωνΣελ. 282
2. Η επίδραση του συσ
Back to Top