ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ & ΘΕΣΜΟΙ


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 00000
Τριανταφυλλάκης Γ.
Κοντοθανάση Α.
  • Έκδοση: 2001
  • Σελίδες: 1550
  • ISBN: 960-272-104-9
Το δίτομο αυτό έργο ανήκει στη σειρά "Πρακτική Εφαρμογή Εταιρικού Δικαίου" και ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάθε επιχείρηση, δικηγόρο, συμβολαιογράφο, σύμβουλο επιχειρήσεων, φοροτεχνικό, ορκωτό ελεγκτή και λογιστή που ασχολείται με κάποια από τις σύγχρονες μορφές εμπορικών εταιριών. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τη Νομοθεσία. Συγκεκριμένα, γίνεται κωδικοποίηση και ταξινόμηση της ισχύουσας νομοθεσίας για Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία, Τραπεζική Εταιρία Κτηματικής Πίστης, Εταιρία Χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), Εταιρία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring - Forfaiting), Ασφαλιστική Εταιρία, Εταιρίες Κεφαλαιαγοράς (όπως Επιχείρηση Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), Εταιρία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (ΕΛΔΕ), Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Εταιρία Αμοιβαίων Επενδύσεων κ.α.), Εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρία, Ναυτική εταιρία, Αλλοδαπές Εταιρίες, Συνεταιρισμούς, Σύμβαση Δικαιόχρησης (Franchising) και Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει Νομολογία των τελευταίων 20 ετών ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες και 34 χρήσιμα υποδείγματα καταστατικών των σύγχρονων εμπορικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αιτήσεων και των σχεδίων σύγχρονων εμπορικών συμβάσεων, συνοδευόμενα από σύντομα σχόλια. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη υπάρχουν αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια νομοθεσίας, νομολογίας και υποδειγμάτων. Παράλληλα έχει εκδοθεί cd-rom που περιέχει τα υποδείγματα με τις υποσημειώσεις τους και παρέχεται η δυνατότητα πληρέστατης επεξεργασίας των κειμένων από το χρήστη.
Α΄. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 19
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 19
Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑΣελ. 19
α. Τραπεζική Ανώνυμη ΕταιρίαΣελ. 19
[1] ΝΟΜΟΣ 2076/1992 "Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις"Σελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Σκοπός, ορισμοί και πεδίο εφαρμογήςΣελ. 20
/Αρθ. 1 [Σκοπός]Σελ. 20
/Αρθ. 2 [Ορισμοί]Σελ. 20
/Αρθ. 3 [Πεδίο εφαρμογής]Σελ. 21
/Αρθ. 4 [Απαγόρευση αποδοχής καταθέσεων από μη πιστωτικά ιδρύματα]Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και ανάκληση αυτήςΣελ. 22
/Αρθ. 5 [Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος]Σελ. 22
/Αρθ. 6 [Υποχρεώσεις ιδρυτών πιστωτικών ιδρυμάτων, διαδικασία και συναφείς αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος]Σελ. 23
/Αρθ. 7 [Διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος]Σελ. 25
/Αρθ. 8 [Ανάκληση άδειας πιστωτικού ιδρύματος]Σελ. 26
/Αρθ. 9 [Ενημέρωση της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας πιστωτικού ιδρύματος]Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-Ελεύθερη εγκατάσταση και ελεύθερη παροχή υπηρεσιώνΣελ. 27
/Αρθ. 10 [Ίδρυση υποκαταστημάτων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη των ΕΚ]Σελ. 27
/Αρθ. 11 [Ίδρυση υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων κρατών μελών των Ε.Κ. στην Ελλάδα]Σελ. 28
/Αρθ. 12 [Εγκατάσταση ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες και εγκατάσταση στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων, εκτός Ε.Κ. χωρών]Σελ. 29
/Αρθ. 13 [Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση-Διαφήμιση]Σελ. 30
/Αρθ. 14 [Ίδρυση υποκαταστημάτων και παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος των ΕΚ και είναι θυγατρικά πιστωτικών ιδρυμάτων]Σελ. 30
/Αρθ. 15 [Ίδρυση υποκαταστημάτων και παροχή υπηρεσιών στην επικράτεια των λοιπών κρατών μελών από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα και εποπτεία αυτών]Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Ειδικές συμμετοχέςΣελ. 32
/Αρθ. 16 [Ειδικές συμμετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες επιχειρήσεις]Σελ. 32
/Αρθ. 17 [Ειδικές συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα]Σελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-Έννοια και έκταση αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 37
/Αρθ. 18 [Αρμοδιότητα για την άσκηση εποπτείας]Σελ. 37
/Αρθ. 19 [Αρμοδιότητα για την άσκηση εποπτείας από τις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής-Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των χρηματοδοτικών πρακτικών]Σελ. 38
/Αρθ. 20 [Θέματα συνεργασίας των αρμοδίων αρχών]Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄-Διάφορα θέματαΣελ. 39
/Αρθ. 21 [Επαγγελματικό απόρρητο-Υπηρεσιακό απόρρητο]Σελ. 39
/Αρθ. 21αΣελ. 41
/Αρθ. 22 [Κυρώσεις]Σελ. 42
/Αρθ. 23 [Μεταβατικές διατάξεις]Σελ. 43
/Αρθ. 24 [Κατάλογος δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 2 παρ. 6, 10 παρ. 1, 11 παρ. 1, 13 παρ. 1, 14 παρ. 1, 15 παρ. 5 και 19 παρ. 3]Σελ. 43
/Αρθ. 25 [Διατήρηση αρμοδιοτήτων]Σελ. 44
/Αρθ. 26 [Καταργούμενες-τροποποιούμενες διατάξεις]Σελ. 44
/Αρθ. 27 [Εκτοκισμός δανείων]Σελ. 46
/Αρθ. 28 [Νόμιμο ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος]Σελ. 47
/Αρθ. 29 [Γενική ρύθμιση]Σελ. 47
/Αρθ. 30 [Απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης]Σελ. 47
/Αρθ. 31 [Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου]Σελ. 47
/Αρθ. 32Σελ. 47
/Αρθ. 33Σελ. 47
/Αρθ. 34Σελ. 47
/Αρθ. 35Σελ. 47
/Αρθ. 36 [Έναρξη ισχύος]Σελ. 47
[2] ΝΟΜΟΣ 2396/1996 "Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές"Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 49
/Αρθ. 21 [Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών]Σελ. 49
/Αρθ. 22 [Εποπτεία]Σελ. 50
[3] Ε.Ν.Π.Θ. 80/2000 "Συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα"Σελ. 51
β. Τραπεζική Εταιρία Κτηματικής ΠίστηςΣελ. 55
[4] Π.Δ. της 23-30.9.1931 "Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Ν. 3221, 3290, 3778, 4795 και 5154 εις ενιαίον κείμενον"Σελ. 55
/Αρθ. μόνον Σελ. 55
/Αρθ. 1Σελ. 55
/Αρθ. 2Σελ. 56
/Αρθ. 3Σελ. 56
/Αρθ. 4Σελ. 56
/Αρθ. 5Σελ. 57
/Αρθ. 6Σελ. 57
/Αρθ. 7Σελ. 57
/Αρθ. 8Σελ. 57
/Αρθ. 9Σελ. 57
/Αρθ. 10Σελ. 58
/Αρθ. 11Σελ. 58
/Αρθ. 12Σελ. 58
/Αρθ. 13Σελ. 58
/Αρθ. 14Σελ. 59
/Αρθ. 15Σελ. 59
/Αρθ. 16Σελ. 59
/Αρθ. 17Σελ. 59
/Αρθ. 18Σελ. 59
/Αρθ. 19Σελ. 59
/Αρθ. 20Σελ. 60
/Αρθ. 21Σελ. 60
/Αρθ. 22Σελ. 60
/Αρθ. 23Σελ. 60
/Αρθ. 24Σελ. 60
/Αρθ. 25Σελ. 60
/Αρθ. 26Σελ. 61
/Αρθ. 27Σελ. 61
/Αρθ. 28Σελ. 61
/Αρθ. 29Σελ. 61
/Αρθ. 30Σελ. 61
/Αρθ. 31Σελ. 61
/Αρθ. 32Σελ. 62
/Αρθ. 33Σελ. 62
/Αρθ. 34Σελ. 62
/Αρθ. 35Σελ. 63
/Αρθ. 36Σελ. 63
/Αρθ. 37Σελ. 63
/Αρθ. 38 [Ποινικαί διατάξεις]Σελ. 64
/Αρθ. 39Σελ. 64
/Αρθ. 40Σελ. 64
/Αρθ. 41 [Τελικαί διατάξεις]Σελ. 64
γ. Εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)Σελ. 65
[5] NΟΜΟΣ 1665/1986 "Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης"Σελ. 65
/Αρθ. 1 [Έννοια]Σελ. 65
/Αρθ. 2 [Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης]Σελ. 66
/Αρθ. 3 [Διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων]Σελ. 67
/Αρθ. 4 [Τύπος-Δημοσιότητα. Ενέργεια έναντι τρίτων]Σελ. 67
/Αρθ. 5 [Ασφαλιστικές ρήτρες. Ασφάλιση]Σελ. 67
/Αρθ. 6 [Φορολογικές απαλλαγές και άλλες συναφείς ρυθμίσεις]Σελ. 68
/Αρθ. 7 [Προεδρικά διατάγματα]Σελ. 70
/Αρθ. 8 [Εναρξη ισχύος]Σελ. 70
[6] ΝΟΜΟΣ 2520/1997 "Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις"Σελ. 71
/Αρθ. 25 [Χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων]Σελ. 71
[7] ΝΟΜΟΣ 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις"Σελ. 72
/Αρθ. 8 [Χρηματοδοτική μίσθωση]Σελ. 72
[8] ΝΟΜΟΣ 2286/1995 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"Σελ. 73
/Αρθ. 1 [Ορισμός-Πεδίο εφαρμογής-Εξαιρέσεις]Σελ. 73
[9] Π.Δ. 456/1995 "Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των κειμένων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων"Σελ. 77
/Αρθ. 19 [Παροχή κινήτρων για χρήση εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση]Σελ. 77
[10] Ε.Ν.Π.Θ. 511 της 7/16.12.1992 "Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)"Σελ. 79
[11] Ε.Ν.Π.Θ. 537 της 25.1.1994 "Τροποποίηση της απόφασης της Ε.Ν.Π.Θ. 511/10/29.10.1992 που αφορά στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης"Σελ. 80
[12] Π.Δ./Τ.Ε. 2297 της 12/20.4.1994 "Επέκταση των διατάξεων της Π.Δ./Τ.Ε. 2053/19.3.1992 "Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα" και στις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986"Σελ. 81
[13] ΝΟΜΟΣ 1959/1991 "Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις"Σελ. 82
/Αρθ. 17 [Εφαρμογή χρηματοδοτικής μίσθωσης]Σελ. 82
[14] Κ.Υ.Α. Α2/40819/7167 (Οικονομικών-Μεταφορών και Επικοινωνιών) της 7/20.11.1991 "Λεπτομέρειες εφαρμογής των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήματα"Σελ. 83
[15] ΑΥφυπΓεωργ 131881 της 26.10/7.11.1998 "Εφαρμογή των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ν. 1665/1986) στα γεωργικά μηχανήματα"Σελ. 85
δ. Εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring-Forfaiting)Σελ. 87
[16] ΝΟΜΟΣ 1905/1990 "Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις"Σελ. 87
/Αρθ. 1Σελ. 87
/Αρθ. 2Σελ. 88
/Αρθ. 3Σελ. 88
/Αρθ. 4Σελ. 89
/Αρθ. 5Σελ. 89
/Αρθ. 6Σελ. 90
/Αρθ. 7Σελ. 90
/Αρθ. 8 [Τροποποίηση του Ν. 1642/1986]Σελ. 90
/Αρθ. 9Σελ. 91
[17] Π.Δ./Τ.Ε. 2168 της 8.1/5.2.1993 "Προϋποθέσεις παροχής αδείας για τη λειτουργία ανωνύμων εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιριών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος"Σελ. 92
[18] Ε.Ν.Π.Θ. 511 της 8.1/1.2.1993 "Ανάθεση διενέργειας πράξεων factoring-forfaiting σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς οργανισμούς του εξωτερικού"Σελ. 96
[19] Ε.Ν.Π.Θ. 507 της 30.9/15.10.1992 "Διευκρίνιση διατάξεων των Π.Δ./Τ.Ε. 1335/22.7.1988 και 1155/5.10.1987 που αφορούν τις καταβαλλόμενες προμήθειες στα πιστωτικά ιδρύματα και χρηματιστές μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διακίνηση εντόκων γραμματίων και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου"Σελ. 97
[20] Ε.Ν.Π.Θ. 557 της 29.6.1995 "Διευκολύνσεις σχετικές με τη διενέργεια του εξαγωγικού Factoring στην Ελλάδα"Σελ. 98
[21] Π.Δ./Τ.Ε. 2246 της 16.9/23.11.1993 "Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων"Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-Ανώτατα όρια χρηματοδοτικών ανοιγμάτωνΣελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-Εξαιρέσεις από την εφαρμογή των ορίων του Κεφαλαίου Δ΄-Ειδική στάθμιση ανοιγμάτωνΣελ. 100
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣΣελ. 105
[22] Ν.Δ. 400/1970 "Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως"Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ-Γενικαί διατάξειςΣελ. 108
/Αρθ. 1Σελ. 108
/Αρθ. 2Σελ. 108
/Αρθ. 2αΣελ. 110
/Αρθ. 3Σελ. 113
/Αρθ. 3αΣελ. 115
/Αρθ. 4Σελ. 116
/Αρθ. 4αΣελ. 121
/Αρθ. 5Σελ. 122
/Αρθ. 5αΣελ. 123
/Αρθ. 6Σελ. 123
/Αρθ. 7Σελ. 124
/Αρθ. 8Σελ. 129
/Αρθ. 9Σελ. 139
/Αρθ. 10Σελ. 140
/Αρθ. 11Σελ. 142
/Αρθ. 12Σελ. 143
/Αρθ. 12αΣελ. 143
/Αρθ. 13Σελ. 145
/Αρθ. 13αΣελ. 151
/Αρθ. 13βΣελ. 151
/Αρθ. 13γΣελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ-Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσειςΣελ. 160
/Αρθ. 14Σελ. 160
/Αρθ. 15Σελ. 160
/Αρθ. 15αΣελ. 162
/Αρθ. 16Σελ. 165
/Αρθ. 17Σελ. 166
/Αρθ. 17αΣελ. 167
/Αρθ. 17βΣελ. 173
/Αρθ. 17γΣελ. 174
/Αρθ. 18Σελ. 175
/Αρθ. 19Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ-Α΄ Αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρώνΣελ. 176
/Αρθ. 20Σελ. 176
/Αρθ. 21Σελ. 179
/Αρθ. 22Σελ. 180
/Αρθ. 23Σελ. 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ-Β΄ Αλλοδαποί μεσίτες ασφαλίσεωνΣελ. 181
/Αρθ. 24Σελ. 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ-Γ΄ Συνεργασία του Υπουργείου Εμπορίου με τις εποπτικές αρχές των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.Σελ. 181
/Αρθ. 24αΣελ. 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ-Περί πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών και πραγματογνωμόνωνΣελ. 183
/Αρθ. 25-28Σελ. 183
/Αρθ. 28αΣελ. 183
/Αρθ. 29Σελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ-Περί τιμολογίων, ασφαλίστρων, δικαιωμάτων και προμηθειώνΣελ. 183
/Αρθ. 30Σελ. 183
/Αρθ. 31-32Σελ. 184
/Αρθ. 33Σελ. 184
/Αρθ. 34Σελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ-Α΄ Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί-Αλληλασφαλιστικά ΤαμείαΣελ. 184
/Αρθ. 35Σελ. 184
/Αρθ. 36Σελ. 185
/Αρθ. 37Σελ. 186
/Αρθ. 38Σελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ-Β΄ Περί ασκήσεως του κλάδου κεφαλαιοποιήσεωςΣελ. 186
/Αρθ. 39Σελ. 186
/Αρθ. 40Σελ. 186
/Αρθ. 41Σελ. 187
/Αρθ. 42Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ-Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης και την Ελεύθερη Παροχή ΥπηρεσιώνΣελ. 188
/Αρθ. 42αΣελ. 188
/Αρθ. 42βΣελ. 190
/Αρθ. 42γΣελ. 193
/Αρθ. 42δΣελ. 193
/Αρθ. 42εΣελ. 194
/Αρθ. 42στΣελ. 194
/Αρθ. 42ζΣελ. 195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ-Περί ποινικών διατάξεωνΣελ. 195
/Αρθ. 43Σελ. 195
/Αρθ. 44Σελ. 196
/Αρθ. 45Σελ. 197
/Αρθ. 46Σελ. 197
/Αρθ. 47Σελ. 197
/Αρθ. 48Σελ. 197
/Αρθ. 49Σελ. 198
/Αρθ. 50Σελ. 198
/Αρθ. 50αΣελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ-Συναλλαγματικές και φορολογικές διατάξειςΣελ. 201
/Αρθ. 51Σελ. 201
/Αρθ. 52Σελ. 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ-Μεταβατικές και Τελικές ΔιατάξειςΣελ. 202
/Αρθ. 52αΣελ. 202
/Αρθ. 52βΣελ. 205
/Αρθ. 53Σελ. 206
/Αρθ. 53αΣελ. 206
/Αρθ. 54Σελ. 207
/Αρθ. 55Σελ. 207
/Αρθ. 56Σελ. 209
/Αρθ. 57Σελ. 209
/Αρθ. 58Σελ. 209
/Αρθ. 59Σελ. 209
/Αρθ. 60Σελ. 211
/Αρθ. 61Σελ. 212
ΤΜΗΜΑ Ι-Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογήςΣελ. 212
/Αρθ. 62Σελ. 212
/Αρθ. 63Σελ. 213
/Αρθ. 64Σελ. 213
ΤΜΗΜΑ ΙΙ-Δομή και διάρθρωση του ΙσολογισμούΣελ. 214
/Αρθ. 65Σελ. 214
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ-Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 65Σελ. 214
/Αρθ. 66Σελ. 214
/Αρθ. 67Σελ. 215
/Αρθ. 68Σελ. 216
/Αρθ. 69Σελ. 216
/Αρθ. 70Σελ. 217
ΤΜΗΜΑ ΙV-Δομή και διάρθρωση των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτωνΣελ. 218
/Αρθ. 71Σελ. 218
ΤΜΗΜΑ V-Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς των υποδειγμάτων αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και χρήσεως του άρθρου 71Σελ. 219
/Αρθ. 72Σελ. 219
ΤΜΗΜΑ VΙ-Κανόνες αποτιμήσεωςΣελ. 220
/Αρθ. 73Σελ. 220
/Αρθ. 74Σελ. 220
ΤΜΗΜΑ VΙΙ-Περιεχόμενο του προσαρτήματοςΣελ. 220
/Αρθ. 75Σελ. 220
/Αρθ. 76Σελ. 222
ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ-Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των ασφαλιστικών επιχειρήσεωνΣελ. 222
/Αρθ. 77Σελ. 222
ΤΜΗΜΑ ΙX-ΔημοσιότηταΣελ. 223
/Αρθ. 78Σελ. 223
[23] ΝΟΜΟΣ 2496/1997 "Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις"Σελ. 224
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣελ. 226
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ-Γενικές διατάξειςΣελ. 226
/Αρθ. 1 [Η έννοια και στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης]Σελ. 226
/Αρθ. 2 [Ασφαλιστήριο]Σελ. 226
/Αρθ. 3 [Περιγραφή του κινδύνου]Σελ. 227
/Αρθ. 4 [Επίταση του κινδύνου]Σελ. 228
/Αρθ. 5 [Μείωση και έλλειψη του κινδύνου]Σελ. 229
/Αρθ. 6 [Καταβολή του ασφαλίστρου]Σελ. 229
/Αρθ. 7 [Πραγματοποίηση του κινδύνου-Καταβολή του ασφαλίσματος]Σελ. 229
/Αρθ. 8 [Διάρκεια και λύση της σύμβασης]Σελ. 230
/Αρθ. 9 [Ασφάλιση για λογαριασμό]Σελ. 231
/Αρθ. 10 [Παραγραφή]Σελ. 231
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ-Ασφάλιση ζημιώνΣελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-Γενικές διατάξειςΣελ. 232
/Αρθ. 11 [Έννοια και αντικείμενο της ασφάλισης ζημιών]Σελ. 232
/Αρθ. 12 [Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση]Σελ. 232
/Αρθ. 13 [Εξαιρέσεις της κάλυψης]Σελ. 232
/Αρθ. 14 [Υποκατάσταση ασφαλιστή]Σελ. 233
/Αρθ. 15 [Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές]Σελ. 233
/Αρθ. 16 [Υπολογισμός του ασφαλίσματος]Σελ. 234
/Αρθ. 17 [Υπασφάλιση-Υπερασφάλιση]Σελ. 234
/Αρθ. 18 [Ανοικτή ασφάλιση]Σελ. 234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-Είδη ασφάλισης ζημιών
Back to Top